DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ZAPISNIK


1. sjednice ODBORA ZA TRASIRANJE I OBILJEŽAVANJE Evropskog
pješačkog puta E7-YUH održane 15. svibnja 1986. godine u Savezu
DITSDI Hrvatske u Zagrebu
Pozive na sjednicu poslao je Savez DITSDI Hrvatske.


Prisutni:


Dr Đuro Kovačić, Ivan Maričević, dipl. inž., predstavnici Saveza DITSDI
Hrvatske; Nikola Aleksić, Josip Mozer, dipl. inž. i dr Ignac Munjko predstavnici
Planinarskog Saveza Hrvatske; Mihajlo Tompak, dipl, inž. predstavnik Šumskog
gospodarstva Zagreb i drugih organizacija; Krlić, dipl. inž. predstavnik Rep. komiteta
za polj. i šumarstvo; Mihajlo Trifunović, dipl. inž. predstavnik šumskog gospodarstva
»Josip Kozarac« Nova Gradiška, Planinarskog i Turističkog društva iz
Nove Gradiške; Adam Pavlović, dipl. inž. predstavnik ROS-a »Slavonska šuma«.
Planinarskog i Turističkog društva iz SI. Broda i Slavko Sarčević, dipl. inž. predstavnik
ROS-a »Slav, šuma« i društva iz Vinkovaca. Nije prisutan predstavnik
Turističkog Saveza Hrvatske.


Dr D. Kovačić i Ivan Maričević dali su kratko obrazloženje i između
ostalog su naglasili:


— U organizaciji Saveza u protekle dvije godine obavljene su određene priprema
za održavanje ove sjednice i konstiuiranje Odbora za trasiranje i obilježavanje
Evropskog pješačkog puta E7-YUH, koji prolazi kroz našu zemlju, Sloveniju,
Hrvatsku, Vojvodinu i Srbiju.
— Na osnovu obavljenih razgovora sa predstavnicima iz Slovenije fiksirana
je kao polazna točka trase kroz Hrvatsku Kumrovec. a na osnovu razgovora sa, više
predstavnika iz pojedinih područja (Zagreb, Nova Gradiška. SI. Brod i Vinkovci)
fiksirana je kao krajnja točka Dunav u Iloku.
— Predstavnici Saveza i drugi koji su sudjelovali u pripremi za trasiranje
E7-YUH-e dali su prednost mogućoj trasi koja bi prolazila kroz Zagorje i obuhvatila
istočne dijelove Zagrebačke gore u pravcu Moslavačke gore Psunja —
Babje gore. Dilj gore i Fruške gore s napomenom da se predvidi posebni odvojak,
kao moguća varijanta koja bi obuhvatila područje Kalnika, Bilo gore, Papuka i
Krndije do Fruške gore.
Nikola Aleksić: u vezi smo sa Slovencima i u toku smo ovih zbivanja.
Veseli nas da se Savez prihvatio ovoga posla,, mi im dajemo punu podršku i
dati ćemo punu pomoć u utvrđivanju trase, organziranju markiranja i drugu koju
ćemo znati i moći osigurati. Za člana Odbora predlažemo druga Josip Mozera,
a za zamjenika dr Ignac Munjka. Predlaže da se odmah pristupi utvrđivanju
moguće trase a za to da se koriste odbori Planinarskog Saveza za Zagorje, i Slavoniju.
Radi se o trasi koja će biti duga oko 800 km (ocjene). To je veliki posao
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 95     <-- 95 -->        PDF

i nije ga moguće obaviti za par mjeseci, jer je potrebno izraditi više varijanti
da bi se mogli odlučiti — izabrati najpovoljniju. Mozer i Munjko naglašavaju da
se taj posao ne može obaviti za jednu godinu, jer se, radi o vrlo složenim zadacima.
Predlažu da se napravi plan koji bi se etapno realizirao, a što ne znači
mirovanje na pojedinim dionicama trase.


U raspravi su sudjelovali svi prisutni i na kraju su se složili:


1. Da se konstituira-ODBOR za trasiranje i obilježavanje Evropskog pješačkog
puta E7-YUH pri Savezu DITSDI Hrvatske (privremeno) u sastavu:
1. Dr Đuro Kovačić — predsjednik.
2. Ivan Maričević — tajnik.
:i. Slavko Horvatinović, član — Rep. kom. za 4. Josip Mozer, član — Planinarski Savez Hrvatske.
5. predstavnik Turističkog saveza Hrvatske.
6. Mihajlo Tompak. član — Zagreb.
7. Mihajlo Trifunović. član — N. Gradiška,
8. Adam Pavlović. član — SI. Brod.
9. Slavko Sarčevič. član — Vinkovci.
2. Potrebno je obaviti razgovore u SSRN Hrvatske, Odboru za rekreaciju
RSIZ-a Privrednoj komori Hrvatske i Turističkom Savezu Hrvatske radi utvrđivanja
njihovih predstavnika u Odboru.
3. Predstavništvo Saveza DITSDI Hrvatske na prvoj svojoj sjednici registrirati
će postojanje ovoga Odbora i osigurati potrebne uvjete za njegovo djelovanje.
4. Zadužuje se Planinarski Savez Hrvatske da odmah pristupi poslovima za
izradu projekta trase E7-YUH u više varijanti i da taj zadatak izvrši do 15. lipnja
1986. g. kako bi se do -kraja lipnja 1986. g. održao sastanak Odbora E7-YUH
zbog razmatranja prijedloga i drugih pitanja koja će biti aktualna.
Tajnik: Predsjednik:
Ivan Maričević, dipl.. inž. v. r. dr Đuro Kovačić. v. r.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 96     <-- 96 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije i zaštite prirode, prikaze stručnih predavanja i društvenih
zbivanja (savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane
stručne literature i časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na
stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne
industrije te napise o radu terenskih društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom
obliku, te zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 8 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva,
kako uspješnih tako ,i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu sstruku. Večina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica
Šumarskog lista, odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako
rad ima priloge (fotografije, crteže, grafikone, tušem ili strojem pisane tabele)
tada je potrebno za svaku stranicu priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi
budu s lijeve strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba
priložiti i sažetak i to za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može
biti i do 1 stranice. U koliko se za sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno
napisati. Sažeci se u pravilu prevode na engleski jezik. U koliko prijevod
ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku na početku članka autor tre^
ba iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redom na kraju članka
i to: prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni
i si. moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije
neka budu većeg formata (najmanje 10 X 15 cm), kontrastne i na papiru visokog
sjaja. Kod tabela, grafikona, crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji omjer
stranica 1:1,5. Legendu treba po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original može biti
i većeg formata od tiskanog, a to je i bolje, jer se smanjenjem postiže bolja reprodukcija.
Crteži i si. moraju biti rađeni tušem, a tabele mogu i pisaćim strojem,
ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus, pisaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original. Tablice,
crteže, grafikone i si. ne stavljati u tekst nego priložiti samostalno. Drugi primjerak
može biti i fotokopija.


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti
istodobno sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBNO NAPLAĆUJU po
stvarnoj tiskarskoj cijeni, a trošak separata se ne može odbiti od autorskog honorara.
Najmanje se može naručiti 30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju stoga autor uz rukopis treba dostaviti broj i naziv
svojega žiro računa kao i broj bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi
na koji se uplaćuje porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-266