DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ZAPISNIK


8. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 26. svibnja 1986. godine u Zagrebu.
Prisutni: dr Nikola Komlenović, dr Đuro Kovačić, Vera Ivančić, dipl inž.,
Marija Ivančević, dipl. inž., mr Stjepan Petrović, Eduard Tomas, dipl. inž.,
Alojz Frković, dipl. inž., Nikola Segedi, dipl. inž., Vid Fašaić, dipl. inž. Oskar
Piškorić dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonić.


Predložen dnevni red usvojeni je bez primjedbi.


Ad. 1. Usvajanje ZAPISNIKA 7. sjednice Predsjedništva Saveza.
Predsjednik Nikola Komlenović ukratko rekapitulira sadržaj zapisnika, nakon
čega ga prihvaćaju svi prisutni.


Ad 2. Verifikacija zaključaka 91. Skupštine Saveza.
Pročitan je prijedlog zaključaka, a iza toga uslijedile su primjedbe i prijedlozi
Vere Ivančić, Alojzija Frkovića, Oskara Piškorića i Đure Kovačića. Usvojen je
prijedlog Nikole Komlenovića da se predloženi zaključci dopune sa stavovima u vezi
aktivnosti oko izdavanja Šumarskog lista, E7-YUH i Šumarskog doma.


Ad. 3. Izbor (reizbor) PREDSJEDNIKA Predsjedništva Saveza.
Dr Nikola Komlenović dao je kratko obrazloženje, predložio da se vodi rasprava
o izboru novog predsjednika odnosno reizboru sadašnjeg, a u skladu odredbi
našeg Statuta. U raspravi je sudjelovala većina prisutnih i nakon toga svi su se
složili sa prijedlogom za produženje mandata sadašnjeg predsjednika, koji je
vrlo uspješno obavljao svoj dio poslova u dosadašnjoj aktivnosti Predsjedništva
Saveza. Na inzistiranju predsjednika, usvojen je dopunjeni prijedlog da se najkasnije
u roku 11 mjesci ponovno stavi na dnevni red ova točka dnevnog reda


— što je i prihvaćeno.
Ad 4. Ivan Maričević, daje osnovne podatke iz dokumentacije obavljanim pripremama
za donošenje odluka u vezi adaptacije tavana, obnavljanja dvorišnih
fasade i adaptacije podrumskih prostorija za društvenu prehranu.


Nakon razmatranja stvarnih mogućnosti prisutni su se složili da se financijska
sredstva cea 10.000.000.— dinara, namjenjena za investicijsko održavanje prvenstveno
koriste za rješavanje adaptacije tavana (konstruktivnih elemenata). Za izradu
projektne dokumentacije treba osigurati cea 1.400.000.— dinara i ugovoriti sa
CROATIAPROJEKT-om kao najpovoljnijim izvođačem.


Također treba nastaviti sa pripremama za izradu odgovajuće dokumentacije
za obnavljanje dvorišnih fasada i adaptaciju podrumskih prostorija za društvenu
prehranu.


Ad 5. Kratka obrazloženja o poslovanju za prva tri mjeseca 1986. godine i za
naredno razdoblje dali su Vlatka Anionic i Ivan Maričević, nakon čega je prihvaćen
izvještaj bez posebnih primjedbi.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Ad 6. Nakon datih obrazloženja po pojedinim pitanjima donesene su slijedeće
odluke:


1.
O pristupanju Društvenom dogovoru o dohotku u SR Hrvatskoj.
2.
Planska vrijednost boda od 1. siječnja 1986. g. iznosi 346.— dinara.
3.
Visine autorskih honorara za Šumarski list od 1. lipnja 1986. godine uvećavaju
se za 33%.
4.
Visina dnevnice za službena putovanja u zemlji iznosi 5.100.—dinara, a
uz priložen račun za noćenje 6.600.— dinara.
Ova odluka primjenjuje se od 27. svibnja 1986. godine. iKada se utvrde
i objave podaci o prosječnom mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku
po radniku u privredi Republike u prethodnom polugodištu uskladiti
će se i ova odluka s tim podacima.
5.
Regres za godišnji odmor u 1986. godini iznosi 25.600.— dinara za svakog
radnika stručne službe.
6.
Zakupnine za poslovne prostore uvećavaju se za 30% od 1. srpnja 1986.
godine.
7.
O prolongiranju oročenih sredstava kod Zagrebačke banke.
Ad 7.


7.1.
Prihvaćen je zapisnik s konstituirajuće sjednice ODBORA za trasiranje i obilježavanje
Evropskog pješačkog puta E7-YUH. Za predsjednika je izabran
dr Đuro Kovačić, a za tajnika Ivan Maričević. Za aktivnost Odbora odborena
su predviđena sredstva za nužne troškove do 300.000.— dinara.
7.2.
Cijene tiskanica korigirati prema zvaničnim kamatama za određeno razdoblje.
7.3.
Daje se suglasnost za troškove izrade idejnog rješenja i grafičkog oblikovanja
memoranduma i žiga te redizajna naslovne stranice Šumarskog lista u iznosu
35.400.— dinara.
7.4.
Usvojen je prijedlog za nabavu fotokopirnog aparata, tri ormara i dva tepiha.
Zapisnik sastavio:


Ivan Maričević, dipl. inž., v. r,
Predsjednik Predsjedništva:
Dr Nikola Komlenović, v. r.