DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ZAKLJUČCI


91.
SKUPŠTINE SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, održane 24. travnja 1986. godine u Vinkovcima
Na osnovu odluke Predsjedništva Saveza, a u skladu Statuta Saveza DITSDI
Hrvatske i posebnih priprema održana je 24. travnja 1986. godine u Vinkovcima


91.
Skupština Saveza.
1. Izvještaj o radu Saveza za razdoblje između 90. i 91. Skupštine, završni račun
za 1985. godinu. Program rada za 1986. godinu i Financijski plan prihoda i rashoda
za 1986. godinu prihvaćeni su bez posebnih primjedbi.
2. Uvodno izlaganje na temu: »SAGLEDAVANJE RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI
ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA U SR HRVATSKOJ« prihvaćeno je od strane
svih sudionika kao dobro pripremljena osnova za raspravu i traženje mogućih najboljih
rješenja za utvrđivanje zadataka — praktičnih rješenja za niz pitanja, koja
čekaju prava racionalna rješenja u primjenjenoj tehnologiji za pojedine djelatnosti
iz šumskodrvnog kompleksa.
— U raspravi je sudjelovalo ukupno 10 istaknutih stručnjaka — sudionika 91.
Skupštine koji su dali značajan doprinos za utvrđivanje pravca razvoja šumskodrvnog
kompleksa u narednom razdoblju.
— Prihvaćene su ocjene iz referata o osnovnim uzrocima zaostajanja u razvoju,
kao i osnovi pravci djelovanja — zadaci.
— Skupština je na kraju obavezala Predsjedništvo da u skladu stavova i prijedloga
iz referata i rasprava utvrdi osnove, koje će služiti za razradu zadataka
prema prihvaćenom programu rada za 1986. godinu.
´i. Organi Saveza i društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
u organiziranju posebnih aktivnosti u cilju neposrednijeg djelovanja na razvoj
šumarstva i prerade drveta, polaziti će prvenstveno od slijedećih zajedničkih stavova
i ciljeva:


— U međuodnosima u šumskodrvnom prerađivačkom kompleksu ne djeluju
dovoljno ekonomske zakonitosti, nije efikasan sistem društvenog planiranja niti
u tom pravcu djeluje privredni sistem i mjere ekonomke politike, deformirano
je tržište i izostaje povezivanje i udruž´vanje rada i sredstava; ne postižu se
značajni efekti stvaranjem novih radnih i složenih organizacija; razvojne koncepcije
su usmjerene prema kriteriju užih sredina, jer je izrazita teritorijalna povezanost;
izrazito je autarhično ponašanje, neusklađenosti ponude i potražnje i nedovoljno
korištenje racionalnih metoda u radu. poslovanja i razvoju i mjere privrednog
sistema i ekonomske politike nisu adekvatno djelovale na ponašanje uvjeta
i na rezultate poslovanja i dr.
— Ekonomski uvjeti poslovanja organizacija udruženog rada šumsko-drvoprerađivačkog
kompleksa su pogoršani, naročito drvne industrije u odnosu na privredu
Republike; zabrinjava zaostajanje u osvarivanju visine dohotka i osobnih
dohodaka; pogoršani su odnosi u primarnoj raspodjeli; nepovoljni su izvori financiranja
zbog čega je udjel kamata u ostvarenom dohotku u gradi 123 od 1980. g.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 88     <-- 88 -->        PDF

do 1984. g. porastao sa 8,4% na 21,3%; ulaganja u osnovna sredstva su smanjena;
posebno su poremećeni odnosi u industriji papira, najviše zbog ovisnosti uvoza
sirovina i materijala i zbog obaveza po inozemnim kreditima i dr.


4. Osnov e za ostvarivanje ciljeva — zadataka na povećanju izvoza, ukupne
proizvodnje, poboljšanju privrednog položaja naših djelatnosti, proširenju radova
i ulaganju u biološku reprodukciju šuma nalaze se prvenstveno u:
— raspoloživim sirovinama, koja ima potrebna svojstva za razvoj visoko vrijednih
finalnih proizvoda.
— mogućnosti plasmana na svjetskim tržištima,
— postojećim proizvodnim potencijalima, i
— dr.
5. Za realizaciju navedenih zadataka — ciljeva potrebno je:
— dugoročno planirati izvoznu orijentaciju zasnovana na ekonomskim interesima;
— ekonomskom politikom i konkretnim mjerama stvarati potrebne preduvjete;
— organizaciju reprocjeline postaviti u funkciju ostvarivanja ciljeva;
— racionalnije koristiti drvnu masu u cjelini a posebno višim fazama prerade;
— osigurati racionalno podizanje novih kapaciteta i modernizaciju postojećih;
— mjerama ekonomske politike i aktivnostima OUR-a osigurati uvjete razvoja
izvorno orijentirane proizvodnje, osobito finalnih proizvoda;
— realnije vrednovati značaj šumarstva i prerade drva;
— stvarati uvjete za udruživanje rada i sredstava za razvoj, uređivanje međusobnih
odnosa, za optimalno korištenje i drva i kapaciteta za povećanje produktivnosti
rada i dr.

Očekuje se rast proizvodnje do 1990. g. u
grani 300 po stopi 1—1,5%>
„ 122 2%
„ 123 5%


,. 124 6.9%


a
društveni proizvod po stopi 3 — 3,5%» godišnje i novo zaposlenih oko 2500.


6. Osnovni razvojni elementi po djelatnostima:
— proizvodna zajednica za šumske proizvode planira porast za 1,5%>, koji će
u 1990. godini iznositi 5.325 ml. m.3, a ulaganja u jednostavnu biološku reprodukciju
na 350.000 ha i proširenu na 65.000 ha,
— proizvodnja zajednica za piljenu građu, ploče i furnir planira ukupno povećanje
piljene građe za 13%, furnira 20°/o i ploča za 122%>,
— proizvodna zajednica za pokućstvo iz masiva planira porast proizvodnje za
17% a izvoza 217%,
— proizvodna zajednica pločastog i tapetiranog namještaja planira porast
proizvodnje 7% a izvoza 84%.
— proizvodna zajednica građevinskih elemenata od drva planira porast proizvodnje
11,5%´ a izvoza 84%,
— proizvodna zajednica za montažne objekte i opremanje objekata planira
povećanje proizvodnje za 62%, a izvoza 3,8 puta,
— porast proizvodnje papira planira se za 28%, prerade papira za 40%, a izvoza
103%.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 89     <-- 89 -->        PDF

7. Neposrednije djelovati u društveno-političkim zajednicama na izgrađivanju
novih odnosa društva prema šumi i čovjekovoj okolini. Sume su sve više ugrožene
i postoje velike opasnosti da pojedine vrste na određenom području nestanu.
8. Razvijati suradnju sa SSRN, Savezom IT Hrvatske i Jugoslavije, organizacijama
udruženog rada šumskodrvnog kompleksa i sa drugim organizacijama, koje
direktno ili indikretno utječu na razvoj naših djelatnosti. Omdladinskim radnim
akcijama dati poseban značaj.
9. Kroz različite organizacijske oblike i posebne aktivnosti: predavanja, savjetovanja,
susrete i si. jačati i širiti suradnju sa osnovnim organizacijama i našim
društvima inženjera i tehničara šumarstva i prerade drva.
10. Animirati što veći broj suradnika Šumarskog lista, koji će i za naredno
razdoblje osigurati visoku kvalitetu znanstvenih i stručnih članaka i napisa. Neposrednije
surađivati i uključivati se u radio i televizijske programe sa aktualnim
temama iz naših djelatnosti.
11. Organi Saveza i DIT-ova pratit će i sudjelovati u aktivnostima vezanim za
održavanje IUFRO Kongresa i nastojati da se što veći broj naših članova neposredno
uključi u realizaciju postavljenih zadataka. Intenzivirati pripreme za tiskanje
Šumarskog lista povodom IUFRO Kongresa i 140 godina od osnivanja Hrvatsko-
Slavonskog društva 1848. g., danas Saveza društava ITŠDI Hrvatske.
12. Nastaviti sa aktivnostima na trasiranju i obilježavanju Evropskog pješačkog
puta E7-YUH, uz puno angažiranje svih nosioca tih akcija.
13. I dalje obavljati potrebne pripreme i radove na održavanju Šumarskog doma
i stvaranju uvjeta za rad naših stručnih institucija — nosilaca zajedničkih interesa
i zadataka zbog ostvarivanja postavljenih tekućih i dogovorenih ciljeva u
šumarstvu i preradi drva.
Za uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva i zadataka od presudnog je značaja
ljudski faktor, njegova motiviranost da svoje stručno znanje i kreativne sposobnosti
stavi u funkciju razvoja. Nužno je stalno obnavljati, usavršavati stečena
nova saznanja i stvarati potrebne uvjete za njihovu primjenu u konkretnim slučajevima.
Uloga organa Saveza, Društava, naših članova i njihovo neposredno djelovanje
je od posebnog značaja za razvoj šumskodrvnog kompleksa u ukupnom
razvoju našeg društva.