DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 71     <-- 71 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA JTSDII.I


ZAPISNIK


91. redovne Skupštine Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, održane 24. travnja 1986. godine u Vinkovcima.
Prisutn i : Delegati Društava iz Bjelovara. Delnica. Koprivnice, Našica, Osijeka.
Slav. Broda, Slav. Požege, Siska, Varaždina, Virovitice i Zagreba, te drugi
uzvanici, ukupno 66 sudionika.


DNEVNI RED


1.
Otvaranje 91. Skupštine Saveza — dr N. Komlenović.
2.
Izbor Radnog Predsjedništva i zapisničara.
3.
Izvještaji o radu Saveza za razdoblje između 90. i 91. Skupštine (27. 02.
1985. — 24. 04. 1986. g.):
a) Izvještaj podpredsjednika Saveza — dr Đ. Kovačić.
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — dr B.
Prpić i
c) Izvještaj predsjednika odbora Samoupravne kontrole — Adam Pavlović.
dipl. inž.


4.
Prihvaćanje završnog računa za 1985. godinu.
5.
Prihvaćanje Programa rada za 1986. godinu.
6.
Prihvaćanje Financijskog plana prihoda i rashoda za 1986. godinu.
7.
Rasprava o izvještajima.
8.
Sagledavanje razvojnih mogućnosti šumarstva i prerade drva u SR Hrvatskoj
— Marijan Hofer, dipl. inž.
9.
Prijedlog za zaključke.
Ad. 1.


Predsjednik Predsjedništva Saveza dr Nikola Komlenovi ć otvorio je 91.
Skupštinu Saveza, pozdravio sve prisutne, a posebno Franju K n e b 1 a. dipl. inž.,
Ivana Puškara, dipl. inž. Antu Mudrovčića, dipl. inž. i dr Marka
G r e g i ć a. predstavnika općinske skupštine Vinkovci Marinković a i predstavnike
drugih društvenih organizacija u Vinkovcima.


U navedenom izlaganju između ostalog naglašava:


Naše Predsjedništvo odlučilo je da se ova 91. godišnja Skupština ne održava
u Zagrebu, već u Vinkovcima na području jednog od naših najaktivnijih društava.


Ovom praksom želimo u neku ruku odati priznanje DIT-u u Vinkovcima za
dugogodišnji vrlo aktivni rad. a i da još više učvrstimo vezu između Saveza
ovog Društva i drugih Društava koja djeluju na ovoj regiji i šire. Svi mi
dobro znamo da su ovdje ponikle čitave generacije šumara i drvara, koje su zna
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 72     <-- 72 -->        PDF

čajno unaprijedile našu struku, a danas ovdje djeluje jedan kadrovski potencijal,
čija aktivnost daleko prelazi granice ove regije.


Ovo je naša redovna godišnja Skupština. Ona se održava u skladu s našim
novim Statutom. A kao što Vam je poznato Skupštine se sada održavaju svake,
a ne kao ranije svake četvrte godine. Nju sačinjavaju delegati naših Društava izabranih
prije dvije godine, sada smo održali izbornu 89. Skupštinu Saveza u svibnju
1984. g. u Zagrebu.


Obavijest o održavanju 91. Skupštine i prijedlog dnevnog reda dobila su sva
naša Društva i na njega nije bilo primjedbi.


Pod 8. točkom dnevnog reda voditi će se rasprava o razvojnim mogućnostima
šumarstva i prerade drva, a uvodno izlaganje podnijet će Marijan Hofer, dipl.
inž. direktor razvoja u Poslovnoj zajednici »Exportdrvo« Zagreb.


O onome što smo radili u proteklom razdoblju čut ćete iz izvještaja, koji će
biti podneseni.


Htio bi naglasiti, a to je svima nama dobro poznato, da je prošla, kao i niz
prethodnih godina bila izuzetno složena, izuzetno teška za cjelokupno naše društvo,
pa prema tome i za naše struke.


Za šumarstvo je posebno značajno ovo razdoblje u kojemu ono djeluje organizirano
prema novom Zakonu o šumama. To je iziskovalo ulaganje i izvanredne
napore, za čitavu struku, da se cjelokupni taj mehanizam uhoda. Taj proces naravno
još uvijek traje i u vezi s tim potrebno je mnoge probleme rješavati u hodu.
Šumarstvo se, međutim, pored redovnih zadataka sve više susreće d brojnim drugim
problemima kao što su umiranje šuma, šumski požari i si. Gotovo nema vrste
drveća koja nije ugrožena a rješavanje toga problema zahtijevati će od naše operative
i znanosti ulaganje sve većih napora.


Problemi drvne industrije još su veći, a o njima nebi posebno govorio jer
će o tome biti govora u stručnom dijelu naše Skupštine.


Ja bih htio naglasiti da unatoč sve složenije situacije u kojoj se nalazimo, rad
naših Društava, pa i Saveza karakterizira jedna izuzetna živost, jedna primjerna
aktivnost. Organizirana su brojna stručna predavanja i ekskurzije, održan je vrlo
velik broj skupova na kojima su rješavani najaktuelniji problemi naših struka.


Među tim skupovima svakako posebno mjesto zauzima »Proslava 125 godišnjice
šumarske nastave i znanosti u Hrvatskoj«. To je zaista jedna iznimno značajna
obljetnica, jer ona govori o vrlo dugoj angažiranosti šumarske struke u
Hrvatskoj.


Mi smo svi neobično ponosni na tu tradiciju, ali nam ona nameće i posebne
obaveze da ulažemo još veće napore, da očuvamo naše šume, da stručnije i efikasnije
rješavamo naše probleme, da unapredimo naše šumarstvo i preradu drva.


O ogromnoj tradiciji naše struke govori i činjenica da je prije 140 godina
osnovano i Hrvatsko-Slavonsko šumarsko društvo preteča našeg Saveza.
To društvo izdaje već 110 godina i svoje stručno glasilo Šumarski list. To je
najstarije stručno glasilo na Balkanu i jedno od najstarijih iz tog područja uopće.


Mi se trudimo da Šumarski list izlazi redovno, da se u njemu objavljuje što
više aktualnih priloga iz prakse, ali želimo da on ima i znanstveni karakter, te
da sadrži i onaj nivo koji je imao oduvijek i po čemu je vrlo cijenjen u svijetu.


Povodom 140 god. Saveza i 110 god. šumarskog lista priprema se jubilarni broj
koji treba izaći do XVIII (IUFRO Kongresa.
O radu našeg Saveza, odnosno naših društava neću posebno govoriti, o svemu
tom detaljno će biti govora u našim izvještajima.


242
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Spomenuo bi da pored organiziranja skupova, stručnih ekskurzija i predavanja,
naša aktivnost odnosila se i na praćenje Društvene akcije pošumljavanja.
U okviru ove akcije nismo izvršili sve ono što je planirano ali je učinjeno ipak
mnogo. Akcija se kako znamo održava već petu godinu počev od Karlovca pa sve
do Slavonske šume. Knina i Istre. Pošumljeno je oko 10.000 neobraslih površina.
Akcija je međutom, pridonijela popularizaciji naše struke u društvu, jer je provodi
Savezna omladinska radna akcija (ŠORA) i što je obuhvatila široko područje.


Dosta je urađeno i na realizaciji projekcije Evropskog pješačkog puta. Ovaj
zadatak nije na prvi pogled izgledao složen. Međutim, od njega su u Hrvatskoj
odustali svi, pa smo ga prihvatili mi šumari. Put je stigao u Sloveniju ,i trasa prema
Kumrovcu treba biti otvorena za vrijeme XVIII IUFRO Kongresa. Kod nas
bi on išao kroz Zagorje, i Slavoniju do Iloka. Obiđen je čitav teren i dogovoreni
nosioci ove akcije. Sazrelo je vrijeme da se formira Odbor koji će preuzeti daljnju
brigu oko realizacije ovog zadatka.


Možda smo u ovom razdoblju uložili najviše truda oko sređivanja odnosa u
Šumarskom domu i na njegovoj obnovi. Mi smo pored uvođenja centralnog grijanja
i uređenja unutarnjih prostorija, obnovili krovište i sve tri fasade do trga
i ulica.


Poslova, međutim, ima još dosta. Sporovi s Tehnološkim fakultetom i Knjižnicom
teško se i sporo rješavaju i to nas sputava da dođemo do prostora u kom
ćemo moći realizirati ciljeve zbog kojih je donesen zakon o denacionalizaciji
Šumarskog doma. Nastojat ćemo da na ovom poslu ustrajemo do kraja, da uredimo
dvorišnu fasadu, a u suradnji s našim organizacijama izgradimo novi prostor
na tavanu i podrumu. Mislim, da s ovim postupcima pokazujemo i dokazujemo
da je Dom došao u ruke pravih vlasnika i da će on značajno doprinositi
daljnjoj aktivnosti našeg Saveza i struke u cjelini.


Na kraju bih spomenuo još XVIII Svjetski IUFRO Kongres jedan zadatak,
koji od nas zahtijeva sve veći angažman. Povjerenje da se taj Kongres održi
kod nas veliko je priznanje našoj struci i zemlji u cjelini. To je međutim i naša
velika obaveza. Mi trebamo svijetu prezentirati što imamo i naša dostignuća, ali
i naše probleme. Mi taj skup moramo iskoristiti da nam pomogne u traženju određenih
rješenja. Kongres će se održati u Ljubljani u Cankarjevom domu i tu
poslovi teku normalno. Za nas su, međutim, važnije stručne ekskurzije, njih 20. jer
njihov najveći dio realizirati će se kod nas. Mnogi naši kolege iz Hrvatske su voditelji
tih ekskurzija. I ovdje u Slavoniji proći će 5 ekskurzija. Vezano za Kongres
razvijena je i intenzivna izdavačka djelatnost. U planu je bila izrada više
monografija. Za sve njih izrađeni su materijali. Nažalost sredstva su osigurana
samo za 1, dok npr. Krš i Hrast lužnjak za koje su napisani svi prilozi neće biti
tiskani.


Evo to su bili neki od zadatka ikoje smo rješavali u proteklom periodu, a ostale
detalje čuti ćemo iz izvještaja.


Nakon svog izlaganja daje riječ predsjedniku DIT-a Vinkovci Zvonku K o šč
e v i ć u, dipl. inž., koji pozdravlja sve delegate i goste 91. Skupštine. Ukratko
govori o aktivnostima Društva, a posebno naglašava suradnju koja se ostvaruje
sa drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Također ističe organiziranu suradnju
sa uvaženim stručnjacima za određena područja rada. Predsjednik DIT-a
upoznao je prisutne s programom boravka u Vinkovcima i zaželio ugodan borava^.


243
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Ad. 2.


U Radno Predsjedništvo izabrani su: dr Nikola Komlenović, Zvonko Košćević,
dipl. inž. i Vera Ivančić. dipl. inž.. a za zapisničara Ivan Marieević, dipl. inž.


Ad. 3a)


Izvještaj podpredsjednika Predsjedništva


Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
za razdoblje između 90. Skupštine Saveza, održane 27. veljače 1985. godine i 91.
Skupštine koju održavamo.


U tom razdoblju nastavljeno je aktivnostima organa Saveza i Društava na
osnovi iskustava iz proteklih razdoblja (od već davne 1846. godine, kada je osnovano
Hrvatsko-Slavonsko šumarstvo društvo), novog Statuta, našeg programa rada
te stavova i zaključaka 90. Skupštine i općih uvjeta.


Izvršni organi Saveza i Društava razrađivali su neposredne zadatke za ostvarivanje
ciljeva utvrđenih u programima rada za određeno vremensko razdoblje.
U ovom izvještaju u skraćenom obliku, naznačiti ćemo važnija pitanja — zadatke
koje smo rješavali.


Određenom analizom sadržaja rada Saveza i Društava dolazi da je značajan broj zadataka iz programa Tada postavljen i uspješno izvršvan,
ali da ima pitanja koja se bez odlaganja moraju postavljati i brže rješavati.


Tako na primjer, nije u dovoljnoj mjeri uspostavljena i razvijena suradnja
između Saveza i DIT-ova. te određenih organizacija — institucija, koja se bave
problematikom šumarsfva i prerade drva, kako bi se osigurao potreban utjecaj
na donošenje konkretnih odluka, koje bitno utječu na ostvarivanje mogućih ciljeva
u proizvodnji i ukupnom razvoju, gdje rade i djeluju naši članovi — inženjeri
i tehničari.


To su trajni zadaci Saveza i Društava.


Ostvareni su značajni rezultati u organiziranju stručnih predavanja na teme
iz područja razvoja šumarstva i prerade drva. negativnih utjecaja na šumu i okolinu,
i druge teme što se vidi u analitičkim podacima ovoga izvještaja.


U pripremama za održavanje IUFRO Kongresa u Ljubljani ujesen ove godine,
uključen je veliki broj naših članova — očekujemo pozitivne rezultate te
aktivnosti. Posebno ističemo pripremu za tiskanje Šumarskog lista tim povodom,
a to se podudara sa obilježavanjem 140 godina postojanja Šumarskog društva današnjeg
Saveza društava i 110 godina dzlaženja Šumarskog lista.


Praktično su izvršene sve pripreme za osnivanje Inicijativnog odbora za projektiranje
i obilježavanje Evropskog pješačkog puta E7-YU, koji će prolaziti kroz
SR Hrvatsku na relaciji Kumrovec — Ilok.


Radovi na obnovi Šumarskog doma i održavanju uspješno se objavljaju. I
dalje su nerješeni poslovni odnosi s Tehnološkim fakultetom i Gradskom knjižnicom,
a postupak za njihovo iseljenje je u toku.


Članovi Predsjedništva redovno su dolazili na sjednice, i svojim zalaganjem
i donošenjem odluka omogućili su povoljne uvjete za poslovanje i ukupni rad Saveza.
Zaduženja po područjima rada, pojedini članovi Presjedništva obavljali su
zavisno od aktualnosti pojedinih pitanja.


Kontinuirani zadaci na pripremama za tiskanje Šumarskog lista obavljeni su
pravovremeno, a tehničke smetnje uspješno se otklanjaju. U toku su pripreme


244
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 75     <-- 75 -->        PDF

za tiskanje Zakona o šumama, Pravilnika o izradi šumskogospodarskih osnova,
Osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i Programa za gospodarenje šumama
i Pravilnika o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnica i
šumskom redu.


Povremeno se vode razgovori za osnivanje radnog tima, koji bi radio na pripremama
za tiskanje Šumarskog priručnika. Zbog angažiranosti na zadacima za
1UFRO Kongres, nije se išlo u realizaciju toga zadatka.


Predsjedništvo je pratilo primjenu Zakona o šumama i dalje će se aktivno
odnositi prema tim problemima — zadacima.


Članovi Predsjedništva zaduženi za obnovu Šumarskog doma i njegovo korištenje
u razvoju šumarstva i prerade drva, redovno sudjeluju u pripremama za
donošenje odluka.


Na osnovu primljenih izvještaja o radu naših društava i drugih izvora informacija
izdvojili bi nekoliko karakterističnih aktivnosti za veći broj društava:


1. Rješavanje organizacijskih pitanja (registracija i dr.)
2. Organiziranje stručnih predavanja
3. Razmjena iskustava — ekskurzije u zemlji i manje u inozemstvu
4. Društveno-zabavni sadržaji
5. I drugo
Na 90. Skupštini Saveza usvojene su izmjene Statuta, a 30. travnja 1985. g.
izvršena je REGISTRACIJA SAVEZA DRUŠTAVA kod Republičkog Sekretarijata
za pravosuđe i upravu SR Hrvatske. Od tog datuma naš Savez registriran je kao
društvena organizacija u skladu Zakona o društvenim organizacijama
i udruženjima građana.
; Predsjedništvo Saveza kao izvršni organ, proš´reno je sa dva nova ´člana u
skladu STATUTA. Mandat delegata Skupštine, članova Predsjedništva i Odbora
Samoupravne kontrole treba praktično računati od datuma registracije Saveza.
Aktivnosti Predsjedništv a Saveza, Odbora Samoupravne kontrole radnih
tijela i članova Saveza uglavnom su registrirane i objavljene u Šumarskim
listovima, a posebno u zapisnicima sa sjednica. Posebne aktivnosti određenog broja:
naših društava i pojedinih članova nije moguće obuhvatiti ovim izvještajem, jer
se radi o izvršavanju neposrednih znanstvenih, stručnih i društvenih zadataka u
svim organizacijama udruženog rada šumarstva, prerade i prometa drvom, koji
se nalaze praktično u svim društveno-političkim zajednicama naše republike.


Pregled aktivnosti Saveza kroz konkretne oblike nakon održane 90. Skupštine:
I il. 28. veljače 1985. godine predavanje «Kisele kiše i sušenje šuma« dr B.
Prpić.


2. 14. ožujak 1985. radni dogovor za XVIII IUFRO Kongres.
3. 21. ožujak 1985. predavanje »Aktualno u šumarstvu, preradi i prometu
drvom« — Ante Mudrovčić. dipl. inž. i Slobodan Galović, dipt. inž.
4. 28. ožujka 1985. godine predavanje »Provinienca obične smreke« — dr J.
Gračan
5. 4. travnja 1985. godine , predavanje »Borov četnjak i njegovo suzbijanje«
— dr M. Harapin.
6. Od 18 — 25. travnja 1985. godine izložba slika Karlo Posavec.
7. 25. travnja 1985. godine predavanje »Šumarstvo i zaštita prirode na Kanarskim
otocima« — dr 1. Mikloš,
245
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 76     <-- 76 -->        PDF

8. 16. svibnja 1985. godine — radni dogovor o pošumljavanju.
9. 16. svibnja 1985. godine — zlatni jubilej šumara generacije 1931 — 1935.
godina.
10. 24. svibnja 1985. godine — susret šumarskih veterana Hrvatske, Srbije,
Bosne i Hercegovine u Vinkovcima.
11. 28. svibnja 1985. godine — peta sjednica Predsjedništva Saveza na kojoj
je razmatrano i utvrđeno slijedeće:
— Analitički podaci o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj —
ožujak 1985. godine, te ostvarenje za travanj i svibanj, upućuju na zaključak, da
je poslovanje uredno i da se mogu očekivati povoljni rezultati poslovanja za prvu
polovicu 1985. godine, pa i za cijelu 1985. godinu. Donesene su odgovarajuće odluke:
o povećanju osobnih dohodaka, o visini dnevnica, regresa, izdacima za prehranu
zaposlenih radnika, o nabavci računskog stroja i oročavanju 1.000.000.—
dinara u trajanju tri mjeseca, u skladu financijskog plana i programa za financiranje
obnove »Šum. doma«.


— Radova na obnavljanju fasade Šumarskog doma nastavljeni su sa zakašnjenjem
od jednog mjeseca zbog objektivnih okolnosti, pa je dogovoreno da se ugovoreni
radovi za dovršenje pomaknu za 30 dana. Konstatirano je na zajedničkom
sastanku investitora (nadzorni organ i drugi) i izvođača da ima određenih stručnih
problema za izvođenje radova, Nadalje je konstatirano da će poskupljenje radova
za pročelje do Trga Mažuranića iznositi najviše do 10°/o, a za pročelje do
Perkovčeve ulice prema kliznoj skali do 30%, a financijska sredstva su osigurana
iz vlastitih izvora.
— Prihvaćena je informacija o tekućim rješenjima koja se odnose na održavanje
dotrajale vodovodne instalacije i kanalizacije, o pripremama za daljnje zahvate
na obnovi dvorišnih fasada, te su aktualizirani problemi u vezi spora sa
Tehnološkim fakultetom i Gradskom knjižnicom zbog iseljenja iz Šumarskog doma.
— Sklopljeni su ugovori o zakupnini sa SIZ-om šumarstva Hrvatske i Šumarskim
institutom Jastrebarsko.
— Prihvaćena je informacija o važnijim aktivnostima u vezi priprema za
projektiranje Evropskog pješačkog puta E7-YU na relaciji KUMROVEC — ILOK.
Razgovori su obavljeni s nekoliko potencijalnih nosilaca tih zadataka u Osijeku,
Vinkovcima, SI. Brodu, Novoj Gradiški i Zagrebu i tom prilikom grubo su skicirane
važnije točke na dijelovima navedene relacije puta.
— Predsjedništvo je predložilo da se u drugoj polovici 1985. godine pozovu
predstavnici zainteresiranih organizacija šumarstva, turizma, planinara i drugih
zbog osnivanja INICIJATIVNOG ODBORA, koji će osigurati projektiranje, obilježavanje
i uvjete za korišćenje E7-YU koji prolazi kroz Hrvatsku.
— Osnovan je ODBOR za obilježavanje 140 godina organiziranog šumarstva
u Hrvatskoj i XVIII svjetskog Kongresa IUFRO, koji se održava u rujnu 1986. g.
u Ljubljani.
12. 30. svibnja 1985. godine predavanje »Plitvička jezera stanje i perspektiva«
— Dragutin Bohm, dipl. inž.
13. 6. lipnja 1985. godine razgovor o aktualnim pitanjima u šumarstvu — Ante
Mudrovčić, dipl. inž.
14. 21. lipnja 1985. godine savjetovanje u Sremskoj Mitrovici »Suma i životna
sredina« povodom proglašenja Svjetske godine šuma.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 77     <-- 77 -->        PDF

15. 24. lipnja 1985. godine rasprava u SSRN Hrvatske na temu »Termoelektrana
PLOMIN 2.«.
16. 24. rujna 1985. godine posjeta članova šumarskog društva iz Zagreba Dl
»Slavonija« u SI. Brodu.
17. 9. listopada 1985. godine susret članova šumarskog društva u radnoj organizaciji
»Šavrić«.
18. 15. listopada 1985. godine radni dogovor za pripremu XVIII IUFRO Kongresa
u Ljubljani.
19. Rab 8—12. listopada 1985. godine simpozij povodom 125 godina šumarske
nastave i znanosti u SR Hrvatskoj.
20. 23. listopanda 1985. godine šesta sjednica PREDSJEDNIŠTVA Saveza društava
održana je u Zagrebu, na kojoj je razmatrano i utvrđeno slijedeće:
— Poslovni rezultati za razdoblje siječanj — rujan 1985. godine vrlo su povoljni
i očekuju se pozitivni rezultati i za četvrto tromjesečje, što znači i ka cijelu
1985. godinu, kako je to bilo i ranije ocjenjeno.
— Profesor dr Branimir Prpi ć upoznao je Predsjedništvo o aktualnim pitanjima
i novim saznanjima na temu »Suma u funkciji zaštite čovjekove okoline«.
Posebno se osvrnuo na rezultate istraživanja koja je obavio u ljetu 1985. godine
u suradnji s prof, dr Mladenom Glavačem i odgovarajućom ekipom naših stručnjaka
na određenim površinama — šumama Gorskog Kotara i Like. Tom prilikom
naglašen je negativan utjecaj industrijskog i ukupnog društvenog razvoja na biljne
zajednice i šume, a što se direktno odražava u izumiranju pojedinih vrsti drveća
(brijest i dr.) i na sve veću ugroženost glavnih vrsta drveća (jela, hrast i dr.)
na većim šumskim kompleksima u Evropi, pa i kod nas.


— Nakon uvodnog izlaganja i sudjelovanja u raspravi svih prisutnih na sjednici,
prihvaćen je prijedlog da se I U OKVIRIMA NAŠIH DRUŠTAVA I SAVEZA
prate i organiziraju posebne aktivnosti, zbog pravovremenog utjecaja na donošenje
potrebnih i pravovremenih mjera za očuvanje nužnih funkcija šuma u zaštiti čovjekove
okoline.
— Ante Mudrovčić , dipl. inž. ukratko je upoznao Predsjedništvo sa aktualnim
pitanjima koja se odnose na sprovođenje zakona o šumama i karakterističnim
pojavama u organizacijama udruženog rada.
— Napominje da su OOUR-e za uzgoj i zaštitu šuma kao i za eksploataciju
šuma uglavnom osnovane u okvirima općina. Na nekim područjima radne zajednice
su dislocirane i njihov utjecaj na utvrđivanje zajedničkih ciljeva često nije
zadovoljavajući.
— Prihvaćena je informacija i prijedlog da se u Savezu i Društvima prate
procesi izgrađivanja racionalnijih oblika oraniziranja i uspostavljanje i razvijanje
novih društveno-ekonomskih odnosa između OOUR-a, kao i druga pitanja koja
treba rješavati zbog unapređenja i razvoja šumarstva u skladu prirodnih i općih
uvjeta.
— Ivan M a r i č e v i ć, dipl. inž. obavijestio je prisutne da priprema za osnivanje
Inicijativnog odbora za E7-YUH nisu do kraja obavljene, jer uvjeti za utvrđivanje
nosioca tih poslova složeniji su nego se je to ranije pretpostavljalo.
— Predsjedništvo je prihvatilo prijedlog da se obave pripreme za konstituiranje
Inicijativnog odbora i više pododbora na određenim relacijama predviđenog
puta E7-YUH.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— Urednički odbor Šumarskog lista pristupio je pripremi za tiskanje prigodnog
Šumarskog lista povodom podržavanja XVIII svjetskog IUFRO Kongresa i 140
gradina organiziranog djelovanja u šumarstvu Hrvatske, a u želji da se naša i
svjetska javnost upozna o najvažnijim rezultatima naše struke u proteklih 140 godina.
— Organi Saveza društava i svi članovi dužni su kroz konkretne oblike određenih
aktivnosti dati što veći doprinos afirmaciji naše struke u svojim organizacijama
i sredinama u kojima rade i žive.
Utvrđene su nove cijene za pretplatu na Šumarski list za 1986. godinu, visine
zakupnina, nabavka kalendara i rokovnika, nabavka opreme za ozvučenje dvorane,
diaprojektora i grafoskopa, nova vrijednost boda za zaposlene, nabavka sitnog
inventara i dr.


21. 12. studenog 1985. godine predavanje »Rezultati istraživanja o unosu zračnih
polutana u bukove i bukove — jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadno
Jugoslavije.«
22. 14. studenog 1985. godine predavanje »Problemi uzgoja koza« — Petar
Ziani. dipl. inž.
23. 17. prosinca 1985. godine pripreme za IUFRO Kongres.
24. 17. 18 i 19. prosinca 1985. godine obilježavanje 125 godina šumarske nastave
i znanosti u SR Hrvatskoj.
25. 27. prosinca 1985. godine susreti povodom nove 1986. god.
26. 16. siječnja 1986. godine rasprava o nekim napisima u dnevnoj i tjednoj
štampi.
27. 21. siječnja 1986. godine — pripreme za IUFRO Kongres.
28. 30. siječnja 1986. godine predavanja »Informacija o stanju u šumarstvu
i drvnoj industriji Hrvatske«.
29. 6. veljače 1986. godine rasprava na temu »Uloga inženjera i tehničara na
razvoj«.
30. 13. veljače 1986. godine predavanja »Život i rad u šumama Sibira« — inž.
Julius Baranovski.
31. 14. veljače 1986. godine — suradnja na poslovima za tiskanje knjige »Prirodne
znamenitosti Jugoslavije«.
32. 19. veljače 1986. godine sedma sjednica PREDSJEDNIŠTVA održana je u
Zagrebu, na kojoj je razmatrano i utvrđeno slijedeće:
— Zapisnik 6. sjednice PREDSJEDNIŠTVA usvojen je uz primjedbe, da se
u idućem radu organi Saveza društava još više angažiraju na upoznavanju stručne
i šire javnosti o problematici vezano za narušenost šuma (kisele kiše) i čovjekovog
okoliša i kroz odgovarajuće aktivnosti utječu na otklanjanje uzroka i štetnih posljedica.
— Izvještaji inventurne komisije s 31. 12. 1985. g. i prijedlog za otpis tiskanica
u vrijednosti 9.908.— dinara i sitnog inventara u iznosu 12.002.— dinara
prihvaćeni su bez primjedbi.
— Nakon obrazloženja i odgovora na postavljena pitanja, prihvaćen je Završni
račun za 1985. godinu i raspodjela ostatka prihoda:
— Izvještaj odbora SAMOUPRAVNE KONTROLE kojega je podnio Adam
Paivlcivić, dipl. inž, privaćen je bez primjedbi.
— Prijedlog Financijskog plana za 1986. godinu prihvaćen je nakon provedene
rasprave.
248
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— Program rada za 1986. godinu prihvaćen je uz primjedbe da se prema postojećim
uvjetima konkretiziraju zadaci i zaduženja iz pojedinih područja rada.
— Prihvaćen je prijedlog da se 91. Skupština Saveza društava održi u drugoj
polovini travnja u Vinkovcima u poznatom gradu i kraju, gdje su nikli i radili
naši uvaženi šumarski stručnjaci više od sto godina, i koji su dali veliki doprinos
u razvoju šumarstva i ukupnom društvenom razvoju.
— Između ostalog predloženo je i doneseno više odluka i to:
— Prilagođavanje poslovanja Saveza prema inflaciji i drugim negativnim utjecajima
na rad stručne službe i izvršnih organa Saveza (povećanja cijena za tiskanice,
za oglase u Šum. listu, visina dnevnica, planska vrijednost boda, izdaci za
prehranu, prijevoz, visina autorskih honorara, cijene za dvorane i drugo.).
— Odobrenje sredstava za zajedničke aktivnosti Saveza i Društva Zagreb, a
posebno za djelomično pokrivanje pogrebnih troškova za višegodišnjeg tajnika
S;iveza ´pokojno Rudolfa Antoljaka, dipl. inž.
— Odobrenje sreds´ava za financiranje aktivnosti OO Sindikata, proporcionalno
za naše radnike.
— Raspisivanje licitacije za prodaju otpisanog inventara (van upotrebe).
— Odobrenje adaptacije tavana (do ulice 8. maja) i suglasnost da SIZ za
šumarstvo Hrvatske i Poslovna zajednica »Exportdrvo« budu nosioci investicije
i da se ugovorom reguliraju međusobni odnosi i uvjeti korištenja — u skladu rješenja
(ugovora) sa dosadašnjim korisnicima poslovnog prostora u Šumarskom domu.
Također je odlučeno da se ide na izradu odgovarajuće dokumentacije za obnovu
dvorišnih fasada i uređenja dvorišta i na izradu odgovarajuće koncepcije — programa
za dugoročnije sagledavanje korištenja poslovnog prostora u Šumarskom
domu, jasno sa stajališta maksimalnog korištenja toga prostora, a u cilju razvoja
i unapređnja šumarske i drvnoprerađivačke struke i primjenjene znanosti.
— Prihvaćanje SAS-ova o proizvodno radnim natjecanjima radnika šumarstva
i prerade drva SR Hrvatska.
— Tiskanje pozivnica i ulaznica kao i tombola za apsolventsku zabavu studenata
šumarstva.
— Odobrenje troškova pripreme za tiskanje: Zakona o šumama. Pravilnika
o izradi šumskogospodarskih osnova. Osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama
i Programa za gospodarenje šumama i Pravilnika o doznaci stabala, žigosanju
drvnih sortimenata. popratnici i šumskom redu.
— Preseljenje i uređenje knjižnice, čitaonice, nabavka televizora, radio, šaha,
stručnih i drugih časopisa i dnevne štampe (Vjesnik i dr.).
33. 0. ožujka 1986. godine predavanje «Život i rad u Libiji« — Petar Ziani.
dipl. inž.
34. 19. ožujka 1986. godine — pripreme za tiskanje prigodnog broja Šumarskog
lista podovom IUFRO Kongresa.
35. 21. ožujka 1986. godine — pripreme za 91. Skpuštinu — sastanak u Vlnkov-i
cima.
36. 26. ožujka 1986. godine predavanje »Odvajanje rente u šumarstvu« — prof,
dr Branko Kraljić.
37. 10. ItlAwnja 1986. godine predavanje »O Izraelu« — prof. dr. R. Benić.
38. 17. travnja 1986. godine predavanje »O Sjedinjenim američkim državama«
— P. Ziani, dipl. inž.
39. Neposredna sudjelovanja u radu Društava i drugih organizacija za više
područja rada.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Veći broj naših Društava i u ovim složenijim okolnostima su realizirali programirane
zadatke, no moramo isto tako konstatirati da istina jedan manji broj
naših društava ima ozbiljnih teškoća u ostvarivanju zadataka iz svojih programa.
Pokušaj da se obnovi rad za Istru, vjerovatno će uspjeti, a nadamo se i za još
neka područja gdje su Društva prestala sa radom.


U posebnom izvještaju glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista dati
će se osnovni podaci o uvjetima tiskanja i drugi podaci, koji će poslužiti kao polazna
osnova za kritički osvrt na sadržaj, rad i utvrđivanje daljnjih zadataka.


Izvještajem predsjednika Odbora Samoupravne kontrole (koji je dostavljen
uz poziv) obaviješteni ste o poslovanju Saveza u proteklom razdoblju i na osnovu
toga kao i iz drugih saznaja delegati 91. Skupštine moći će ravnopravno uključiti
se u raspravu i donašati pravovaljane zaključke.


Na kraju dozvolite mi da sa nekoliko rečenica kažem nešto o neposrednim
zadacima, koje smo obavljali za održavanje 91. Skupštine, nakon odluke Predsjedništva
da se ona održi u Vinkovcima.


S predstavnicima Društva IT Vinkovci obavljeno je više razgovora i konkretnih
dogovora o uvjetima za uspješno organiziranje rada Skupštine, a što nije
potrebno komentirati, jer je to obavljeno na zadovoljstvo svih nas ovdje prisutnih.


Za uvodno izlaganje na temu: »Sagledavanje razvojnih mogućnosti šumskoprerađivačkog
kompleksa Hrvatske u razdoblju 1986—1990. godina i dalje«, angažirali
smo najneposrednije Hofe r Marijana, di.pl. inž. direktora razvojne službe
Poslovne zajednice »Exportdrvo« i profesore Šumarskog fakulteta Zagreba dr B.
P r p i ć a i dr R. S a b a d i j a naše aktivne članove. Uz navedene suradnike u pripremi
je sudjelovalo više naših članova iz organizacije udruženog rada i drugih
institucija.


Ad 3b


Izvještaj Samoupravne kontrole Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske


O izvršenim pregledima materijalno-financijskog poslovanja u vremenskom
razdoblju od održane 90 Skupštine Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske tj. od 27. veljače 1985. godine do 18. veljače 1986. godine.


Samoupravna kontrola radila je u sastavu: Pavlović Adam, dipl. inž., Mrđenović
Stevo, dipl. inž. i Momčilović Bogdan, dipl. inž., te u vezu čl. 46 Statuta
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije. U prednje navedenom
razdoblju prigodom pregleda ustanovili smo da se blagajnički dnevnik vodi uredno
na temelju postojećih dokumenata, te da se blagajnički maksimum ne prekoračuje.
Za ulazne i izlazne fakture postoji propisana dokumentacija. Vođena je briga
da se dugovi naplate, a poteškoća oko naplate bilo je najviše rad toga što je u vezi
reorganizacije šumarskih organizacija po ZOŠ-u došlo do ukidanja pojedinih šumarija
ili naziva. Dugovanja u iznosu od 257.281.— dinar odnose se na pretplatu u
proteklom razdoblju, međutim ima jedan manji dio starih potraživanja. Poduzete
su mjere i upućen zahtjev šumarskim organizacijama da pošalju točne adrese na
koje treba dostavljati Šumarski list, sa zahtjevom da se uplate potraživanja bez
obzira dali postoji organizacija — šumarija ili ne, jer netko je primao list.


Ustanovljeno je da su novčana sredstva trošena namjenski i u okviru finacijskog
plana.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Obaveze prema dobavljačima su podmirene osim iznosa od 3.750.— dinara koji
nije podmiren radi računa koji je stigao kasno.


Inventurna komisija je obavila popis osnovnih sredstava, sitnog inventara u
upotrebi, zalihe gotove robe (knjige i tiskanice), novac i sve vrijedosne papire
u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje i ostala potraživanja i obaveze. Sva
dokumentacija o inventurnom popisu nalazi se u prilogu i pregledana je po članovima
Samoupravne kontrole.


Inventurna komisija predlaže Predsjedništvu da se otpišu neupotrebljive tiskanice
u vrijednosti od 9.908,19 dinara, i oštećeni sitni inventar u iznosu od 12.002,75
dinara, što se od strane Samopuavne kontrole smatra ispravnim.


Za popravak fasade zgrade Saveza u toku 1984. i 1985. godine, izvođač »ZIM70
« podnio je devet privremenih situacija i aneksa sa vrijednošću izvedenih radova
u iznosu od 8,794,695.— dinara. Od svih situacija komisija i nadzorni organ
radi neizvršenja radova na dijelu zgrade (kameni dio) umanjili su iznos za 144.440.dinara
s time da će ovo biti isplaćeno kada radovi budu kvalitetno izvedeni, i tada
će biti napravljena konačna situacija izvršenih radova popravka fasade.


Samoupravna kontrola prihvaća izvještaj uz Završni rečun o financijskom poslovanju
i raspodjeli prihoda Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
za 1985. godinu kako slijedi:


PRIHODI I RASHODI Z4 1985. GODINU


PRIHODI
Preneseni višak prihodaPrihodi od SlZ-a IV zaPrihodi od vlastite djelOstali prihodi
iz protekle
znanstveniatnosti
godine
rad
dinara
dinara
dinara
dinara
1.456.861,—
1.215.400.—
8.306.770 —
7.538.058,39
Ukupno prihodi dinara 18.517.089,39


RASHODI


Materijalni troškovi i amortizacija dinara 10.876.138,34
Osobni dohoci dinara 2.765.576.—
Porezi i doprinosi iz prihoda dinara 228.757 —
Ostali doprinosi i pomoć dinara 234.935,50


Ukupno rashodi dinara 14.105.406,84
OSTATAK PRIHODA dinara 4.411.682,55


OSTATAK PRIHODA PROIZLAZI PO MJESTIMA TROŠKOVA


Savez i Stručne službe
Tiskanice i knjige
dinara
dinara
dinara
3.905.804,53
399.044 —
106.834,02
dinara 4.411.682,55
251
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Ovaj izvještaj predlaže se Predsjedništvu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, na znanje i suglasnost.


Zagreb. 18. 2. 1986.


1. Predsjednik Adam Pavlović. dipl. inž.
2. Clan Bogdan Momčilović, dipl. inž.
3. Clan Stevo Mrđenović, dipl. inž.
ad 3c


Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista


U (za) godini 1985. Šumarski list izašao je u šest dvobroja sa 620 stranica (teksta.
Naklada je iznosila 1400 primjeraka.


U cijelom ovom. 109. godištu objavljeno je ukupno 100 naslovnih jedinica.
Od toga 37 glavni članci, a ostalih 63 prikazi grupirani kao IUFRO, obljetnice
i prigodnice. portreti, građa za povijest šumarstva, stručni i znanstveni
skupovi, iz šumarstva svijeta, zaštita (prirode, knjige i časopisi, iz Saveza društava
ITŠDIH, in memoriam i razno. U ovom godištu surađivalo je 59 autora, od kojih
su 30 s Fakulteta i Instituta, a ostali izvan ovih institucija.


Od 620 stranica 266 je s tekstovima glavnih članaka, 77 stranica društvenog
karaktera (iz Saveza, in memoriam. iz aktivnosti DIT-ŠDI Zagreb), a na ostalih
227 stranica nalaze se tekstovi ostalih naprijed navedenih skupina.


Prema materiji najviše članaka je s područja ekologije i uzgajanja šuma (12).
a slijedi iskorišćivanje (4), ekonomsko-organizacijskog sadržaja (6) i dr. Članci su
grupirani kao izvorni znanstveni, prethodna saopćenja, izlaganja sa znansvenih
skupova i kao stručni, a takva je klasifikacija nužna radi dobivanja dotacije —
financijske pomoći Republičke zajednice za znanstveni rad SR Hrvatske (napomenimo,
da slovenski »Gozdarski vestnik« uz pomoć istovrsnog SlZ-a prima i pomoć
SlZ-a za šumarstvo). Moram naglasiti, da je Uredništvo ograničeno na objavljivanje
rukopisa, koji mu prispiju t. j . »narudžbe« rukopisa ili bolje poticaji za
obradu nekih interesantnih tema. osim nekih izuzetaka, nisu uspjeli.


Za ovu, 1986., godinu prvi dvobroj treba izaći za desetak dana. Složen je i veći
dio drugog broja, koji će izaći za cea mjesec dana, a odmah slijedi i dvobroj
5—6, te 7—8. Drugi dvobroj posvećen je proslavi 125. godine osnivanja Šumarske
nastave u Hrvatskoj, a br. 7—8, se priprema kao poseban broj za Kongreb IUFRO-
a. Taj broj sadržat će osvrt na šumarstvo Hrvatske u prošlosti (pregled povijesti
šumarstva) te današnje stanje šumarskih dostignuća obrađenih prema znanstvenostručnim
područjima kako je organiziran i Uređivački odbor Šumarskog lista. Kako
je kao posebno namijenjen i inozemnim sudionicima Kongresa uz sažetak pojedinih
prikaza na egleskom jeziku imat će i kraće sažetke na francuskom, njemačkom,
ruskom i španjolskom jeziku.


Probleme u vezi financijskih sredstava uglavnom uspješno rješavamo. Dosta
značajna sredstva osiguravamo od SlZ-a za znanstveni rad, zahvaljujući tome što
naš Šumarski list ima karakter znanstvenog glasila. Na kraju izlaganja zahvaljuje
s svima suradnicima, koji svojim radom omogućuju tiskanje Šumarskog lista i
očekuje još plodniju suradnji u narednom razdoblju.


Ad. 4. Prihvaćen je Završni račun za 1985. godinu bez primjedbi.
Ad. 5. Prihvaćen je program rada za 1985. godinu bez primjedbi.
Ad. 6. Prihvaćen je Financijski plan prihoda i rashoda za 1986. godinu bez primjedbi.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Ad. 7. Rasprava o izvještajima


1. Dr Simeun Toma n i ć, u izvještajima su naznačene aktivnosti koje su se
odnosile na pripremu za IUFRO Kongres i vidi se da je na tome poslu dosta angažirano
članova Saveza — društava. Do sada je prijavljeno oko 600 delegata za ekskurzije,
a vjerojatno će ih ukupno sudjelovati oko 1000. Prijavljeno je oko 400
referata, a iz Jugoslavije 30. od toga 17 referata iz Hrvatske. Referati su napisani
i predani u Ljubljanu. U tisku je brošura 2, a osigurana su sredstva za tiskanje
knjige Šumarstvo i prerada drva Jugoslavije. Za ostale knjige i drugo traže
se rješenja. Pripreme za doček ekskurzija su u toku na svim punktovima naše republike.
Iz naše republike ima najviše voditelja ekskurzija i oni su se primili toga
posla vrlo ozbiljno. U Njemačkoj se priprema knjiga o šumarstvu Jugoslavije i za
naše učesnike. Slovenija priprema okrugli stol — »DRUŠTVO — SUMA« za euroviziju
i biti će više emisija na TV za vrijeme održavanja Kongresa.
Pred nama su još veliki poslovi, treba angažirati ljude — stručnjake iz različitih
područja rada i predstaviti se svijetu i što bolje, prezentirati naše stvarne
vrijednosti. Na slijedećoj Skupštini Saveza o tome ćemo podnijeti izvještaj.


2. Mirko Andrašek , dipl. inž. pozdravlja sve prisutne i između ostalog
naglašava da ima dosta ozbiljnih problema oko sakupljanja financijskih sredstava
za IUFRO Kongres. No. unatoč tome uvjeren je da će se pripreme za održavanje
Kongresa obaviti pravovremeno i uspješno.
Izvještaji o radu Saveza prihvaćeni su bez posebnih primjedbi.
Ad. 8. Marijan Hofer. dipl. inž. izložio je temu: »Sagledavanje razvojnih mogućnosti
šumsko-prerađivačkog kompleksa Hrvatske u razdoblju 1986—1990. g. i dalje«
nakon čega je uslijedila rasprava.


1. Franj o K n e b 1, dipl. inž. naglašava da smo zakazali u izvršavanju
zadatka na uzgajanju i njezi šuma, koje su sve ugroženije. Postoje velike opasnosti
za šume, jer nije izgrađen potreban odnos društva prema šumi i okolini u kojoj
čovjek živi i radi. Sume Gorskog Kotara sve su više ugrožene i veći kompleksi
jelovih šuma se suše. I hrastove šume u sjevernim predjelima Hrvatske sve su
manje stabilne, a na nekim lokacijama imamo znatna sušenja većeg broja stabala
što je vjerovatno posljedica regulacija vodotokova i drugih meliorativnih zahvata.
Drugo, nismo uspjeli izgraditi planiranu tvornicu za proizvodnju celuloze u
Jasenovcu, a zahvaljujući hrvatskom jalu javili su se i drugi s prijedlogom za
izgradnju takve ili slične tvornice u Podravskom bazenu, zbog čega je propala
i prva ozbiljna namjera. Zato danas Zgb. nema papira, a najveći je potrošač u
zemlji. Tvornicu za proizvodnju celuloze trebalo bi izgraditi u slijedećih 10 godina,
to si moramo postaviti kao naš zadatak.


Proizvodni kapaciteti za preradu drva u posljednje vrijeme predstavljaju značajnu
proizvodnu snagu, koju nije moguće najracionalnije koristiti za proizvodnju
robe za tržište. Treba koristiti tuđa iskustva Danske i drugih zemalja, koje su i
bez vlastite sirovine postigle zavidne rezultate. Potrebno je neposrednije primijeniti
tehnološka organizacijska i druga saznanja i za tu proizvodnju, i za to osposobiti
odgovarajuću instituciju.


Potrebno je osigurati puno više odgovornosti u radu na svim razinama u budućem
radu svih nosilaca proizvodnje i razvoja.


2. Dr Zvonko Potočić između ostalog ističe:
— mnogi su problemi organizacijske prirode, koje treba svrsishodno postavljati
i rješavati,
253
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— ne znamo koliko furniranih trupaca preradimo za druge namjene, a isto
tako potrebno je utvrđivati kakvu smo mi to šumu uzgojili i kakve smo sortimente
predali eksploataciji. Potrebno je stručnost revitalizirati, a Savez društava inženjera
i tehničara ima tu značajnu ulogu i odgovornost. Do sada smo griješili —
mi inženjeri struka.
3. Dr Mark o G r e g i ć, pozdravlja Skupštinu ispred Komiteta za poljoprivredu
i šumarstvo. Ukratko govori o uvjetima donošenja Srednjoročnog plana za
razdoblje 1986—1990. g. koji je usvojen po nadležnim organima. Posebno je naglasio
raskorake između planiranih i izvršenih radova na reprodukciji šuma (svega
55%) u proteklom razdoblju. Nadalje konstatira da je struktura šuma danas nepodobna
i da je nužna intervencija — veći zahvati u uzgoju ako se želi ostvariti
prosječni godišnji etat do 2000 godine oko 6 milijuna m3. Primarna proizvodnja
je u stagnaciji, finalna u padu i to se odražava negativno na dohodak i osobne
dohotke zaposlenih, a posebno i na izvoz. Planirane stope rasta u narednom razdoblju
planirane su u prosjeku oko 3°/o, pa je to zapravo nulti porast i plan sanacije.
Izvoz je planiran sa 400 milijuna dolara, a ne 500 kako je to bilo u prijedlogu
plana.
4. Ant e Mudr o v č i ć, dipl. inž. uvodno izlaganje (referat) je izvanredno
obradio problematiku, slušali smo ga pažljivo. Kako je već naprijed rečeno nismo
ostvarili postavljene zadatke u uzgoju šuma. Sada se prikupljaju značajnija financijska
sredstva za uzgoj šuma (novi Zakon obavezao), a mi imamo ozbiljnih problema
sa donošenjem planova, koji bi osigurali znatno veće zahvate u reprodukciji
šuma. Nemamo zadovoljavajuće planove. Unatoč što su u 1985. g. bila osigurana
fin. sredstva (po novom Zakonu o šumama) u iznosu od 135 milijardi st. dinara,
nije došlo do povećanja radova na proširenoj biološkoj reprodukciji šuma. čak su
i nešto manji od prosječnog god. ostvarenja 1981 — 1984. Već u 1986. g. očekuju
se znatno veća sredstva za proširenu reprodukciju šuma (283 st. milijarde), pa će
povećanje radova uslijediti najmanje za 25*/o u odnosu na 1985. g. Značajan doprinos
bržem ostvarenju programiranih zadataka su omi. radne akcije u proteklom
razdoblju, očekuje se njihov još veći doprinos u ovom srednje planskom razdoblju.
5. Iva n Puškar , dipl. inž., dobro je što danas govorimo i tražimo prava
rješenja na ovu temu, ali ne vidim ovdje novinare (otišli su), pa sami sebi govorimo,
a ima pitanja koja se tiču društva u cjelini. Poslovna zajednica »Exportdrvo
« analizira, prati i utvrđuje pravce i zadatke razvoja našeg šumsko-drvnog
kompleksa, ali u tome ima puno teškoća. Rezultati poslovanja u šumsko-drvnom
kompleksu u odnosu na prosječna ostvarenja u privredi osjetno su niža (u finalnoj
proizvodnji OD niži su za 40%). Na rezultate poslovanja negativno utječe više
faktora, a između ostalih: doprinosi za nerazvijene povećani su 3—5 puta, odnosi
u obračunu dolar — dinar, nema povoljnijih udruživanja sa zainteresiranim organizacijama
za devizna sredstva, smanjeni su podsticaji za izvoz, dokinut povrat
vozarine. Sve to zajedno umanjuje dohodak za cea 30:,/o. Sporo se mjenjaju negativni
utjecaji iako su data obećanja u Saveznom izvršnom vijeću. Sve ide suprotno
od programiranog, a izvoz pada. Ima dosta primjera kada se zbog carinjenja
ne mogu pravovremeno koristiti sredstva rada i repromaterijal.
Već šest mjeseci radi se na programu proizvodnje za tržište SAD, a traži se
nekih 100 obrazaca, kojima bi se trebali dokazati devizni efekti izvoza finalnih
proizvoda. To je svakako suvišno dokazivati.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Da bi se osigurali pozitivni rezultati u proizvodnji — izvozu, nužno je ići na
proizvodnju za kupce koji imaju novaca i mogu platiti kvalitetan rad.


Za izgradnju tvornica za proizvodnju celuloze, nužno je udružiti sredstva
sa zainteresiranim organizacijama i vannašeg kompleksa, jer sami to ne možemo
osigurati u dogledno vrijeme.


Sto se tiče racionalnije prerade sirovina zavisno od kvalitete, potrebno je
uskladiti interese unutar OUR fazne proizvodnje i društveno-političkih zajednica.


6. Nad an Sirotić, dip!, inž.. možemo biti ponosni što se Šumarski dom
sve intenzivnije održava i koristi za organizacije koje će unapređivati našu šumarsko-
prerađivačku struku. Žalosno je da se postojeći kadrovski potencijal više
ne koristi za postavljanje i rješavanje problema u skladu znanosti i pozitivne
prakse. Tu se moraju znatno više korisiti postojeći uvjeti, a posebno stručne
organizacije i Savez DITSDI Hrvatske.
7. Mr Iv o Milinović , iako su poznata rješenja za mnoga pitanja racionalnije
proizvodnje, ipak ih u praksi ne primjenjujemo. Primarni kapaciteti približno
su uravnoteženi, ali nemamo optimalna usmjeravanja sirovine. Moglo bi
se više dati za razvoj finale, ako bi se kvalitetnije svrsishodnije i poslovnije sagledali
interesi eksploatacije šuma, prim, prerade i finale. Kapaciteta za finalnu
proizvodnju su veliki u odnosu na tvornice u inozemstvu. U svijetu je razvijena
kooperacija, gdje radi 20—80 zaposlenih, a mi smo u tome slabi i nemamo fleksibilnu
organizaciju. Osnivanjem Poslovne zajednice »Exportdrvo« imamo šanse da
sagledamo zajednički moguća rješenja u proizvodnji i razvoju za konkretne organizacije
i uvjete.
8. Mirko A n d r a š e k . dipl. inž., teško je ukratko dati osvrt na niz pitanja
koja su aktualna za razvoj šumarstva i prerade drvefa. Prema nekim podacima
mogu se iizvući zaključci da je stanje u našim djelatnostima jako teško. No ja
smatram da mi u razmjerima Hrvatske možemo utjecati na pozitivna kretanja,
da za to imamo dovoljno znanja, iskustva i materijalnu osnovicu — to podkrepljuje
usporednim podacima za razdoblje 1969 — 1984. godine.
Radovi na uzgoju šuma u ROS-u ^Slavonska šuma« nemaju nepovoljna kretanja.
Etat (1.300.000.-) je niži od prosječnog godišnjeg prirasta, koji iznosi 1.800.000
m´i. Broj zaposlenih i produktivnost u proteklom razdoblju je povećavana. Drvna
masa u znatno većim količinama namjenjena je za industrijsku preradu drva,
a u novije vrijeme uvode se suvremena sredstva za iveranje manje vrijedne sirovine.
Za znanost se izdvaja 1% što drugi ne čine. Može se sigurno još ´puno učiniti;
na povećanju proizvodnje — nalazimo se pred biološko-genetskom revolucijom.
Zakon o šumama dosljedno se primjenjuje i nastojimo afirmirati sve ono što je
u njemu dobro, a otklanjaju se posljedice zbog lošeg djelovanja nekih rješenja u
Zakonu.


9. Luk a Čačić , inž. predstavnik Društva polj. inženjera i tehničara Vinkovci,
s velikim zadovoljstvom pozdravlja 91. Skupštinu koja uspješno postavlja
i rješava probleme struke. Naglašava da je za njih DIT šumarstva i drvne industrije
uzor, po kojem oni izgrađuju svoju organizaciju i unutrašnje odnose. Na
kraju čestita 140 obljetnicu osnivanja Saveza ITSDI Hrvatske i 110 godina neprekidnog
izlaženja Šumarskog lista.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 86     <-- 86 -->        PDF

10. Dr Nikola Komlenoivić na kraju se zahvaljuje svim sudionicima u
radu 91. Skupštine Saveza i predlaže da Skupština ovlasti Predsjedništvo Saveza
da u skladu izvršenih stavova i prijedloga (sadržanih u radnom materijalu) u raspravama,
usvoji zaključke koji će organima Saveza i Društava služit kao polazna
osnovna za razradu zadatka u vođenju pojedinih akcija.
Prijedlog je prihvaćen.


11. Zvonk o K o š č e v i ć. dipl inž., predsjednik DIT-a Vinkovci uručio je
vrijedne poklone Savezu DITSDI Hrvatske, koje je sa velikim zadovoljstvom u ime
Saveza primoi dr N. Komlenović predsjednik Predsjedništva Saveza.
Zapisnik napisao: Predsjednik Predsjedništva:
Ivan Maričević. dipl. inž. v. r. dr Nikola Komlenović. v. r.