DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 57     <-- 57 -->        PDF

AKTUALNO


PRIJEDLOG OBRAČUNA RENTE U ŠUMARSTVU


Kao prilog nastojanjima da se u šumarstvu utvrdi i izdvaja dio dohotka koji
nije rezultat rada već proizlazi iz izuzetno povoljnih prirodnih okolnosti (renta)
na što objektivniji i u praksi provodi jiviji način, mislimo da bi mišljenja iz operative
bila interesantna, iako nisu teoretski apsolutno korektna i ispravna.


U Zakonu o šumama u čl. 70. do 73. propisani obračun izdvajanja dijela dohotka
koji je rezultat izuzetnih prirodnih pogodnosti je nerealan i destimulativan,
jer uzima kao osnov ostvareni dohodak, dakle rezultat tekućeg i minulog rada
zajedno sa ekstra dohotkom i ekonomske kategorije cjelokupne privrede Republike.
Takva usporedba je neadekvatna.


Cilj utvrđivanja i izdvajanja dijela dohotka koji nije rezultat rada u šumarstvu
trebao bi biti:


1. Da se dio dohotka koji nije rezultat rada izdvoji iz dohotka za raspodjelu
u OOUR i usmjeri za razvoj i namirenje društvenih potreba.
2. Da se izbjegne neobjektivna raspodjela osobnih dohodaka iz dohotka nastalog
uslijed izuzetno povoljnih prirodnih uvjeta a ne iz rada.
Isplaćivani osobni dohoci iz dohotka koji ne proizlazi iz rada ne samo da
provokativno djeluju na radne ljude u ostalim organizacijama udruženog rada,
već i u samoj OOUR destimuliraju radne ljude za veće angažiranje na stvaranju
većeg dohotka.


3. Da se izjednače uvjeti privređivanja OOUR-a u šumarstvu nakon čega bi
radni ljudi mogli uspoređivanjem rezultata rada sa drugim OOUR uvidjeli kako
posluju i rade. Na osnovu tih sagledavanja mogu se mnogo lakše poduzimati mjere
da se poboljša rad u OOUR.
Od svih »šumskih renti« samo neke, znatnije utječu na stvaranje dohotka u
OOUR šumarstvo koji proističe iz izuzetno povoljnih prirodnih okosnosti, dok
je veći dio njih beznačajan po veličini.


Utvrditi apsolutne iznose nekih renti gotovo je nemoguće, dok kod nekih taj
bi obračun bio po opsegu veliki i baziran na nesigurnim izvorima podataka. Zbog
toga u obračun, koji bi zadovoljio uz minimalnu grješku, nužno je uzeti u obzir
samo one rente koje su značajne veličine i da ih je moguće dovoljno točno izračunati.


Prema postavkama političke ekonomije rente se izračunavaju tako, da se od
tržišnih cijena odbiju vlastiti objektivni troškovi proizvodnje.
Koje rente i koliko utječu na stvaranje ekstra dohotka u šumarstvu?


Tržišne rente nema, jer su sve cijene određene bez obzira na deficitarnost
nekog sortimenta i visinu troškova proizvodnje.


Troškovi jednostavne biološke reprodukcije pokrivaju se prema čl. 66. Zakona
o šumama na teret materijalnih troškova poslovanja za sve OOUR-e bez
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 58     <-- 58 -->        PDF

obzira na različite troškove regeneracije šuma po vrstama drveća i zbog toga
što se obračunavaju različito za raznodobne šume (lO´Vo) i za jednodobne (15%)
moraju se uzeti u obračun rente.


Zakonom o šumama utvrđeno je da se renta obračunava na nivou OOUR
koja mora imati najmanje 20.000 ha površine i 90.000 m3 sječive mase. Na tako
relativno velikom području OOUR ekstremni slučajevi troškova sječe pojedinih
sječina se izravnavaju a prosječni troškovi sječe za sve vrste drva između takvih
OOUR se vrlo malo razlikuju.


Prema tome niti troškovi sječe bitno ne utječu na stvaranje ekstra dohotka.


Troškove transporta čine troškovi privlačenja do pomoćnog stovarišta i prijevoz
do kupca. Kako troškove prijevoza plaća kupac to nemaju utjecaja na
rentu u šumarstvu već se ona pojavljuje kod kupca.


U troškovima privlačenja ima diferencijalne rente položaja I i II.


Kako je diferencijalna renta položaja II nastala otvaranjem šuma, pretežno
ulaganjima sredstava radnog kolektiva za izgradnju cesta poslije 1960. god., a
vrlo mali dio cesta izgrađen je prije 1960. god. sredstvima društva i zbog toga
je iznos diferencijalne rente položaja II neznatan, pa ga ne treba obračunavati,
to više, kad znamo da bi taj obračun bio veoma kompliciran i nesiguran.


Diferencijalna renta položaja I postoji gledajući pojedine sječine, no one se
izravnavaju na nivou OOUR sa 20.000 ha u toku ophodnjice pa i svake godine
kao i između OOUR na cijelom teritoriju kontinentalnih šuma SR Hrvatske.


Prema tome ove rente ako se negdje i pojave one su beznačajne i zbog toga
ih nema smisla obračunavati, to više, kad bi taj obračun bio neprihvatljivo velik
po opsegu i baziran na veoma nesigurnim izvorima podataka te bi moglo doći do
velikih grešaka.


Dakle u troškovima privlačenja šumarska renta je mala i zbog toga nije
potrebno da se obračunava.


U našim uvjetima na stvaranje ekstra dohotka ima značajnog utjecaja vrsta
drva i struktura šuma i u njima su sadržani elementi diferencijalne rente plodnosti,
pa taj elemenat može biti osnov za obračun ekstra dohotka u šumarstvu.


Najnižu cijenu i najmanju akumulativnost imaju sortimenti bukve no još uvijek
toliku da mogu osigurati OOUR minimalni dohodak.


Dakle, vrsta drva može poslužiti kao baza za obračun rente. Ogrjevno i celulozno
drvo bukve kreće se ispod ili na granici rentabiliteta proizvodnje te u pravilu
prodajne cijene pokrivaju marginalne troškove. Ista je situacija kod ogrijevnog,
celuloznog i rudnog drva ostalih vrsta drva osim četinjača.


Iz ovog proizlazi da ekstra dohodak stvaraju svi sortimenti svih vrsti drveća


osim ogrijevnog drva i sortimenti bukve. Na osnovu tih saznanja može se vrlo
jednostavno i bez mogućnosti zloupotrebe utvrditi diferencijalnu rentu plodnosti
za svaku OOUR tako da se od vrijednosti realizacije oblovine odbije vrijednost
istog broja m3 oblovine, ali obračunata po prosječno realiziranoj cijeni bukove oblovine.


Kad se od tako dobivenog iznosa odbiju troškovi za regeneraciju šuma izdvojeni
po čl. fifi. Zakona o šumama dobiveni iznos predstavlja dio dohodka koji je
rezultat izuzetnih pogodnosti ili rentu.