DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 55     <-- 55 -->        PDF

SJEDNICA IO ZA PRIPREMU IUFRO KONGRESA
održana 29. 5. 1986. u Kuparima


U Kuparima je 29. svibnja o. g. održana zajednička sjednica Saveznog Izvršnog
odbora za pripreme IUFRO Kongresa u Ljubljani i Predsjedništva Saveza
inžinjera i tehničara šumarstva i industrijske prerade drveta Jugoslavije zbog
rješavanja aktualnih pitanja koje se odnose na održavanje IUFRO Kongresa u Ljubljani.
Sjednica je trajala četiri sata. od 10 do 13 i od 17 do (18 sati.


Nakon usvajanja dnevnog reda zajedničke sjednice i podnesenih obrazloženja


o radu Saveznog Izvršnog odbora na pripreme IUFRO Kongresa u Ljubljani i prijedloga
predračuna prihoda i rashoda za IUFRO Kongres, u raspravi su sudjelovali
predstavnici iz svih republika i AP Vojvodine (iz AP Kosova nije bilo prisutnih).
Želja govornika je bila da objektivno informiraju o tome. što su do sada i
kako uradili te da istaknu kakve se sve teškoće javljaju u nastojanju za uspješno
izvršavanje već prije preuzetih obaveza. Većina sudionika u raspravi osvrnula se
na pripreme za doček ekskurzija na svom području, na ozbiljne smetnje za
tiskanje već pripremljenih materijala, knjiga i druge dokumentacije za Kongres
uz posebni naglasak, kako osigurati financijska sredstva nužna za potpuni uspjeh
rada Kongresa. Većina je također istakla potrebu upoznavanja najšire javnosti sa
ciljevima i zadacima ovog IUFRO Kongresa, jer smo još uvijek u anonimnosti.
Prisutni su izvjestili da su obavljeni predviđeni poslovi na organiziranju 20
stručnih ekskurzija. Do sada su sve predradnje za doček ekskurzija praktički izvršene
u Sloveniji i u Hrvatskoj a u ostalim republikama i pokrajinama rješavaju
se još neki problemi i očekuju pravovremena zadovoljavajuća rješenja. Iako su
sudionici rasprave prihvatili objašnjenje razloga nemogućnosti da se do Kongresa
osigura tiskanje pripremljenih monografija o hrastu, bukvi, topoli te o kršu i
goletima, ipak nisu odustajali od traženja mogućih pozitivnih rješenja. To su posebno
isticali predstavnici iz Vojvodine zbog monografije o topoli, za koju bi se.
vjeruju, mogla osigurati financijska sredstva. Međutim, glavna publikacija, o
šumarstvu i preradi drva u Jugoslaviji, objavit će se do Kongresa.
O zadacima oko organiziranja ekskurzija i tiskanja monografija, nisu donijeti
posebni zaključci već je izraženo uvjerenje, da će svi zaduženi te poslove obaviti
dobro i na vrijeme, kako je prethodno dogovoreno.


O prijedlogu prihoda i rashoda za održavanje IUFRO Kongresa, kao i mogućim
akcijama da se ti zadaci što uspješnije obave, bilo je više primjedbi
i ocjena s naglašenim pesimističkim gledanjima, jer do sada nisu izvršeni zadaci
na zadovoljavajući način prema prije dogovorenim obavezama. Prema Društvenom
dogovoru o financiranju IUFRO Kongresa obavezne su sve republike i pokrajine
po određenom ključu osigurati dio financijskih sredstava. Međutim, do održavanja


225
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ove sjednice prikupljeno je manje od 50% ukupno predviđenih sredstava. To je
ocjenjeno kao zabrinjavajuće stanje, koje je nužno hitno mijenjati, jer se ne
može dovoditi u pitanje održavanje Kongresa.


U poslijepodnevnom radu glavna tema rasprave, i b kojoj .se tražili ipravi
odgovori, bila je analiza dosadašnje aktivnosti marketing službe, te što je sve moguće
i potrebno učiniti za postizavanje planiranih financijskih efekata. Ocijenjeno
je. da se po toj osnovi mogu očekivati prihodi od oko 20 miliona dinara. To bi
se uglavnom ostvarilo plasiranjem zaštitnog znaka IUFRO Kongresa (školska oprema,
kalendari, rokovnici i si. te reklame, katalozi, skice i nacrti određenih objekata
i kao i drugo). Bilo je prijedloga da se potraže i neki drugi izvori financiranja.
Na kraju rasprave svi su se složili da nije realno pokretati nove programe za
ostvarivanje, već da se poduzmu redovne i posebne mjere za realizaciju prije utvrđenih
programa.


Zajednička sjednica zaključena je s pozivom na veće angažiranje svih sudionika
na izvršenje zadataka.


Ivan MAR1ČEV1Ć, dipl. ini.