DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 45     <-- 45 -->        PDF

UDK 630*231.32 (Quercus robur L.) Sum. list CX (1986) 215


PRILOG POZNAVANJU RADOVA NA OBNOVI ŠUMA HRASTA
LUŽNJAKA (QUERCUS ROBUR L.)


Ivo ĐURICIĆ*


SAŽETAK. U radu je opisan način pomlađivanja sastojim hrasta
lužnjaka i običnog graba s donjom etažom šikare nastale nakon
sječe podstojne etaže graba. Pomlađivanje je postignuto ponovnim
oblikovanjem podstojne etaže graba u vremenu od 20 godina.


PROBLEM ISTRAŽIVANJA


Područje uspijevanja hrasta lužnjaka obiluje raznolikošću mikroreljefa
te postoji velik broj različitih sastojinskih oblika i biocenoza. Ta različitost
je posljedica djelovanja vode kao ekološkog faktora. Razlikujemo tri glavne
skupine šumskih ekosistema i to:


— ekosistem na uzvisinama (gredama) sa šumom hrasta lužnjaka i običnog
graba (Carpino betuli Quercetum robori (Anić 1959) emed. Rauš 1969);
— ekosistem u depresijama (nizama) u kojima se nalazi poplavna šuma
hrasta lužnjaka (Genisto elatae — Quercetum robori Horvat 1938). Nestajanjem
nizinskog brijesta iz tih šuma u njima su nastale značajne promjene
koje se očituju u smanjenju drvne mase, nastajanjem progala i plješina koje
se zakorovljavaju;
— ekosistem u mokrim mikrodepresijama sa šumom poljskog jasena i
kasnog drijemovca (Leucoio — Fraxinetum angustifoliae Glav. 1959).
Prirodna obnova ovih šuma zahtijeva mnogo znanja, rada i strpljenja te
predstavlja izazov za svakog šumara uzgajivača.
U današnjim vrlo složenim uvjetima u našim hrastovim šumama javlja
se problem njihove obnove. Istražujući i radeći na prirodnoj obnovi sastojina
u šumi Jazmak odjel 18 suočili smo se s problemom koji je ujedno i
problem ovog rada koji glasi:


Kako u postojećim uvjetima odrediti metodu rada s kojom ćemo postići
dobru prirodnu obnovu. . .?


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA


Gospodarsku jedinicu Jazmak—Kosturač—Buk—Drobna čine bivše državne
šume i šume Križevačke imovne općine u koje spada i šuma Jazmak
odjel 18. To je šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum
roboris (Anić 1959) emend. Rauš 1969). (SI. 1)


Mr Ivo Đuričić, dipl. inž. šum., 43 260 Križevci, B. Hanžeka 5.


215
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Odjel 18-a površine 24 ha većim dijelom obrastao je sastojinama kasnog
hrasta lužnjaka — jelenščaka (Quercus robur L. var. tardissima Sim.-Ph)
a manjim, cea 2,40 ha, hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Unutar sastojine
kasnog hrasta nalazi se nekoliko stabala ranog hrasta i obratno. Starost hrastove
sastojine je 123 godina a podstojnog graba i nešto bukve 20—30 godina.
Sastojina je u fazi oplodne sječe.


Prema Koppenovoj klasifikaciji istraživano područje pripada klimi toplog
umjerenog kišnog tipa (C). Srednja temperatura najhladnijeg mjeseca
kreće se između —3° C i —18" C a srednja temperatura najtoplijeg mjeseca
ne premašuje /22° C. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 10° C. Prvi
mraz se može očekivati 12. X a posljednji 18. IV.


Oborine su podjednako raspoređene tijekom cijele godine (Cf) time da
manje količine padnu u hladnom dijelu godine (Cfw). Maksimum oborina
pada u rano ljeto i kasnu jesen (x). Prema tome na istraživanom području
vlada klima C f w b x.


Raspored oborina je slijedeći:


God. doba Oborine mm Temperatura
T«C
zima (XII—II) 166—191 0.0— 0,1
proljeće (III—V) 203—235 10.3—10,5
ljeto (VI—VIII) 277—290 19.2—19,3
jesen (IX—XI) 223—260 10,5—10,9
Vegetacijsko razdoblje (IV—IX) 505—553 16,4—16,6
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Tlo je pseudoglej; po mehaničkom sastavu su lake gline i glinaste ilovače;
opskrbljenost humusom vrlo dobra (jako humusna tla), opskrbljenost
s fosforom i kalijem vrlo dobra u Ao horizontu a slaba u nižim horizontima.


Od drveća nalazi se hrast lužnjak, rani i kasni (Quercus robur L., Qu.
robur L. var. tardissima Sim-ph), obični grab (Carpinus betulus L.), trešnja
(Primus avium L.). crna joha (Alnus glutinosa L.) i bukva (Fagus sylvatica
L.).


U sloju grmlja nalazi se Cornus sanguinea L., Corylus avellana L., Crataegus
monogyna Jacq., Ribes sp., Ligustrum vulgare L. i dr. Od prizemnog
rašća navodimo samo neke kao Asperula odorata, Circea lutetiana, Pulmonaria
officinalis, Carex pilosa, Slelaria holostea i Oxalis acetosella.


Ekspozicija odjela je sjeverozapadna, nagib 2— 4%, nadmorska visina
120 — 130 metara.


METODA RADA


Da bismo postigli postavljeni cilj istraživanja te pratili uspjeh obavljenih
zahvata osnovali smo tri pokusne plohe od kojih je svaka površine 0,04
ha. Dvije plohe se nalaze u odjelu 18 u dijelu ranog hrasta lužnjaka i jedna
u dijelu gdje se nalazi kasni hrast.


Osnovom gospodarenja iz 1963. godine propisano je:
»Hrastova sastojina iz sjemena sa po kojom bukvom i grabom. Sklop
nepotpun. Stabla zdrava, dobrog uzrasta, punodrvna i čista od grana.
Ophodnu sječu započeti u I/I na 50°/» površine. Izvršiti odstranjivanje
graba u sloju grmlja.«


SI. 2 Sloj grmlja nastao sječom starih grabovih stabala


Foto: I. Đuričić
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Iz smjernica za gospodarenje vidimo da je 1963. godine postojao sloj
grmlja koji je nastao uslijed sječe etaže podstojnog graba 1948. godine.


U ovakvim strukturnim uvjetima obnova ovih sastojina ne bi uspjela pa
su obavljeni slijedeći radovi:


— 1964. god. reduciramo sloj grmlja, ostavljamo grab koji je sposoban
za daljnji razvoj.
SI. 3. Gospodarska jedinica Jazmak-Kosturač-Buk-Drobna odjel 17-a
Sastojina hrasta lužnjaka sa podstojnim grabom.
Foto: Đuričić
218
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 1967. god. reduciramo grab a panjiće premazujemo Regulexom. Isto
radimo i 1970. godine kada već imamo formiranu podstojnu etažu graba sa
ponekom bukvom.
— U razdoblju od 1963. do 1973. godine nismo sjekli ništa u proizvodnom
dijelu sastojine osim sušaca.
— Da bi stvorili mogućnost za naplođenje svu pažnju posvetili smo
stvaranju podstojne etaže graba.
— 1973. god. proveli smo proredni zahvat (tab. 2). Tako smo dobili optimalnu
strukturu (prema našim istraživanjima temeljnica oko 20 — 25 m2)
gornje etaže hrasta lužnjaka sa podstojnim grabom. Sječom podstojnog graba
mogli smo regulirati svjetlo, a tlo je bilo sposobno da prihvati svakj pa
i najmanji urod sjemena.
— Već 1975. godine njegujemo pomladak koji se javlja u grupama od
uroda pojedinih stabala ili grupe stabala. Svjetlo reguliramo sječom podstojnih
stabala a panjeve premazujemo Tordonom. Njegu vršimo 1977. i 1978.
godine.
— Zbog naglog razvoja podstojne etaže graba ponovo 1980. godine reduciramo
podstojnu etažu, panjeve premazujemo Tordonom a istovremeno obavljamo
i njegu pomladka.
— Zimi 1980 81. obavljamo naplodni sijek (tab. 3) sječom 4.145 m2 ili
173 m:! po ha.
— U proljeće 1981, 1982. i 1983. godine vršimo njegu pomladka.
SI. 4. Odjel 18-a u proljeće 1985. godine poslijeetaže graba.
sječe podstojne
Foto: I. Đuričić
219
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 50     <-- 50 -->        PDF

RASPODJELA UČESTALOSTI BROJA POMLADKA I MLADIKA RANOG 1
KASNOG URASTA LUŽNJAKA PO VISINSKIM RAZREDIMA NA POKUSNIM
PI OHAMA


— 1983. godine cijela sastojina vrlo dobro je naplođena i spremna za
dovršni sijek. U tablici 1. i grafu 1 možemo vidjeti broj i strukturu pomladka
i mladika te iz toga donijeti zaključak o uspjehu koji je postignut
radom na pomlađivanju ovih sastojina.
Olujno nevrijeme zahvatilo je naše područje 9. i 10. veljače 1984. godine,
te je izvaljeno ili prelomljeno više od 55.000 m:! drvne mase. pa smo morali
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SI. 5. Gospodarska jedinica Jazmak-Kosturač-Buk-Drobna odjel 18-a
Sastojina pred dovršni sijek.


(i. Podmladak hrasta lužnjaka u odjelu 18-a gosp. jedinice
Jazmak-Kosturač-Buk-Drobna


ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 52     <-- 52 -->        PDF

odgoditi dovršni sijek u odjelu 18a iako je bio planiran za sječu 84!85.
godine. Međutim hrastovom podmlatku bilo je potrebno osigurati više svjetla,
pa je posječen sav podstojni grab. Dakle izvršena je jedna uzgojna mjera.


U vremenu od 1963. do 1983. godine uspjeli smo oblikovati podstojnu etažu
graba, pripremiti tlo u stanje da je u svakom trenutku sposobno prihvatiti
svaki pa i najslabiji urod sjemena i tako prirodno obnoviti sastojinu
(tabl. 1., 2., 3.)


TABELARNI PRIKAZ BROJA POMLADKA I MLADIKA RANOG I KASNOG HRASTA LUŽNJAKA PO VISINSKIM RAZREDIMA NA
POKUSNIM PLOHAMA


Šumarija: Križ«vei Površina: 100 ui?


Gospodarska jedinica: Jaznak - Kosturač - Buk - Drobna Mjereno: 1985 p


Odjel: 18 a


lab. I


Ploha Visinski razredi - em


10 PO 30 10 50 6C 70 80 90 10C 110 12C 130 11C 150 16C 170 180 190 200 210
1 7´l 162 175 11S 96 83 70 70 51 56 25 21 17 27 7 5 1 6 3 1 2
2 13 16 31 27 8 6 1 3 -1
3 60 300 138 (28 375 305 213 193 119 120 90 60 15 31 13 12 8 1 -3


Plohe: 1,2 Cuercus robur L.


Ploha: 3 Quereus robur L. var tardissinia Sim. - Ph


Gospodarska jedinica »Jazmak-Kosturač-Buk-Drobna« Odjel 18


Tab. 2


Stanje sastojine


Vrsta 1963. god. 1974. gocL 1984. god.
drveća


masa m3 m3/ha masa m3 m3/ha masa m3 nVVha


Quereus
robur 7.395 308 7.916 330 4.660 194


Fagus
silvatica 128 5 7 — 90 4


Carpinus
betulus 400 17 112 5 418 17


UKUPN O 7.923 330 8.035 335 5.168 215
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Gospodarska jedinica »Jazmak-Kosturač-Buk-Drobna« Odjel 18-a


Tab. 3


Sječ a
Vrstadrveća
1973/74 1980/81 1984
m3 m´i ha m´S ha m´i m´l ha m-´i


Quercus
robur 1.148 48 4.045 169 —


Fagus
sylvatica 144 6 14 1 90 4


Carpinus
betulus 207 9 86 3 418 17


UKUPNO 1.497 63 4.145 173 508 21


ZAKLJUČAK


Sastojine hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli — Quercetuvi
roboris (Anić 1959) emend. Rauš 1969) s donjom etažom šikare nastale sječom
podstojne etaže graba ne mogu se prirodno obnoviti bez intenzivnih
radova na ponovnom stvaranju podstojne etaže graba. Sastojina u odjelu
18-a bila je 1963. godine stara 103 godine, temeljnica prema osnovi gospodarenja
24 m´- a masa po ha 330 m:!.


U razdoblju od 1970. do 1984. godine tlo je bilo stalno spremno da prihvati
svaki pa i najslabiji urod žira. To je nužno, da bi uspjela prirodna obnova
sastojine, jer nemamo redovne urode sjemenom, a posebno nemamo redovne
jake urode sjemenom, nego urode pojedinih stabala, grupa stabala ili
sastojina.


U pomladnom razdoblju potrebna je stalna prisutnost šumara stručnjaka.
Osim stalne njege podmlatka posebnu pažnju treba posvetiti reguliranju svjetla,
jer je ono limitirajući faktor razvoja podmlatka. Reguliranje svjetla u tom
razdoblju vršimo isključivo uklanjanjem podstojne etaže graba.


Ukoliko bi u takvim sastojinama vršili klasični pripravni sijek, tada bi
došlo do jačeg zakorovljenja tla i prirodna obnova ne bi uspjela. U podmladnom
razdoblju stručnjak mora imati dovoljno strpljenja i mogućnosti
da čeka 3 — 5 ili 10 godina dok sastojina ne bude većim dijelom prirodno
naplođena.


Poslije naplođenja pristupamo naplodnoj sječi. Razmak između naplodnog
i dovršnog sijeka ne treba biti dulji od 5 godina.


Na ovaj način strpljivog i dugotrajnog rada, možemo obnoviti svaku
sastojinu uz maksimalnu pažnju reguliranja svjetla, sječom podstojnog graba,
pripremom tla i njegom podmlatka.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 54     <-- 54 -->        PDF

LITERATURA


C i n d r i ć, Z. (1981): Klimatske prilike područja Šumskog gospodarstva »M. Birta
«. Bjelovar
Dekan i ć. I, (1962): Osnovni principi uzgojnih podhvata u posavskim šumama.
Sum. list. 1 2
D e k a n i ć, I. (1967): Metode intenzivnog prorjeđivanja sastojina visokog uzrasta.
Jugoslavenski poljoprivredni šumski centar Beograd
Matić, S.. Prpi ć. B.. R a u š. Đ. i Vranković, A. (1979): Rezervati šumske
vegetacije Praznik i Muški bunar. Nova Gradiška
P r p i ć, B. (19741: Ekološko-biološke značajke šuma jugoistočne Slavonije. Centar
JAZU Vinkovci
R a u š, Đ. (1976): Šumarska fitocenologija, Zagreb
* * *. (1963): Gospodarska osnova Jazmak-Kosturač 1963—72.
* * *, (1974): Sto godina šumarstva Bilogorsko-Podravske regije. Bjelovar


I *>


Further Information on the Reforestation of Commun Oak Forests (Quercus robur I>.)


S u m m a r y


This paper describes the method of regeneration of common oak stands (Quercus
robur L. and Qu. robur L. var. tardissima Sim.-Ph) and common hornbeam
(Carpinus betulus L.) in conditions when brush-wood has appeared in the underwood
storey after the feling of common hornbeam. As the management policy prescribed
regeneration by seed felling, the stand primarly was cleared of brush-wood,
with the preservation of hornbeam. In this way young growth was adequately supplied
with light.


The Graph on page 220 presents the frequency distribution of the number of
young growth distinguished (for the early (Qu. r. L.) and late (Qu. r. L. var. tardissima
Sim. — Ph) oak by height classes at 3 experimental plots.