DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 45     <-- 45 -->        PDF

UDK 630*231.32 (Quercus robur L.) Sum. list CX (1986) 215


PRILOG POZNAVANJU RADOVA NA OBNOVI ŠUMA HRASTA
LUŽNJAKA (QUERCUS ROBUR L.)


Ivo ĐURICIĆ*


SAŽETAK. U radu je opisan način pomlađivanja sastojim hrasta
lužnjaka i običnog graba s donjom etažom šikare nastale nakon
sječe podstojne etaže graba. Pomlađivanje je postignuto ponovnim
oblikovanjem podstojne etaže graba u vremenu od 20 godina.


PROBLEM ISTRAŽIVANJA


Područje uspijevanja hrasta lužnjaka obiluje raznolikošću mikroreljefa
te postoji velik broj različitih sastojinskih oblika i biocenoza. Ta različitost
je posljedica djelovanja vode kao ekološkog faktora. Razlikujemo tri glavne
skupine šumskih ekosistema i to:


— ekosistem na uzvisinama (gredama) sa šumom hrasta lužnjaka i običnog
graba (Carpino betuli Quercetum robori (Anić 1959) emed. Rauš 1969);
— ekosistem u depresijama (nizama) u kojima se nalazi poplavna šuma
hrasta lužnjaka (Genisto elatae — Quercetum robori Horvat 1938). Nestajanjem
nizinskog brijesta iz tih šuma u njima su nastale značajne promjene
koje se očituju u smanjenju drvne mase, nastajanjem progala i plješina koje
se zakorovljavaju;
— ekosistem u mokrim mikrodepresijama sa šumom poljskog jasena i
kasnog drijemovca (Leucoio — Fraxinetum angustifoliae Glav. 1959).
Prirodna obnova ovih šuma zahtijeva mnogo znanja, rada i strpljenja te
predstavlja izazov za svakog šumara uzgajivača.
U današnjim vrlo složenim uvjetima u našim hrastovim šumama javlja
se problem njihove obnove. Istražujući i radeći na prirodnoj obnovi sastojina
u šumi Jazmak odjel 18 suočili smo se s problemom koji je ujedno i
problem ovog rada koji glasi:


Kako u postojećim uvjetima odrediti metodu rada s kojom ćemo postići
dobru prirodnu obnovu. . .?


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA


Gospodarsku jedinicu Jazmak—Kosturač—Buk—Drobna čine bivše državne
šume i šume Križevačke imovne općine u koje spada i šuma Jazmak
odjel 18. To je šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum
roboris (Anić 1959) emend. Rauš 1969). (SI. 1)


Mr Ivo Đuričić, dipl. inž. šum., 43 260 Križevci, B. Hanžeka 5.


215