DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 19     <-- 19 -->        PDF

tTDK 050*331.021. (497.13) Sum. list CX (1986) 189


STRUČNO USAVRŠAVANJE I INVENTIVNI RAD VISOKOSTRUCNOG
KADRA U ŠUMARSTVU SR HRVATSKE


Anđelka ŠAJKOVIĆ*


SAŽETAK. Kabinet za marksizam i samoupravljanje Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Odjelom za razvoj
»Slavonske šume« organizirao je istraživanje kako se koriste
visokostručni kadrovi u šumarstvu SR Hrvastke, koliko se stručno
usavršavanja, koliko se bave inovatorstvom i u vezi s tim koju
periodiku prate, odnosno koliko su svojih radova objavili.


Istraživanje je obavljeno putem ankete, prema subjektivnoj
procjeni samih ispitanika, na području cijele SR Hrvatske. Donosimo
rezultate tog istraživanja.


UVOD


Čovjek je stvaralačko biće sposobno da iznalazi nove mogućnosti, da mijenja
postojeće stanje, da bude u stalnom revolucionarnom traženju, ne zbog
nužde (jer nužda pretpostavlja alijenaciju), već zbog njegove stvaralačke potrebe,
potrebe kojom sebe dokazuje u radu. »Predmet rada je stoga opredmećenje
čovjekova rodnog života: time što se on ne udvostručuje samo intelektualno,
kao u svijesti, nego djelatno, zbiljski, i stoga sebe sama promatra
u svijetu koji je sam stvorio.« (3)


Imajući u vidu Marxovu viziju kreativnog čovjeka, nameće se potreba
stvaranja uvjeta i stimuliranja inventivnog i istraživačkog rada. Ukoliko imamo
na umu da su šume naša veliko bogatstvo i potreba, onda je i sasvim
opravdano pitanje koliko se koristi novog znanja, koliko se usavršavaju kadrovi
u šumarstvu. »Zbog toga velika važnost leži na šumarskoj znanosti koja
treba što bolje rasvijetliti procese šume, sintetizirati ta saznanja i dati odgovore
kako uspostaviti najbolje odnose između eksploatacije i obnove.« (6)


U sociološkim istraživanjima u šumarstvu pošli smo od pitanja koliko
su visokostručni kadrovi zainteresirani i motivirani za vlastito usavršavanje
i inventivni rad, odnosno za unapređenje proizvodnje u šumarstvu u SR Hrvatskoj.
Poznato je da se jedino praćenjem naših i svjetskih dostignuća, te


* Anđelka Šajković. prof, sociologije i filozofije, stručni suradnik u Kabinetu
za marksizam i samoupravljanje Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U
istraživanja sudjelovali su i Branko Ranogajec, prof, psihologije i mr Vlado Terzin,
dipl. inž. šumarstva iz Odjela za razvoj »Slavonske šume« u Osijeku.
189
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 20     <-- 20 -->        PDF

stvaranjem vlastitih, može unaprijediti i humanizirati proizvodnja i iskoristiti


svi postojeći resursi. Jer´, znanje i kreativnost jedini su bitan faktor kojim se
to može postići.


UZORAK I METODE


Istraživanje je provedeno pomoću znanstvene ankete koja je bila anonimna.
Anketirano je 250 radnika sa visokom stručnom spremom, što iznosi
26,403/o zaposlenih inžinjera u šumarstvu SR Hrvatske. Uzorak je bio reprezentativan
je prema broju visokostručnih kadrova u šumarstvu obuhvatio
područje SR Hrvatske. Anketari su bili psiholozi, sociolozi i studenti Filozofskog
i Šumarskog fakulteta u Zagrebu, prethodno upućeni ´u posao. Anketiranje
je provedeno upitnikom S-3 koji je obuhvatio 33 pitanja. Ovdje obrađujemo
samo odgovore koji se odnose na invetivni rad i usavršavanje u struci
visokostručnih kadrova.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Na početku utvrdili smo koliki je radni staž anketiranih, a time smo indirektno
dobili i podatak o njihovoj starosnoj dobi. Budući da je uzorak velik,
s velikim stupnjem sigurnosti podatke možemo generalizirati na cijelo šumarstvo
u SR Hrvatskoj. Dajemo prikaz distribucije radnog staža pomoću slijedeće
tablice:


TABLICA 1


Redni Godine radnog staža Frekvencija Postotak
broj (f) C/o)
1. Do 5 godina 50 20,0
2. 6 — 10 godina 40 16,2
3. 11 — 15 godina 44 17,6
4. 16 — 20 godina 32 12,8
5. Vaše od 20 godina 81 32,7
(i. Bez odgovora 3 0,6
Ukupno: 250 100


Iz tablice se vidi da 32,7% od ukupno anketiranih ima više od 20 godina
radnog staža, a to znači da taj dio kadrova nije više u stvaralačkom naponu.
Manje od 5 godina radnog staža ima 20,0%> anktetiranih. To je mladi kadar
koji bi trebao biti i najperspektivniji dio visokostručnih kadrova, ali jedan je
njegov dio bez potrebnog praktičnog iskustva.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Ako pokušamo podatke grupirati od 0 —15 godina radnog staža prema
broju zaposlenih, tada dobivamo rezultat da 134 od ukupno anketiranih ili
53,8% ima manje od 15 godina radnog staža što dokazuje da postoji proces
podmlađivanje kadrova. (1)


Slijedeće pitanje odnosilo se na obrazovanje nakon studija i glasilo je:


»Jeste li nakon završetka studija bili na nekom organiziranom obliku
obrazovanja ili usavršavanja u struci?«


TABLICA 2


Oblici organiziranog _ , ... _ , , m,.
« ~ obraz, nakon studija Frekvenoja (f) Postotak f´,,)
a; 2


K -a


1. Nisu se obrazovali nakon studija 162 65,04
2. Seminari 42 16,71
3. Magisterij 39 15,65
4. Postdiplomski 1 god. 7 2.60
Ukupno: 250 100


Prema navedenim odgovorima 39 ispitanika ili 15,65%» ima završen magisterij,
jednogodišnju specijalizaciju je završilo 2,60% ispitanika, stručne seminare
je pohađalo 16,7P/o anketiranih, a 162 ili izraženo u postotku 65,04%
se nije uopće obrazovalo nakon završetka studija niti je sudjelovalo u bilo
kom drugom obliku organiziranog obrazovanja. Dakle, više od polovine visokostručnih
kadrova se ni na koji način nakon završetka studija nije usavršavalo
u struci. Može se reći da je taj dio kadrova koristio samo ona znanja
koja je stekao u toku studija, a iz odgovora na neka druga pitanja proizlazi
da inžinjeri šumarstva koriste oko 56% znanja koja su stekli u toku
studija (1).


Ako se pod organiziranim obrazovanjem smatra ono koje stimulira radna
organizacija tada bi prema ovoj tablici bila logična pretpostavka da permanentno
obrazovanje nije osobito stimulirano. Poznato nam je da je uloga
permanentnog obrazovanja golema, jer saznanja u nauci konstantno se mijenjaju
(moderne tehnologije zastarjevaju za 5 godina), a za bolju produktivnost
i za unapređenje rada neophodno je permanentno obrazovanje (2).


Iz tablice se također vidi da u uzroku nema ni jednog vrhunskog stručnjaka,
odnosno doktora nauka.


Jedan dio ispitanika bio je na organiziranim seminarima, i to 16,71%´ što
bi se moglo shvatiti kao oblik praćenja dostignuća, ali ne i kao konstantno
obrazovanje.


Slijedeći zahtjev u anketi bio je:
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 22     <-- 22 -->        PDF

^Navedite koje stručne časopise i publikacije redovno pratite?-


Naslov Frekvencija (f) Naslov Frekvencija (f)


šumarski list 186 Drvna industrija 3
Šumarstvo 42 Glasnik za šum. pokus: 3
Mehanizacija 37 Priroda 2
Topola 21 Nathional Geographic 2
Informator 15 Gozdarski vestnik 2


Bilten 1! Genetika
Ekonomska politika 8 Šumarski glasnik
Privreda 8 Agrokum
Šumarstvo i prerada drveta 7 Hortikultura
Lovački vjesnik 0 Acta entomologica


Naša zakonitost 5 Lovačke novine


Radovi instituta i Naučni radovi 4


Bez odgovora ili ništa ne čita i u 27


Iz ovog pregleda vidi se da se od stručnih časopisa najviše prati ŠUMARSKI
LIST i to 74,3% ispitanika, zatim slijedi Šumarstvo (16,8%) i Mehanizacija
(14,8" ii). Ostali časopisi su manje zastupljeni, a strani skoro zanemarivo.
Naučni radovi i radovi instituta prate se u veoma malom broju
slučajeva. Dakle ni tu ne možemo biti zadovoljni! Visokostručni kadrovi
ne koriste dovoljno ni mogućnost ova vrste samoobrazovanja.


Slijedeće pitanje odnosilo se na objavljivanje vlastitih radova.


»Jeste li u nekom časopisu objavili neki svoj rad?«


Na to pitanje pozitivno je odgovorilo 16,71% ispitanika, a nije objavilo
niti jedan rad 83,28´"" ili 208 ispitanika.


Objavljivanje radova znači prezentiranje javnosti vlastitih ideja, novih
rješenja i iskustava. Postoci ovih odgovora kazuju nam da se u šumarstvu
SR Hrvatske ne objavljuje znatan broj vlastitih radova visokostručnih kadrova.


»Da li ste na bilo koji način stimulirani da se usavršavate u struci i primjenjuie
kvalitetnija rješenja, racionalizacije i unapređenja koja pridonose
proizvodnosti rada i dohotka?«


TABLICA 3


Redni


Način stimuliranja Frekvencija (f) Postotak C/o)


broj


1. Nisam ničim stimuliran 165 66,10
2. Društveno 40 16,03
3. Napredovanjem u OUR 25 10,06
4. Materijalno 13 5,19
5. Bez odgovora 7 2.62
Ukupno 250 100


192
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Ako se ima na umu da se radi o kadru sa visokom stručnom spremom
onda je to onaj dio zaposlenih koji je prema znanju sposoban i zadužen da
kreira poslovnu politiku u udruženom radu. Logično je očekivati da se njihovo
usavršavanje adekvatno stimulira, ali brojke navedene u tablici govore
da 165 ili 66,10°/o ispitanika nije ni sa čim stimulirano da se usavršava u
struci, a samim tim nisu stimulirani ni da primjenjuju kvalitetnija rješenja
koja doprinese povećanju rada i dohotka. Međutim, nije zanemariva činjenica
da je jedan dio visokostručnog kadra ipak stimuliran da poboljšava proizvodnju.
Materijalno je stimulirano samo 5,19´;V» ispitanika. Iz toga se može
zaključiti da taj oblik stimulacije nije uobičajen. Vjerojatno postoje opravdani
razlozi za takvo stanje.


Što se tiče društvene stimulacije i napredovanja u OUR, tu su podaci
nešto povoljniji. Može se protumačiti da i pored toga što je materijalna
stimulacija zanemariva, ipak postoji zainteresiranost visokostručnih kadrova
ukoliko postoji društveno stimuliranje i vezano uz napredovanje u OUR. Ako
se povezu ovi podaci, jasno je da uz napredovanje ide i poboljšanje materijalnog
položaja.


»Sto mislite o kriterijima vrednovanja rada koji se primjenjuju u Vašoj
OUR-a«?


TABLICA 4


Redni Subjektivna procjena


Frekvencija (f) Postotak (»/»)


broj kriterija vrednovanja rada


1. Loši 99 39,45
2. Nerazradeni (i!) 27,41
3. Dobri 35 14,13
4. Nejasni odgovori 25 10,23
5. Bez odgovora 22 8,78


Ukupno 250 10(1


Prema subjektivnoj procjeni ispitanika kriteriji vrednovanja rada su samo
u 14,13% slučajeva dobri. Budući da se radi o subjektivnoj procjeni postoji
vjerojatnost da ovaj dio ispitanika radi na poslovima i zadacima koji su dobro
vredovani. To je jedini odgovor s pozitivnim predznakom. 99 ispitanika ili
39,45% smatra da su kriteriji loši a 27.41% nerazradeni. Dakle, može se reći
da su kriteriji vredovanja rada izražen problem u OUR-ima šumarstva u SR
Hrvatskoj.


»Kad govorimo o korištenju ljudskih potencijala, ne mislimo samo na to
cla li članovi kolektiva »delaju« na svojim radnim mjestima kako im je naređeno,
već prvenstveno na to da li i koliko razmišljaju o tome kako poboljšati
i unaprijediti posao — i da li predlažu razna poboljšanja i unapređenja. Ako.
dakle, korištenje ljudskih izvora shvatimo prvenstveno u smislu inovacija i
inventivnog rada. moramo se upitati koliko naša privreda iskorišćuje svoje
potencijale.« (8)


193
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Poznato je da se u razvijenim zemljama velik dio sredstava troši na istraživački
rad i unapređenje proizvodnje u privredi (4). Postavlja se pitanje koliko
su visokostručni kadrovi u šumarstvu u SR Hrvatskoj angažirani u inovatorskom
i kreativnom radu.


Prema odgovorima ispitanika u ovoj anketi 76,52% radnog vremena diplomirani
inžinjeri šumarstva koriste na obavljanje poslova na razini rutinskih
zadataka, a samo 23,47% radnog vremena na razini kreativnih zadataka. Dakle,
stručnjaci u šumarstvu, a slično je i u drugim granama privređivanja,
više su angažirani na obavljanju rutinskih zadataka. Može se protumačiti da
su to oni poslovi i zadaci za koje nije potreban neki veći intelektualni napor.
Evidentno je da je kreativni rad zanemaren, a poznato je da je samo kreativan
rad osnova napretka udruženog rada. Jednoličan rad stvara monotoniju
i dosadu, a samim time nema ni motiviranosti za rad. Osim materijalnih uvjeta,
koji su bitni za egzistenciju svakog pojedinca, važan faktor je i posao koji
pojedinac obavlja. Samo materijalna stimulacija neće biti dovoljna da bi se
stručnjak motivirao na kreativan rad. Potrebna je i pravilna organizacija
poslova i da ljudi sa znanjem i sposobnošću budu stimulirani za stvaralački
rad i da se uvažavaju njihova rješenja i znanja.


U prilog toj tvrdnji navodimo i odgovore na slijedeće pitanje koje je
postavljeno u questionaru:


»Da li vaši pretpostavljeni traže Vaše stručno mišljenje kad je ono potrebno
za donošenje neke odluke?«


Samo 22.36° (i ispitanika je odgovorilo da se stručno mišljenje uvijek traži.
U ostalim slučajevima se traži ponekad, vrlo rijekto ili nikada. Dakle, već je
tu evidentno da pretpostavljeni, a to znači rukovodeći kadar ne konzultira
stručnjake u donošenju važnih odluka. Podaci su još simptomatičniji ako uzmemo
u obzir da je dio anketiranih (30%) na rukovodećim mjestima.


Prema podacima u literaturi, koji se odnose na 1970. godinu, istraživača
koji rade u samoj privredi bilo je 26,5%. Tako nizak postotak istraživača u
privredi karakterističan je za nerazvijene zemlje. (4) Stoga nas je zanimalo koliko
su visokoobrazovani kadrovi u šumarstvu SR Hrvatske angažirani u
inovatorskom i istraživačkom radu. Pitanje je glasilo:


»Jeste li u toku Vašeg rada prijavili (unutar OUR ili van nje) neku inovaciju
(pronalazak, racionalizaciju ili tehničko unapređenje)?«


TABLICA 5


Odgovori Frekvencija (f) Postotak («´/«)
DA li! 6,95
NE 230 92,17
Bez odgovara 2 0,88
Ukupno 250 100


Iz sumiranih odgovora se vidi da je samo 6,95%> anketiranih prijavilo inovacije.
Prema nekim podacima u literaturi, u suvremenom industrijskom društvu
80% prijavljenih patenata potječe od privrednih organizacija kao rezul
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 25     <-- 25 -->        PDF

tat timskog rada. U našoj privredi ta brojka izražena u postocima iznosi 11%
(8). Situacija u našem šumarstvu bitno se ne razlikuje.


»Jeste li u toku rada imali takvih rješenja koja bi se mogla smatrati inovacijom?
«


Na to pitanje 26´% odgovorilo je pozitivno, 71,30% negativno, a 1,73%
bilo je bez odgovora. Dakle, ako usporedimo odgovore iz prethodnog pitanja,
vidi se da postoji raskorak između prijavljenih inovacija i rješenja koja su
pojedini stručnjaci imali i smatrali ih inovacijom. Prema subjektivnom stavu
takvih je rješenja mnogo više.


Narednim pitanjem željelo se saznati opće raspoloženje za primjenu novih
rješenja. Pitanje je glasilo:


»Ocijenite klimu u vašoj OUR za primjenu novih rješenja inovacija?«


TABLICA 6


Redni


Odgovori Frekvencija (f) Postotak (»/o)


broj


1.
2.
Nepovoljna
Dobra
93
76
37,39
30,43
3. Povoljna 43 17,39
4. Vrlo nepovoljna 20 7,82
5. Vrlo povoljna 7 2,60
(i. Bez odgovora 11 4,37


Ukupno 250 100


Prema subjektivnoj procjeni ispitanika, klima za primjenu novih rješenja
u šumarstvu nije tako loša. Ako se promatraju podaci bez rangiranja,
tada 126 ili nešto više od polovine ispitanika smatra da su okolnosti za pri


mjenu novih rješenja dobre.
Postavlja se pitanje: zbogpitanje daje djelomičan odgovor.
Rangirajte po značenju predu Vašem VUR-u nisu dovoljno
čegaložene
iskor
nema
mogućeišteni:
više
u
kreatzorkeivnog
zbog
rada.
kojih
Slijedeće
stručnjaci
TABLICA 7


UZROCI RANG


Opća nebriga za napredak poduzeća I
Nedostatak timskog rada 11
Velike društvene obaveze III
Rukovodioci, koji imaju zadnju riječ i kod stručnih stvari IV
Loša organizacija V
Proizvodni program je takav da stručnjak i ne može
biti potpuno iskorišten VI
Podjela rada nije dobro izvršena VII
Nedovoljna stimulacija VIII
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Prema ovom rangiranju, odnosno subjektivnoj ocjeni ispitanika, na prvom
mjestu je opća nebriga za napredak poduzeća. Dakle, ako se radi o općoj
nebrizi to znači da su svi zaposleni podjednako odgovorni za takvu situaciju.


Na drugom mjestu je nedostatak timskog rada. Jasno je da je timski
rad neophodan u privredi. Za istraživački rad potrebno je interdisciplinarno
znanje, dakle, znanje koje uključuje više područja, a to se može postići samo
timskim radom.


Na trećem mjestu su velike drutvene obaveze. Tek na posljednjem mjestu
kao uzorak nedovoljne iskorištenosti stručnjaka je stimulacija.


ZAKLJUČAK


Ovo sociološko istraživanje provedeno je s ciljem da se utvrdi koliko se
visokostručni kadrovi usavršavaju u struci i koliko je zastupljen inventivni
rad u šumarstvu SR Hrvatske. Rezultati istraživanja pokazali su da u šumarstvu
postoji dovoljan broj visokostručnih mlađih kadrova koji bi trebali
biti i najperspektivniji. Analiza pokazuje da obrazovanje i samoobrazovanje
nakon studija nije dovoljno zastupljeno. Stručni časopisi i publikacije prate
se, ali ne u dovoljnoj mjeri. Najviše se prati »Šumarski list«.


Vlastite radove objavilo je samo 16.71´ o ispitanika.


Zatim smo utvrdili da usavršavanje u struci i primjena novih rješenja
nije dovoljno stimulirano. Inovaciju, racionalizaciju ili tehničko unapređenje
prijavilo je samo 6,95°/o ispitanika, ali inovacija je bilo znatno više. Okolnosti
za primjenu novih rješenja nisu loše, s obzirom da je to izjavilo 126
anketiranih od ukupno 250.


Prema rangiranju uzroka zbog kojih stručnjaci nisu dovoljno iskorišteni,
ispitanici su na prvo mjesto stavili opću nebrigu za napredak poduzeća,
zatim slijedi nedostatak timskog rada, a tek na zadnjem mjestu nedovoljna
stimulacija.


Može se na kraju zaključiti da bi u šumarstvu SR Hrvatske trebalo povesti
više brige o visokostručnim kadrovima, više ih stimulirati na kreativan
rad. a prvenstveno omogućiti uvjete za stalno obrazovanje i usavršavanje
u struci. Jedino znanje primjenjeno u praksi osnova je napretka
proizvodnosti rada i dohotka. Sami pak inžinjeri trebali bi više pratiti stručnu
literaturu i nastojati na svom samoobrazovanju.


LITERATURA


1.
Biskup , J.: »Stupanj angažiranosti visokostručnih kadrova na stručnim poslovima
u šumarstvu SR Hrvatske« referat na savjetovanju povodom 125. godišnjice
šumarske nastave u SR Hrvatskoj. Zagreb. 1985., str. 14.
2.
Filipov i ć, D.: »Permanentno obrazovanje i obrazovanje Inženjersko-tehničkih
kadrova«, Konferencija saveza inženjera i tehničara Jugoslavije, referati.
Sarajevo, b. g.. str. 19
3.
Marx, K.: »Rani radovi«. Naprijed — Zagreb, Sloboda — Beograd. 1973. g.
196
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 27     <-- 27 -->        PDF

4.
Maksimović , D.: »Inženjeri i istraživači i razvojni rad«, Konferencija saveza
inženjera i tehničara Jugoslavije, referati, Sarajevo, b. g., str. 8
fi.
Š o 1 a j a, V.: »Korišćenje inženjersko-tehničkih i drugih kreativnih kadrova
kao bitan faktor koncepcije razvoja šumarstva i prerade drveta u BiH«, Konferencija
saveza inženjera i tehničara Jugoslavije, referati, Sarajevo, b. g. str. 12


6.
V i d a k o v i ć, M.: »Uloga znanosti u visokom obrazovanju i razvitku materijalne
proizvodnje«, referat na savjetovanju povodom 125. godina šumarske
nastave u SRH, Zagreb, 1985., str. 14
7.
Županov , J.: »Inventivni rad i socioprofesionalni položaj tehničkog kadra
u industriji«. Problemi i perspektive interdisciplinarnog rada i obrazovanja,
Zagreb, 1977., str. 121—132
8.
Županov , J.: »Egalitarizam i induslrijalizam«, Psihologija i sociologija organizacije,
Školska knjiga, Zagreb, 1982.
Further Professional Improvement and Inventive Work of Highly Qualified Forestry
Personnel in Croatia


S u rn m a r y


The Department for Marxism and Self-management of the Forestry Faculty,
University of Zagreb, in co-operation with the Department for the Development of
the enterprise Slavonska Suma in Vinkovci, organised an investigatio into the utilization
of highly qualified forestry personnel in Croatia: to what extent they are
engaged in further reducation or inventive work, and in this connection what professional
literature they read and how many original papers they published. This
work summarises the results of these investigations, on the basis of which the
author concludes hat better conditions or further education and professional improvement
are needed, together with more adequate stimulation of creative work.