DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 83     <-- 83 -->        PDF

ANTUN TUNA FERIĆ
dipl. inž. šumarstva


15. veljače 1986. godine preminuo je u
Zagrebu i 20. veljače sahranjen na Mirogoju
naš kolega Antun Tuna Ferić, istaknuti
šumarski i drvno-industri j ski stručnjak,
bivši direktor »SLAVONIJE« drvne
industrije u Slav. Brodu, niz godina predstavnik
»EXPORTDRVA« u Zap. Njemačkoj,
direktor izvoznog poduzeća »OMNICO
« u Frankfurtu, itd.
Antun Ferić rodio se 1919. godine u
Brodskom Stupniku, selu nedaleko Slav.
Broda, kao potomak stare graničarske zadruge
Ferića. Osnovnu školu završio je
u rodnom mjestu, gimnaziju u Slav. Brodu,
a studirao i diplomirao na ŠumarsJcom
fakultetu u Zagrebu.


Ličnost Antuna Tune Ferića oblikovala
se u predrevomcionarnom vrijenju, kakvo
je vladalo u Brodu u godinama pred II
svjetski rat, a koje se naročito izrazilo
među učenicima viših razreda brodske
gimnazije, u onoj dobi kada se formira
čovjekov karakter i njegovo opredjeljenje.
Već tada se Tuna Ferić priklanja naprednom
socijalističkom pokretu i krugu,
iz kojeg je proizišao veći broj istaknutih
društveno-polStiofcih i privrednih rukovodilaca
Hrvatske.


Nakon diplomiranja radio je nekoliko
godina na poslovima šumarstva i drvne
industrije, među ostalim bio je kraće vrijeme
i direktor pilane u Ogulinu, a već
1951. god. u svojoj dobi od 32 godine postavljen
je za glavnog direktora velikog
i renomiranog poduzeća drvne industrije,
»SLAVONIJE d. i.« u Slavonskom Brodu.
Upravo na tome radnom mjestu, tijekom
12 godina, Antun Tuna Ferić dao je najviše,
dao je cijelog sebe u borbi za odr


žanje i napredak velikog kolektiva kojem
je bio na čelu.


O tome razdoblju njegova života i rada
najbolje je ponoviti riječi koje je sam nedavno,
u rujnu 1985. god., na sastanku
starijih šumarskih i drvnoindustrijskih
stručnjaka iz DIT-a šumarstva i drvne industrije
Zagreb, održanom u »Slavoniji«
u Brodu — lako već oronulog tijela ali još
bodrog duha i glasa — rekao:


»S dekretom tadašnjeg Ministarstva šumarstva
i drvne industrije SRH u Zagrebu
o postavljanju za direktora »Slavonije
« pratile su me i loše prognoze što se
tiče budućnosti starih poduzeća drvne in-


Antun Tuna Ferić pažljivo promatra tek
izrezani furnir prigodom obilaska pilane
s ekskurzijom DITŠDI-a Zagreb, 1985. godine.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 84     <-- 84 -->        PDF

dustrije, »Slavexa« i »Slavonije«, koja u
Brodu djeluje od 1890. odnosno 1901. godine.
Oba poduzeća, koja su bila osnovana
na široj sirovinskoj bazi starih slavonskih
hrastika i prostranih šuma hrasta lužnjaka,
jasena i brijesta, u novim uvjetima
privređivanja, u sistemu gdje u načelu svaka
komuna nastoji da na sVojoj sirovinskoj
osnovi razvija i svoju industriju, postepeno
se smanjivala sirovinska baza za
dvije velike pilane. A ja sam,« — tako je
pred eminentnim skupom starijih stručnjaka
iz šumarstva i drvne industrije rekao
— »dao riječ da ću se boriti i da ću
izboriti daljnji rad [ napredak poduzeću
kojem dolazim na čelo.«


Tu veliku obavezu ispunio je Antun Tuna
Ferić u cijelosti, uz punu suradnju s
rukovodećim ljudima i kolektivom koji je
upravo u to vrijeme uvodio samoupravljanje.
Uz vanredno ulaganje snaga cijelog
kolektiva poduzeće je, ne samo održano
u svojoj veličini i značaju, nego je izraslo
u SOUR s 2700 radnika, i ostalo temeljni
kamen prosperiteta industrijskog grada
na rijeci Savi. Borba je bila teška, radilo
se i gradilo u teškim prilikama i stajalo
je čovjeka, kojj se svim snagama dao u
borbu — dijela života. Ali je zato i zadovoljstvo
radi postignutog uspjeha, i veća
zasluga i veće pravo na odgovarajuće društveno
priznanje.


Od 1963. godine do odlaska u mirovinu
Antun Tuna Ferić proveo je na radu u trgovini
i prometu drvnim proizvodima na


še drvne industrije. Radio je kao predstavnik
»Exportdrva« u Zapadnoj Njemačkoj,
kao direktor firme u Frankfurtu
»Omnico«, te »Holzimex« tj. produžene
ruke »Exportdrva« u SR Njemačkoj. Na
tome radnom zadatku ostao je do povratka
u Jugoslaviju. Na žalost zdravlje inž.
Ferića bilo je već načeto, no ipak svoje
poslove na izvozu i zadatke obavljao je,
kao uvijek, s uspjehom, te je ; njegov
odlazak u mirovinu predstavljao gubitak
za našu izvoznu trgovinu drvom.


Na zadnjem ispraćaju s Antunom Tunom
Farićem očitovalo se priznanje i ljubav
kolektiva »Slavonije d. i.«, kojemu je
pokojnik poklonio najbolje godine svoga
života, velikim brojem brodskih radnika
kojj su ispratili na zadnji počinak svog
dragog i poštovanog rukovodioca. U ime
kolektiva »Slavonije« oprostio se sa svojim
bivšim glavnim direktorom predsjednik
poslovodnog odbora drug Jozo M i-
k i ć. Ispred »Exportdrva« se također sa
svojim dugogodišnjim suradnikom toplim
riječima oprostio pomoćnik glavnog direktora
drug Bozo Santini, a u ime
DlT-a šumarstva i drvne industrije Zagreb
i Brod, i Saveza inženjera i tehničara
šumarstva j drvne industrije SRH, dipl.
inženjer Vladimir Š p o 1 j a r i ć.


U ime naše struke priznanje za rad i slava
kolegi Antunu Tuni Feriću!


Inž. Vladimir Špoljaric
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 85     <-- 85 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije i zaštita prirode, prikaze stručnih predavanja i društvenih
zbivanja (savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane
stručne literature i časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na
stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne
industrije te napise o radu terenskih društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom
obliku, te zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 8 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva,
kako uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu sstruku. Večina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica
Šumarskog lista, odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako
rad ima priloge (fotografije, crteže, grafikone, tušem ili strojem pisane tabele)
tada je potrebno za svaku stranicu priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi
budu s lijeve strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba
priložiti -i sažetak i to za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može
biti i do 1 stranice. U koliko se za sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno
napisati. Sažeci se u pravilu prevode na engleski jezik. U koliko prijevod
ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku na početku članka autor treba
iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redom na kraj´u članka
i to: prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni
i si. moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije
neka budu većeg formata (najmanje 10 X 15 cm), kontrastne i na papiru visokog
sjaja. Kod tabela, grafikona, crteža treba voditi računa, da je najpovoljnija omjer
stranica 1:1,5. Legendu treba po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original može biti
i većeg formata od tiskanog, a to je i bolje, jer se smanjenjem postiže bolja reprodukcija.
Crteži i si. moraju biti rađeni tušem, a tabele mogu i pisaćim strojem,
ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus, pisaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original. Tablice,
crteže, grafikone i si. ne stavljati u tekst nego priložiti samostalno. Drugi primjerak
može biti i fotokopija.


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti
istodobno sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBNO NAPLAĆUJU po
stvarnoj tiskarskoj cijeni, a trošak separata se ne može odbiti od autorskog honorara.
Najmanje se može naručiti 30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju stoga autor uz rukopis treba dostaviti broj i naziv
svojega žiro računa kao i broj bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi
na koji se uplaćuje porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-266
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 86     <-- 86 -->        PDF

TISKANICE —OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


Naziv obrasca Oznaka — broj


A) Štampano u arcima
Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:


1


— bilanca izvršenih sječa
— bilanca kulturnih radova
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) 10—a
Očevidnik šteta u privatnim i zadružnim šumama (arak) ... . 15
Sabirni arak šumskih proizvoda 36—b
Očevidnik proizvodnih i izdatih sadnica 39—b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljivanje i melioracija 38
— šumskih rasadnika 39—a
— njega mladika 40
— čišćenje sastojina (guštika) 41
— zaštita šuma 42
— uređivanje šuma 43
— glav. šum. proizvoda (jednodobne šume) 44
— glav. šum. proizvoda (preborne šume) 44—a
Knjižice procjene za jednodobne šume — arak 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak 62—b
Plan sječa , , Sp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju . . . : . sp-2
p´~ s p


Plan sporednih proizvodaPlan pošumljavanja Pos


P P03,


Analiza radova po planu pošumljavanja´


P1 la


Plan radova u šumskim rasadnicimaPlan njege mladika , P i m´-.


P1 cj,sc


Plan čišćenja (guštika)


Pl zs


Plan zaštite šuma ,
Plan lovne privrede
Plan vlastite režije
Plan investicija
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda


B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)


Kartotečni list za glavne šumske proizvode 10—b


Kartotečni list za glavne šumske proizvode 36—a


Kartotečni list za sporedne šumske proizvode 37


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 54
Lugarski izvještaj 50 x 2 listova 54—a
Prodajni popis glav. šum proizvoda — 100 listova 55
Prodajni popis glav. šum. poizvoda — 100 listova 58
Uplatnica za drvne proizvode 50 x 3 listova 58—a
Paševnica 25 x 3 listova 59—a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova 59—b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50 x 3 listova . . . 63—a
Premjerbena knjižica za ogrjevno drvo — 50 x 3 listova 63—c
Popratnica za drvni materijal — 50 x 4 listova 64—a
Popis popratnica vagona, prevoza i si. 100 listova 64—b
Nalog za otpremu — 50 x 2 listova 68
Obavijest o otpremi 100 listova 69
Specifikacije otpreme — 50 x 3 listova 69—a
Tablice za kubioiramje trupaca — tvrdi povez


D) Dnevnik rađa službena knjiga terenskog osoblja, vel. 12 x 17 cm


Isporuku tiskanica i knjiga vrši:
Savez društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije HRVATSKE,
Zagreb — Mažuranića trg 11, tel. br. 444-206