DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 75     <-- 75 -->        PDF

ZAPISNIK


3. sjednice PREDSJEDNIŠTVA DRUŠTVA inžinjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Zagreb, održane dne 17. prosinca 1985. godine u 17 sati.
Prisutni : Ing. T. Horvat, Ing. N. Sirotić, Ing. T. Litvaj, Ing. E. Vilček i
Mr N. Lukić od Predsjedništva Društva te Ing. R. Herljević i Mr I. Dokuš iz Samoupravne
kontrole Društva.


Otsut n i : Ing. D. Dadasović i Ing. D. Böhm jz Predsjedništva te Mr D. Biondić.
Mr I. Kuzmanić i Ing. B. Brđarić iz Samoupravne kontrole.


Dnevni red:


1.
Izvještaj tajnika o registraciji Društva.
2.
Organizacija podružnica i sekcija,
3.
Izvještaj o radu podružnica — sekcija,
4.
Izvještaj blagajnika o naplati članarine, utroška sredstava i dugovanja.
5.
Osnivanje registra članova,
(i.
Održavanje tradicionalnog »ispraćaja stare godine« i odobrenje sredstava
za tu svrhu,
7.
Određivanje članarine za 1986. godinu,
8.
Razno.
Kako sjednici, opravdano ne prisustvuje predsjednik Društva Ing. D. Dadasović
kao ni podpredsjednik Ing. D. Böhm, sjednicu vodi tajnik Ing. T. Horvat
a zapisnik Ing. E. Vilček.


Ad l


Na registraciji Društva rađeno je cijele godine, ali zbog velike procedure
taj posao još nije završen. Za registraciju je traženo: Statut Saveza i Statut
Društva, zatim upis u registar društava u gradskoj upravi, popis osoba koje zastupaju
Društvo, popis članova Predsjedništva sa svim generalijama, nadalje
odluke o osnivanju Društva i Saveza, rješenje Republičkog sekretarijata za pravosuđe
i upravu o upisu Saveza DIT-ova, mišljenje Republičke konferencije
SSRNH o postojanju društvenog interesa za djelovanje Društva. Sve to, kao i
zauzetost tajnika na njegovom radnom mjestu, razlozi su, da službeni podnesak
za registraciju nije podnijel. — Zaključeno je, da se to obavi narednih
dana zajedno s Ing. I. Maričevićem uz pomoć Mr N. Lukića i Ing. T. Litvaja,
koji će se u tu svrhu sastati sutra u 8 sati.


Ad 2


Do sada je organizirana samo podružnica umirovljenika, a ostale nisu zbog
reorganizacije šumarstva i drvne industrije kao i nove organizacije Općeg udruženja
i Poslovne zajednice. U toku je formiranje Poslovne zajednice EXPORT


161
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 76     <-- 76 -->        PDF

DRVO na novim principima te organizacija SlZ-a za šumarstvo. — Zaključeno je.
da se odmah po registraciji Društva pristupi organiziranju podružnica i sekcija,
kako je to Statutom Društva predviđeno.


Ad 3


Ing. N. Sirotić, predsjednik Podružnice umirovljenika, prikazuje rad te Podružnice.
Podružnica redovno održava »Šumarske četvrtke«, organizira predavanja
i ekskurzije. Do sada su bile ekskurzije u Dl »SLAVONIJA« u Slav. Brodu
i Dl »MARKO ŠAVRIĆ« u Krapini i Đurmancu. Održana su predavanja:
O organizaciji šumarstva i novom Zakonu o šumama, O štetnom utjecaju kiselih
kiša. O kozama i o Termoelektrani Plomin II. Predavanja su bila redovno
dobro posjećena, ali inače u radu Društva sudjeluje premalo članova iz udruženog
rada. Cilj nove organizacije DIT-a je jače angažiranje članova iz operative,
pa je tako izabrano i Predsjedništvo Društva. Međutim to ide teško. Od
plana rada naglašava se organiziranje na proljeće ekskurzije na područje Istre
te na Deliblatsku pješčaru, pa bi bilo poželjno da na tim ekskurzijama više
sudjeluju i članovi iz operative a ne samo umirovljenici.


Ad 4


Blagajnik ing. E. Vilček izvješćuje:
prihodi su iznosili 68.559,70 Din., rashodi 8.418.60 Din te je prema tome aktivni
saldo 60.141,10 din. koji se nalazi na žiro-računu i u blagajni.
Prihodi su: od ubrane članarine 25.550,00 Din. povrata predujma »Šumarskog
četvrtka« 1.660,50 Din. te aktive iz 1984. godine 41.349,20 Din.;
rashodi se sastoje: za inventar 950,00 Din., za uredski pribor 494,60 Din., za
poštanske troškove 724,00 Din., i za usluge trećih lica 6.250.00 Din. Za reprezentaciju
i za putne troškova nije ništa isplaćeno.
Dugovanje se sastoji od neubranih članarina na Šumarskom fakultetu, u
Općem udruženju i »M. Savriću« le on nekih umirovljenika i članova s kojima
nemamo kontakta.


Ad 5


Zaključuje se, da se svim članovima dostavi obrazac tzv. »OSOBNOG LISTA
« s molbom da ga ispunjenog vrate Društvu i tako utvrdi broj inžinjera i
tehničara u Zagrebačkoj regiji. Osobni list treba sadržati slijedeće podatke.
Ime i prezime te očevo ime. dan, mjesec i godina rođenja, mjesto i država, točna
adresa (broj telefona — ako ima), socijalno porijeklo (zanimanje roditelja),
svršene škole, gdje i kada (osnovna, srednja, fakultet, magisterij, doktorat), tok
službovanja i funkcija (po mogućnosti od — do kada).


Ove obrasce izraditi će u 500 kom Ing. T. Horvat.


Ad 6


Zaključuje se da se tradicionalni »Ispraćaj stare godine« obavi u zajednici
sa Savezom dne 27. XII. u 18 sati. U programu će učestvovati samo članovi društva.
Organizacija programa povjerava se ing. K. Posavcu uz učestvovanje ing.


S. Vanjkovića i ing. D. Kapeca. U sredstvima učestvuje Savez sa 20.000 din
a isto toliko i društvo.
162