DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 73     <-- 73 -->        PDF

B.
Vrijeme: Druga polovina travnja 1986. godine.
C.
Dnevni red — prijedlog
1.
Otvaranje 91. Skupštine Saveza.
2.
Izbor Radnog Predsjedništva Saveza i zapisničara.
3.
Izvještaji o radu Saveza za razdoblje između 90. i 91. Skupštine (27. 02. 85.
—16. 04. 86.).
a) Izvještaj predsjednika Saveza
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista
c) Izvještaj predsjednika Odbora Samoupravne kontrole


4.
Prihvaćanje Završnog računa za 1985. godinu.
5.
Prihvaćanje Programa rada za 1986. godinu.
6.
Prihvaćanje Financijskog plana prihoda i rashoda za 1986. godinu.
7.
Rasprava o izvještajima i prijedlozima izvršenim i datim pod 3., 4., 5., i
6. točkom dnevnog reda.
8. Sagledavanje razvojnih mogućnosti šumarstva i prerade drva u SR Hrvatskoj.
9.
Prijedlog zaključaka
Ad 8. TEKUĆA PITANJA


Predložene su i donesene slijedeće odluke:


1.
Blagajnički maksimum za 1986. godinu utvrđuje se sa dinara 25.000.—
2.
Za uskladištenje i distribuciju tiskanica od 1. siječnja 1986. godine ispostavljati
fakture po uvećanoj cijeni za 50%, odnosi se na tiskanice
koje su nabavljene prije 1985. godine.
3.
Cijene oglasa u Šumarskom listu za 1986. godinu uvećane su za 50%
4.
Planska vrijednost boda od 1. siječnja 1986. godine povećava se za 3C|Vo
a iznosi 260.— dinara.
5.
Visina dnevnice za službena putovanja od 1. ožujka 1986. godine iznosi
3.279.— dinara, a uz račun za noćenje iznosi 4.200.— dinara. Kada se
utvrde i objave podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom
dohotku po radniku u privredi Republike u prethodnom polugodištu,
uskladiti će se i ova odluka s tim podacima.
6.
Izdaci za prehranu radnika u toku rada iznose dinara 6.457.— mjesečno.
Za prijevoz na rad i s rada priznaju se dva karneta u toku mjeseca.
7.
Visine autorskih honorara za Šumarski list od 1. siječnja 1986. godine
uvećavaju se za 30%.
8.
Utvrđuju se nove cijene za iznajmljivanje i to:
1. Velika dvorana dinara 9.000.— više grijanje 1.800.—
2.
Mala dvorana dinara 3.000.— više grijanje 900.—
9.
Odobravaju se troškovi za sistematski pregled radnika Stručne službe
Saveza.
10.
Odobravaju se sredstva za kolektivno osiguranje radnika Stručne službe
Saveza kod CROATIA osiguranja imovine i osoba.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 74     <-- 74 -->        PDF

11.
Odobravaju se sredstva za zajedničke aktivnosti Saveza i Društva Zagreb
u iznosu od 100.000.— dinara. Posebno se odobravaju sredstva za pogrebne
troškove višegodišnjeg tajnika Saveza Rudolfa Antoljaka, dipl. inž.
u iznosu od dinara 120.000.—.
12.
Odobravaju se sredstva za planirane aktivnosti OO sindikata (u proporcionalnom
iznosu prema broju naših članova) a prema prijedlogu IZVRŠ
NOG ODBORA OO sindakata.
13.
Odobrava se raspisivanje licitacije za prodaju otpisanog inventara (van
upotrebe). Komisija u sastavu: Komlenovič, Kovačič, Stjepčevič i Mari
čević dužna je izvršiti odgovarajuću pripremu za realizaciju toga zadatka.
14.
Odobrava se adaptacija tavana — potkrovlja do ulice 8. maja. U skladu
Zakona o denacionalizaciji Šumarskog doma i zadataka Saveza o maksimalnom
korištenju postojećeg prostora za aktivnost organizacija — institucija
šumarstva i drvno-prerađivačke struke, Predsjedništvo je suglasno
da jedan dio tavanskog prostora za svoje potrebe adaptira SIZ za šumarstvo
Hrvatske, a drugi dio Poslovna zajednica »Exportdrvo« Zagreb.
Prema dogovoru sa predstavnicima ovih organizacija može se ugovoriti
izrada odgovarajuće dokumentacije za adaptaciju tavana.
15.
Prihvaća se prijedlog SAS-a o proizvodno radnim natjecanjima radnika
šumarstva Hrvatske i prijedlog SAS-a o proizvodno radnim natjecanjima
radnika u industrijskoj preradi drva SR Hrvatske.
16.
Odobravaju se sredstva za izradu dokumentacije radi obnove dvorišnih
fasada i uređenja dvorišta.
17.
Odobravaju se sredstva za apsolventsku zabavu studenata šumarstva.
18.
Odobravaju se sredstva za financiranje Univerzijade 87. u iznosu od jed
nodnevne zarade po zaposlenom, a na teret poslovnog fonda.
19.
Odobrava se kupnja umjetničke siike »Umiranje šuma« — slikara dipl.
inž. šumarstva Karla Posavca u vrijednosti dinara 120.312.—.
20.
Odobravaju se troškovi pripreme za tiskanje Zakona o šumama, Pravil
nika o izradi šumskogospodarskih osnova područja, osnova gospodare
nja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama, Pravilnika
o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom
redu.
21.
Odobravaju se troškovi za preseljenje i uređenje knjižice, uređenje čitaonice
i nabavka 1 televizora, 1 radia, 3 šaha, stručnih i drugih časopisa
i dnevne štampe (»Vjesnik« i dr.)
22.
Prima se na znanje obavijest i daje se suglasnost na povećanje cijene
za tiskanje Šumarskog lista u 1986. godini.
23.
Prihvaća se prijedlog o izradi odgovarajuće koncepcije — programa za
racionalnije tekuće i dugoročnije korištenje Šumarskog doma, a u cilju
razvoja i unapređenja šumarske i drvnoprerađivačke struke i primijenjene
znanosti.
Zapisnik napisao:
Ivan Maričcvic, dipl. inž. Predsjednik Predsjedništva:


v.r.
dr Nikola Komlenovič, v.r.