DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 64     <-- 64 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


ZAPISNIK


7. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 19. veljače 1986. godine u Zagrebu.
Prisutni Dr Nikola Komlenovič, dr Đuro Kovačić, dr Branimir Prpić, mr. Vladimir
Bogati, Viktor Volf, dipl. inž., Alojz Frković, dipl. inž., Eduard
Tomas, dipl. inž., Vera Ivančić, dipl. inž., mr Vice Ivančević,
Nadan Sirotić, dipl. inž., Adam Pavlović, dipl. inž., Oskar Piškorić,
dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonie.


Nakon prihvaćanja predloženog dnevnog reda nastavljen jerad:


Ad. 1. Usvajanje ZAPISNIKA 6. sjednice Predsjedništva Saveza.


Predsjednik Komlenovi č ukratko je rekapitulirao sadržaj zapisnika
i otvorio raspravu.


N. Siroti ć predlaže da se o problematici ugroženosti šuma (kisele kiše)
upozna šira javnost i da se na odgovarajuću organizaciju utječe na otklanjanje
uzroka i posljedica zbog kojih se sve više ugrožava čovjekova okolina.
Dr Komlenovič obavijestio je, da se u okviru programa za znanstveni rad
predviđaju aktivnosti na tu temu.
Dr Kovači ć govori o programu rada Odbora za šumarstvo pri SIZ-u
šumarstva Hrvatske, koji sadrži posebne aktivnosti za ovu problematiku.
Uz naprijed navedene napomene jednoglasno je usvojen ZAPISNIK.


Ad. 2. IZVJEŠTAJI INVENTURNE KOMISIJE s 31. 12. 1985. godine i
prijedlog za otpis tiskanica u vrijednosti 9.908,19 dinara i sitnog inventara u
iznosu 12.002,75 prihvaćeni su bez primjedbi.


2.1. Izvještaj Inventurne komisije o neupotrebljivom sitnom inventaru
na zalihi i tiskanicama
Predsjedništvu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb
Komisija je prije popisa pregledala zalihe tiskanica i sitan inventar u upotrebi
i konstatirala da su neke tiskanice neupotrebljive, kao i dio sitnog inventara
na zalihi.
Komisija predlaže Predsjedništvu da se zbog navedenih razloga otpišu:


— tiskanice u vrijednosti od dinara 9.908,19, i
— sitni inventar u upotrebi s vrijednošću od dinara 12.002,75.
Zagreb, 31. siječnja 1985. Komisija:
Prilog: Popis neupotrebljenihtiskanica i sitnog inventara
1. Predsjednik
2. Ćlan
Boris Deković, v.r.
Živko Petković, v.r.
3. Član Slavica Slonje, v.r.
150
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 65     <-- 65 -->        PDF

2.2. Izvještaj Inventurne komisije
Predsjedništvu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb


Popisana su osnovna sredstva, sitan inventar u upotrebi, zaliha gotove robe
(knjiga i tiskanica), novac i sve vrijednosne papire u blagajni, sredstva zajedničke
potrošnje, ostala potraživanja i obaveze sa stanjem 31. 12. 1985.
godine.


1.
Na osnovnim sredstvima nisu pronađene razlike. Stvarno stanje odgovara
knjižnom stanju
2.
Na sitnom inventaru u upotrebi nema razlike između stvarnog i knjižnog
stanja, ukoliko Predsjedništvo prihvati otpis.
3.
Na zalihama gotove robe pronađene su ove razlike:

na tiskanicama manjak od dinara 14.167.—,

višak dinara 16,002,43
4.
Stanje na žiro-računu per 31. 12. 1985. je dinara 2.775.606.—
5.
Stanje u blagajni per 31. 12. 1985. je dinara 3.038.—
6.
Stanje sredstava zajedničke potrošnje za ostale namjene per 31. 12. 1985.
je dinara 81.403.—
7.
Stanje sredstava zajedničke potrošnje za stambenu izgradnju per 31. 12.
1985. je dinara 74.685.—
8.
Stanje sredstava Narodne odbrane per 31. 12. 1985. je dinara 1.245.—
9. Nenaplaćena potraživanja od kupaca per 31. 12. 1985. je dinara 275.281.—
Komisija predlaže da se:manjkovi na tiskanicama otpišu na teret prihoda za 1985. godinu.
— viškovi na tiskanicama uknjiže u korist izvanrednih prihoda.
Amortizacija i revalorizacija osnovnih sredstava obračunata je prema zakonskim
propisima.


Zagreb, 31. siječnja 1986.
Prilozi: Inventurne liste
Komisija:


1. Predsjednik Boris Deković, v.r.
2. Član Živko Pelković, v.r.
3. Član Slavica Slonje, v.r.
ISI
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 66     <-- 66 -->        PDF

152
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 67     <-- 67 -->        PDF

153
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 68     <-- 68 -->        PDF

154
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Ail 4. Izvještaj Odbora Samoupravne kontrole pročitao je predsjednik
Adam P a v I o v i ć .


IZVJEŠTAJ SAMOUPRAVNE KONTROLE Saveza društava inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske o izvršenim pregledima materijalno-
financijskog poslovanja u vremenskom razdoblju od održane 90. Skupštine
Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
tj od 27. veljače 1985. godine do 18. veljače 1986. godine.


Samoupravna kontrola radila je u sastavu Pavlović Adam, dipl. inž., Mrđenović
Stevo, dipl. inž. i Momčilović Bogdan, dipl. inž., te u vezi čl. 46 Statuta Saveza
društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije. U naprijed navedenom
razdoblju prigodom pregleda ustanovili smo da se blagajnički dnevnik
vodi uredno na temelju postojećih dokumenata, te da se blagajnički
maksimum ne prekoračuje. Za ulazne i izlazne fakture postoji propisan,!
dokumentacija. Vođena je briga da se dugovi naplate a poteškoća oko naplate
bilo je najviše radi toga što je u vezi reorganizacije šumarskih organizacija
po ZOŠ-u došlo do ukidanja pojedinih šumarija ili naziva. Dugovanja
u iznosu od 257.281.— dinar odnose se na pretplatu u proteklom razdoblju,
međut im ima jedan manji dio starih potraživanja. Poduzete su mjere
i upućen zahtjev šumarskim organizacijama da pošalju točne adrese na koje
treba dostavljati Šumarski list, sa zahtjevom da se uplate potraživanja bez
obzira da li postoji organizacija — šumarija ili ne, jer netko je primao
list.


Ustanovljeno je da su novčana sredstva trošena namjenski i u okviru financijskog
plana. Obaveze prema dobavljačima su podmirene osim iznosa
od 3.750.— dinara koji nije podmiren radi računa koji je stigao kasno.,


lnventurna komisija je obavila popis osnovnih sredstava, sitnog inventara
u upotrebi, zalihe gotove robe (knjige i tiskanice), novac i sve vrijednosne
papire u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje i ostala potraživanja i obaveze.
Sva dokumentacija o inventurnom popisu nalazi se u prilogu i pregledana
je po članovima Samoupravne kontrole.


lnventurna komisija predlaže Predsjedništvu da se otpišu neupotrebljive
tiskanice u vrijednosti od 9.908,19 dinara, i oštećeni sitni inventar u iznosu
od 12.002,75 dinara, što se od strane Samoupravne kontrole smatra ispravnim.


Za popravak fasade zgrade Saveza u toku 1984. i 1985. godine, izvođač
»ZIM-70« podnio devet privremenih situacija i aneksa sa vrijednošću izvedenih
radova u iznosu od 8,794,695.— dinara. Od ovih situacija komisija i nadzorni
organ radi neizvršenja radova na dijelu zgrade (kameni dio) umanjili
su iznos za 144.440.— dinara s time da će ovo biti isplaćeno kada radovi
budu kvalitetno izvedeni, i tada će biti napravljena okončana situacija izvršenih
radova na popravci fasade.


Samoupravna kontrola prihvaća izvještaj uz Završni račun o financijskom
poslovanju i raspodjeli prihoda Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije za 1985. godinu kako slijedi:


155
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 70     <-- 70 -->        PDF

PRIHODA I RASHODI ZA 1985. GODINU
PRIHODI
Preneseni višak prihoda iz protekle godine
Prihodi od SlZ-a IV za znanstveni rad
Prihodi od vlastite djelatnosti
Ostali prihodi
dinaradinaradinaradinara
1.456.861.—
1.215.400.—
8.306.?´(VG.—
7.538.058,39
Ukupno prihodi dinara 18.517.089,39


RASHODI


Materijalni troškovi i amortizacija dinara 10.876.138,34
Osobni dohoci dinara 2.765.576.—
Porezi i doprinosi iz prihoda dinara 228.757.—
Ostali doprinosi i pomoć dinara 234.935,50


Ukupno rashodi dinara 14.105.406,84
OSTATAK PRIHODA dinara 4.411.682,55


OSTATAK PRIHODA PO MJESTIMA TROŠKOVA
Savez i Stručne službe dinara 3.905.804,53
Šumarski list dinara 399.044.—
Tiskanice i knjige dinara 106.834,02


U kupno dinara 4.411.682,55


Ovaj izvještaj predlaže se Predsjedništvu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske na znanje i suglasnost.


Zagreb, 18. 02. 1986.
Komisija:


1. Predsjednik Adam Pavlović, dipl. inž.
v.r.
2. Član Bogdan Momčilović, dipl. inž.
v.r.
3. Član Stevo Mrđenović, dipl. inž.
v.r.
Prihvaćen je izvještaj bez primjedbi.


Ad 5. Razmatranje PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA prihoda i rashoda
za 1986. g.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Prijedlog financijskog plana Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske za 1986. godinu


B RASHODI
/ Materijalni troškovi


1. Materijal za održ. čistoće kan. mat.
2.
Sitan inventar
i.
Stručne publikacije i literatura
4.
Utrošena energija (plin, elektrika)
5.
Poštansko-telef. teleg. troškovi
6.
Transportne usluge
7.
Troškovi investicijskog održavanja
8.
Komunalne naknade voda,
dimnjačar, smeće
9. Tiskanje Sum. lista separata
10. Povremeni i privremeni poslovi
11. Ostale neproizvodne usluge
12. Izdaci za reprezentaciju
13. Amortizacija


ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 72     <-- 72 -->        PDF

§ «i O M


u . b ^
() P T


U 15>


^ rt so ,b2S Üm


Bi jB Od S S 5


Obrazloženje prijedloga dali su Vlatka Anionic i Ivan M a r i č e v i ć. U
raspravi su sudjelovali Frković, Siroti ć, Prpić, Komlenović i
Kovač i ć. Nakon rasprave Financijsksi plan za 1986. godinu je prihvaćen.


Ad 6. Razmatranje prijedloga PROGRAMA RADA za 1986. godinu.


Predsjednik Komlenovi ć naglašava pojedine sadržaje i zadatke iz prijedloga
i otvara raspravu. S i r o t i ć predlaže aktivnost u vezi primjene standarda
za šumske proizvode, osposobljavanje kadrova i organiziranijeg djelovanja
naših društava. K o v a č i ć govori o pozitivnim promjenama u odnosu
na tretman privatnih šuma i naglašava mogućnost racionalizacije prerade
drva u kvalitetnije i više vrijedne proizvode za tržište. Nakon toga Komlenović
predia že da se u program unesu date primjedbe, što je i prihvaćeno.


Ad 7. Pripreme za ODRŽAVANJE 91. SKUPŠTINE SAVEZA (mjestu održavanja,
datum i dnevni red).


Prihvaćen je prijedlog:


A. Mjesto održavanja: Vinkovci
158