DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 61     <-- 61 -->        PDF

vredi. U tom reprolancu od kukuruznog
polja, zatim obora stoke, mesne i konzervne
industrije do potrošača lili unaprijed
poznatog kupca, potpunoma oplemenjenih
poljoprivrednih upotrebnih vrijednosti
potrebno je, prema autorima, uvesti
takve stimulativne mjere i takve
dohodovne odnose razgraničenja i uvjetovanost
da proizvodnja može samo ići naprijed,
a nikako stagnirati, a pogotovo
nazadovat´.


Dakako, autori takvu proizvodnju, a
lime i stabilizaciju poljoprivrede — temelje
na savršenoj organizaciji rada, na
znanstvenom, stručnom i brojnom kadrovskom
potencijalu, na precizno, dugoročno
određenoj d stabilnoj upravno-pravnoj
službi u poljoprivredi dtd.


U svakom slučaju predmetna knjiga
ne samo da zaslužuje pažnju, nego svojim
obiljem — da opet ne kažemo »bankom
podataka« — plijeni čitaoca i ona
bi se trebala naći u rukama, a ne vitrinama,
bar svakog agronoma i funkcionera
u agrarnoj politici naše zemlje.


Ipak je vrijeme da se kaže — dosta
je više uzaludnog truda sa željom da
golemi trud autora knjige neće biti uzaludan.


Dr Uroš Golubović


Jan Jenik:


VEL´IKY OBRAZOVY ATLAS LESA


Vydanie prve v roku 1984., Mlade leta


— Artia Praha
»Naše poimanje što je šuma, vrlo je
usko i jednostavno. Suma je neobično složen
organizam«. Ovim riječima uvodi nas
autor u svoju knjigu-leksikon. Ovim leksikonom
autor nastoji približiti šumu širem
čitateljstvu a ne samo stručnjacima.
Tu svoju želju je izložio -u predgovoru i
pokušao , pa i ostvario u osam poglavlja.


Prvo poglavlje — Zeleni omotač Zemlje
(Zeleny kabät Zeme)


Autor je prikazao šumu kao prirodni
sistem koji se u različitim oblicima rasprostire
na svim kontinentima u ukupnom
iznosu od 38% ili 57 milijuna km2. Objasnio
je osnovne tipove šuma i njihovo
rasprostranjenje u vertikalnom i horizontalnom
smislu, na tri osnovna pravca:


— od sjevera do juga obje Amerike
— od Finske — Srednje Evrope — Jugoslavije
— Sjeverne Afrike do krajnjeg
njenog juga
— od tundre SSSR — preko srednje
Azije — Indonezije na Australiju


Tu vrlo obimnu materiju prikazao je
na 67 stranica sa 87 fotografija, grafikona
i skica.


Drugo poglavlje — Osnov života i zaštite
(Zivobytie a utočisko)


»Kada čovjek ne bi iskorišćivao prirodu,
bilo bi na Zemlji mnogo više šuma,
a šume bi bilo i na mjestima gdje je
do sada nije bilo«, glasi početak drugog
poglavlja. U ovom poglavlju autor je prikazao
važnost šume u prošlosti, sadašnjosti
i budućnosti čovječanstva i opstanka
čovjeka kao vrste koja ovisi o šumi, drvu
i sekundarnim proizvodima. Govori nam o
značenju šume, njenoj ulozi i zaštiti tla,
regulaciji vodnog režima, itđ. te odnosu
čovjeka prema njoj. Čovjek je promijenio
lice Zemlje, veliki je neprijatelj šume,
ali postaje sve svjesniji što ona znači
za njegov daljnji opstanak. Sve te činjenice
je prikazao na tri prije navedena
pravca sa 78 fotografija, grafikona i skica
na 60 stranica.


Treće poglavlje — Čimbenici okolice
(Činitele prostredia)


Autor, držeći se tr navedena pravca
u prvom poglavlju, obradio je orografske,
pedološke, klimatske, hidrografske i
ostale čimbenike koji utječu na razvoj šume
kao ekosistema i njen opstanak. To
je sve argumentirao sa 82 fotografije, grafikona
i skica na 60 stranica.


Četvrto poglavlje — Šumski ekosistem
(Splet´života alebo ekosijstem lesa)


147
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Sa 90 slika, vrlo efektnim grafikonima
i skicama na 59 stranica, na vrlo razumljiv
način prikazan je šumski ekosistem
i odnosi unutar njega. Prikazana je ovisnost
i povezanost svakog elementa u tom
lancu, te što se događa kad se naruši bilo
koji dio tog vrlo osjetljivog sistema.


Peto poglavlje — Sposobnost opstanka
vrste (Spoločnost´obrov)


U ovom poglavlju autor je obradio kakvu
ulogu ima drveće kao dio lanca u
šumskom ekosistemu. Drveće zauzima najveći
prostor na tlu sa svojim stablima i u
zraku sa svojdm krošnjama, također u tlu
zauzima veliki prostor sa svojim korijenjem.
Autor je obradio detaljno, što znači,
korijenov sistem za samo stablo i šire,
kakvog je oblika, kako se adaptira korijenov
sistem na otežane uvjete života,
itd. Obradio je oblike krošanja, izbojke,
pupove, listove, cvijetove i plodove, te
visine i debljine pojedinih glavnih vrsta
te kako sve to utječe na pojedine vrste
u borbi za opstanak. Autor je obradio sve
najvažnije oblike razmnožavanja putem
sjemena i vegetativnim putem. Sve to je
pr-´kazano na 58 stranica na 79 fotografija
i skica.


Šesto poglavlje — Pratioci stabala
(Spolupütnici stromov)


Sa 74 fotografije, crteža i skica na 58
stranica autor je prikazao ostale članove
šumskog ekosistema kao pratioce stabala:
viruse, bakterije, mahovine, lišaje, gljive,
preslice, paprati, širokolisne biljke, uskolisne
trave, parazitsko i poluparazitsko
bilje, epifete itd. Prikazao je njihovu ovisnost
o drveću i obratno te karakteristične
primjerke koja određuju pojedinu fito-
zajednieu. Prikazao je također što se
dešava sa šumskim ekosistemom kada prirodni
kalamiteti a kada ljudski faktor
ukloni pojedinog pratioca. Sve to je pri


kazao s obzirom na tri navedena pravca
u prvom poglavlju.


Sedmo poglavlje — Pokretni stanovnici
šume (Pohyblivi obyvatelia lesa)


»Suma je jedan najveći zoološki vrt
na Svijetu, u njemu ima toliko vrsta koje
poznajemo ali ih svakodnevno i nove
otkrivamo«. To je istina, jer kada uđemo
u šumu na prvi pogled čini se da nema
ništa, ali kada se bolje zagledamo na
tlu, na stablima, na lišću, u tlu, u trulim
panjevima itd. vidimo da sve vrvi od života,
boja, oblika i veličina. To bogatstvo
autor je prikazao na 98 fotografija,
skica i crteža na fiO stranica, što je na
prvi pogled malo ali odabrao je najkarakterističndje
primjerke.


Osmo poglavlje — Koraci obnove (Stale
sa obnovujuci zdroj)


Čovjek od davnine eksploatira šumu.
a tek nedavno je postao svjestan šta mu
ona znači. U tom saznanju počeo je provoditi
razne silvikulturne radove i obnavljati
šumski fond. Autor je na 58 stranica
sa 78 fotografija, skica i crteža obradio
problematiku taksacdje, prirodne i
umjetne obnove šuma, iskorišćivanje šuma
i melioracije degradiranih šuma. Također
je obradio problematiku turizma,
lova te zaštite prirode u okviru nacionalnih
parkova, parkova prirode i rezervate
prirode.


Knjiga, opsega 500 stranica, na kraju
završava sa kazalom latinskih imena vrsta
flore i faune te kazalom na slovačkom
na 20 listova.


Ovaj leksikon doživio je u vrlo kratkom
vremenu i njemačko izdanje — Das
grosse Bilderlexikon des Waldes.


Nikola Lukić
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 63     <-- 63 -->        PDF

IZ ŠUMARSKOG LISTA


Žestika (tatarski javor, acer tataricum).


»Oesterreichische Forst-Zaitung« donosi u
svom 129. broju od 19. lipnja o. g. članak
pod naslovom »Ein neuer merkwürdiger
Parasit des tatarischen Ahorns«. Pisac članka
je g. F. Thümen, zaslužna osoba gledom
na parazite i pathologiju bilja.


Govoreći najprije o samom tatarskom
javoru, koji se zove još i ruski i crveni
javor, veli pisac da je to specifično drvo
iztočne Europe, koje se i u nekih dielovih
naše monarkije »vrlo često« nalazi,
tako u Galiciji, Bukovini, u cieloj Ugarskoj,
Erdelju, Hrvatskoj, vojnoj Krajini i
Slavoniji. Nadalje veli da je taj javor kako
Kitaibel spominje u Slavoniji najčešće
drvo. (In letztgenanntem Lande (Slavonija)
sol sogar, wie Kitaibel angebit.
dieser Ahorn der »häufigste Baum« sein)«,
Dalje govori pisac kako to drvo u iztočnoj
poli države u velikoj množini raste i
čitave šume stvara i t.d.


Mi neznatno da li ima u iztočnom dielu
naše monarkije čitavih šuma toga javora,
alii znamo, da nije u Hrvatskoj tako često,
niti je u Slavoniji najobičnije drvo.
Šta više, mi možemo reći, da je u Hrvatskoj
žestika vrlo riedko drvo, a iz izkustva
možemo uztvrditi da ga u podžupaniji
krapinskoj, zlatarskoj, varaždinskoj
i zagrebačkog nigdje neima, a isto ga tako
neima nigdje u gornjoj Krajini.


Nenalazi se taj javor ni u Slavoniji
tako često da bi mogli reći da je obično
drvo. Ima ga doduše u nekim krajevima,
ali ima i predjela gdje ga neima.


U bivšoj ´brodskoj pukovniji n. pr.
ima ga obično samo po zabrana i to kao
grmlje, ali ima predjela n. pr. prema Savi,
gdje ga nemožemo naći. Inače je to drvo
poznato u ovom kraju; narod ga zove žest,


žestika. žestikovina i pravi od njega kamiše.


U bilinaru (flora excursoria) Dr. Slossera
i Lj. Vukotinovića nalazimo iza diagnoze
kao nalazišta žestika sliedeće: Hrv.
Guščerovac kod Križev., Moslav. kod Vidrenjaka,
Posav. kod Peščenice, Slav.


Iz toga ćemo zaključiti da nemožemo
reći za žestiku da je kod nas tako česta
i obična kako bi to mogli reći n. pr. za
glog jednopestični (Crataegus monogyna),
koga ima po cieloj domovini.


Mi smo smatrali svojom dužnosti izpraviti
krive podate o nalazištu žestike.
pa zato napisasmo to nekoliko redaka.


Šumarski list, 1885. god., str. 397.


Đ. Koča


O napretku zologije u Hrvatskoj za posljednjih
50 godina. Dne 5. prosinca p. g.
čitao je u javnoj sjednici matematičko-prirodoslovnoga
razrega jugoslavenske akademije,
prvi član g. prof. S. Brusina, razpravu:
»O napretku zoologije u Hrvatskoj u
posljednjih 50 godina«. . .


Prvi prilog te ruke — bibliografski popis
zooloških radnja Hrvata — imamo zahvaliti
Dalmatincu F. Lauzi, koji je god.
1826, izdao u Bologni prilog za poznavanje
faune Neretve. Iza njega spomenuo je Danila,
Sandra, Carare, Kuzmića i drugih
Dalmatinaca, koji su što doprinieli k poznavanju
domaće faune, dakako sve u talijanskom
jeziku.


Prvi zoološki članak s ove strane Velebita
izda g. 1856, velezaslužni pok. akademik
2. Vukasović na njemačkom jeziku.


Iza njega pojavio se odmah šuma r


I. E 11 i n g e r, koji je g. 1857. napisao
prvu zoološku knjigu, te ga zato
akademik proglasuje prvim h r v a t-
skim zoologom...
Šumarski list, 1886. god,, sv. I, str. 43.