DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 54     <-- 54 -->        PDF

11. Frangulo — Alnetum glutinosae 17Imetosum
laevis Rauš 1971 — šuma crne
johe s trušljikom, vezom i poljskim jasenom,
12. Fraxino — Ulmetum laevis Slav.
1952 — šuma veza i poljskog jasena.
13. Populetum nigro — albe Slav. 1952
— šuma crne i bijele topole.
14. Šalici — populetum nigrae Rubetosum
caesii Rauš 1973 — šuma bijele vrbe
i crne topole s plavom kupinom,
15. Galio — Salicetum albae Rauš 1973
— šuma bijele vrbe s broćikom,
16. Salicetum triandrae Male. 1929 —
šuma bademaste vrbe.
17. Salicetum purpureae Wend. — Zel.
1952 — šibljak rakite.
Ostale su zajednica livada, pašnjaka,
tršćaka i voden jača (tj. onih koje se razvijaju
u vodama Kopačkog rita i drugih).
Neke od njih, vjerojatno će i nestati kao
na pr. Livada obične piliće i visokolisnog
trpuca Serratulo-Plantaginetum altissimae
Ilijanić 1967). jer se nalaze na poplavnim
terenima, pa se »različitim melioracijskim
zahvatimo, koji se stalno provode na tom
području, i izgradnjom kanala i nasipa
općenito smanjuju površine pod livadnom
vegetacijom«. Ali je zabilježena i
površina obrasla žutom mrkvom i puzavom
pirikom i drugim vrstama koja se,
za sada ne može definirati kao asocijacija,
jer se »po sadašnjem flornom sastavu
ne može odrediti u kojem će pravcu
krenuti razvoj vegetacije (sukcesija vegetacije)
«, pa je nazvana »sastojina Daucus
carota — Agropyron repens«. Na kraju
navedeno je devet »većinom adverotivnih
vrsta, a manje autohtonih pripadnika naše
flore« nađenih na pojedinim mjestima
i upozorava se na ugroženost vrste Iris
sybirica L., »koja u proljeće ostavlja 1zuzetan
dojam na svakog prolaznika cestom
Osijek — B´llje i odmaralište Satnica
(Valpovo), jer obilje plavih cvjetova
pravi golema »jezera« usred okolnog zelenila
«. Ova vrsta je ugrožena zbog im


štavanja staništa zbog korišćenja ratarske
proizvodnje.:1


D. P i č m a n za biološku sanaciju kosina
(usjeka, zasjeka i nasipa) naveo je
samo vrste drveća i grmlja a ne i trava
(trajnica i zeljastih biljaka), koje uz navedeno
busenjanje, također su potrebne i
korisne za zaštitu od površinske erozije.
O. Piškorić
3) Na unutarnjoj strani Blokova na području
kojeg presjeca cesta Makarska — Kozica
velike površine u proljeće bijele se od cvjetova
druge perunike — Iris florentina (?).


Dr Većeslav Pavlek i


Dr Paula Pavlek


PROBLEM STABILIZACIJE I RAZVOJA
POLJOPRIVREDE


U Sveučilišnoj nakladi »Liber« iz Zagreba
izišla je 1983. godine knjiga pod naslovom
»Problem stabilizacije i razvoja
poljoprivrede«. Autori knjige su poznati i
priznati poljoprivredni stručnjaci sa Fakulteta
poljoprivrednih znanosti Sveučilišta
u Zagrebu. Kao redovni profesori toga
Fakulteta do mirovine, odnosno smrti


(19. 02. 1983. godine) prof. Paule Pavlek
— autori su zajedno napisali brojne znanstvene
i stručne radove iz kojih je nastalo
i nekoliko knjiga među kojima je i ova
što se upravo nalazi pred nama.
Problematiku stabilizacije i razvoj popoljoprivrede
autori su obradili na 287
stranica podjelivši je na osam poglavlja
od kojih 5 osnovnih. U šestom poglavlju,
name, na zanimiv i jezgrovit način formulirani
su zaključci i prijedlozi temeljeni
na minicioznim analizama u prethodnim
poglavljima, u sedmom poglavlju je
popis literature i izvora podataka a u osmom
se nalaze potrebni prilozi koji upotpunjuju
sadržaj knjige.


Knjiga je pisana na temelju rezultata
vlastitih istraživanja, na temelju osebujnog
poznavanja odnosne literature i problematike
u poljoprivrednoj proizvodnji
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 55     <-- 55 -->        PDF

napose na temelju velike stručne i naučne
erudicije.


Namijenjena je i pristupačna čitaocima
svih profila i to od orača iz brazde i
stočara iz obora do stručnih i naučnih
erudita kakvi su i sami autori. Upravo
zahvaljujući tome našla se i u rukama
pisca ovih redaka iako nije stručnjak za
odnosnu problematiku ili. bolje reći, za
poljoprivredu uopće.


Prema tome ne pretendiramo na kompetentnost
prikazivanja, a pogotovo ocjenjivanja
predmetne knjige, ali i uz te
ograde — moramo kazati da smo u knjizi
našli neka šavna mjesta sa šumarstvom
i turizmom u primorskoj oblasti šuma,
pa iz toga osnova smatramo da ne bi bilo
na od met da se i čitaoci šumarske stručne
literature upoznaju s određenim prijedlozima
i stavovima autora. To prije i
više što poljoprivreda i šumarstvo imaju
brojne zajedničke probleme i niz zajedničkih
fundamentalnih, zatim dodirnih ili
graničnih, pa i isprepletenih disciplina
koje je, i najboljim poznavaocoima, teško
razlučiti Osim ositađih, da navedemo samo
jedan primjer sa Kube, o kome smo
već pisali. 1 Tamo smo, naime, naišli na
borove kulture u gornjoj etaži kojima
gospodare šumska gospodarstva, a pod upravom
su Ministarstva šumarstva, dok su
na istoj površini u donjoj etaži plantaže
kave kojom gospodare poljoprivredna gospodarstva,
a pod upravom su Ministarstva
poljoprivrede. Sličan je primjer i sa
šećernom trskom iz koje se proizvodi i
šećer i ploče iverice, odnosno vlaknatice,
a pod upravom su Ministarstva šećera itd.


Znači o predmetnoj knjizi je moguće
pisati, ako nikako drugačije, a ono kao
čitalac iz puka, zato što je čitljiva, zanimljiva
i na mjestima polemična, a što
je najhitnije — iz nje se može mnogo naučiti.


Nama šumarima, a i cijeloj našoj javnosti,
poznate su goleme štete koje su


1) Golubović, U. — Kraljić, B. — Mikloš,
I.: Sume i šumarstvo Kube. Šumarski list CV
(1981), bi´. 8—9.


na 1985. godine nanijeli katastrofalni požari
u primorskoj oblasti šuma. Te goleme
štete nisu pogodile samo šumarstvo
nego i poljoprivredu, turizam, zatim općenito
privredu i privatnu imovinu stanovništva
u toj oblasti, a da i ne spominjemo
ljudske živote i one brojne ljude
koji su zadobili teže i lakše opekotine.


Na jednom stručnom skupu (Rab) smo
čuli, da nam je prošlogodišnji požar —
prema ovlaš izvršenoj procjeni — odnio
materijalnih dobara upravo onoliko koliko
nam je bila trgodišnja »žetva« od turizma.


Autori knjige na 180 stranica su predložili,
još kada nisu ni sanjali o požarima
takvih razmjera, da se izgradi veliki jadranski
vodovod od Ankarana do Ulcinja
za opskrbu vodom, naselja, poljoprivrede,
šumarstva i turizma i tamošnje industrije.
Investicije za taj vodovod bi. preka troškovima
iz 1982. godine iznosile oko 50
milijardi dinara, zato što bi se voda padom
dobivala iz visinskih rijeka i rječica
Slovenskog Primorja, Gorskog Kotara, Like,
Dalmacije, Bosne i Hercegovine i Orne
Gore. Navode da bi jadranska poljoprivreda,
šumarstvo, turizam i sva naselja
takovu investiciji brzo i obilato isplatili.
Mi bismo još k tome dodali i permanentne
omladinske radne akcije koje smo i
prije zagovarali, ali to nitko1 nije smatrao
ozbiljnim.


Možda će nas teške posljedice iz 1985.
godine uozbiljiti.


Autori, doduše, korektno ističu da to
nije njihova originalna ideja, nego da su
je preuzeli od građevinskog inženjera
P a v e š i ć a, koji je napravio idejni projekt
jadranskog vodovoda i na tom je do
danas ostalo.


U knjizi autori s pravom ističu da nema
proširenja turizma i zaštite tala od
erozije bez podizanja novih šuma i parkova,
a posebno navode da kamp-turizam
neće imati veće perspektive. Za te potrebe
oni su izračunali da bi u slijedećih
10 — 15 godina trebalo pošumiti barem


141
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 56     <-- 56 -->        PDF

400.000 ha, od čega oko 200.000 ha nasada
oraha u turističkim kraškim područjima.
To bli, prema njihovim računima (stanje
1982.), koštalo oko 114 milijardi dinara.
Međutim sve to nije okosnica knjige,
to su zapravo autori u određenom kontekstu
samo uzgred napomenuli, dok su
okosnica knjige pravi problemi poljoprivrede
i problemi njezine stabilizacije.


To nije ni čudo, jer se radd o proizvodnji
hrane za 23 milijuna stanovnika i
poljoprivednoj obradivoj površini od
7,897.000 ha, odnosno sa livadama 9,917.000
ha ukupne površine. Pisci knjige ističu,
što je široj čitalačkoj publici malo poznat
podatak, da je od te površine samo
15,7% u društvenom vlasništvu i da je na
toj površini teško organizirati modernu
poljoprivrednu proizvodnju, odnosno suvremenu
agrotehniku. Pod modernom proizvodnom
i suvremenom agrotehnikom oni,
prije svega, razumijevaju dodavanje
potrebnih količina mineralnih gnojiva (N,


P. K) kako bi se postigli optimalni, ako
ne i maksimalni, prinosi po jedinici površine.
U knjizi se navodi zanimljiv podatak,
da su prinosi u poljoprivredi sa
2/3 ili 67% ovisni o mineralnim gnojivima,
a samo sa 1/3 ili 33% o sortama,
kvaliteti sjemena, bolestima i zaštitnim
sredstvima.
Osim toga navode podatak da čovjek
godišnje odnosi sa oranica, uz proizvodnju
pšenice od 10 dt/ha, oko 50 kg mineralnih,
gnojiva (N, P, K) i da bi oranicama prvo
to trebalo vratiti a zatim dodavati do željenih
visina prinosa. Pored toga navode
podatak da iznad svakoga hektara površine
u atmosferi lebdi 79.000 tona dušika
koji se u našoj poljoprivredi dovoljno i
racionalno ne koristi putem nitrofiksatora,
kao što su soja i neke druge plodoredne
biljke.


U tabelarnim pregledima autori iznose
za našu zemlju zanimljive podatke o potrošnji
mineralnih gnojiva po jedinici površine,
pa kažu ako želimo imati 50 dt/ha
pšenice i 70 dt/ha kukuruza, onda je nužno
potrošiti i odgovarajuću količinu mi


neralnih gnojiva (500 kg/ha N + P + K)
izračunatu na temelju poznatih regresijskih
jednadžbi. Uz to napominju da se
od toga može odstupiti za oko 20% niže
zato, što su naše oranice (Vojvodina, Slavonija)
nešto prirodno plodnije, pa su to
čiste uštede.


Da bi se stabilizirala poljoprivredna
proizvodnja, odnosno proizvodnja žitarica
u našoj zemlji — autori smatraju da
prethodno treba stabilizirati poljoprivredne
površine, a onda potrošnju mineralnih
gnojiva po jedinici površine.2


Godine 1959. u nas je pod pšenicom bilo
2,130.000 ha, a 20 godina kasnije, odnosno
1979. 1.524.000 ha ili 40°/o manje. U
istom tom razdoblju površine pod kukuruzom
su se smanjile za 15"Vo. Stabilizacijom
ova dva elementa prinosi kukuruza
po jedinici površine u SAD su se povećali
od 33,3 dt/ha u 1959. godini na 68,7 dt/ha
u 1979. godini ili čak za 106a/o.


Takvim i sličnim podacima krcata je
predmetna knjiga iako pri tome autori ne
negiraju postignute rezultate i u našoj zemlji.


O tome, više od svih riječi, govore i
priložena tri grafikona, što smo ih izvadili
iz knjige za pšenicu, kukuruz i cerealtje
(graf. 1, 4 i 5.)


Poznavajući naše uvjete i komparirajući
ih sa svijetom, autori preferiraju i
dokazuju da je naša zemlja prirodno pšenično-
kukuruzna i da smo odavno trebali
biti izvozna, a ne uvozna zemlja poljoprivrednih
proizvoda.


Čitaoci nam neće oprostiti na ovim
brojkama, ali one su nužne ne samo za
razumijevanje problema u poljoprivredi,
nego i zato što ti problemi i sve nas
skupa tište. Naprosto je neshvatljivo da
postotak šećera ili digestija šećerne repe
u Osijeku iznosi 14—15%, a u susjednoj
planinskoj i sjevernijoj Austriji 19—20"/o.
Tu su, osim ostalog, u pitanju i sunčani


2) A korištenje organskih gnojiva (stajskog,
zelena gnojidba i dr.) ? (Nap. urednika)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 57     <-- 57 -->        PDF

dani, kojih u nas bar imamo više nego
u Austriji. Doduše, autori u svojoj knjizi,
odnosno »banci podataka« daju tomu dokumentirano
obrazloženje, ali istovremeno
i prijedloge. Oni, na pr. kažu da u Jugoslaviji
ima 2,600.000 poljoprivrednih gospodarstava,
od čega samo nekoliko stotina
velikih. Mala. usitnjena gospodarstva
zauzimaju 8,324.000 ha obradive površine
ili prosječno 3,2 ha, odnosno 2,75 ha oranica.
Istovremeno navode podatak da je
1980. godine u našoj zemlji bilo 380.000
traktora ili — 1 traktor na 21,9 ha obradivog
zemljišta. Po njihovom računu laj
traktor mogao obraditi tla za 5,8 gospo


darstava. Iz toga izvlače zaključak da bi
se trebalo i moralo pristupiti komasaciji i
arondaciji poljoprivrednih površina da bi
se na njima racionalno koristila već postojeća
mehanizacija. Nadalje se zalažu za
zemljišni, ne maksimum od 10 ha,
kako je to u nas određeno kada se oralo
ralom i kopalo motikom, nego se naprotiv
zalažu za zemljišni minimu m koji ne
bi smio ostati neobrađen.


Intenzivna poljoprivreda podrazumijeva,
dakle, okrupnjavanje obradivih povrišna.
mehanizaciju i odgovarajuću agrotehniku.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 58     <-- 58 -->        PDF

To nije moguće napraviti u Hrvatskoj
koja lima 616.000 gospodarstava sa
14,000.000 parcela, a moguće je u Danskoj
koja ima 140.000 gospodarstava sa 200.000
parcela. Iako su se i u Hrvatskoj i Danskoj,
bez malo, volovi našli samo još u
zoološkom vrtu, a motike u muzeju poljoprivrednog
oruđa u Hrvatskoj se, a i u
Jugoslaviji (bez Slovenije) još uvijek
»plete kotac kao otac «osim jedino što
se nabavlja skupa i neracionalna poljoprivredna
mehanl´zacija koja po prilici
1/3 dana ore, a 2/3 dana čini prazne hodove
od parcele do parcele.


Pisci knjige kažu, da u nas 80% proizvedenog
kukuruza služi za stočnu ishranu.
Iz toga izvlače zaključak da dovoljna
količina kukuruza znači i dovoljnu količinu
mesa, mlijeka, kože, jaja ltd, odnosno
»koliko kukuruza — toliko stoke«.


Za proizvodnju stočnih proizvoda u
stacionarnom stočarstvu su 50—90"/o trokovii
stočne hrane, a 1—20°/o troškovi radne
snage. U nomadskom pak držanju stoke
su 50—90"/o troškovi radne snage, a
hrana je skoro besplatna, odnosno uzeta
od prirode, čime je priroda »opljačkana
i pretvorena u kamene pustinje«. Zato


isi´l i » ´ i i >" (tl)0´i>wirj9MŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 59     <-- 59 -->        PDF

autori daju ekonomsku definiciju stočarstva,
pa kažu: »U ekonomskom smislu
stočarstvo je grana poljoprivredne proizvodnje
koja uzgojem vrši preradu m an
je vrijednih u vdsokovrijedn
e poljoprivredne proizvode: zrnja krmnog
bilja, otpadaka prehrambene d proizvoda
posebne industrije stočne hrane —
u meso, mlijeko, mast, jaja,
vunu, kožu ltd.


Ta prerada, kao li svaka druga prerada,
odnosno privredna djelatnost, mora
biti racionalna i ekonomična


— da se uz utrošak određene količine sirovina
proizvede određena količina proizvoda
određenog kvaliteta, upotrebne i prometne
vrijednosti. Ona moira dati, uz
utrošak prosječne, društveno potrebne
količine sirovina i prosječnog društveno
potrebnog rada bar prosječni proizvod.
Tada je još racionalna, ekonomična
i može poslovati uz p r osječni
rentabilitet — pod uvjetom
slobodno.g zainteresiranog i prosječno
udaljenog tržišta.


Ako uz prosječni utrošak materijala
i rada postiže više ili kvalitetnije proizvode
— proizvodnja će biti neekonomična.
Dobit se obično ostvaruje ako se proizvodi
jeftinije, više ili kvalitetnije, a deficit
ako se proizvodi skuplje, manje i nekvalitetno
.. .


Otuda slijedi da je osnovna svrha stočarstva
što ekonomičnija prerada manjevrijednih
krmiva u visokovrijedne stočne
proizvode.«


Ova skraćena ekonomska definicija primjenjiva
je u svakoj proizvodnji, a posebno
u šumarstvu koje ima puno sličnosti
s proizvodnjom u stočarstvu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Autori knjige navode da obradive popovršine
u Jugoslaviji ima:


9 puta više nego u Belgiji;


5,5 puta više nego u Holandiji;


4,5 tputa više nego u Danskoj.


Istovremeno navode da na 1 ha površine
ima:


u nas 0,55 uvjetnih goveda;


u Belgiji 3,29 uvjetnih goveda;


u Holandiji 3,27 uvjetnih goveda;


u Danskoj 2,32 uvjetnih goveda.


Iz toga proizlazi da Belgija na 9 puta
manjoj površini proizvodi istu količinu
mlijeka kao i Jugoslavija;


Holandija na 5,5 puta manjoj površini
proizvodi skoro 3 puta više mlijeka
nego Jugoslavija, dok Danska na 4,5 puta
manjoj površini proizvodi 28°/« više
mlijeka nego naša zemlja. A to je zato
što je na pr. 1979. godine bilo krava:


u Jugoslaviji 3,134.000;
u Belgiji 1,000.000;
u Holandiji 2,200.000;
u Danskoj 1.232.000.


U nas se brojno stanje krava, prema
navodima autora, za 20 godina neznatno
povećalo tako da je 2,495.000 u 1959. godini
taj broj porastao na 3,134.000 u 1979.
godini ili za samo 25,6<7o odnosno po godišnjoj
istopi od oko 1.3%. Ali se zato
broj ovaca smanjio od 11,249.000 u 1959.
godini na 7,339.000 u 1979. godini ili za
34,7"/» ili po godišnjoj stopi od oko 1,7%.
Smanjio se i broj konja od 1,274.000 u
1959. godini na 701.000 u 1979 godini ili
za okruglo 45*/oi po godišnjoj stopi od oko
2,25%. Ali se zato broj peradi povećao
od 27,721.000 u 1959. godini na 61,513.000
u 1979. godini ili 2,2 puta.


Autori knjige navode da su naše krave
»veliki, a neiskorišteni kapacitet«, jer
daju 1.500 — 1.800 lit. mlijeka zbog nedostatne
ishrane, a mogle bi dati 3.000 —


4.000 litre, kao na primjer u Danskoj
4.712 litara god. (stanje 1970.) ili krava
Stjepana i Branka Pavlaka koja je 1952.
godine dala 7.142 litre mlijeka (simentalka).
146


Inače, u prosjeku, a prema najnovijim
podacima autora, prosječna proizvodnost
ili muznost krava je:


u Jugoslaviji 1.632 lit/god.;


u Belgiji 3.909 lit./god.;


u Holandiji 5.320 lit./god.;


u Danskoj 5.164 lit./god.


Navode podatak da čak i Albanija ima


1.737 lit. mlijeka po 1 kravi godišnje, a
da Holandija ima godišnji prihod od izvoza
mlijeka blizu 3 milijarde dolara.
U knjizi se navode i usporedni podaci
o proizvodnji i potrošnji mesa u našoj
zemlji i nekim drugim zemljama.
Tom prilikom konstatiraju da je u nas
izgrađena prevelika mesna industrija, odnosno
da imamo 24 takve tvornice koje
rade (stanje 1979. godine) kapacitetom od
18%> do 23il/ii. Otuda nam je, pored ostalog,
skupo i sve skuplje meso. a ta je
industrija u većem i sve većem deficitu.


U knjizi se nadalje nalaze brojni podaci
o proizvodnji i potrošnji povrtlarskih
kultura u Jugoslaviji, kao i prijedlozi
kako da se i ta problematika riješi.


Autori knjige nesumnjivo zagovaraju
znatne investicije u cilju stabilizacije poljoprivredne
proizvodnje u Jugoslaviji.
Oni predlažu da te investicije budu 1.414
milijardi dinara, od čega 802 milijarde
u vodoprivredu, odnosno za sprečavanje
poplava ii navodnjavanje, zatim u tvornice
mineralnih gnojiva, nadalje u šumsku
zaštitu tala od erozije u ravnicama
i u području krša i turizma. Autori dalje
predlažu da se 612 milijardi dinara investira
u komasaciju i arondaoiju zemljišta,
u podizanje voćnjaka i vinograda,
te komercijalnih povrtaijaka prvenstveno
za izvoz i domaću potrošnju. Još predlažu
i adaptaciju 24 suvišne tvornice mesne
industrije u nužne tvornice konzervi
voća i povrća, koje nam nedostaju.


Treba posebno istaći dosljedno insistiranje
autora knjige na reprocjelinama
u poljoprivredi bez kojih, kao 1 u šumarstvu
ii u još nekim drugim granama,
nema potpune stabilizacije u poljopri