DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Ivan Maričević, predlaže da se na slijedećoj sjednici Predsjedništva podnese
izvještaj, jer radovi na obnovi kamena (sokla) nisu uredno obavljena.
Prijedlog je usvojen.


Ad
5 d


Nakon datih obrazloženja po pojedinim pitanjima donesene su slijedeće odluke:


1. Pretplata na Šumarski list za l!)iiß. godinu iznosi za:
— redovne članove
900.— dinara
— studente, đake i umirovljenike 400.— dinara
— organizacije udruženog rada 7.150.— dinara
— inozemstvo 40 $ na dan fakturiranja.
2. Visine autorskih honorara za Šumarski list uvećavaju se za 25% od
1. XI. 1985. godine.
3. Za tiskanice nabavljene do 1. 1. 1985. godine utvrđene su prodajne cijene
množenjem nabavne cijene sa koeficijentom na bazi obračunskih kalkulacija.
4. Zakupnine se uvećavaju za 30"/» od 1. siječnja 1980. godine.
5. Odobrava se nabavka kalendara i rokovnika prema narudžbi Saveza 1TŠIDJ
u iznosu od 89.500.— dinara, a što istovremeno znači doprinos Savezu za organiziranje
XVIII IUFRO Kongresa.
6. Odobrava se nabavka komplet PA 209220 W plu s mikrofon u iznosu od
423.301.— dinara, a prema ponudi »Muzičke naklade« Zagreb.
7. Odobrava se nabavka dijaprojektora i grafoskopa u iznosu od 215.900.—
dinara a prema ponudi »Mladost« Zagreb.
8. Odobrava se doprinos za SIT u iznosu 3.317.— za 1985. godinu, a za Savez
ITŠID Jugoslavije u iznosu 10.000.— dinara.
9. Tmenuje se inventurna komisija u sastavu:
1. Boris Deković, predsjednik
2. Zika Petković, član
3. Slavica Slonje, član,
koja će obaviti redovan popis sredstava i izvora sredstava s 31. 12. 1985. godine
i to:
— osnovnih sredstava


— sitnog inventara u upotrebi
— gotovih proizvoda
— novaca i svih vrijednosnih papira u blagajni
— sredstava zajedničke potrošnje i
— potraživanja i obveze.
10. Prihvaća se nova vrijednost boda, a iznosi brutto 200.— dinara od 1.
runja 1985. godine.
11. Odobrava se daljnje prolongiranje oročenih sredstava kod Zagrebačke
banke prema programu ostvarivanja prihoda i rashoda u navedenom razdoblju.
12.
Odobravaju se sredstva za nabavku sitnog inventara: