DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 84     <-- 84 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI


ZAPISNIK


6. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA DRUŠTAVA inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 23. studenoga 1085. godine u Zagrebu.
Prisutni : dr Nikola Komlenović, dr Đuro Kovačić, dr Branimir Prpić,
Slavko Šarčević, dipl. inž.. Alojz Frković, dipl. inž.. Tomislav Starčević, dipl. inž..
Eduard Tomas, dipl. inž., Mladen Tonković. dipl. inž.. Vera Ivančić. dipl. inž.,
Adam Pavlović, dipl. inž... Oskar Piškorić. dipl. inž.. Ivan Maričević, dipl. inž.
i Vlatka Antonie.


Nakon utvrđenog dnevnog reda nastavljen je rad:


Ad 1


Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Predsjedništva Saveza.


Zapisnik je usvojen bez posebnih primjedbi.


Ad 2


Ostvarenje financijskog plana za razdoblje siječanj — rujan 1985. godine.
Predsjednik dr Nikola Komlenović ukratko govori o ostvarenim rezultatima
za proteklo razdolje i naglašava važnije zadatke za naredno razdoblje.
Nakon nekoliko napomena i datih objašnjenja o pojedinim stavkama ostvarenog
prihoda i rashoda sadržanim u priloženoj dokumentaciji Predsjedništvo je
prihvatilo izvještaj o izvršenju financijskog plana u vremenu od 1. 1. — 30. 9.
1985. godine i ocjenu da se očekuju pozitivni rezultati i za četvrto tromjesečje,
kao i za cijelu 1985. godinu.


Ad 3


Suma u funkciji zaštite čovjekove okoline (kisele kiše — rezultati istraživanja
na ovu temu kao i drugi podaci biti će objavljeni u Šumarskom listu).


Prof. dr Branimir Prpić prije svega obavještava prisutne da će se u uvodnom
izlaganju osvrnuti na rezultate istraživanja koja je u toku ljeta 1985. godine obavio
u suradnji s prof. Vjekoslavom Glavačom (SR Njemačka) i odgovarajućim ekipom
naših stručnjaka na području Gorskog Kotara i Like te na druge podatke i saznanja
iz naše i svjetske literature i prakse.


Industrijski i ukupni razvoj društva bitno utječe na uravnoteženi razvoj
biljnih zajednica i šuma. Negativni utjecaji posebno su se odrazili na opstanak
brijesta u našim nizinskim šumama, a sve je više ugrožena jela, posebno u Gorskom
Kotaru, gdje se etat na pojedinim gospodarskim jedinicama isključivo ostvaruje
sječom sušaca. I na drugim područjima naše republike sve se češće utvrđuju
nepovoljni utjecaji na šume a registrirano je naglo sušenje hrasta kitnjaka na
pojedinim predjelima Papuka i Psunja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Dužnost je naše struke da odgovarajućim metodama i sredstvima pratimo što
se događa u našim šumama i da pravovremeno predlažemo efikasne mjere za očuvanje
šuma od odumiranja i lako doprinesemo očuvanju i stvaranju potrebnih
preduvjet za život šume i ljudi na našem podneblju. Na pokusnim plohama
utvrđeni su neki teški metali u neočekivanim količinama, a negativni utjeeaji
iz atmosfere više su izraženi u višim predjelima.


U toku izlaganja navedeno je više primjera o zabrinjavajućim pojavama
sušenja pojedinih vrsta drveća na većim kompleksima u našoj republici.
Nakon uvodnog izlaganja u raspravi su sudjelovali: dr N. Komlenović, inž.


O. Piškorić, dr Đ. Kovačić, inž. I. Maričević, inž. A. Mudrovčić, inž. S. Šarčević,
inž. T. Starčević i izrazili svoje zadovoljstvo na vrlo zanimljivom izlaganju
prof, dr B. Prpića. Svi prisutni na kraju prihvatili su prijedlog da se i u
okvirima naših Društava i Saveza prate i organiziraju posebne aktivnosti, koje
bi trebale doprinjeti pravovremenim poduzimanjem svih potrebnih mjera za
očuvanje nužnih funkcija šuma u zaštiti čovjekove okoline.
Ad 4


Kratki osvrt na primjenu Zakona o šumama.
AnteMudrovčić, dipl. inž. ukratko se osvrće na tokove sprovođenja (ne komentirajući
pojedine odredbe) Zakona. Ističe, da je formalno Zakon proveden u cijeloj republici,
ali da je ostalo dosta otvorenih pitanja, koja se moraju rješiti zbog ostvarivanja
funkcija u međusobnom povezivanju unutar organizacionih cjelina i između
njih. U većem broju RO nisu adekvatno regulirane nadležnosti samoupravnih i izvršnih
organa, pa i zbog toga se ne izgrađuju mogući racionalniji organizacijski
oblici i društveno-ekonomski odnosi. Ima dosta krupnih problema u vezi utvrđivanja
zajedničkog ukupnog proizvoda i prihoda, osobito na ve:im šumskogospodarskim
područjima. Čine se posebni napori u OUR i njihovim asocijacijama
u cilju utvrđivanja najpovoljnijih rješenja za konkretne uvjete.
Osnovne OUR za uzgoj i zaštitu kao i za eksploataciju uglavnom su osnovane
u okvirima općina.
Na nekim područjima RZ su dislocirane i njihov utjecaj na utvrđivanje i
ostvarivanje zajedničkih ciljeva ne zadovoljavaju.
Na kraju izlaganja Ing. Mudrovčić, između ostalog, predlaže:


— Kritički analizirati kako je primjenjen Zakon i stvarati uvjete za primjenu
racionalnijih rješenja;
— u radnim organizacijama osigurati razvojnu, plansku, za uređivanje i
druge funkcije u skladu s odredbama Zakona o šumama;
— društveno-ekonomske odnose uspostavljati u međuzavisnom odnosu OOUR-a;
— pristupiti organiziranom praćenju gospodarenja u privatnim šumama;
— financijska sredstva, koja se prikupljaju u SIZ-u šumarstva predstavljaju
značajan faktor za razvoj šumarstva u našoj republici i potrebno je stalno
raditi na izradi što k\´alitetnijih programa za ulaganje u šumarstvu po pojedinim
područjima.
U raspravi su sudjelovali dr Komlenović, dr Kovačić, inž. Sarćević i drugi
kritički se osvrnuli na određene pojave u primjeni.
Zaključeno je:


1. Prihvaća se informacija o primjeni Zakona o šumama i predložene aktivnosti.
83
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 86     <-- 86 -->        PDF

2. Predsjedništvo Saveza kao i organi naših Društava u skladu sa svojim
programima rada zalagat će se za racionalnija rješenja primjene Zakona o šumama
u narednom razdoblju.
i


Ad 5 a


Kratki osvrt na aktivnost i daljnji zadaci u vezi E7-YU.
Ivan Marićević, dipl. inž. ukratko je iznio probleme o organiziranju aktivnosti
na projektiranju i obilježavanju Evropskog pješačkog puta na relaciji od
Kumrovca do Iloka kroz sjeverna područja SR Hrvatske. Prihvaćen je prijedlog
da se nastavi priprema za osnivanje Inicijativnog odbora na razini republike
i pododbora na nekoliko značajnih lokacija, gdje će prolaziti E7-YU. kao
što je Zagreb, Kutina, Nova Gradiška, SI. Brod. Vinkovci. Inicijativni odbor
sastojao bi se najmanje od 9—15 članova, a pododbori zavisno od konkretnih uvjeta
za određeni dio puta.


Članove inicijativnog odbora sačinjavali bi (prijedlog):


1. Predstavnici pododbora 5
2. Predstavnik Turističkog saveza Hrvatske i
3. Predstavnik Saveza izviđača Hrvatske 1
4. Predstavnik Planinarskog saveza Hrvatske 1
5. Predstavnik Saveza DITŠDI Hrvatske 1
Inicijativni odbor konstituirati će se nakon dogovora s nosiocima ove aktivnjosti,
a zatim će se pristupiti osnivanju pododbora i radnih tijela — jzvršioca
pojedinih zadataka.


Ad 5 b


Pripreme za tiskanje Šumarskog lista povodom 140 godina organiziranog
djelovanja u šumarstvu Hrvatske i održavanju IUFRO Kongresa.
Dr N. Komlenović, podsjetio je prisutne na stavove i zaključke 5. sjednice
Predsjedništva i zatim predložio:


1. Uredništvo Šumarskog lista uz potrebno angažiranje članova i organa Saveza
i DIT-ova osigurati će tiskanje Šumarskog lista i na stranom jeziku (službenom
na IUFRO Kongresu) s ciljem da se upozna svjetska javnost o najvažnijim
rezultatima naše struke u proteklom razdoblju od 140 godina.
2. Radna grupa u sastavu: Horvatinović, Krnjak. Lukić i Komlenović razraditi
će i predložiti Savezu neposrednije zadatke za upoznavanje javnosti, o
pravim vrijednostima za očuvanje čovjekove okoline, te šumarske struke za razvoj
šumarstva i prerade drva u ukupnom privrednom i društvenom razvoju.
3. Organi Saveza i naših društava svojim redovnim i posebnim aktivnostima
zalagati će se za što veći doprinos daljnjoj afirmaciji naše struke u konkretnim
sredinama i širim razmjerima.
Prijedlog je usvojen.


Ad 5 c


Izvještaj o radovima na održavanju Šumarskog doma.


84
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Ivan Maričević, predlaže da se na slijedećoj sjednici Predsjedništva podnese
izvještaj, jer radovi na obnovi kamena (sokla) nisu uredno obavljena.
Prijedlog je usvojen.


Ad
5 d


Nakon datih obrazloženja po pojedinim pitanjima donesene su slijedeće odluke:


1. Pretplata na Šumarski list za l!)iiß. godinu iznosi za:
— redovne članove
900.— dinara
— studente, đake i umirovljenike 400.— dinara
— organizacije udruženog rada 7.150.— dinara
— inozemstvo 40 $ na dan fakturiranja.
2. Visine autorskih honorara za Šumarski list uvećavaju se za 25% od
1. XI. 1985. godine.
3. Za tiskanice nabavljene do 1. 1. 1985. godine utvrđene su prodajne cijene
množenjem nabavne cijene sa koeficijentom na bazi obračunskih kalkulacija.
4. Zakupnine se uvećavaju za 30"/» od 1. siječnja 1980. godine.
5. Odobrava se nabavka kalendara i rokovnika prema narudžbi Saveza 1TŠIDJ
u iznosu od 89.500.— dinara, a što istovremeno znači doprinos Savezu za organiziranje
XVIII IUFRO Kongresa.
6. Odobrava se nabavka komplet PA 209220 W plu s mikrofon u iznosu od
423.301.— dinara, a prema ponudi »Muzičke naklade« Zagreb.
7. Odobrava se nabavka dijaprojektora i grafoskopa u iznosu od 215.900.—
dinara a prema ponudi »Mladost« Zagreb.
8. Odobrava se doprinos za SIT u iznosu 3.317.— za 1985. godinu, a za Savez
ITŠID Jugoslavije u iznosu 10.000.— dinara.
9. Tmenuje se inventurna komisija u sastavu:
1. Boris Deković, predsjednik
2. Zika Petković, član
3. Slavica Slonje, član,
koja će obaviti redovan popis sredstava i izvora sredstava s 31. 12. 1985. godine
i to:
— osnovnih sredstava


— sitnog inventara u upotrebi
— gotovih proizvoda
— novaca i svih vrijednosnih papira u blagajni
— sredstava zajedničke potrošnje i
— potraživanja i obveze.
10. Prihvaća se nova vrijednost boda, a iznosi brutto 200.— dinara od 1.
runja 1985. godine.
11. Odobrava se daljnje prolongiranje oročenih sredstava kod Zagrebačke
banke prema programu ostvarivanja prihoda i rashoda u navedenom razdoblju.
12.
Odobravaju se sredstva za nabavku sitnog inventara:


ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 88     <-- 88 -->        PDF

1. Tri stolne lampe u iznosu od 10.490.— dinara
2. Tri ogledala u iznosu od 13.587.— dinara
.´i. Jedna kuta
13. Odobrava se pomoć DIT Zagreb za redovne aktivnosti u iznosu od 20.000.—
dinara.
14. Cijena grijanja velike dvorane dinara 1.100.—, male dvorane dinara 600.—.
Ivan Marićević, dipl. inž., v. r.


Zapisnik napisao


Predsjednik Predsjedništva:


dr Nikola Komlenović. v. r.


PRETPLATA NA ŠUMAKSKI LIST U 1986. GODINI
Pretplata za Šumarski list u 1986. godini iznosi:


— za redovne članove 900.— din.
— za studente, đake li umirovljenike 400.— din.
— za organizacije udruženog rada 7 150.— din.
— za inozemstvo — 40 USA dolara na dan fakturiranja.
Pretplata se uplaćuje na račun Saveza društava ITSDI Hrvatske kod SDK Zagreb
br. 30102-678-6249.