DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 80     <-- 80 -->        PDF

si o razvitku gospodarstva i šumovitosti.
U godinama 1925—1970. po osobi iznosila
je 0,82 m3, sada iznosi 0,94 m:>, od
čega troši industrija 0,254—0,577 m:>». dakle
potrošnja za ogrjev je opadala od
0,50 do 0,24 m´\ a danas iznosi 0,26 m:l
po osobi. Potrošnja najvažnijih drvnih
proizvoda za vrijeme dugoročnih planova:
crnogorične piljene robe od god. 1955. se
povisuje godišnje od 0,44 do 6,3% (danas
iznosi 0,118 m3 po osobi) a piljene
robe listača od 2,9 do 3,3°/o. Uvoz i izvoz
drva Mađarske u 000 m´-´: šumski
drvni sortimenti god. 1950. uvoz 1711. izvoz
3, god. 1970. uvoz 1767, izvoz 681,
a sada uvoz 4735, izvoz 1733; piljena roba
god. 1950. uvoz 1059, izvoz 3.2. god.
1970. uvoz 1537, izvoz 381,2, a sada uvoz
825, izvoz 165. Prognoza drvnih proizvoda
u budućnosti: temelji se na poznavanju
šumskih sastojina pojedine vrte
drveća, stupnja tehničkog razvitka primarne
i finalne prerade drva; moguće
proizvodnje piljene robe četinjača i listača
te furnira, drvnih ploča, papira i
kartona, ostalog; procjene potrošnje industrijskog
i tehničkog drva u godini
2000.


U Literaturi navedeni su upotrebljeni
izvori na mađarskom, engleskom, njemačkom,
čehoslovačkom, poljskom, ruskom
i hrvatskosrpskom jeziku (jedino
knjiga prof, dr Branko Kraljić. Ekonomski
elementi proizvodnje socijalističkog
šumarstva, Zagreb 1952).


Abonyi Ist vän,
Budapest


A FAGAZDASÄGI VALLATOK
ÖKONÖMIAI ÄLAPJAI
(Osnove ekonomike šumsko-drvnih
poduzeća)


Uredili: dr Keresztesi Bela i dr Markus
Läszlö
Autori: Abonyi Istvän, Benedek Attila, Dr
Bondor Antal, Fila Jözsef, Dr Gäl Jä


nos, Herneczki Istvän, Dr Illyes Benjamin,
Dr Kassai Jenö, Killiän Sändor.
Dr Kocsmar Ferenc, Dr Leskö Jänos.
Dr Markus Läszlö, Ott Jänos. Dr Pankotai
Gabor, Dr Sali Emil. Dr Speer
Norbert, Dr Szabö Jözef. Dr Szabö
Käroly, Dr Szäsz Tibor, Dr Urleich
Jözsef. Zeln´k Istvän


Mezögazdasägi Kiadö — Budapest 1976.
str. 1—223.


Knjiga je napisana kao udžbenik i
priručnik prema privrednim prilikama
Mađarske oko godine 1976.


U poglavljima 1—11. obuhvaćena je
za poduzeća: organizacija, rukovođenje
i upravljanje, trgovina drvom, novčano
gospodarenje i knjigovodstvo, operativna
istraživanja s matematskim suvremenim
metodama. Istaknuti su pritom i najvažniji
propisi, analize i iskustva s tog
velikog područja — suglasno s odnosnom
svjetskom literaturom (pa i knjigom
prof, dr Branka Kraljića iz god. 1952).


Na tom temelju knjiga prikazuje najvažnija
znanja i spoznaje u slijedećim poglavljima.


1. Opće karakteristike privređivanja
poduzeća. Grupe poduzeća za proizvodnju
sredstava i onih potrošnih roba; privredne
grane; prema upravljanju (ministarska
i savjetska), karakteru djelovanja
(proizvodna, prometna, uslužna), posebno
u privređivanju drvom: šumarsko-drvoprerađivačka,
šumarsko-lovna, šumarsko-
parkovna gospodarstva, drvnoindustrijska
poduzeća, poduzeća za skladištenje i
promet drva. Njihov djelokrug reguliraju
zakonski propisi. Vlasnik im je socijalistička
država. Djelovanje se ostvaruje
putem službenika, pri čemu se direktora
imenuje uz sudjelovanje odnosnog
ministarstva. Samostalnost organizacijskih
jedinica unutar poduzeća. Perspektivno
se vrši decentralizacija djelomičnih djelokruga
u sistemu državnih poduzeća.
2. Organi i upravljanje te rukovođenje
poduzeća. Mjesto poduzeća u narod


ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 81     <-- 81 -->        PDF

tlom gospodarstvu (zadaće poduzeća utvrđuje
vodstvo, uzimajući u obzir zahtjeve
države i tržišne prilike, država
ostvaruje javni interes putem kontrola
i uz pomoć sistema regulatora privređivanja
(porez, takse, odbici, fondovi itd.)).
Rukovodioci poduzeća organiziraju svoja
djelovanja putem sistema planiranja, organiziranja
rada, kontroliranja, komuniciranja.
Osnovni elementi upravljanja (sredstvo
je informacija). Važnost komunikacija.


3. Funkcije upravljanja-rukovođenja.
Uloga informacija koje trebaju pripraviti
donošenje odluka a djeluju i na izvršenje,
ako ispunjavaju kvalitativne i
kvantitativne uvjete. Sistem mreža, karakteristike
i uloga informacija: stanje
je bolje u preradi nego u šumarstvu.
Greške u privređivanju kasno se ustanovljuju,
veze s okolinom su nedovoljne.
Informacijski sistem drvne privrede u
zemlji: jedini izvor obavezna zemaljska
statistika. Taj se sistem razvija u zemlji
putem osnivanja banaka podataka za
razne teritorije, uz pomoć elektroničkih
računala. Neposredno informiranje. Planiranje:
privredni planovi; uređajni elaborati
su dio narodno-privrednog plana,
a služe šumarstvu i dugočnom razvijanju
prerade drva (sastavljanje i odobravanje,
izvršenje njihovih propisa, otvaranje šuma)
; centralni plan narodne privrede sastavlja
se zbrajanjem planova koje utvrđuju
poduzeća na temelju zemaljskih
koncepcija odnosnog ministarstva; faktori
se osiguravaju planom, na temelju
svestranih informacija; tehničko-privredno
planiranje kod primarne prerade drva
(utvrđivanje proizvodnog kapaciteta,
kapaciteta balvaništa. piljene robe; optimalnog
vremena održavanja stalnih osnovnih
sredstava; normativa drvne sirovine;
normativa energije i ljudskog rada).
Donošenja odluka u poduzećima: >decentralizira
se na neposredne rukovodioce,
koji su odgovorni za izvršenje (u
tu svrhu oni trebaju upoznati situaciju,
usporediti i analizirati činjenice, uvažiti
moguće varijante i izabrati optimalne).
Raspolaganje: rjeđe na temelju naloga,
češće na temelju uputa (pretpostavlja se
primanje, preduzimanje, pristanak uz uvažavanje
mišljenja i inicijative izvršioca).
Kontroliranje: na svakoj razini rukovođenja,
unutrašnje i vanjsko. Tehnička
i privredna analiza: odnosi se na
uspješnost privređivanja s obzirom na
uzroke i posljedice, suradnju između organa,
organizacijskih jedinica; svrha analize
i načini analize (matematske metode
upoređivanja. funkcije proizvodnje,
grafičko prikazivanje); prikupljanje i
prerada podataka, procjenjivanje podataka
i zaključaka; načini analize u šumarstvu;
sistem tipova organizacijskih
jedinica u šumarstvu, s obzirom na način
gospodarenja, djelokruge i razne u


vjete.


4. Ekonomija uzgajanja: proizvodnja
sadnica (cijena koštanja i prodajne cijene),
pošumljivanje (obnova, nova pošumljivanja.
analize troškova za krčenje
panjeva, pripremu zemljišta, sijanje i sađenje,
njegu pošumljenih površina), uzgajanje
šuma (tu su nužni po obujmu
najveći radovi, ekonomičnost ispravno
se cijeni u doba sječne zrelosti), šumsko-
zaštitni pojasevi (protiv erozije uz 15—40
m-*5 godišnjeg drvnog prirasta po hektaru
i kratku ophodnju ekonomičnost je osigurana).
5. Ekonomija iskorišćivanja šuma i
prerade drva. Iskorišćivanje šuma:
a) Glavni proizvodi: Malovrijednih vrsta
dma danas čak 18,4%. a četinjača samo
15,2 % i to slabije kvalitete; još je
lošija slika u sadašnjem godišnjem iskorišćivanju
(cer 19%, četinjača 10.6D/0).
Postotak industrijskog drva oko god. 1970.
iznosi je 52%, danas 58%; na trupce otpada
oko trećina tehničkog drva; na iznošenje
od sječne drvne mase otpada
9,5% na daljinu 10—15 m, 41,5%
na daljinu 60—150 m, 42,9% na daljinu
160—400 m i 6,1% na još veću daljinu;
na daljnji transport drva od sječne drvne
mase otpada 45,7% na 1—10 km,
39,4%) na 11—20 km i 6.1% na veće da


79
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ljine; troškovi iskorišćivanja iznose: šumska
taksa 33%, materijali i radionico
5,5"Vo, energija 25%>, plaće 22,1"/», amortizacija
2,7"/», opći tereti 5,(V"II, ostalo
6%.


b) Sporedni proizvodi i užici: šumsko
voće, gljive, ljekovito bilje sakuplja se,
vozi, podvrgava djelomičnoj ili punoj
preradi; smola i grančice za dekoraciju,
pijesak, šljunak i dr. sakupljaju se; izrađuju
se držalice za alat, ruda, motke,
kolje i si.; ukupni prihod u posebnim
poduzećima za sve to iznosi oko 5% čitava
šumskog gospodarenja;


c) lovstvo se ostvaruje posebno putem
davanja lovišta u zakup ili putem
pojedinačnih ulova te uzgajanja i zaštite
divljači.


Primarna prerada drva u šumskom
gospodarstvu: pored ručne izrade željezničkih
pragova, cjepanog drva, tesanog
drva, šindre, kolja i si., poslije godine
1950. postupno su se sa šumarijama udružile
i male pilane ili tzv. strojevni preradbeni
pogoni (s tračnom pilom i kružnom
pilom) zbog boljeg iskorištenja drvne
mase za seljačke i mjesne potrebe
domaće gradnje, a osobito neobrubljene
daske za rudnike. Nastoji se da šumarstvo
što više sudjeluje u totalnoj preradi
drva sve do finalne prerade (drvni
uređaji, pokućstvo).


Pomoćni pogoni u šumskom gospodarstvu:
remonti, mašinske stanice, transportne
jedinice, građevinske operative,
proizvodnja energije, lovstvo, uslužne
djelatnosti; upotreba stočnih zaprega ostvaruje
se u približavanju drva strojevima
i njihova važnost opada; na vodeni
transport otpada 1%, na žičare 0,2%;
struktura troškova stočnih zaprega: materijali
i radionice 41°/<», energija 2%, plaće
42"V»´, javne dažbine 11%», amortizacija
2%, ostali troškovi 2°/o.


(i. Načini gospodarenja u vezi sa shvaćanjem
proizvođačke prodaje (realizacije).
Temelj gospodarenja je — marketing
koncepcija: strategija privređivanja polazi
od unovčenja proizvoda kojih realiziranje
treba kontinuirano kontrolirati. Sistem
gospodarenja drvom i mjesto poduzeća
u šumarstvu: bez suvremenog organiziranja
gospodarenje ne može biti uspješno.
Organizacijsko djelovanje drvnog
gospodarstva na tržištu. Budućnost šumarskih
poduzeća. Informacione djelatnosti:
naučno istraživanje tržišta (ekoskopski,
semoskopski), plansko gospodarenje
moguće je uskladiti s djelovanjem
tržišta. Prognoziranje u naučnom istraživanju
tržišta. Planiranje strategije poduzetničkih
prodaja, uz optimalne zalihe i
prikladnu kreditnu politiku i politiku cijena.
Sredstva utjecanja na tržište.


7. Organizacija i značaj trgovine drvom.
Temelje postavljaju propisi vlade,
osobito za piljenu robu i uvezenu količinu
oblovine četinjača. Zadaci, razvitak
upravljanja trgovine drvom. Djelovanje
vanjske trgovine. Vrste poduzeća trgovine
drvom, ostalim šumskim proizvodima.
Trgovačko djelovanje šumsko-drvnih poduzeća.
Transport drva i trgovinske cijene.
Kooperacije raznih organizacija. Na
temelju međunarodnog ugovora, uvoz drva
ostvaruje se približno 90% iz SSSR
i 10% iz susjednih zemalja.
R. Troškovi prozvodnje, cijena koštanja
i načini kalkulacija. Osnovni pojmovi
(među inim šumska taksa za fond
održavanja i obnove šume, 5% dažbine
za obavezne zalihe). Grupiranje troškova.
Karakteristike računanja cijena. Kalkulacije
u iskorišćivanju šuma, strojevnim
radovima i radovima ostalim sredstvima.
Kalkulacije u uzgajanju šuma, u rasadnicima,
u pošumljivanju (vrijednosti posađenih
sadnica jednake su njihovim
troškovima). Kalkulacije za drvnoindustrijske
proizvode: neposredni, režijskinedjeljivi troškovi; zbog tehnoloških uvjeta
vrlo otežane kalkulacije po pojedinim
artiklima, pa se kalkuliraju grupimične
cijene i srazmjerno raspoređuju po
artiklima; troškovi transporta i trgovinska
marža ustanovljeni su po sortimentima
naredbom vlasti.
9. Materijalno stimuliranje i produktivnosti.
Osobni dohoci i socijalno osi


ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 83     <-- 83 -->        PDF

guranje. Platni sistemi: načela i politika
plaća; raspodjela po radnom učinku, izvršenom
radu; službenici se plaćaju po
njihovu djelokrugu na temelju osobnih
kvaliteta po raznim kategorijama i tarii´anva
mjesečno po ocjeni komisije i određenim
donjim i gornjim granicama
(tzv. osnovna plaća koja iznosi oko 75%)
plus raspodjela dobitka poduzeća (prosječno
15%) plus premije prema uspješnosti
u izvršenju zadatka (5—10%) plus
nagrada (5—10°/«) ako se istaknu u radu;
radnici se plaćaju u načelu na temelju
radnih normi i osobnih osnovnih tarifa
(oko 60°/o radnika) te naprijed za službenike
navedenih dodataka; primjenjuju
se i drugi oblici plaćanja rada — sve to
prema kolektivnom ugovoru. Socijalna
politika u poduzeću: stara se za životni
standard radnika u okviru 32% na plaću
za rad. Produktivnost rada: u privređivanju
šumarstva utvrđuje se nepouzdano
pa su nužne dopunske analize i tumačenja;
u drvnoindustrijskom poduzeću je
slično.


10. Novčano gospodarstvo i knjigovodstvo.
Kontni plan po dekadnom sistemu.
Knjiženja i preknjižavanja. Zaključni računi.
Mehanizacija u knjigovodstvu (od
god. 1960. strojevi tipa ASCOTA u šumarijama).
Gospodarenje kapitalom. Kreditiranje.
Glavne svrhe: kontrola, analize,
popravljanje grešaka, racionalizacija
privređivanja. Usluge banaka: zadaci
prometa novca, kreditiranja, gospodarenja
devizama, izdavanja novca; djelovanje
na temelju pravnih propisa; promet
novca: u gotovu, posredstvom bankovnih
tiskanica, plaćanje javnog duga
putem banke. Fond obrtnih sredstava:
vlastiti i kreditirani; vlastiti pravnim
propisom određen u visini RO´-´/ci potrebe
, u šumskom gospodarenju izuzetno
100%» potrebe. Kreditiranje: ciljevi, sposobnost;
krediti za obrtna sredstva (srednjoročni
do 70%, ali obično kratkoročni).
Bankovni troškovi: kamate te posebne
pristojbe i provizije (za računovodstvo).


11. Primjena matematskih postupaka u
šumsko-drvnom privređivanju. Operativno
istraživanje. Linearno programiranje.
Mrežno planiranje. Računanje korelacija.
Računanje trenda.
U Literaturi navedeni su upotrebljeni
izvori na mađarskom, engleskom, njemačkom,
francuskom, švedskom, čehoslovačkom,
poljskom, ruskom i hrvatskosrpskom
jeziku (jedino knjiga prof, dr
Branko Kraljić, Ekonomski elementi proizvodnje
socijalističkog šumarstva, Zagreb
1952).


Abony Istvän
Budapest