DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 64     <-- 64 -->        PDF

clutim inkopatibilnost je ovisna i o roditelju
međuvrsnog hibrida.


»Neki rezultati mjerenja prirasta u
šumama hrasta lužnjaka u Slavoniji tijekom
zadnjih 30 godina (1950—1981.)«
već su saopćeni u Šumarskom listu (br.
1—2/1985., str. 84.) a sada evo podataka
za šumu »Sungerski lug«. U dijelu te
šume, koji je 1963. godine dodijeljen Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
za nastavne i pokusne svrhe, osnovano
je više pokusnih ploha. »Cilj prve pokusne
plohe jest: u postojećoj sastojini
grupimičnom prebornom sječom izgospodariti
prebornu sastojinu s takvom drvnom
zalihom na panju koja će trajno davati
najpovoljniji prirast i omogućiti kontinuiranu
i dovoljnu regeneraciju šume
te tako poslužiti praktičnom šumaru kao
model za gospodarenje jelovim šumama
u istim ili sličnim ekološkim prilikama«.
U ostvarivanju ovog zadatka od 1962. godine
na pokusnoj plohi provodi se grupimična
preborna sječa te je »za vrijeme
posljednjih godina izgospodarena preborna
grupimična jelova sastojina s primjesom
smreke u dobru stanju, zdrava i bujna,
s ovim karakteristikama:


drvna zaliha na panju: 550 m3/ha
godišnji volumni prirast: 11,6 m-Vha
priliv 7 stabala godišnje po hektaru ili


1 m3 godišnje po ha
sveukupna godišnja proizvodnja 12,6
m-´Vha


dominantna visina stabla (H): 40 m«. Dodajemo
da su mjerenjem obuhvaćena sva
stabla deblja od 100 mm opsega u visini
od 1,3 m iznad tla. . .« Kako je šuma Sungerski
lug, do 1945. godine vlasništvo zemljišne
zajednice Sunger. gospodarena stablimičnom
prebornom sječom, bila »vrlo
konzervativno gospodarena i sječom s godišnjim
etatom od oko 5 m^/ha«, to je
drvna masa dostizala i 1000 m^/ha.


— Na oplemenjivanje bukve, prema L.
Puleu i dr., tek se u novije vrijeme nešto
više radi. »Bukva je vrsta drveća koje
se teško vegetativno razmnožava.
Međutim postoje i rezultati uspješnog hcterogenitivnog
razmnožavanja. Kod autovegetativnog
razmnožavanja u zadnjim decenijama
dobri su rezultati postignuti primjenom
različitih stimulatora kod razmnožavanja
reznicama«. Trud se međutim
isplati jer se prvi urod javlja 3—7 godina
nakon cijepljenja ali, prema švedskim iskustvima,
periodičnost uroda karakteristika
je i sjemenskih plantaža.


Među 109 naslova navedene literature
nalazimo i 9 naših autora (M. Brinara
s tri, B, Jovanovića i dr. s jednim i V.
Mišića s dva). Sažetak na njemačkom jeziku
je opširniji (potpuniji) od sažetka na
hrvatskom.


3. Ukupna dužina svih vodotoka u porječju
rijeke Gacke iznosila je 103,5 km
(od toga 61 km same Gacke), a nakon
gradnje HE »Senj« dužina stalnog vodotoka
iznosi 55.4 km. Dok je prije Gacka
i plavila danas tek nakon protoka od
60 m3/sek. (kanalima, tunelom, kompenzacionim
tunelom) vode se odvode u stare
ponore Donjeg Svičkog jezera. Rad je čekao
10 godina za objavljivanje!
O. Piškorić
PRIRODA


časopis Hrvatskoga prirodoslovnog društva
u brojevima 1—10 šk. god. 1984/85 donosi
između ostalih, i ove priloge:


ČLANCI


Benčić Krunoslav: Helleborus, L., kukurijek
Blašković Vladimir: Suza Evrope — Ta


ra
Blažević Ivan: Nacionalni park Brioni
De Luča Nina: Veliki topir (Rhinolophus


ferrumequinum, Schreber, 1774)
Dolenec Zdravko: Park Donje Oroslavje i
ptice gnjezdarice njegovih površina
Dolenec Zdravko: Ptičja jaja
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Draganović Eugen: Morska medvjedica —
životinja pred istrebljen.jem
Dujmović Jadranka: Blatine i slatine —
prirodne rijetkosti otoka Mljeta
Đulić Beatrica: Šišmiši — stanovnici pećina
Đurašević-Gostović Aleksandra: Maksimir


— najvredniji zagrebački park
Ester Velimir: Rijetki crveni pužić nađen
uz obale Cresa
Filipašić-Buliga Branka: Nacionalni park
Sutjeska
Filipašić-Buliga Branka: Limski kanal
Filipašić-Buliga Branka: Bijele i Samar


ske stijene


Fištrović Jasminka: Širokolisna veprina
(Ruscus hypoglossum L.) — mekana
veprina, jezičasta veprina


Fištrović Jasminka: Lastavica pokućarka
(Hirundo rustica)
Fištrović Jasminka: Kockavica (Fritilaria
meleagris L.)
Fištrović Jasminka: Specijalni ornitološki
rezervat — Crna Mlaka


Fištrović Jasminka i Zvjezdica Mikulić:
Zaštita biljnog i životinjskog svijeta u
SR Hrvatskoj


Gelenčir Josip: Kozlac, biljka čudna oblika
i osebujna života
Grabundžija Mirela: Izumire li pitomi
kesten?
Klajn Davorin: Potencijali sjeverne Kanade
Klarić Zoran: Zaštita prirode na Medvednici
Kranjčev Radovan: S onu stranu Drave


Kranjčev Radovan: Iz života podzemnog
stanara (neobični pauk s Đurđevačkih
pijesaka)


Kranjčev
Radovan: Pelisterski cvjetni
krug
Kranjčev Radovan: Sedam dana u Velebitu
Kranjčev Radovan: Tarom od Bistrice do
Tepaca
Legović Tarzan: Kako se rađa kaos u
ekologiji?
Malez Vesna: Spilje kao biološka niša za
ptice


Mikulić Zvjezdica: Ornitološki rezervati u
donjem toku Neretve
Mikulić Zvjezdica: Češljugar (Carduelis


carduelis)
Mikulić Zvjezdica: Obična čančara
Mikulić Zvjezdica: Zaštićene zmije
Ostojić Đorđije: Nacionalni park Durmi


tor
Pavletić Zinka: Gospin Viasak
Pavletić Zinka: Planika — Arbutus u


nedo L.
Pavletić Zinka: Ruža — korisna i zanimljiva
biljka
Pavletić Zinka: Božikovina. Ilex aquifolium
L.
Pavletić Zinka: Bijeli bun (Scopolia carniolica
Jacq.)
Pavletić Zinka: Otok Silba u oku bota


ničara
Pejnović Dane: Laudonov gaj
Regula-Bevilacqua Ljerka: Alpski jaglac
Regula-Bevilacqua Ljerka: Botanički vrt


u
Zagrebu


Regula-Bevilacqua Ljerka i Ivan Regula:
O nekim biološkim osebunjostima smokve
i njezinoj rasprostranjenosti u sjevernoj
Hrvatskoj


Rukavina Miroslav: Tisa (Taxus baccata
L.)


Rukavina Miroslav: Specijalni rezervat
šumske vegetacije — Motovunska šuma


Rukavina Miroslav: Prnar. oštrika (Onosma
visiani)
Strineka Petar: Melioracija Lonjskog i
Mokrog polja
Šešok Damir: Neke endemične vrste s


Pelistera i Šare
Štahan Željko: Blagajev likovac
Trinajstić Ivo: Velebitska degenije — dra


gulj hrvatske flore
Tvrtković Nikola: Tajnoviti patuljasti oklopnik


ZANIMLJIVOSTI


Cedrovo ulje — insekticid protiv komaraca
(JM)


Novi podaci o kiselim kišama izneseni na
konferenciji u Stockholmu 1982. godine
(Ivan Mikloš)


599
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Godovi drveća daju podatke i o erupcijama
vulkana (Valerija Kelemen-Pepeonik)


Kisele kiše — vrlo komplicirani kemijski
procesi (JM)
Meksički patuljasti pas — chihuahua (čihuagva)
(Blažo Dubljević)
Tradicionalno kinesko cvijeće (Ivica Špo


ljarec)
Mora za oblice (Romana Lattinger)
Pomoć ranjenim životinjama (Davorin


Klajn)
Američki herbiciđ najšire primjene izaziva
rak (JM)
Prirodnjački muzej Durmitora (Stevan M.


Stanković)
Da li se leptiri sele? (Blažo Dubljević)
Gubici ptica što ih uzrokuju željeznice u


SR Njemačkoj (Ivan Bach)
Imela na glogu i breskvi (RK)
Biljke koje »jedu« formaldehid (Valerija


Kelemen-Pepeonik)


Uzbuna zbog smanjivanja šumske površine
Kanade (Valerija Kelemen-Pepeonik)


Grabov djed (RK)
2ive zamke u cvjetovima šumarica (RK)


DOJMOVI I DOŽIVLJAJI
IZ PRIRODE


Susret s bogomoljkom (Mirjana Balić)


»MLADI ČUVARI PRIRODE«
(Vicko Pavičić)


Sportski ribolovci i zaštita prirode (Veljko
Klašterka)


I.
Mikloš
SYPOSIUM ON THE EFFECTS
OF AIR POLUTION OF FOREST
AND WATER ECOSYSTEMS


Helsinki, 1985.


Pod gornjim naslovom Zaklada za istraživanje
prirodnih dobara u Finskoj


(SUOMEN LUONNOVARAIN TUTKIMUSSAATIO)
izdala je referate održane na
Simpoziju o učincima zračnog zagađivanja
šumskih i vodnih ekosistema, koji je
održan u Helsinkiju od 23. do 24. travnja
ove, 1985, godine. Referati, tiskani na
engleskom jeziku su;


Rentgenski snimak deformiranih kralježnica
riba iz jezera George Lake, Ontario,
Kanada.


(H. H. Harvey)
A.
Kulmala ; (Meteorološki zavod Finske)
: Kakvoća zraka u Finskoj,
P.
H a r i (Fakultet za silvikulturu Univerziteta
u Helsinkiju): Učinak promjena
sastava atmosfere na rast šuma
u Finskoj,
S.
Huttune n (Botanički fakultet, Univerziteta
u Oulu): Ekofiziološki učinci
zagađenog zraka na četinjače,