DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 45     <-- 45 -->        PDF

UDK 630*22 (betula sp.)
Sum. list CIX (1985) 579


ZNAČAJ I POTREBA UZGOJA BREZE ZA »KOMBINAT
BELIŠĆE«


Miroslav SLACANAC i Filip KLJAJlC*


SAŽETAK. »Kombinat Belišće« između ostalog proizvodi i ambalažni
papir. Sa sadašnjih 200 000 tona godišnje proizvodnje planira
se povećanje na 250 000 tona. U ovom članku autori PREDLAŽU
da se za osiguranje sirovina u većoj mjeri UZGAJA i BREZA,
jer za to postoje mogućnosti u okolnim područjima tvornice
(u Slavoniji i u Baranji), (op)


SOUR »Kombinat Belišće« svojom strateškom orijentacijom na kemijsku
preradu drva još od 1961. god. počeo je trošiti određenu količinu celuloznog
drva. Proširenjem kapaciteta 1975. god. a naročito 1983. god. svrstan je u red
najvećih potrošača lišćarskog celuloznog drva u zemlji. Danas su proizvodni
kapaciteti za proizvodnju poluceluloznih vlakana najveći u Jugoslaviji i značajni
u evropskim razmjerima.


Ovi kapaciteti bez obzira što su izgrađeni na potpuno novoj tehnologiji,
od trenutka kretanja pa do danas, rade vrlo uspješno. Sa novim proizvodima
koji su proistekli iz ovih kapaciteta »Kombinat Belišće« je imao pozitivan
utjecaj na promjene u svim granama privrede u zemlji. Oni su bili usklađeni
sa tržišnim potrebama i stvorili su znatne pozitivne utjecaje na tržištu,
a u samom »Kombinatu Belišće« došlo je do kvantitetne i kvalitetne promjene
poslovanja.


»Kombinat Belišće« je u 1984. god. proizveo 99.300 t poluceluloze i jedini
je proizvođač ovih vlakana u SRH, a od ukupne proizvodnje poluceluloze
u Jugoslaviji ono čini 80%. U 1985. god. očekuje se daljnje povećanje proizvodnje
poluceluloze, koje se predviđa 120.000 t. U 1995. god. planira se da
bi »Kombinat Belišće« imao proizvodnju poluceluloze od 150.000 t. Poluceluloza
je osnovna i glavna sirovina za proizvodnju ambalažnih papira — prvenstveno
flutinga koji se proizvodi u Belišću.


U 1984. god. proizvedeno je amblažnih papira 165.000 t, što čini 79% od
ukupne proizvodnje omotnih i ambalažnih papira u SRH, a 42% od jugoslavenske
proizvodnje. U 1985. god. procjenjuje se. da će biti proizvodnja
ambalažnih papira u »Kombinatu Belišće« oko 180.000 t. a do 1995. g. planira
se povećanje proizvodnje do 250.000 t.


* Miroslav Slačanac, dipl.
inž.
Filip Kljajić, dipl. inž.
SOUR »KOMBINAT BELIŠĆE«. RO BELIŠĆE BEL«,
54 551 Belišće
579
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Sa ovakvom proizvodnjom ambalažnog papira »Kombinat Belišće« u znatnoj
mjeri podmiruje jugoslavensko tržište sa ovim proizvodima i direktno
utiče na supstituciju uvoza.


Značajne količine ambalažnog papira se izvoze. U 1984. god. izvezeno je


37.825 t i ostvaren devizni efekat na konvertibilnom tržištu od 8.540.000 $.
U 1985. god. procjenjuje se, da će se izvesti ambalažnih papira 45.000 t i ostvariti
devizni efekat od 11,025.000 $, a 1995. god. se predviđa izvoz 85.000 —
95.000 t i devizni efekat od 23.000.000 $ po današnjim cijenama.
Za realizaciju navedene proizvodnje potrebne su slijedeće količine drveta:
u 1984. god. utrošeno je 425.000 prm drveta, u 1985. se predviđa oko 550.000
prm, a 1995. god. oko 700.000 prm drveta.


Prije izgradnje ovih kapaciteta ocjenjeno je, da postoje dovoljne količine
drveta za ovu proizvodnju na slavonsko-baranjskoj regiji kao glavne sirovine.


Međutim, današnja situacija radi energetske problematike i veća orjentacijastanovništva na korištenje drveta za ogrijev, dovodi u pitanje kako sadašnjesnabdijevanje tako posebno buduće osiguravanje osnovne sirovine za proizvodnju
predviđenih kapaciteta ambalažnih papira.


Da ne bi doveli u pitanje uspješan rad ovih kapaciteta neophodno je potrebno
da se organizirano i sistematski priđe intenzivnom uzgoju šuma (investicije
u proširenu biološku reprodukciju). Osim uzgoja brzorastućih vrsta koje se sada
provode (topola), potrebno je programirati u narednom periodu u znatnim
količinama uzgoj breze.


Početak proizvodnje poluceluloze u Belišću baziran je na korišćenju izluženog
hrastovog iverja. Na osnovu vlastitog istraživanja i potrebe poboljšanja
kvalitete poluceluloze prešlo se na upotrebu i drugih vrsta, kao što su:
topola, bukva, breza, grab, vrba, lipa i dr.


Iz rezultata istraživanja i praktičnih iskustava »Kombinata Belišća« kod
upotrebe raznih vrsta lišćarskog drva došli smo do saznanja da najbolja mehanička
svojstva za ambalažni papir-fluting daje poluceluloza dobivena iz breze.
Za ocjenu kvaliteta, ako se sumiraju sva mehanička svojstva papira proizvedenog
od poluceluloze iz raznih vrsta drva i ako se za bukvu uzme indeks
100, onda se može dati ocjena za brezu 120, a hrast 80.


Iskustva koja mi imamo potvrđena su naročito u Skandinaviji gdje se
za proizvodnju poluceluloze skoro isključivo upotrebljava breza. Skandinavske
zemlje su na taj način, zbog boljeg kvaliteta flutinga, veliki konkurent na
svjetskom tržištu što je zbog naše izvozne orjentacije veoma važno.


Morfološka struktura i kemijski sastav breze veoma pogoduje proizvodnji
kvalitetne poluceluloze, odnosno papira i daje mu potrebnu krutost. Krutost
papira omogućava izradu kvalitetnog valovitog kartona za proizvodnju
ambalaže.


Prema podacima sa kojima se raspolaže, postoje znatne slobodne površine
na slavonsko-baranjskoj regiji SRH na kojima bi se mogla uzgajati
breza. Predlažemo, da se pripreme programi i priđe sistematskom pošumljavanju
tih površina. Osim toga, postoje znatne mogućnosti konverzije manje
značajnih sastojina u korist breze. Također predlažemo, da pošumljavanje
brezom bude strogo namjenski za potrebe proizvodnje poluceluloze. »Kombinat
Belišće« se obavezuje da će preuzeti sve raspoložive količine breze.


Na osnovu navedenih činjenica, morali bi kao društvo, mijenjati odnos
prema brezi i prići intenzivnije njenom uzgoju. Poznato je. da je breza u šu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 47     <-- 47 -->        PDF

mama Slavonije i Baranje i u navećem dijelu šuma SRH i Jugoslavije rasla
kao sporedna vrsta ponekad se uništavala kao korov.


Pošumljavanjem slobodnih površina sa brezom osim velike društvene koristi
u osiguravanju neophodnih sirovina za proizvodne kapacitete Belišća, imat
će veliki utjecaj na poboljšanje ekologije.


Da bi se uspješno osvarili zadaci uzgoja breze potreban je naučni pristup
ovoj problematici: izučiti vrste, uvjete, način uzgoja, optimalizaciju, analogno
kao što se čini kod topole.


S obzirom na napred iznijete činjenice da postoji značajni instalirani kapacitet
u »Kombinatu Belišće« za koji treba u budućem periodu osigurati
osnovnu kvalitetnu sirovinu, drvo, i da ovi kapaciteti imaju širi društveni značaj
jer proizvode za domaće tržište i za izvoz, i s obzirom da postoje mogućnosti
za pošumljavanje brezom, potrebno je da se u narednim planskim
razdobljima planira što više površina pošumiti brezom.


Na realizaciji ovog zadatka trebali bi se angažirati svi potrebni nadležni
organi, naučne institucije, šumska gospodarstva u SRH i »Kombinat Belišće«.


The Significance and Necessity for the Cultivation of Birch Trees
for Belišće Business


Summary


One of the products of the Busines Belišće is packing papier. The factory
plan to increase the present annual production from 200,000 tons to 250,000 tons.
In this paper the authors suggest as a raw materijal the production of Birches on
a larger scale, because the possibility for such cultivation exists in the surrounding
area of the factory (in Slavonia and Baranja).


Primljeno 17. 7. 1985.