DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 33     <-- 33 -->        PDF

UDK 630*907.11 Sum. list CIX (1985) 567


STRUKTURA I ZADACI UPRAVA NACIONALNIH PARKOVA


Josip MOVCAN*


SAŽETAK. Autor prikazuje organizaciju uprava Nacionalnog
parka »Plitvička jezera« i Nacionalnog parka Kornatsko otočje te
Zoorezervata Kopački rit kao jedan primjer svrsishodne organizacije
(N. p. »Plitvička jezera«) i dva primjera za neadekvatnu organizaciju
uz prijedlog, kako da se one provedu, (op)


MISAO O NACIONALNOM PARKU


Od Yellowstona do Engadina prošlo je pedesetak godina, da bismo i mi
nakon dvadeset daljnjih godina osnovali prve naše nacionalne parkove i danas,
nakon trideset i pet godina, u našoj zemlji raspravljali o dvadeset i više
zaštićenih prostora prirode ove kategorije. Svakako, sa manje ili više uspjeha,
materijalnih i ostalih bremenitosti i spremnosti društva da ih prihvati. U
momentu osnivanja nacionalnih parkova uvijek je bila prisutna misao da se
na taj način tom kraju pomogne, ali i bojazan od odricanja i od velikih troškova
za održavanje i administraciju.


Plitvička Jezera su jedan od rijetkih nacionalnih parkova, koji ne živi
od državnih ili drugih dotacija. Ona su kao nacionalni park izgradila svoj
»Sistem« zasnovan na atraktivnosti prostora, prometno — geografskom položaju,
zaštiti i uređenju, organizaciji posjećivanja i organizaciji pratećih servisa.
Iskustva stečena u vremenu i prostoru ovoga Parka ne nude se kao uzor,
već kao stečeno iskustvo u oblikovanju misli koje treba da šire ideju i rasprostranjenost
nacionalnih parkova.


PLITVIČKA JEZERA: NACIONALNI PARK I SVJETSKA PRIRODNA
BAŠTINA


Nacionalni park Plitvička Jezera osnovan je 1949. godine posebnim zakonom.
Prostire se na teritoriju od 19462 ha od čega otpada na šume 15715 ha,
vode 217 ha i travnjaka sa seoskim prostorima 3530 ha. Privatno je oko
3000 ha, dok društveno zemljište koristi Nacionalni park.


Temeljni fenomen prirode je u hidrosistemu, a čini ga biodinamički proces
tvorbe sedre (travertina). Sedra je kalcijev karbonat taložen iz vodene


* Josip Movčan, dipl. inž. šum., Nacionalni park »Plitvička jezera«, p. 48 231
Plitvička jezera.
Ovaj tekst je referat autora saopćenog na Internacionalnom savjetovanju Nacionalni
parkovi (osnivanje, zadaci, rješenja) održanog u Cuxhavenu prosinca 1984.


567
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 34     <-- 34 -->        PDF

otopine i ponovo inkrustiran, zadržavajući kod toga najčešće oblike biljne
armature (na koju se taloži). Ta šupljikava okamina pregrađuje dolinu rijeke
pregradama do impozantnih dimenzija. Barijere svojim rastom akumuliraju
veća ili manja jezera, koja se stepeničasto nižu jedno ispod drugoga a svoje
vode preljevaju slapovima. I tako do narednog ledenog doba, koje može tu
prirodnu tvorevinu razoriti da bi se nanovo rađala povratkom odgovarajuće
klime.


Sistem voda od kraških vrela, potoka, jezera i slapova okružuju prirodne
šume bukve i jele sa submediteranskim elementima na toplim padinama. Na
blažim terenima čovjek je iskrčio šume, njegovao travnjak i uzgajao stoku.
U selima živi oko 2.000 stanovnika koji su većinom zaposleni u Nacionalnom
parku.


Nacionalni park je smješten na nadmorskoj visini od 408 do 1280 metara.
Zbog svoje aktraktivnosti posljednjih godina prihvaća godišnje preko 600.000
posjetilaca iz zemlje i svijeta. Povoljnog je prometno-geografskog položaja
udaljen cea 150 km od Primorja i republičkog centra Zagreba na magistrali
prema jadranskoj turističkoj regiji.


Nacionalnim parkom upravlja Radna organizacija, koja se osim djelatnosti
u Parku bavi i privrednim djelatnostima izvan njegove teritorije radi osiguranja
boljeg snabdijevanje i proizvodnje hrane, jačanja informativne i prodajne
djelatnosti, prerade i plasmana vlastitih sirovina i organizacije dopunskih
turističkih aktivnosti (lov i sportski ribolov).


Radna organizacija zapošljava preko dvije tisuće stalnih radnika (i prema
potrebi sezonskih) na slijedećim djelatnostima:


a) Upravljanje, administracija i zajedničke službe 220 zaposlenih
b) Zaštita prirode sa znanstvenom stanicom, prostornim


planiranjem, geodetskom i imovinskom djelatnošću 80 zaposlenih
c) Zaštita i njega šuma 80 zaposlenih
d) Prihvaćanje, vođenje i animacija posjetilaca 80 zaposlenih
e) Uređenje i održavanje građevinskog fonda


i infrastrukture 120 zaposlenih
f) Hotelijerstvo i ugostiteljstvo 880 zaposlenih
g) Vele- i maloprodajna trgovačka mreža 220 zaposlenih
h) Prerada drveta i proizvodnja brvnara 200 zaposlenih
i) Poljoprivreda, stočarstvo i lovstvo 150 zaposlenih


Kvalifikaciona struktura stalno zaposlenih u postocima iznosi:


a) Visoka i viša sprema 6,5 %
b) Srednja školska sprema 14,1 %
c) Visokokvalificirani i kvalificirani stručni radnici 41,4 %
d) Polukvalificirani i NKV radnici 38,0 %


Stručnosti zastupljene u Parku su ekonomisti, pravnici, šumari, poljoprivrednici,
arhitekti, pejzašisti, biolozi, geodeti, veterinari, sociolozi, turistički
i ugostiteljski, građevinski, šumski i poljoprivredni radnici, čuvari i radnici na
čišćenju.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Odnos između veličine Parka i potrebnog personala relativan je pojam,
koji ovisi o karakteru pejzaža, njegove ugroženosti, potrebe za uređenjem
i održavanjem, o intenzitetu bavljenja sa posjetiocima, njihovom broju i
rasporedu tijekom godine i o asortimanu, kvalitetu i kvantitetu usluga.


Neki naši nacionalni parkovi koji žive pretežno na dotaciji, raspolažu sa
skromnim personalom od svega 2—5 ukupno zaposlenih na 1000 hektara površine.
Ti parkovi su u fazi osnivanja ili prvog skromnog početnog posjećivanja
sa minimalnim ulaganjem u njihovo uređenje i znanstveno praćenje.


Plitvička jezera su prema tome više izuzetak nego pravilo u kome je
uspjelo zaštitu prirode oranizacijski objediniti sa faktorima razvoja šireg prostora
sa zajedničkim ciljem da na zaštićenoj prirodnoj osnovi gradi bolju
budućnost regije na turizmu i njemu pratećim djelatnostima.


Na čelu Nacionalnog parka je (Radnički) Savjet u kojem uz delegate organizacijskih
grupacija Parka punopravno sudjeluju delegati zainteresiranih
društvenih i znanstvenih struktura. Izvršni organ Savjeta je Poslovodni organ,
kojeg čine vodeće ličnosti iz zaštite, uređenja, privrednih djelatnosti, financija
i administracije.


Nacionalni park je osim kompetencija zaštite prirode na svom teritoriju
ujedno i nosioc privrednog razvoja u regiji. Kompetencije organa vlasti nose
općine — komune, a nadzora republičke inspekcije. Zakonskom provedbom
zaštite prirode nadzire Republički zavod za zaštitu prirode, koji ujedno izdaje
prethodne dozvole za izgradnju i značajne intervencije u prostoru Parka.


Najznačajniji dokumenti Nacionalnog parka izuzev Zakona o proglašenju
su Statut, Prostorni plan i Pravilnik o unutarnjem redu. Statutom se reguliraju
pravni, upravni i ekonomski odnosi. Prostorni plan je regulator zaštite,
uređenja i korištenja Parka, a donosi ga Sabor Republike.


U Nacionalnom parku trenutno se završava izrada četvrte generacije Prostornog
plana. Prostorno planiranje i znanstveno praćenje kontinuirane su
djelatnosti koje slijedi izrada provedbenih planova i specijaliziranih granskih
planova (za šume, vode, travnjake, divljač, imovinske i pejzažne odnose). Pravilnik
o unutarnjem redu regulira ponašanje čovjeka na teritoriju Parka.
Jedan od bitnih faktora zaštite prirode je izgradnja svijesti radnika i stanovnika
Parka, da je zaštita prirode temelj razvoja, simboličko izraženo: grana
na kojoj smo savili gnijezdo, koja mora ostati zdrava i čvrsta, ali ujedno
grana koja može nositi samo ograničenu količinu tereta. To znači, da Nacionalni
park osim svojih prirodnoznanstvenih kvaliteta mora da služi narodu,
a za to treba da je adekvatno uređen. Plitvička Jezera kontinuirano u tu
svrhu uređuju i njeguju svoj »sistem« kojeg od ulaznih recepcija, do cilja
posjećivanja prate uređenja parkirališta, informacije, vlastita transportna sredstva
i u najosjetljivijem prostoru prirode specijalni pješački kompleks koji
ne ometa prirodni razvoj a udovoljava znatiželji posjetilaca. Taj sistem je
ujedno usko grlo preko kojeg se nakon pomnog praćenja može odrediti dozvoljivi
broj posjetilaca Parka, tj. njegovog područja temeljnog fenomena u satu
i danu, a na temelju klimatskih uvjeta i ljudskih navika u mjesecu i godini.
Bitan je faktor dakle, sistem i dnevni kapacitet, a njega je lako regulirati parkirališnim
potencijalom u našim uvjetima. Nacionalni park Plitvice za svoj
uređeni »sistem« odnosno paket usluga naplaćuje ulaznicu iz koje se financira
cjelokupno uređenje, zaštita i adekvatni dio uprave i administracije. Prateće
usluge koje vrše privredne djelatnosti iz domene turizma bore se za svoj ren


569
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 36     <-- 36 -->        PDF

tabilitet i sudjeluju u zajedničkim troškovima kao i upravljanju Parkom, putem
delegata u Savjetu.


Za Nacionalni park od presudne je važnosti i njegov znanstveni tretman.
Park je znanstveni poligon brojnih istraživačkih institucija koje su zainteresirane
na funadmetalne teme sa tog područja. Njih finaciraju fondovi Republike
(putem SIZ-ova) a Nacionalni park sufinancira, koordinira i stručno
sudjeluje na obradi tema koje su od praktičnog značenja za njegovu zaštitu
i razvoj.


KORNATSKO OTOČJE NA JADRANU, NACIONALNI PARK
U OSNIVANJU


Kornatsko otočje je službeno proglašeno nacionalnim parkom i sada pokušava
srediti svoje upravljanje i uređenje.


Prostor Nacionalnog parka Kornati od 30.000 ha obuhvaća veliki broj
otoka i otočića na Jadranu čiju kičmu predstavlja izduženi, sa obalom Jadrana
paralelno položeni otok Kornat sa kojim brojni manji otoci od otvorene pučine
mora zatvaraju morski kanal u kojem buja život. Taj kanal i plodište
živog svijeta u moru šušti je kontrast geomorfologiji otočja na kojima su prema
pučini oblikovani oštro podsječeni grebeni — klifovi.


Otočje je tradicionalno uzgajalište ovaca, koje su se saživjele sa kamenjarom
i oskudnom ali osebujnom vegetacijom. Ta naoko golet, prekinuta je
mjestimično privlačnim dolinama maslinika i vinograda do kojih ljeti navraćaju
njihovi vlasnici radi obrade. Pojedinačne kućice od kamena i tzv. »bunje-<
(u obliku kupe izgrađeno sklonište od kamenih ploča) upotpunjuju živopisnu
sliku ovog neobičnog pejzaža. Mjestimično su prisutni i arheološki nalazi, jer
je ribarenje ovamo privlačilo i antičke narode. Između Kornata i Jadranske
obale je kanal kojim komuniciraju sve značajnije brodske linije. Prema tome,
prostor Nacionalnog parka je oaza između pučine i prometno frekventnog kanala
kojeg sa kopna treba prebroditi da bi se stiglo u mirne vode Parka.


Taj park već danas posjeti oko 40.000 posjetilaca brodovima i brodicama
za čije usluge njihovi vlasnici najčešće privatno, odnose svu ekonomsku korist.
Nacionalni park se uključio u tu trku, na taj način da se nekoliko
zastarjelih brodica kontrolira prostor parka, vodi bitku sa izgrednicima i naplaćuje
skromnu ulaznicu, odnosno da se i sam uključi u prevoznike da bi uz
skromnu dotaciju poboljšao standard personala. Međutim, tu nedostaje »Sistem
«.


Duga polagana vožnja do otočja i još dulji povratak sa razgledavanjem
predstavlja za posjetioce napor koji pred kraj prelazi u monotoniju, a za
Nacionalni park suviše skromne mogućnosti ponude i neznatan kapacitet.


Atraktivnost Parka i relativno bliza i veoma frekvetna jadranska cestovna
magistrala, koja upravo nasuprot otočju dotiče nekoliko privlačnih lučica,
omogućuju ovom Parku da izgradi svoj »Sistem«, a to je mala vlastita luka
uz magistralu sa planskim razvojem turističkih usluga uz parkirališta vozila,
za početak dva brza broda za transport posjetilaca do sjevernih i južnih prilaza
u otočje. Otočjem kao zatvorenim područjem treba razraditi itinerere
za transport posjetilaca izričito vlastitom specijaliziranom flotom Parka, sa
uključenjem svih atraktivnosti u paket usluga, pretežno jednostavnih, pred
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 37     <-- 37 -->        PDF

stavlja priliku za razvoju ovog Parka, koji bi vrlo brzo mogao primiti tristo
tisuća posjetilaca i ostvariti prihode dostatne za svoju zaštitu i uređenje.


Ovaj koncept ne isključuje kao dopunski sadržaj kontrolirano prisustvo
određenoj broja jahti, koje svojom pojavom upotpunjuju vizualni doživljaj
posjetilaca a Parku nove prihode.


SPECIJALNI ZOO-REZERVAT KOPAČKI RIT


Na ušću Drave u Dunav nalaze se posljednji ostaci panonskih močvara,
koje su nakon povlačenja Panonskog mora predstavljale poplavna područja,
riblja i ptičja plodišta dunavskog riječnog sistema.


Brojni meliorativni zahvati učinili su svoje, a ostao je samo Kopački rit
sa ljepotom svojim močvara, jezeraca i kanala obraštenih bujnom vegetacijom,
nastanjenih tisućama pripadnika ptičjeg svijeta, bogatstvom riba i carstvom
ritskog jelena.


Taj svijet okružuju stoljetne šume hrasta, topola i vrba sa 6—8 tisuća
jelena, 1.500 divljih svinja, divljih mačaka, vidra, kuna, zerdava itd. U vodama
živi 40 atraktivnih ribljih vrsta a na vodi i kopnu preko 260 vrsta ptica.
U vrijeme selidbe ovdje odmara preko 50.000 močvarica a u proljetnim kolonijama
gnijezde tisuće čaplja, roda, gusaka, pataka, orlova, galebova, čigri,
vodmara itd. Poplave uzrokuju goleme razlike u vodostaju, kojima prethode
prave seobe živog svijeta na zaštićenom prostoru. Neposredno uz rezervat
je znamenito lovište jelena koje vrši selekciju ove divljači i održava mu
brojno stanje u skladu sa potencijalom ishrane. U neposrednoj blizini rezervata
je i selo ribara koji vjekovima obavljaju svoj tradicionalno mukotrpan
zanat.


Sve u svemu Kopački rit je za znanstvenike raj, za lovce golemo uzbuđenje,
a za običnog čovjeka gotovo nepoznat prostor iz daleke prošlosti.


Uprava nastoji organizirati posjećivanje za grupe i pojedince, ali sa velikim
oprezom u nastojanju da se kod toga nepotrebno ne uznemiruje zvjerad
i ptice. To je doduše svega 15—20 tisuća posjetilaca godišnje, ali je značajno
iskustvo prema kojem je bitno za posjećivanje prostora koji obiluje živim
bićima, čovjeka prevoziti specijalno prilagođenim transportnim sredstvima
kako na kopnu, tako i na vodi, na koja sredstva se životinje i ptice veoma brzo
naviknu. Isto tako je bitno da se pravilno ocijeni potrebno trajanje takve
vožnje, kako bi posjetioci i vidjeli i doživjeli prirodu, a isto tako ostavili dovoljno
vremenskog prostora i drugima koji to žele. Postoji niz načina da se
takav doživljaj dopuni drugim pratećim sadržajima, kao što je film-slajd —
prezentacije, zbirke, posjet ribarskom selu, ribarski piknik, kulinarki specijaliteti,
lov kamerom, slušanje rike jelena, zvukova barskog svijeta itd. Dobro
organizirani »Sistem« i na ovom bi području mogao prihvatiti sto tisuća posjetilaca
godišnje, sa svrhom da čovjeka upozna sa svijetom, koji pomalo nestaje
a kojeg vrijedi makar u obliku »ultimum refugium«-a sačuvati.


ZAKLJUČNO RAZMATRANJE


Želimo li da određeni prostor živi životom nacionalnog parka, tada prirodno
i kulturno nasljeđe nastojimo kontinuirano njegovati i oplemenjivati
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 38     <-- 38 -->        PDF

produktima ljudskog duha jer nacionalni park nije samo zaštićena baština.
već i prostor namijenjen čovjeku. Ta namjena je višestruka, znanstvena, edukativna,
emotivna i rekreativna za one koji ga posjećuju, a utilitarna za zemlju
i regiju koje su ga osnovale i umjesto fizičke eksploatacije ocjenile taj novi
način valorizacije prostora u cjelini korisnijim. Valorizacija može biti — indirektna,
kada nacionalni park živi na dotaciji i direktna kada na temelju
prostudiranog sistema naplaćuje paket usluga korisnicima. Koji je način
bolji ovisi o onome tko ga sprovodi. Jedan može dovesti u birokratsko zatvaranje
i teoretsko čistunstvo, a drugi u prekoračenje dopustivih granica razvoja.
Stoga nacionalni park mora posjedovati normativne akte zacrtane na
znanstvenoj osnovi, svoj plan, koji mu propisuje uređenje, maksimum dozvo-
Ijive granice i način prisustva čovjeka i svoj »Sistem«, kojim regulira uvjete
i način komuniciranja u prostoru.


Na primjeru Nacionalnog parka Plitvička Jezera ukazali smo na mogućnost
direktne valorizacije zaštićenog prostora prirode putem turizma. Pozitivno
u takvom načinu je opći trend razvoja regije, koja umjesto eksploatacije
prirodnih dobara dobiva novu, unosnu djelatnost, a da direktno ne opterećuje
društvo. Čovjek koji živi i radi u tako organiziranoj sredini postaje
sve više svjetan opće društvene i materijalne koristi zaštićenog prostora. Sve
ovo uz uvjet, da stečena materijalna korist posluži prvenstveno trajnom održanju
zaštićenog sistema.


Na primjeru Nacionalnog parka Kornati i specijalnog zoo-rezervata Kopački
rit ukazali smo na mogućnost pronalaženja vlastitog »Sistema« za sve
one zaštićene prostore prirode koji uz zadovoljnje definicije Parka posjeduju
aktraktivnost, povoljan prostorno-geografski položaj i dobru volju društvene
zajednice na inicijalna ulaganja sredstava za uređenje.


Nije dovoljno osnovati nacionalni park i dati mu minimum »modusa vivendi
«-ja, jer će ga takvog bliža i daljnja okolina osjećati kao teret. To je
nadasve nepopularan put pasivne zaštite. Nacionalnom parku treba omogućit
da postane jedan od faktora razvoja svoje regije i ponos sviju onih koji
su na odricanju, svojom umješnošću postali nosioci razvoja a da su čovječanstvu
sačuvali makar dio prirodnog i kulturnog nasljeđa.


The Structure and Objectives Management of National Parks


Summary


The author elaborated this theme using as examples two national parks (Plitvice
Lakes and Kornat Islands) and also the zooreservation Kopački rit. The Plitvice
Lakes National Park has bee described in more detail where protection, maintenance
services, catering and other activities are united. This national park covers
an area of 19,469 ha of which 15,715 ha are covered with forest, 3,350 ha with
meadows and village areas, and 217 ha with water (lakes). The National Park
employs a total of 2,030 people, of which 160 work on the protection of the environment
and care of the forests, while 880 work in the catering service. With
regard to qualifications 6.510/« have university education or high schools, 14.1% have
middle school qualification, 41.4% are hyghly-qualified and qualified expert workers,
while 38% are semi-qualified workers or labourers.