DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 27     <-- 27 -->        PDF

UDK 630*383.1:577.4 Sum. list CIX (1985) 561


UTJECAJ GRAĐENJA ŠUMSKE CESTOVNE MREŽE ODNOSNO
CESTOVNIH PRAVACA NA EKOLOŠKE SUSTAVE OKOLINE*


Ninoslav LOVRIC**


SAŽETAK. Članak se bavi proučavanjem utjecaja parametaragrađenja šumske cestovne mreže gospodarskih jedinica na ekološke
sustave okoline u poplavnim -područjima srednjeg toka rijekeSave u razdoblju od 1980. do 1985. g.


Glavni utjecajni parametar na ekološke sustave okoline je površina
izgrađenog cestovnog tijela, tj. njegova svijetla širina i duljina.
Prikazan je postupak utvrđivanja navedenih parametara za
nekoliko gospodarskih jedinica, čime se ocjenjuje utjecaj izgradnješumske cestovne mreže na ekološke sustave okoline.


UVOD


Građenje šumske cestovne mreže je sastavni elemenat planiranja i projektiranja
transportnih sustava šumskih predjela. Za razliku od javnih cestovnih
prometnica taj način građenja je usko povezan s gospodarenjem šumama, pa
se očekuje da će graditelji šumskih prometnica nastojati što više udovoljiti
ekološkim zahtjevima, odnosno zaštititi prirodne sustave okoline.


Kod gradnje šumskih prometnica treba zadovoljiti gospodarsko stajalište,
tj. postići što veći ekonomski efekt, koji je često teško dovesti u sklad s
osnovnim tehničkim principima građenja. Nadalje je od velike važnosti da se
građenje šumske cestovne mreže obavlja na takav način, da ne nastaje razaranje
ravnoteže ekosustava na području šumskih kompleksa, odnosno degradacija
okoline.


Da bi se ostvario ekonomski i ekološki efekt, graditelji šumskih prometnica
ne nastoje samo smanjiti troškove građenja i transporta drvne mase, nego
ujedno i udovoljiti zahtjevima ekologa, pa su zbog toga morali mijenjati tehniku
građenja kako bi postigli povoljnija rješenja.


Budući nije moguće uvijek uskladiti zahtjeve realizatora planiranja, projektiranja
i građenja sa zahtjevima ekologa pri građenju transportnih sustava
šumskih predjela, potrebno je potražiti kompromisno rješenje. Primjer
jednog takvog rješenja obrazlošit će se u ovom izlaganju prema istraživanjima
na nekim šumskim kompleksima područja srednjeg toka rijeke Save.


* Referat održan na Trećem kongresu ekologa Jugoslavije, Sarajevo, 24—30. 09.
1984.
** Prof, dr Ninoslav Lovrić, dipl. inž. šumarstva i građevinarstva, Zagreb,
Jurjevska 2.


561
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 28     <-- 28 -->        PDF

METODA ISTRAŽIVANJA


Ako smatramo pod pojmom sustava u općem smislu skup nekih elemenata,
komponenata ili dijelova u međusobnom odnosu, tada se ekološki sustav
može definirati kao međusobno povezani ekosustavi na određenom prostoru
gospodarsko-šumskog kompleksa.


Povezanost ekosustava mora biti takva, ili ekosustavi moraju biti povezani
na način, da omogućuju racionalno gospodarenje šumama, što se postiže ravnotežom
između pojedinih ekosustava. Ako se navedena ravnoteža podesi tako,
da se produktivna površina gospodarske jedinice smanji u dozvoljenim granicama,
postizava se zadovoljavajuće rješenje. Prema tome mjerilo za ocjenu
ove granice odnosno utjecaja građenja cestovne mreže na ekološke sustave okoline
je stupanj smanjenja produktivne površine u odnosu na cjelokupnu
produktivnu (obraslu) površinu gospodarske jedinice.


Za utvrđivanje navedenog stupnja primjenjena je empirijska metoda analize
realiziranih izvedbenih elaborata građenja šumske cestovne mreže u gospodarskim
jedinicama nekih šumskih gospodarstava. Na taj način dobiveni podaci
obradili su se uz primjenu principa raščlanjivanja utjecajnih elemenata,
odnosno parametara, zbog određivanja njihovog utjecaja na ravnotežu ekosustava
okoline.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA


Utjecaj građenja šumske cestovne mreže na ekološke sustave okoline obuhvaća
u ovom izlaganju šume privrednog značaja (produktivne), gdje se
gospodari prema gospodarskim planovima ili osnovama. U tim šumama neophodna
je izgradnja šumskih transportnih sustava odnosno cestovne mreže,
ako se želi s gospodarskim jedinicama šumskog kompleksa gospodariti prema
principima ekonomske efikasnosti. Izvršeni su terenski uviđaji i istraživanja
nekih nizinskih gospodarskih jedinica poplavnog područja srednjeg toka rijeke
Save, da bi se uzimanjem u obzir ekološkog stajališta pokazala opravdanost
i uspjeh modifikacije tehnike građenja navedene šumske cestovne mreže,
koja se primjenjuje u novije vrijeme od 1980. godine. Zbog jednostavnije
ilustracije te modifikacije, tj. prijelaza na novi način građenja povoljniji s
ekološkog stajališta, prikazani su na skici (1) utjecajni parametri građenja
gospodarske jedinice proizvodnog oblika, odnosno sljedeći podaci:


P = produktivna (obrasla) površina gospodarske jedinice pri


je građenja cestovnih pravaca transportnog sustava pri


jevoza;


ST = svijetla širina cestovnog zemljišta tehničko-ekološkog na


čina građenja;


ŠE = svijetla širina cestovnog zemljišta ekološkog načina gra


đenja;


D = duljina površine cestovnog zemljišta;


APT = ST ´ D = površina cestovnog zemljišta tehničko ekološkog načina


građenja do 1980. g.;


APE = ŠE D = površina cestovnog zemljišta ekološkog načina građenja.


Pored toga potrebno je poznavati postojeću gustoću cestovne mreže gospodarske
jedinice (g) i predviđeno godišnje građenje cestovne mreže od
1980. do 1985. godine. Taj procent građenja određen je pomoću faktora (a)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 29     <-- 29 -->        PDF

sa stanjem gustoće cestovne mreže, odnosno njezine duljine (D) početkom
1980. g., tj. godišnja gradnja cestovnog pravca po jednom kilometru (kolona


5 tabele 1), dobiva se umnoškom duljine cestovne mreže (D) s faktorom (a).
[PRODUKTIVNA, (OBRASLA)
*» <
T>ONlT.Š\Nft, GOSPODARSK I
"CESTOVNI H PRAVAC A


POVRŠINA CESTOVNOG Z.E MLJ iSTA
l^XX^J TEMNIĆKO-EKOLCSKOG NAČINA


POvRŠlHA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA.


AP«{.I 1 ll|i LWOL05K06 hAĆl^K &RAtitN;V,


-
_ 5VOETLA SIRIftA. CESTOVNOG
2-E^OlŠTA. TEHNIČKO-EKOLOŠKOG
~ SVOLT\.* SIB.IMA CESTOVNOG
E ™* zeiMLT^iTA EKOIOŠKO G IMA.Ć.INA.


GRAĐEN^


D «s DUU^INK POVRSlNt CHSTOVNOG
ZEMLJIŠTA (ODREĐENA OBRACWNOf-t)


ŽKlCA1-5HEMft6Q&PODAK5KE JEDINICE
5, CESTOVNOM hR^O M


Skica 1


TABELA1


1


aos-APg
PO-roiA


IX.
P CES-
15 D-< šT 0>1-3T) 5"E APT-^PE 5T-s\ i,-5,)-0,l


TOV.
MR.EIC


NICF i
6 40 -li


» *> s » ft a n


lltt. "VKQ
u-m a i<*^ AT7 hc\ +T1 Ko. Wen *YX. HCV/KKI.


«/„


Sur-l.


YRftO-336=3 10,1 40,

V&.


´-os?«: 6,5 2626 /IO 26,} 26

N.GRADIŠKA
ŠOt-v
276 2 2?,« -fo 2,1 30 7


ČAZMA «,*
«.9 4,6 5 ^ 23 2,3


i-Q.


SISAK 15035) 3,« S3 5 3,8 3o -»V /(6 6,4 AA 44


V


ŠAVO1150
VA R


V


Tabela 1
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 30     <-- 30 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


U novije vrijeme, otprilike od 1980. godine počela su prelaziti pojedina


šumska gospodarstva s građenja šumske cestovne mreže s pretežnom primje


nom tehničkih načela, na novu tehničko-ekološku modifikaciju.


Taj novi način građenja u većem stupnju primjenjuje ekološka načela
pa je povoljniji u šumsko-gospodarskom pogledu, nego li prvotni, kod kojeg
se građenje obavlja više prema tehničkim normama. U razmatranje se uzima
utjecaj parametara građenja šumske cestovne mreže transportnog sustava prijevoza
za vremenski period od 1980. do 1985. godine, a postupak s obračunom
dat je u tabeli 1.


Prema tom obračunu utvrđeno je da su površine cestovnog zemlji(
APT) tehničko-ekološkog načina građenja veći od površine cestovnog zemljišta
(APjr) odnosno da je:


APT > APE


Dakle, godišnje smanjenje produktivne površine gospodarske jedinice (P)
kod nove tehnike građenja u vremenskom periodu od 1980. do 1985. godine
će biti manje, što je predočeno u tabeli 1 sa sljedećim podacima:


— u koloni (10) brojčano se daju podaci kolika je godišnja razlika površine
cestovnog zemljišta prvotnog tehničko-ekološkog načina građenja (APT)
i novog (APK) za cijelu cestovnu mrežu a iznosi (3,6 do 15,4 ha);
— u koloni (12) dati su podaci kao u koloni (10) s tom razlikom da su
iskazani po 1 km cestovne mreže (1,4 do 2,3 ha po km).
Prethodno navedeni brojčani podaci se međusobno razlikuju, što ukazuje
da pojedina gospodarstva ne obavljaju na isti način planiranje i projektiranje
šumske cestovne mreže. Prema tome ne može se postaviti jedinstveno mjerilo
i kriterij za ocjenu stupnja smanjenja produktivne površine kod izvedbenih
elaborata šumskih prometnica.


Smanjenje cestovnog zemljišta povoljno utječe na okolinu, a postiže se
manjom svijetlom širinom cestovnog zemljišta (ŠE) kod novije tehnike građenja,


SE < ST


ali uz istu duljinu površine cestovnog zemljišta (D). Glavni razlog svijetle
širine cestovnog zemljišta je gradnja šumskih prometnica bez zaštitnog pojasa
(pored ostalih tehničkih utjecaja). U usporedbi s građenjem javnih cestovnih
prometnica koje moraju imati zaštitne pojase razlike u širinama iznose 14 do
19 metara (tabela 1 kolona 11).


Ovakav način građenja uz primjenu ekoloških principa diktirale su potrebe
racionalnijeg gospodarenja šumama, pa su šumari graditelji šumske cestovne
mreže modificirali način građenja. Ta modifikacija, kako se razabire,
uzima u obzir glavne parametre građenja cestovne mreže (APT) i (APE) koji
su od utjecaja na ekosisteme okoline, gdje se izgrađuje transportni sustav
prijevoza gospodarske jedinice.


S obzirom na činjenicu da za šumske cestovne prometnice nije potrebna
građevna dozvola kao kod javnih cestovnih prometnica, kod oba prethodno opisana
načina građenja tj. prije i poslije 1980. godine, moguća je veća sloboda
ŠUMARSKI LIST 11-12/1985 str. 31     <-- 31 -->        PDF

odlučivanja, a time i primjena ekoloških principa odnosno smanjenja negativnih
utjecaja na ekosustave okoline.


Prema izloženom veoma rijetko dolazi do suprotnih mišljenja šumara graditelja
cestovnih prometnica i ekologa, jer je šumarima u interesu zaštititi
šume u velikoj mjeri i primjena ekoloških principa kod gradnje navedenih
prometnica, za razliku od javnih cestovnih prometnica gdje tehnički normativi
i propisi ograničavaju primjenu ekoloških načela, te zbog toga vrlo često ne
dolazi do kompromisnih rješenja.


ZAKLJUČAK


Uz primjenu empirijske metode provedena je analiza realiziranih izvedbenih
elaborata građenja šumske cestovne mreže u gospodarskim jedinicama
nekih šumskih gospodarstava. Ustanovljeno je da je od 1980. godine došlo do
modifikacije građenja šumskih transportnih sustava prijevoza na zahtjev racionalnijeg
gospodarenja šumama.


Mogu se razlikovati dva načina građenja navedenih cestovnih prometnica


— prvi način građenja prije 1980. godine koji primjenjuje pored tehničkih u
manjoj mjeri ekološka načela, dočim kod drugog načina poslije 1980. godine
dolazi do većeg utjecaja ekoloških principa, pa se prvi način naziva tehničko-
ekološki a drugi ekološki.
Kod oba načina građenja mjerilo utjecaja parametara je izgrađena površina
cestovnog zemljišta, pa je u ovom izlaganju prikazan postupak obračuna
navedenih parametara. Ujedno se predlaže da se u izvedbenim elaboratima
šumskih cestovnih prometnica za razne izvedbene varijante odredi po


vršina cestovnog zemljišta i na osnovi te površine obavi izbor najpovoljnije
varijante.
LITERATURA


L o v r i ć, N. (1979): Prostorno planiranje šumskih prometnica s aspekta zaštite
čovjekove okoline. Savez društava ekologa Jugoslavije, Zagreb.


Smojver, D., M o t a 1, Z., J e 1 i ć, M., B a 11 i ć, P., M r đ e n o v i ć, S., F r č o, M.,
Kneper , O. (1983): Uređajni elaborati i izvedba izgradnje šumskih cestovnih
prometnica, N. Gradiška, Vrbovec, Čazma, Sisak, Bjelovar.


T o m i č i ć, B., K a u z 1 a r i ć, N., B a r t o v č a k, D., V u č e t i ć, S. (članovi komisije)
1983: Prijedlog za izbor istaknutog inovatora mr. Motala Z. za 1982. godinu
— Izgradnja cesta na talpama, Bjelovar.


Effect of the Building of a Forest Road Network, I.E. Roads, to the
Main Ecological Systems in the Environment


Summary


The impact of the building of a road network in the forests was analysed by
the author using as an example the work carried out in the lowland inundation
forests in the Sava river valley during the period from 1980—85. As the basic
influencing factor the author took the area affected by the work, i.e. length and
width of the road.