DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 97     <-- 97 -->        PDF

SASTANAK IUFRO RADNIH GRUPA
S 2.02—05 I S 2.02.11


Đr Joso GRACAN


Šumarski institut Jastrebarsko


Sastanak IUFRO — Radnih grupa za izučavanje iprovenijencdja obične smreke
(Picea abies L.) S 2. 02. 11 d strategije oplemenjivanja zelene duglazije kao unesene
(introducirane) šumske vrste (Pseudotsuga menziesii Miirb. Franco) S 2. 02.
05, održan je u Beču od 10. do 16. lipnja 1985, godine. iNa ovom je sastanku bilo
prisutno 44 učesnika iz 18 različitih zemalja Evrope, SAD i Kanade. Na sastanku
je podnesen referat pod naslovom: NORWAY SPRUCE (Picea at´ies L.) PROVENANCE
TEST IN YUGOSLAVIA (Pokus provencdjencdja obične smreke (Picea abies)
u Jugoslaviji). Sudjelovanje na ovom sastanku omogućili su Republička zajednica
za znanstveni rad, Zagreb, Opće udruženje šumarstva i prerade drva, Zagreb i
Žumarski institut, Jastrebarsko.


Stručni dio Sastanka ovdh radnih grupa trajao je trti dana, tj. 10., 11. i 15.
lipnja 1985., a terenski dio od 12. do 14. lipnja 1985. Na stručnom dijelu sastanka
podneseno je 15 referata iz područja izučavanja provenijencija obične smreke
i 16 referata iz područja strategija oplemenjivanja zelene duglazije. Sva podneseni
referata bit će objavljeni u zajedničkoj publikaciji.


Pregled referata Radne grupe S 2.02.11:


M.
Giertxch : Report on the IUFRO 1938 and 1939 provenance experiments
on Norway spruce (Picea abies L. Karst.), Izvještaj o rezultatima IUFROpokusa
provenijencija obične smreke iz 1938. i 1939.
M.
S 6 r e n : The IUFRO 1939 series of Norway spruce provenances in Denmark
(IUFRO pokus provenijencija smreke u Danskoj iz 1939),
J.
Dietric h som: Drought cracks im the IUFRO 1964/68 Norway spruce provenance
trial in eastern Norway. (Pukotine uslijed suše u IUFRO 1964/68.
pokusu provenijencija smreke u istočnoj Norveškoj)
A. Köni g : Results from IUFRO 1964/68. (Resultat» IUFRO pokusa iz 1963/68).
F.
Prescher, A. Person : Harvest index din ta IUFRO 1964/68 Norway spruce
provenance trial. Study at the Abild trial site, Sweden. (Sječna zrelost-indeks
u IUFRO pokusu provenijencija smreke 1964/68. u Švedskoj),
E.
U j v a r i : First thinning in the IUFRO-international provenance trial Norway
spruce / IPTNS — 1964/68. (Prve prorede u IUFRO-pokusu provenijencija
smreke 1964/68. u Mađarskoj),
St.
Kocieck i : The growth of spruce of Polish provenances (experiment IUFRO
1972) in different countries. (Uspijevanje poljskih provenijencija smreke u
pokusu iz 1972).


503
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 98     <-- 98 -->        PDF

V.
E n e s c u : Research of Norway spruce seed stands of different provenances
in Romania for the purpose of toter — an lintrapopulätion genetic variation
studies. (Istraživanja o sjemenskim sastojinama smreke različitih provenijencija
u Rumunjskoj u svrhu intra i inter-populacionih istraživanja)
J.
Gračan : Norway spruce provenance experiment in Yugoslavia (Pokus provenijencija
obične smreke u Jugoslaviji)
H.
M. Ra u, M. Weisgerbe r : Actual state of Norway spruce provenance research
in Hesse (Aktuelni status israživanja provenijencija smreke u Hesenu
— Z. Njemačka),
B.
V i n s : Results of Norway spruce provenance experiments dn CSSR (Rezultati
pokusa provenijencija smreke u ČSSR)
P.
Krutsch : The Swedish national programe on gene conservation in Norway
spruce with special reference to provenance research (fivedski nacionalni program
u konzervaciji gena smreke s obzirom na istraživanja provenijencija)
A.
Nanson, I. Paques: The evolving seed orchad; a new type (Procjena sjemenskih
plantaža: novi način)
M.
Werner : Provenance research as a tool for delineating breeding zones. (Istraživanja
provenijencija kao dokaz za definiranje sjemenskih zona)
R.
Westcott : Studies to determine clonal/provenance finger-prints from Picea
abies using Peroxydase and terpene analysis (Utvrđivanje otiska klon/provenijencija
upotrebom analize peroksidasa i terpentina kod obične smreke)
F.
Bergman n : Genetic differentiation of Norway spruce in Europe as revealed
from isozyme-gene systems (Genetika diferencijacija obične smreke u Evropi
na bazi otkrića izoenzim- gen sistema).
Pregled referata Radne grupe S 2.02.05:


D.
M i c h a u d : Premiers Resultats d´essais de provenances de Douglas en France
(Preliminarni rezultati pokusa provencijencija duglazije u Francuskoj),
S-
Magnesen : The international short therm Douglass — fir Provenance Trials
in West Norway (Kratkoročni međunarodni pokus provenijencija duglazije u
zapadnoj Norveškoj),


R.
Lines and C. J. A. S a m u e 1 : Results of the IUFRO Douglas — fir Experiments
in Britain at 10 years (Rezultati IUFRO — pokusa provenijencija duglazije
u Engleskoj),
Y.
S i m s e k : Ergebnisse des Internatioalen Douglasie Provenienzversuches von
1973/74 in der Türkei (Rezultati međunarodnog pokusa provenijencija duglazije
u Turskoj iz 1973/74).
G.
To val : Results in two test sites of provenance of the IUFRO collection of
Pseudotsuga menziesii in Galicija (Rezulati pokusa provenijencija duglazije
IUFRO — kolekcije sa dva lokaliteta u Galiciji),
J. K 1 e i n s c h m i t, J. S v o 1 b a, H. W e i s g e ir b e r, R. D i m p f e 1 m e i e r,
W. Ru e t z, and Th. W i d m a i e r : Results of the IUFRO Douglas — fir
Provenance Experiment lin the Federal Republic of Germany at Age 14 (Rezultati
IUFRO — pokusa duglazije u Z. Njemačkoj u starosti od 14 gdoina),
H.
M. R a u : Comparative Research with German and American Douglas — fir
Provenances (Komparativna istraživanja njemačkih i američkih provenijencija
duglazije),
Th.
Widmaier : Dammas Scoots and Height — growth of Douglas fir (Ljetni
iabojci i irast u Visinu kod duglazije),
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 99     <-- 99 -->        PDF

R.
K. S e a g e 1, R. Davđdson. Y. A. Elkassaby, O. Sziklay: Variation of
Gone Scale and Sed Morphology an Douglas fir (Varijabilnost češernih ljuski
i morfologije sjemena kod đuglazije),
O.
S/. i k 1 a i, Y. A. Elkassaby. R. K. Seagel: Relationship by Pseudotsuga
menziesii with other Pseudotsuga Species inferred from Karyotype Reconstruction
(Odnos zelene đuglazije prema drugim vrstama đuglazije obzirom
na kariotip).
A.
Nans on, L. Paques : Breeding of Douglas — fir in Belgium through an
»Evolving Seed Orchard« (Oplemenjivanje đuglazije u Belgiji pomoću »Unapređeniih
sjemenskih plantaža«),
J. N. King, P. B. Dan ick, C. J. He am an n, F. C. H. Yen: Selection of
Traits
for Growth, From and Wood Qualit in Douglas — fir Progeny (Selekcija
svojstava za rast, formu 1 kvalitet drva u potomstvu zelene đuglazije),


J.
Ch. Bastiien, B. Roman-Amat, G. Von net: Natural Variability of
some Wood internal Traits of Ooastol Douglas — fir in a French Progery
Test. — Implication of Breeding Strategy (Prirodna varijabilnost nekih unutrašnjih
svojstava drva u francuskom testu potomstva obalne đuglazije — Inplikacija
na strategiju oplemenjivanja).
A.
M. K. F a s h 1 e r, Y. A. Elkassaby, O. S z i k 1 a i : Inter-Provenance Variation
in the IUFRO Douglas — fir Provenance / Prageny trials (Varijabilnost
unutar IUFRO provenijencija / testova potomstva đuglazije),
A.
M. Brunet, B. Roman-Amat: IUFRO — Douglas-fir Database, Status
Report 1985 (Podaci o IUFRO provenijencijama đuglazije, Izvještaj 1985),
H.
J. Ott o : Site Requirements and Silvicultura of Douglas — fir in Northwestern
Germany (Zahtjevi na tlo i uzgoj đuglazije tu sjeverozapadnoj Njemačkoj).
U okviru -rada Radnih grupa, organizirani su terenski obilasci pokusa provenijencije
obične smreke i zelene đuglazije kao i prirodnih sastojina i kultura na
području Austrije. Terenski su obilasci trajaM 3 dana, a obiđeni su ovii objekti:


1. Ottenstein Pokus provenijencija obične smreke, dvije grupe (05 d 06) iz 1964/
1968. Prema podacima izmjera debljina d visina u prvoj grupi najviše su bile biljke
provenijencije Jasina (SSSR), a najdeblje biljke Vrhlabi (CSSR), dok se u drugoj
grupi najviše i najdeblje biljke provenijencije Remeti, Zerna (Rumunjska). Na ovom
objektu nema ni jedne naše provenijencije.
2. Rapottenstein Na ovom objektu pregledali smo sjemensku sastojinu obične
smreke. Nadmorska visina ovog predjela kreće se od 600 — 1000 m, a sastoji se od
6 irevira u površini od 3.115 ha. Prosječna srednja godišnja temperatura iznosi 6.20C,
a godišnje oborine 733 mm. Ovo područje pretežno sačinjavaju sastojine (kulture)
smreke (68%), bukve (8%), jele (3»/o) i ostale vrste 3%>).
3. Pogstall I i II Pokusi provenijencija obične smreke osnovani su 1972. godine.
Na lokalitetu Pogstall I, osnovan je pokius od 26 različitih provenijencija u
3 ponavljanja sa 48 biljaka u ponavljanju ili ukupno 3700 biljaka. Na ovom lokalitet
najviše biljke imale su provenijencije: Kerschbaum (134,9 cm — Austrija)
i Dieyurg (130,5 cm — Z. Njemačka), a najniže Cepelave (97,0 cm — Bugarska).
4. Na lokalitetu Deutsch — Gerisdorf, osnovan je pokus od 24 različite provenijencije
obične smreke 1978. godine među kojima se nalazi i naša provenijencija
Ter, koja se po visini nalazi na 20. mjestu (1200 m nad. visine). Provenijencije
Ter (II 9, 1200 m nad. visine, laporski pješčenjak) se nalazi na području
šumarije Ljubno (Nazarje).


ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 100     <-- 100 -->        PDF

5. Manharstenberg Površina ovog objekta je oko 1000 ha, a vlasnik mu je
Franc Albert Metternich — Sandor. Ovaj se predjel naalzi uz obalu Dunava. Na ovom
smo lokalitetu pregledali pokus provenijencija zelene duglazije koji je osnovan
od 25 razliöitiih provenijencija 1977. godine. Najviše su biljke u starosti od 8
godina imale provenijencije Granite Falls (Wash. 409,3 cm), Ashford Elbe (Wash.
402,6 cm) i Forks (Wash. 393,9 cm). Srednja godišnja temperatura liznosi 8,20 C,
a oborine 600 mm. Na ovom smo lokalitetu pregledali tzv. »rusku sječu«. Naime
ovo je područje do 1956. bilo pod ruskom kontrolom i tu se onda gospodarilo prema
ruskom sistemu. Ovdje postoji oko 500 starih stabala zelene duglazije (ima
nekoliko plus stabala) i dva stabla »plave duglazije«.
6. Waldhof Privatni posjed (vlasnik Gtiese), koji se nalazi u »vinorodnom području
«, inače su to šume hrasta s grabom. iNadmorska visina 250 — 580 m, temperatura
8.30 C, oborine 550 mm. Ovaj vlasnik osniva kulture duglazije (80%),
goleme jele (20%). Gustoća sadnje 3000 biljaka po 1 ha. Stručni nadzor i kontrolu
obavlja Šumarski institut iz Beča.
7. Göttweig Privatni posjed, vlasništvo Benediktinskog manastira Göttweig, koji
je osnovan 1183. godine. Sadašnji je vlasnik biskup od Passau-a. Na ovom je lokalitetu
osnovan pokus provenijencija zelene duglaaije 1977. godine od 5 različitih
provenijencija u 6 linija u razmaku 2 x 2 m.
8. Drassmarkt Na ovom je lokalitetu, također osnovan pokus 28 provenijencija
zelene duglazije 1979. godine. Najviše biljke u starosti od 5 godina imala je provenijencija
Sultan, Olwey Creek (341,4 cm Wash.); zatim dolazi potomstvo jednog
plus stabla duglazije koje smo vidjeli ma lokalitetu Manharstenberg (340,4 cm).
North Bend (327,9 cm Wash.), Darlington (325,3 cm — Wash.).
9. Lakenbach Na ovom smo objektu pregledali kulturu zelene duglazije koja
je osnovana 1926. godine, pokuse od 18 provenijencija zelene duglazije i 12 provenijencija
goleme jele. Kultura zelene duglaaije mjerena je u starosti od 37
(1959) i 58 godina (1981). Prosječna visina stabala u starosti od 58 godina iznosila
je 32,1 m, a prsni promjer je iznosio od 27,6 do 56,6 om.
Pokusi provenijencija duglazije i goleme jele osnovani su na nadmorskoj visini
od 450 Najveću visinu imale su biljke provenijencije Südbaden (257,0 cm — Z. Njemačka),
Concrete (248,5 cm — Wash.) i Darlington (242,4 cm — Wash.). Kod goleme jele
najviše su biljke bile kod provenijencije Santiam River (118,1 cm — Oregon).


Zaključci Sastanka IUFPO — Radna grupa (S 2.02.05 i S 2.02.11) bit će objavljeni
u publikaciji u kojoj će se objaviti i održani