DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 43     <-- 43 -->        PDF

UDK 630*95 : 27!) Šum. list CIX/1985. 449


IZRADA PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA
POSEBNE NAMJENE*


Marijan KOLlC**


SAŽETAK. Sume posebne namjene su od velikog značaja za
pojedine regije naše zemlje, ali unatoč toga nije valorizirana njihova
vrijednost prvenstveno od šumarskih stručnjaka. Dosadašnjaaktivnost šumarskih stručnjaka u tim šumama samo je pragmatičke
prirode. Konstatira se da je već u izradi programa za gospodarenje
potrebno utvrditi elemente i propisati mjere kojima će biti
osiguran pravilan i adekvatan način gospodarenja šumama posebne
namjene. U ovom promatranju težište je dano kategoriji šuma
posebne namjene za odmor i irekreaciju.


Sume posebne namjene su posljednjih godina, uz sporadičke izuzetke, na
marginama interesa šumarske nauke a naročito šumarske prakse. Pomanjkanje
interesa za sudbinu tih šuma ničim ne opravdava nas šumare jer je
tisuće hektara šuma posebne namjene na našem priobalnom i otočnom dijelu
od velikog društvenog interesa. Uzroci su prvenstveno ekonomskog karaktera
jer u njima nema značajnijeg sječivog etata, pa ni financijskog prihoda, što
se može prihvatiti samo kao objašnjenje ali ne i kao opravdanje. Opterećenost
nas šumara, zapravo opsjednutost proizvodnje drvne tvari i etatom, čini da
se zanemaruje ogromna uloga šume i temeljna postavka da se od ukupnih
koristi šuma čak 90%> odnosi na ekološke, neopravdano nazvane indirektne,
koristi a svega 10% na koristi od proizvodnje drvne mase. Time su temeljne
postavke dobile puni deklarativni karakter.


Logičan slijed takvih rezoniranja i nedovoljne valorizacije ovih koristi
šuma su razni oblici devastacija, čak i kompletno krčenje pojedinih šumskih
kompleksa čiji je ekološki značaj nadasve bitan. Jedan od najboljih primjera
za to je krčenje Motovunske šume za poljoprivredne namjene unazad 15 godina,
a do danas niti jedan hektar krčevine poljoprivredno se ne iskorišćuje.


S druge strane, gospodarenjem šumama posebne namjene bave se agronomi,
arhitekti, komunalni stručnjaci i druge neadekvatne i nekompetentne
osobe za ovo stručno područje, čemu je pripomogao i slab interes šumarskih
stručnjaka. Tom neregularnom stanju u gospodarenju šumama posebne namjene
u dobroj je mjeri uzrok i disciplina uređivanja šuma. Činjenica je da
do danas nemarno adekvatne pravilnike za izradu uređaj nih elaborata za šume


*) Referat održan na Simpoziju »uređivanje šuma u svjetlu dostignuća šu


marske znanosti i razvoja privrede« održanog od 18. do 22. veljače 1985. godine


na Brionima.
*) Marijan, Kolić, dipl. inž. šum., Rovinj
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 44     <-- 44 -->        PDF

posebne namjene i šume na kršu, što smatram limitrajućim faktorom razvoja
tih šuma. Kao prioritetni zadatak nameće nam se potreba izrade, ili nadopune
postojećih, pravilnika za izradu uređajnih elaborata.


Parkšuma Zlatni rt u Rovinju, jedna ođ livadnih površina
Foto: M. Rukavina, 1984.


Izrada uređajnih elaborata za šume posebne namjene traži modificiran,
suptilniji pristup sa većim stupnjem razrade za razliku od uređajnih elaborata
ekonomskih šuma. Po mojem mišljenju pri tome trebaju doći do punog
izražaja sljedeća načela:


1.
Ostvarivanje potpune funkcije šume kao dijela ekosistema
2.
Ostvarivanje funkcije šume u zadovoljanju općedruštvenih potreba
nematerijalne prirode
3.
Ostvarivanje funkcija šume u kreaciji pejzaža prostora
4.
Ostvarivanje funkcije šume kao segmenta razvoja zainteresiranih
društvenih i privrednih djelatnosti
5.
Načelo da je produkcija drvne tvari, iako ne mora biti zanemariva,
od sekundarnog značaja
6.
Nadopuna klasičnog principa trajnosti prihoda principom trajnosti
fizionomsko-estetskih i pejzažnih komponenti.
Ispunjavanje ovih načela izradi uređajnih elaborata za šume posebne
namjene zahtijeva da uređivači šuma prošire znanje iz potrebnih disciplina:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 45     <-- 45 -->        PDF

prostornog planiranja, ekologije, projektiranja, pejsažnog oblikovanja, fotogrametrije
i drugih.
Isto tako, komplementarnost pristupa pri izradi uređajnih elaborata traži
od uređivača poznavanje urbanističkih planova, razvojnih planova komune


regije, razvojnih planova turističke i druge privrede i infrastrukturalnog
planiranja. Pri tome se ne smije zanemariti ni glas javnosti kao građana,
turista i ostalih segmenata društva. Samo ćemo na taj način biti ispre d
nekih djelatnosti koje znaju biti vrlo agresivne kada je u pitanju šuma stavljajući
nas pred gotov čin s već završenim projektima za gradnju cesta, dalekovoda
i drugih objekata po kojima stradaju veliki i značajni kompleksi
šuma.


U izradi programa za unapređivanje šuma posebne namjene, posebnu
pažnju treba posvetiti gospodarskoj razdiobi šuma. Standardne šumarske kriterije
treba proširiti funkcionalnim i drugim kategorijama. Dosadašnju gospodarsku
podjelu na odjele ,i odsjeke u šumama posebne namjene ne smatram
dovoljnom i mislim da nam je potrebnija detaljnija razdioba tako da ona
seže i do izlučivanja grupe stabala, pa čak i do pojedinačnih egzemplara
soliternih stabala.


Glavni problem kod uređivanja ovih šuma je programiranje dinamike
razvoja sastojine ili drugih šumskih vegetacijsikih dijelova. Za razliku od ekonomskih
šuma gdje je gospodarski cilj postizanja sječive zrelosti, kod ovih
se šuma u gospodarenju uglavnom računa s fizičkom zrelosti. Drugo, svi
objekti u prostoru (komunikacije, tehnički uređaji, zgrade i dr.) imaju kon-


Parkšuma u Rovinju: Povremeni potok premošten je drvenim mostom
Foto: M. Rukavina, 1984.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 46     <-- 46 -->        PDF

stantne gabarite dok vegetacija — šuma vremenom naravno mijenja dimenzije,
te se kod propisivanja gospodarskih mjera moraju dovesti u sklad
ove nepodudarnosti.


Gospodarski ciljevi moraju biti vrlo jasno izraženi da bi se osigurala
pejzažno-fizionomska trajnost oblika. Pri tome je važno posvetiti posebnu
pažnju regeneraciji koja treba omogućiti da nakon propadanja od fizičke
zrelosti imamo odmah ili u čim kraćem periodu zamjenu, tako da opći pejzažni
oblici nemaju nagla nepoželjna estetska osiromašenja u prostoru.


Specifični karakter gospodarenja šumama posebne namjene se očituje u
tome da se gospodarskim mjerama moramo boriti protiv utjecaja prirode, za
razliku od ekonomskih šuma gdje istim potpomažemo prirodu. Naime, sastav
tih šuma je često od vrsta van svog prirodnog areala, te biološki jača autohtona
vegetacija istiskuje postojeće vrste. U tim slučajevima pažljivo planiranim
gospodarskim mjerama uređivač mora osigurati kontinuitet tih vrijednih
postojećih šuma.


Iz naprijed navedenih razloga, kao i nekih drugih pokazatelja takve
šume su zdravstveno labilniji sistemi od nekih drugih kategorija šuma. Smatramo
da su dosadašnje imisije štetnih plinova u atmosferu (i ibez TE Plomin
II) u Istri uzrokovala nagla sušenja pojedinih alohtonih (Abies insignis,
Cedrus deodara) i drugih vrsta dok su autohtone šume zasad još očuvane.


U uređajnim elaboratima za šume posebne namjene, moraju biti posebno
dobro obrađene i definirane komunikacije u skladu sa funkcijom koja
prevladava. Budući da sve šume posebne namjene moraju imati izražen javni
karakter, samim time trebaju biti osposobljene za prihvat većeg broja
posjetilaca. Osim komunikacija treba riješiti problem prihvatne zone, za
parkiranje prostora, rješenja ulaznog dijela i dr.


Uređajnim elaboratima treba predvidjeti, naravno u skladu sa prevladavajućim
funkcijama, koji sadržaji u smislu tehničkih uređaja mogu i trebaju
doći u te šume (trim-staze, klupe i objekti i drugi sadržaji). Smatram
da to moraju propisati šumarski stručnjaci jer navedeni sadržaji trebaju biti
u optimalnom odnosu prema šumi, a nije bilo rijetkost da su raznih stručnjaci,
pretežno arhitekti, u rješavanju ovih problema vrlo agresivno zadirali
u šumske sastojine i tako ih devastirali.


Da bi se omogućilo pravilno i intenzivno gospodarenje u tim šumama
potrebno je da programi za gospodarenje sadrže i adekvatni kartografski
prikaz. Mislim da bi u ovom slučaju karte morale biti barem u mjerilu
1:2000. S obzirom da se tu radi uglavnom o daleko manjim površinama
nego što je to slučaj u ekonomskim šumama, tako bi mjerilo bilo sasvim
prikladno i za operativne potrebe.


Financiranje troškova izrade programa za unapređivanje šuma posebne
namjene rješeno je, kao i za ostale kategorije šuma, novim Zakonom o šumama,
a za financiranje intenzivnog gospodarenja treba uključiti širu društvenu
zajednicu. Bojazan da društvo nije zainteresirano za unapređenje tih
šuma nije opravdana. Nepokolebljivom, upornom stručnom argumentacijom
javnost će se sigurno uključiti u razvoj tih šuma, to više ako uspijemo dokazati
kakva je njihova uloga i karakter infrastrukturalne komponente.


Međutim moguće je postaviti pitanje je li to posao nas šumara ili prostornih
planera, arhitekata odnosno nekih drugih zanimanja. Najjednostav
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 47     <-- 47 -->        PDF

niji odgovor na to pitanje je ovaj primjer: U Općini Rovinj na oko 30 km
obale nalazi se oko 1500 ha šuma posebne namjene. Zar može tko drugi
osim šumara, imajući u vidu i potrebe suvremenog života, bolje brinuti se


o njihovom očuvanju i uključivanju u krajolik obalnog pojasa? Na kraju
izražavam mišljenje, da veći dio postavki za šume posebne namjene trebaju
važiti i za velik dio šuma na području krša, jer je i tu proizvodnja mase
sječivog etata sasvim sekundarnog značaja. Imajući u vidu ogromne pejzaže
koji se ostvaruju kod redovitih šumsko-gospodarskih radova (velike sjeeine,
pošumljavanje površina) u ekonomskim šumama također bi trebalo voditi
računa i o pejzažno-ekološkoj komponenti.
Mislim da bi u području ekonomskih šuma na području svake Šumarije
trebalo izdvojiti pojedine šume (ili dijelove) koje bi imale karakter šume
posebne namjene ili čak odnosni prostor ili površine koje zaslužuju osnivanje
šuma posebne namjene. Vjerujem da svaka Šumarija ima 25—50 ha neke
šume sa izvjesnim specifičnostima, koje bi se mogle i trebale izlučiti i dati
im posebni tretman.


Ukoliko mi šumari već sada tako ne počnemo razmišljati, ubrzo će nas
javnost na to prisiliti. Poznato je da u nekim zemljama utjecaj javnosti dolazi
do izražaja u organiziranim oblicima, negdje čak u formiranju političkih
stranaka. Prof. dr K1 e p a c iznio je podatak da potrošnja drva raste
u skladu sa porastom razvoja pojedine zemlje, a ja sam mišljenja da i briga
i osjetljivost javnosti u pogledu šuma još brže raste sa stupnjem razvoja pojedine
zemlje. Zato ovime pozivam kolege da osim naših svakodnevnih briga


o drvnoj masi i sječivom etatu više pažnje posvetimo šumi kao živom biću,
odnosno budimo manje »drveni«, a više »zeleni«.
ZAKLJUČAK


Sve jači proces sužavanja prostora djelovanja šumarstva se sve više koncentrira
na direktnoj utilitarnosti i time degradira uloga i značaj šuma, a
i šumarstva kao privredne grane.


Šumarstvo treba svojim djelovanjem putem osnova gospodarenja, programa
za gospodarenje kao i gospodarskim radovima u potpunosti afirmirati
opće korisne funkcije šuma i artikulirati ostvarivanje potreba društva za
koristi šuma materijalne prirode.


Kod izrade uređajnih elaborata osim standardnih šumarskih kriterija
posebnu pažnju posvetiti estetskom uređenju šuma, oblikovanju pejzažakreativnom korištenju prostora.


LITERATURA


Krstić , A.: Uređenje predela i park šuma Socijalistička privreda, Beograd 1951.
M a r i n o vi ć-Uzel ac, A. Socijalni prostor, Prostor i društvo SNL Zagreb 1978.
Meštrović , 5.: Zaštita prirode u Jugoslaviji Radovi br. 1/84, Institut Jastre


barsko, Zagreb 1984.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 48     <-- 48 -->        PDF

M. Kolić
Development of Programme for Management of Forests with Management of


Forests with a Special Purpose


Summary


The law on forests in Croatia differentiates forests according to their purpose
in economic, protection and specialpurpose forests. Forests with a special
purpose include also those for rest and recreation. According to the law these
forests must also have a basic management policy, which, conversely to the basic
management policies for economic forests, is called a ´programme for management
of forests with a special purpose´. The author sets out principles for realisation
of such a programme based on the principle that such a forest has to be
treated as part of an ecosystem. Consequently management should be programmed
according to the principle of the duration of physiognomical-easthetic and landscape
components, and not according to the classical principle of income duration,
(op)


ČETINJAČE U OKOLINI ROVINJA


I :?*´ ´
Zeleni pojas oko grada Rovinja — grada na zapadnoj obali Istre — datira od
1900. godine. Podignut je sadnjom biljaka raznolikog šumskog drveća. U područje
prirodne submediteranske šume unesene su četinjače: Pinus nigra Arn., Pinus halepensis
Mili., Pinus brutia Ten., Pinus pinea L., Pinus strobus L., Picea excelsa
Lk. Abies cephalonica Lound., Abies concolor Lind., Cedrus deodara Lews., Cedrus
atlantica man., Pseudotsuga taxifolia Britt., Cupressus sempervirens L. variatio
horisontalis i variatio pyramidalis. C. macrocarpa Hartw., te vjerojatno C. Goveniana
Gord., C. Torulosa Don. i C. fenebris Endl.. Chamaecyparis Lawsoniana
Perl, i dr. — Te su se vrste do danas održale, ali nije isključeno, da je bilo i
drugih,bar pojedinačno. Pojedine od navedenih vrsta uzgojene su u sastojinama.
a druge kao samci (soliteri) ili u drvoredima.


Površina sastojina parkova i parkšumica od navedenih vrsta iznosi oko 200 ha
(točne se površine ne mogu navesti zbog pomanjkanja podataka), a pripadaju
raznim vlasnicima. Na sjevernoj strani grada nalazi se park tamošnje bolnice
(Hospitio marina). Od njega prema jugu prostiru se nasadi raznih privatnika, kao
i nasadi grada Rovinja, a na njih se nadovezuje bivši posjed obitelji Hitterott.
Potonji je i najveći. On se prostire na površini od od kojiih 130 ha, od čega se
90 nalazi na kopnenom dijelu, a ostalo na nekoliko otočića.


(Šumarski list. prosinac 1946.. str. 215—218).


Nap. Uredništva: Današnja parkšuma Zlatni rt obuhvaća kopneni dio b. posjeda Hitterot.