DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 13     <-- 13 -->        PDF

tJDK (630*451.2:231.9)001 Sum. list CIX (1985) 410


ISTRAŽIVANJE NOVČANIH VELIČINA ŠTETA OD DIVLJACI U
MJEŠOVITIM SASTOJINAMA HRASTA LUŽNJAKA I
POLJSKOG JASENA


Uroš GOLUBOVIC*


SAŽETAK: U ovom, trećem po redu, autorovu radu prikazani
su kontinuirani rezultati istraživanja novčanih iznosa šteta od
divljači u mladim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena.


Autor je istraživao na stalnim pokusnim plohama od kojih
ja jedna ograđena, a druga — komparativna — neograđena pokusna
ploha.


Na kraju rada autor numerički dokazuje i zaključuje da od
divljači napadana stabla zaostaju u debljinama, visinama i vrijednostima
prema onima što su bila ograđena, te iznosi direktne,
štete po jedinici površine u istraživanim sastojinama.


UVOD


Poznato je da divljač pričinjava znatne štete u mladim jednodobnim
šumama i na stabalcima u prebornim šumama.


Cinjem su razni pokušaji da se stabalca zaštite premazivanjem ili omotavanjem
ljepljivim trakama i folijama, a kao najuspješnije se pokazalo ograđivanje
mladih sastojina do njihove određene starosti. Sva tri načina zaštite
mladih sastojina i stabalaca su skupa, ali su redovito novčani iznosi šteta od
divljači veći nego što su troškovi zaštite.


O tome smo pisali u dva navrata (1, 4), a ovaj treći napis predstavlja
nastavak naših daljnjih istraživanja te aktualne problematike u šumarstvu.
Istraživali smo na stalnoj pokusnoj plohi, postavljenoj prije 17 godina na
području Šumarije Lipovljani u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac«, odjel


107. na površini od 1 ha. Pola pokusne plohe, odnosno 0,50 ha smo čvrsto
ogradili, a druga komparativna polovina je ostala neograđena.
NATURALNI POKAZATELJI


Zimi 1983/84. godine prije početka svih snimanja — pristupili smo posebnom
čišćenju nepoželjnih vrsta, te vrsta drveća što su nam ciljem gospodarenja,
ali koje su bile u zasjeni ili su pak smetale razvoju drugih boljih
stabalaca.


*) Dr Uroš Golubović, dipl. inž. šum., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Simunska c. 25.


419
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 14     <-- 14 -->        PDF

U tabeli 1. i 2. prikazani smo u apsolutnim iznosima i postocima broj
izvađenih stabalaca po vrstama drveća na obje pokusne plohe (»A*< i »-B«).
Ti su podaci zanimljivi, pa ćemo ih odmah i analizirati.


Tabela 1.


BHOJ IZVAĐENIH STABALACA U ČIŠĆENJU 1983/84-.
Vrsta drvećaji hrast jasen brijest grab ostalo ukupno


i


P 0 K USNA P L 0 H A " A "


Broj stabalaca 19 1957 954 425 373 3728
U postotku 0.5 52.5 25.6 11.4lO.
J 100.0
Tabela 2.


P 0 K U 5 S A P L 0 H A " B "
Broj oštećeno 7 271 393 27 14 712
stabaneoštećeno
p 1702 1574 1178 1046 5602
laca ukupno 9 1973 2067 1205 1060 6314
U postotku 0.1 31.2 32.7 19.1 16.9 100.0


Kako se iz tab. 1. vidi na ograđenoj pokusnoj plohi »A« izvadili smo


3.728 stabalaca. a ni jedno od njih nije bilo oštećeno od divljači. Struktura
tih izvađenih stabalaca po vrstama drveća se vidi iz tabele 1. Uglavnom je
najviše bilo tj. 52,5% jasenovih stabalaca, a iza njih dolaze brestova stabalca
s 25,6% itd.
Međutim zanimlijvi su podaci s neodgrađene pokusne plohe »B«:


Prema tab. 2. ukupno smo izvadili 6.314 stabalaca, od čega je 712 izvađenih
stabalaca ili 11,3% bilo oštećeno (oguljeno) od divljači. Od samo 9 izvađenih
hrastovih stabalaca — 7 ih je bilo oštećeno od divljači, dok je jasenovih stabalaca
bilo oštećeno 13,7%, brestovih 19,0% itd.


Tabela 3.


BRCJ STABALACA KIBLI JE ČliĆEiJA


Vrsta drveća hrast j jasen j brijest j feral; ostalo \ ukupno 1


Broj staoalaca
ü postotku
1973.
51,23
2. .9 19.0
29.27
18.P
2781
16."
19492
1QC.0
Eroj stabalaca
U po 13to´Bca
lr ´7C
1%3
;.;0-C
57.1
-.´318 1089
7 -. 7 ICO.O
Broj stabalaca
U postotku
1983.
1534
21.9
90 J5 903
lj .2
999
7.1
197014
100.0


U tabeli 3. smo prikazali broj stabalaca na ograđenoj pokusnoj plohi »A«
nakon čišćenja po godinama mjerenja i po vrstama drveća.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Mjerenja smo obavili 1973, 1978. i 1983. godine ili svake 5-te godine, pa
se iz tab. (kolona »ukupno«) vidi da je 1973. godine na pokusnoj plohi bilo


16.422 stabalca (32.844/ha) kada je sastojina jmala 5 godina, zatim da je 1978.
godine imala 14.156 stabalaca (28.312/ha) kada je bila stara 10 godina i 1983.
godine 7.014 stabalaca (14.028/ha) kada je imala 15 godina.
Iz tabele se također vidi da ni jedne godine na toj pokusnoj plohi nije
bilo oštećenja od divljači, jer je čvrsto ograđena. Osim toga se vide apsolutni
i postotni odnosi vrša drveća iz kojih se može razabrati da hrasta ima dovoljno,
čak oko 22% (1983. godine), a jasena 57,6%, dok se broj brestovih
stabalaca smanjio na 11,2% zbog njegovog prirodnog odumiranja, a broj
grabovih stabalaca smanjili smo uzgojnim zahvatima na 7,1%. Godine 1983.
na pokusnoj plohi su se pojavile i neke voćkarice (2,2%) koje ranijih godina
ni jesmo evidentirali.


Ove podatke smo ukratko komentirali zato što nam slijede zanimljivi podaci
iz komparativne, neograđene pokusne plohe »B« što ih donosimo u
tabeli 4. U toj tabeli su, naime, najzanimljiviji podaci što smo ih, po godinama
mjerenja, prikazali u posljednjoj koloni (»postoci oštećenih stabalaca«)
po vrstama drveća.Iz te kolone se vidi da je od divljači najnapadanija vrsta
drveća poljski jasen. Od ukupnog broja oštećenih stabalaca u 1983. godini
53,0% se odnosi na jasenova stabalca, a 8,2% na hrastova. Doduše godine 1373.
jasenovih je stabalaca bilo oštećeno 54,4%, a hrastovih 9.9 ili okruglo 10%
od ukupnog broja oštećenih stabalaca na pokusnoj plohi. Interesantno je istaći
da je 107. odjel u kome se nalaze navedene pokusne plohe — 70-tih godina
bio snažno zahvaćen sušenjem, pa je, kao posljedica toga, i snažno prorijeđen.
Nakon toga je buknuo pomladak svih vrsta drveća u cijelom odjelu (32 ha),
pa se divljač razmiljela po njemu — čime tumačimo da su oštećenja na pokusnoj
plohi godine 1978. bila nešto manja od oštećenja 1973. i 1983. godine.


Kako se iz sumarnih podataka tab. 4. (i odnosne kolone) vidi, najveće
oštećenje od divljači je bilo 1983. godine s iznosom od 35,8%, zatim 1973. godine
20,7% od ukupnog broja stabalaca na pokusnoj plohi »B«. Tome je, kako
smo istakli, vjerojatno razlog manja koncentracija divljači na pokusnoj plohi,
odnosno veće obilje stabalaca na raspoloženje divljači za oštećivanje.


VRIJEDNOSNI POKAZATELJI


Za utvrđivanje vrijednosti i odštetnih vrijednosti od divljači i u ovom


radu smo primijetili istu metodu, odnosno Glaserovu formulu, koja kaže da


se vrijednosti sastojina odnosa kao kvadrati njihovih starosti. Dakle Ai : Ax =


Ax i2
= i2 : x2, a odakle prilagođeno računanju po stabalcu Ai = n


2


x
pri čemu:


Ai = prosječna vrijednost 1 stabalca mlade sastojine koju utvrđujemo;


Ax = prosječena vrijednost 1 stabla približno zrele sastojine za sječu,


i = starost 1 stabalca mlade sastojine čiju vrijednost utvrđujemo;


koja je unaprijed utvrđena;


x = starost 1 stabla približno zrele sastojine;


n = broj stabalaca na pokusnim plohama.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Tabela 4.


BliOJ STABALACA POSLIJE Q] 2.C2NJA


Vrata drveća hrast jasen brijest grab ostalo r


ukupno


P 0 K U S H A i LOH A " 33 ´


kroj oštećenih f 541 5222 | 79 45 5687


stab. neoateĆT-nih. 31-0 2699 3354 2493 12148


1975. ukupno 3441 5931 3955 2340 15835


U postotku 21.7 37.4 24.3 16.1 100.0
Broj o:i te ´. enih 271 1401 794 324 81 2871
stab. nsoštećeicih 15--3 4987 2892 14 51 141 10974
1973. ukupno 17?4 6338 3686 1775 15845


U postotku 46.2 2:.. 6 12.3 1.6 100.0


Broj ; oštećenih - 85 1705 82 36 27 1935


stab. ´:iLüLtc-ćenih. 1511 451 4 57 139 3472


1985.1 ukopno 1017 3215 533 475 166 5405


U postotku 18.3 59.5 9.9 8.8 ?.o 100.0


Postotak 1373. 9.9 54.4 2.0 l.S 23.3
oštećenih 1970. 15.5 21.9 21.5 18.3 56.5 20.7
stabalaca , 1985. 8.2 53.0 ».. 7.6 16.5 35.8


Tabela 5.


Naturali-i i vri j ed.no sni pokazatelji po godinama snimanja
Vrsta drveća
Broj stabalaca Vrijednost 1din.
godin e
stabalca Ukupns vrijednos t
din.
19 7 J 1978 198} 1973 1978 1983 1973 1978 1985
p 0 K U L N A PLOH A " A "
Hrast 342 J 2164 1554 0,93 4,51 9,5´+ 3185 9760 146 34
J asen 7231 8090 40 39 0,36 1,76 3,72 260J 14238 15025
Brijes t 2987 2618 788 0,03 0,16 0,34 90 451 268
Grab 2781 1084 499 0,00 0,01 0,02 6 11 10
Ukupno 16422 14156 6860 5882 24460 29937
Tabela 6.
p OKU S N A P L 0 H A ii B "
Hrast 3441 1774 101? 0,93 4,51 9,54 3200 8001 9702
Jasen 5921 6388 3216 0,36 1,76 3,72 2132 11243 11964
Brijes t 3993 3656 533 0,03 0,16 0,34 118 590 181
Grab 2540 1775 473 0,00 0,01 0,02 5 20 9
Ukupno 15835 13845 5405 5455 19854 21856
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ovdje napominjeno da Glaser za »Ax« i »x« uzima za listače 60 godina
starosti, a ne »približno zrelu sastojinu za sječu« (2). Budući da nijesmo imali
pokusne plohe sa sastojinom od 60 godina starosti, a inače jednakih uvjeta


— zakonitost koju je Glaser otkrio proširili smo na »približno zrelu sastojinu
za sječu«. Vjerujemo da je i praktično dozvoljena ta analogija.
Po toj formuli smo utvrdili vrijednosti stabalaca po vrstama drveća na
obje pokusne plohe i rezultate prikazali u tabelama 5. i 6.


Ovi podaci su zanimljivi pa ćemo ih zato i malo više komentirati.


Iz tab. 5. se vidi da smo na ograđenoj pokusnoj plohi »A« godine 1973.
na 0,50 ha izbrojali 16.422 stabalca svih vrsta drveća i utvrdili njihovu vrijednost
s iznosom od 5.822 dinara. Nakon 5 godina, odnosno 1978. godine i
nakon provedenog čišćenja u toj plohi — izbrojili smo 14.156 stabalaca s
vrijednošćcu od 24.460 dinara ili 4,16 puta većom. Godine 1983. ili nakon
narednih 5 godina na pokusnoj plohi smo izbrojali 6.860 stabalaca svih vrsta
drveća (bez voćkarica) i utvrdili im vrijednost po navedenoj formuli i po istim
cijenama (iz 1973. god.) s iznosom od 29.937 dinara, ili 1,22 puta većoj, odnosno
za 5,09 puta većoj u odnosu na 1973. godinu.


Iako se broj stabalaca na pokusnoj plohi smanjio od 1973. do 1983. godine
za 2,39 puta — vrijednost im se povećala, ´kako smo već naveli, za 5,09 puta.


Kako se iz formule vidi, vrijednost i starost približno zrele sastojine,
te vrijednost dinara su konstantne veličine, pa je otuda vrijednost mlade sastojine
funkcija kvadrata njezine starosti.


hW


OGRA; i NA
POK PLOHA


OGRAĐENA


POK PLOHA


NEUGRAĐENA


(KONTROLNA)


POK PLOHA


´ đ.jcm|


S[ 2 Izravnane vistne hrasta
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 18     <-- 18 -->        PDF

A - OGRAĐENA POK PLOHA
S - NEOGRAKHA (KONTROLU POK U HA


Of p,´,j;rss
POK PLOHA


,., ., SI. ´,. Ukupna vrijednost hrastovih i JGS^novIh


´... i :.´ ^vnar» visme |asei a


stabalaca na pokusnim plohama


A to se opet najbolje vidi i iz vrijednosti jednog stabalca po godinama
mjerenja koja je vrijednost, npr. hrastovog, u 10 godina porasla za 10,26 puta.
To se isto vidi i iz tab. 5. i 6. gdje su vrijednosti pojedinih stabalaca iste, jer
su istih starosti.


Prema tome, razlike koje su u vrijednostima nastale između te dvije
pokusne plohe — narasle su, zapravo, iz razlika u broju i kvaliteti stabalaca
na njime. I one su znatne. U godini 1973. bila je vrednija ograađena od neograđene
plohe za 7,8%; godine 1978. za 23,2%, a godine 1983. za 37,00%.


Iz grafičkog prikaza (si. 1) vidi se da su stabalca hrasta i jasena na ograđenoj
plohi (puna linija) u prosjeku nešto deblja od njihovih vršnjaka (crtkana
linija) na neograđenoj plohi. Dakle, dok se u ograđenoj plohi stabalca debljaju,
dotle ona u neograđenoj plohi »liječe rane« od divljači. To se vidi i po visinama
hrastovih i jasenovih stabalaca, što smo ih grafički prikazali na slikama


2. i 3.
Te su razlike također znatne i zato skrećemo pažnju na njih.
I na kraju histogramom smo predstavili (si. 4) ukupne vrijednosti hrastovih
i jasenovih stabalaca na pokusnim plohama, iz koga se još zornije vide
te razlike.


NOVČANI POKAZATELJI IZNOSA ŠTETA
OD DIVLJACI


U tabelama 7. i 8. saželi smo (i ponovili) sve relevantne rezultate istraživanja
— kako bismo logičnije odgovorili na pitanje postavljeno u ovome podnaslovu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Navedeni podaci u tabelama se odnose samo na neograđenu plohu »B«,
jer u ograđenoj, kako smo to već istakli, nikada nije bilo od divljači oštećenih
stabalaca.


Tabela 7.


BROJ OŠTEGENIt . STABALACA KA POKU SNOJ PLOHI " B "


Vrsta drveća hrast jasen brijest grab ukupno
1973. god. 341 3222 79 45 3687
1978. god. 271 14-01 794 324 2871
1983- god. 83 1705 82 36 1933


Dakle, u tabeli 7. vidi se broj od divljači oštećenih stabalaca po vrstama
drveća i godinama mjerenja. U tabeli 8. smo prikazali postotke od ukupnog
broja oštećenih stabalaca. isto po vrstama drveća i godinama mjerenja. Ali
u toj tabeli smo prikazali i apsolutne iznose šteta od divljači u dinarima —
pod uvjetom da će se ta stabalaca sva posušiti ili da će se zbog svog izgleda,
deformiranosti, zalomljenosti i si. morati uzgojnim zahvatima ukloniti iz sastojine.


Tabela 8.


--i
POSTOCI OŠTEĆENJA I VRIJEDNOSTI OŠTEĆENIH STABALACA
NA POKUSNOJ PLOHI " B "
Postotak oštećenja |Vrijednost ošteć. stab.
Vrsta drveća din.
godine


1973 1978 1983 1973 1978 1983
Hrast 9.9 15.3 8.2 327 1224 792
Jasen 54.4 21.9 53.0 1159 2463 6343
Brijest 2.0 21.5 15.4 2 127 28
Grab 1.8 18.3 7.6 0 4 1
U kupno 23.3 20.7 35,8 1448 3817 7164


Znači, pod tim uvjetima u 1983.. godini, kako se i tab. 8. vidi, nastala šteta
od divljači iznosi 7.164 dinara, odnosno 14.328 din/ha. To je blizu 1,5 milijuna
starih dinara po 1 ha, a to je daleko više nego što iznose troškovi ograđivanja
mladih sastojina, o čemu smo ranije pisali (1).


Treba posebno istaći da se ograde ne podižu na istom mjestu trajno,
nego samo dotle dok stabalca ne »pobjegnu« zubu i rogu divljači. Naprotiv,
štetne posljedice od divljači prate stabla do njihove sječne zrelosti. Upravo
se tada ne samo »-pročita« učinjen propust u mladosti sastojine nego se i finan
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 20     <-- 20 -->        PDF

cijski osveti u njezinoj starosti (sječnoj zrelosti). Tada se, naime, u primarnoj
i finalnoj preradi skupo proizvedeni sortimenti moraju bonificirati ili čak
škartirati (3).


ZAKLJUČNE NAPOMENE


Na temelju iznesenog u ovome napisu i na osnovi naših prijašnjih istraživanja
navedene problematike u mladim, jednodobnkn, mješovitim sastojinama
hrasta lužnjaka i poljskog jasena — u mogućnosti smo dati slijedeće
zaključne napomene.


1. Hrastova i jasenova stabalca što su napadana od divljači u pravilu
zaostaju u debljinama:
— za 15 godina 20,4% ograđenih hrastovih stabalaca imaju prsne promjere
(1,30 m) od 6—14 cm. a tek 10.1"/<; neograđenih hrastovih stabalaca dosežu
te promjere;
— za 15 godina 19,0% odgrađenih jasenovih stabalaca imaju prsne promjere
od 6 — 14 cm. a 19.4% neograđenih jasenovih stabalaca dosežu te promjere.
Kako se iz ovih podataka vidi, istih su ili nešto jačih debljina jasenova
stabalca na neogradenoj pokusnoj plohi. Mislimo da je razlog tome što su
jasenova stabalca u prsnim visinama ranjavana i deformirana od divljači, pa
su nepravilno zarastala i ostala nepravilnih oblika, pa im to nijesu pravi
nego lažni promjeri, jer se vrpca prilikom mjerenja nije mogla priljubiti uz
stabalca.


2. Hrastova i jasenova stabalca što su napadana od divljači zaostaju u
visinama:

ograđena hrastova stabalca imaju za 14% veće prosječne visine od onih
neograđenih.


3. Hrastova i jasenova stabalca što su napadana od divljači zaostaju u
vrijednostima:
— ograđena hrastova stabalca su za 50,8% vrednija od onih neograđenih. dok
su
ograđena jasenova stabalca vrednija za 25,6% od onih neograđenih.


4. Utvrđena šteta od divljači u 1983. godini iznosi 14.328 din/ha i ona
je znatna. Odjel u kojem smo istraživali ima površinu od 32 ha, i u njemu
je 1984´85. godine izvršen dovršni sjek, što znači da se u njemu očekuje i.
bujno pomlađenje, a time i goleme štete od divljači. Prema ovim podacima
i cijenama iz 1973. god. za očekivati je da bi šteta od divljači u tome odjelu
mogla iznositi blizu 46 milijuna starih dinara, što predstavlja veliki iznos.
5.
Mlade jednodobne sastojine treba ograđivati do 20-te ili 25-te godine njihove
starosti kako bi se izbjegle te goleme štete, tim prije što su troškovi
ograđivanja manji od mogućih šteta.
6.
Nastali ožiljci od divljači u mladosti sastojine — otkrivaju se u primarnoj
i finalnoj preradi drva i oni direktno utječu na bonifikaciju kvalitete sortimenata
ili njihovo škartiranje u toj preradi.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 21     <-- 21 -->        PDF

LITERATURA


1.
G o 1 u b o v i ć, U.: Utvrđivanje vrijednosnog (novčanog) iznosa šteta od divljaci
u mješovitim isastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena. «Šumarski
list« 5—7/1981.
2.
Kraljić , B.: Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva. (Udžbenik,
str. 1—802), Zagreb 1952.
3.
P 1 a v š i ć, M. i G o 1 u b o v i ć, U.: Istraživanje vrijednosti bruto produkta u
eksploataciji šuma, primarnoj i finalnoj proizvodnji drvne industrije koju omogućuje
hektar (zrele) nizinske slavonske šume. (offset, str. 1—132), Zagreb
1970.
4.
P 1 a v š i ć, M. i G o 1 u b o v i ć. U.: Utvrđivanje šteta od divljači. »Šumarski
list« 7—9/1974.
Investigation of the Monetary Magnitudes of Damage Caused by Game to Mixed
Stands of Pedunculate Oak and Field Ash


Summary


In this work the author presents the results of investigations into damage
caused by game to young forests of pedunculate oak and field ash. carried out
over a period of fifteen years.


It has long been known that game causes serious damage to young forests
by biting into top buds and byabrading the bark of young trees with their teeth
and horns. However, before these investigations, no attempt had been made to
assess such damage in terms of money.


In his first two relevant works, and in this third, more complete and all-
embracing one, the author has presented interesting results arived at by investigations
conducted on a permanent experimental pilot, one half of which was
solidly fenced-off and the other (control) was not, thus allowing deer and roe
freely to move about.


On the basis of a specially devised methodology of investigation and the
results obtained, the author has concluded that game slows down the growth
of young oak and ash trees up lo as much as 10 per cent in thickness, up to 14
per cent in height, and up to 51 per cent in termos of value.


Furthermore, has findings show thai direct annual damage caused by game
can amount up to close on 15,000 din ha (one hectare = 2.47 acres), and proposes
to have young stands (until they reach the age of 20 or 25 years) fenced
off since the costs of such fences are considerably smaller might be caused by game.


In addition, the author emphasizes that scars lelt by game on young trees
considerably degrade the class of asssortments at the time of felling, particularly
in the primary and final processing of oak- and ash wood, and thereby lower
the price of wood.