DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 101     <-- 101 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE


DIE BÖHMISCHEN UND MÄRISCHNE URWÄLDER — IHRE
STRUKTUR UND ÖKOLOGIE


Eduard Prusa


Izdala Čehoslovačka akademija znanosti, serija Vegetacija ČSSR A 15, Prag 1985
578 stranica, 88 fotografija, 112 crteža, 95 tablica i 200 karata. Naklada 700 primjeraka,
cijena 218,00 Kčs


Autor ove knjige — Struktura i ekologija čeških i moravskih prašuma — rođen
je 1921. godine i nakon završetka studija na Visokoj školi za šumarstvo u Pragu
1947. godine zapošljava se u službi uređivanja šuma a od 1956. godine posebno
se, kao specijalist, bavi tipologijom i eikologijom šuma. Uz svoj redovni posao
posebnu pažnju posvetio je ostacima prašumskih tipova na području Češke i Moravske,
koristeći .proučavanjima njihove strukture i ekologije velik dio svoga
slobodnog vremena, kako ističe prof, dr Kurt ZUKRIGL u svom prikazu ove knjige
u časopisu »Centralblat für das gesamte Forstwesen (sv. 2./1985., str. 112).


Sadržaj knjige podijeljen je na ova poglavlja:


Uvod (str. 9—12),
Značenje prašuma (str. 13—17),
Ugroženost prašuma i perspektive njihovog očuvanja (str. 18—22),
Metode rada (str. 23—27),
Osvrt na literaturu (str. 28—30),
Kratke karakteristike (prašuma) (str. 31—37)
Prikazi prašumskih objekata Lanžhol, Polom, Razula, Salajka, Žakova hora, Složec


— Medvedice, Zofin, Boubin i Bila Opava te državnog rezervata prirode Doutnač
s prilogom karata i sažetkom zaključaka) (str. 38 — 563),
Zaključna riječ (str. 564 — 565),
Sažetak na češkom jeziku (str. 566—572) i
Literatura (str. 573—578).
Za svaki objekt prikazana je njegova povijest, prirodni odnosi, šumske zajednice,
sloj drveća odnosno sastav prašume po učešću pojedinih vrsta drveća, taksacijskim
podacima, stadiju razvoja, ugroženost te stanje pomlađivanja. Na kraju
su zaključna razmatranja i karte.


Karte su reproducirane u mjerilu 1:1000 i prikazuju sadržajnu inventarizaciju
sastojina odnosne prašume s detaljnim rasporedom svih stabala s promjerom 10
i više cm, zatim izumrlih stabala, njihovih ostataka i panjeva. Prostorni razmještaj
utvrđen je snimanjem Wildovim buzolnim teodolitom TO i na površini od cea
270 ha, koliko iznosi površina svih opisanih prašuma, autor je snimio i na kartu
prenio svega 54 799 živih stabala, 10 139 izumrlih i 1690 panjeva po vrstama drveća
i njihovim promjerima te kvalitetom stabala, s ucrtanim granicama pod


507
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 102     <-- 102 -->        PDF

rasta i granicama zajednica. Među 88 fotografija za svaki objekt nalazi se aerosnimka
(s naznakom smjera snimanja).


Možemo se zapitati, da li je moguće, da se u Češkoj i Moravskoj, dakle u srcu
Evrope, mogle održati površine prašuma? Moguće je, jer su još polovinom XIX
stoljeća pod prašumama bile znatne površine, a dijelovi nekih stavljeni su pod
zaštitu kao prašumske sastojine u objektu Zolfin, (površina 50,49 ha, izručenih
iz redovnog gospodarenja 1838. godine), u Boubimu (površine 46,66 ha, iz 1856. godine)
i u objektu Polom (površine 19,39 ha, iz 1861. godine.).


Prašuma 2 of in nalazi se u brdima Novohradske hory te je najveća i najstarija
zaštićena prašuma. Tadašnji vlasnik domene Nove Hrady, GEORG AUGUSTIN
LANGEVAL-BUQUOY, svom inspektoratu Francu Zelezny javlja, da je
»odlučio (taj) dio šume ostaviti kao spomenik i za duga vremena održati ga za
promatranje na zadovoljstvo istinskih prijatelja prirode.« Također je naredio,
da se »u tom dijelu šume ne smije oboriti ni jedno stablo, računati sa steljom
i sakupljanjem sitnog drva, ukratko, da sve ostane u današnjem stanju««. U ovoj
prašumi na jednom profilu tla dubokog 45 cm analiziran je cvjetni pelud i utvrđeno,
da su smreka i jela zamijenile svoj udio u sastojini, udio smreke od 20%
porastao je na 40°/o a jele od 50% opao na oko 15%. Starosni razmak između
najnižeg i najvišeg horizonta ocjenjenn je s 500 godina. Udio bora povišen je od 8
na 20%. Zanimljivo je, da se u tom razdoblju povećao i udio peluda Granimea
i cerealij.a za gotovo deset puta.


Iz prašume Boubi n postoje snimke iz 1847—50. godine s više pokusnih ploha
svaka od od jednog jutra (0,5754 ha) pa i crteži o rasporedu živih stabala i leževine,
od kojih su neka stabla izvale. To je djelo nadšumara JOSEF-a JOHN-a.
Inicijativa Johna za očuvanje prašume našla je podršku nadšumamika von PAN-
NEVITZ-a, koji je kod vlasnika šume vojvode Jana Adolfa SCHWARZENBERG-a
isposlovao, da je 1958. godine površina od 144 ha isključena iz normalnog gospodarenja,
a u gospodarskoj osnovi iz 1882—91. određeno je da se prašuma treba
održati a »-njega prepustiti majci prirode«.


Objekt Polo m posebnim sječnim planom 1861. godine ostavljen je ikao
»ukrasna šuma«, a u izvještaju o ekskurziji prigodom godišnje skupštine Češkog
šumarskog društva saznajemo, da se u šumi Polom prolazi »između jakih, uspravnih
i punodrvnih (valjkastih) stabala stare, za sječu dozrele sastojine«.


Ostali prikazani objekti prašuma zapravo spadaju u spediijalne «rezervate šumske
vegetacije, jer su do stavljanja pod posebnu zaštitu u većoj ili manjoj mjeri
bili iskorišćavani, a u nekima je jela, umjetno, potisnuta od smreke. Međutim za
svaki od tih objekata postoji dokumentacije (opisi, inventarizacije) i od prije 200
godine, pa se mogu utvrditi provedeni zahvati bilo eksploatacioni bilo uzgojni
pa i štete od elementarnih nepogoda. Tako ma pr. za rezervat Bil a Opav a
(u Suđetima, šumsko područje Hruby Jesenik i kotom Praded 1492 m) u okviru
aplsfcSh pašnjaka 1722. godine zabilježen je i 200—300 godina starosti šumski
kompleks. U tom kompleksu 1750. godine dotanje prebomo gospodarenje zamijenjeno
je čistom sječom i umjetnim pomlađivanjem s poljediicom jakog sniženja
visinske granice šume. U tom području prosječena godišnja temperatura iznosi
1,1° C, ali u rasponu od + 9,7° C (u srpnju) (do — 7,8° C (u siječnju)-


Za sve objekte je zajedničko, da je pomlađivanje ugroženo od divljači. Dakle
divljač (lovstvo) ima prednost i u Češkoj pred uzgojem šuma! Prevelik broj divljači
posljedica je poremećaja prirodne ravnoteže u životinjskom dijelu ekosistema
inastalog nakon potpunog istrebljenja grabežljivaca te su sada nužne preven


508
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 103     <-- 103 -->        PDF

tivne imjere zaštite — ograđivanje rezervata. Preventivna mjera je i podizanje
hranilišta, ali ona ne smiju biti blizu zaštićenog objekta. O tome svjedoče hrani


lište uz objekt Polom, gdje su najveće štete baš u blizini hranilišta.


Nepovoljan utjecaj na sastojine je i obilazak posjetilaca, među kojima ima
i nediscipliniranih vozača, koji autima zalaze i u zabranjene dijelove. Nepovoljno
je i nekontrolirano kretanje posjetilaca te autor naglašava potrebu ne običnog
čuvara nego obučenog, koji će moći upućivati posjetitelje ne samo o smjerovima
kretanja nego i onome, gdje što mogu posebno vidjeti.


Za svaki objekt autor je naveo i smjernice za uzgojne mjere
kojima je svrha da se prašumski tip sastojina očuva ili usmjeri u razvoju na,
da tako kažemo, klimaksnu zajedniicu. Najveći zahvat, nedvojbeno, treba provesti
u »-prašumi« Zäkova hora (na Češko-moravskoj visoravni) koja je u razdoblju od
1818. do 1888. godine od mješovite sastojine bulkve, jele i smreke s primjesom
javora pretvorena u monokulturu smreke s oazama prvotne sastojine. U prašumi
Lanžhot, sa sastojinama zajednica Querceto-Fraxinetum Desphampsia caespitosa Typ,
Ulmeto-Fraxinetum carpinetum, Brachipodium silvaticum i si., dakle prašumi
hrasta lužnjaka (u kojoj su pojedina stabla stara i preko 400 godina), nužno je
reducirati visoki sloj bijelog gloga kako bi se osiguralo pomlađivanje.* Za prašumu
Polom predlaže se unošenje javora, koji je reduciran, a za gotovo sve rezervate
ostavljanje zaštitnog pojasa u gospodarskim sastojinama, koje ih okružuju.


Iz pregleda sadržaja vidimo, da se literatura navodi na dva mjesta. Uz uobičaju
popis literature, autor se li osvrnuo na literaturu (u originalu stoji »preged«,
ali bolje za nas odgovara »osvrt«) Na osnovu 178 jedinica literature autor zaključuje,
da se »najveći broj radova bavi jelovo-bukovim prašumama, koje su u
planinama srednje Europe najbolje očuvane. Manje ih je o višim položajima sve
do zone smrekovih šuma. Najniži položaji o zoni rasprostranjen ja hrasta lužnjaka
najmanje je radova, jer su te šume bile podvrgnute jakom pritisku iskorlišćivanja
«, Mialo je radova i o zoocenozama, zbog kaže autor, »komplicirane problematike
proučavanja ove komponetne prašume.«


Iz naše literature navedeno je 28 autora s 40 radova, on Anka, Drinića, Fukareka,
Miletića (radova u Šum. listu 1930. i 1931. godine), Prpića do Žafara i
Trinajstića, da spomenem samo neke. K tome popisu svakako treba dodati i studiju
»Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar« (Matica — Prpića, Rauša
i Vrankovića, ikoju je izdalo šum .gospodarstva »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški
1979. god., a prikazane u Äum. listu 1980. god. br. 5—6.). Vjerojatni je razlog
izostanka ove publikacije što se iz naslova ine vidi, da su oba navedena rezervata
u stvari rezervati prašuma (hrasta lužnjaka, odnosno hrasta kitnjaka i bukve).


Ovdje su iznijete samo neke pojedinosti temeljitog, ili u suvremenom žargonu
znanstvenog djela Eduarda PRUŽA o češko-moravskim prašumama iz kojeg se
mnogošta može pnimjeniti i u našim uvjetima. Kao primjer navodim jelu, koja se
i u Češkoj nalazi u fazi povlačenja i to ne od jučer nego od bar 500 godina unazad,
kako pokazuje analiza cvjetnog praha u tlu u šumi Zofin.


Stoga je gotovo nužno , da se ne samo zaštitari prirode nego i šumari detaljnije
upoznaju s rezultatima istraživanja J. Fruše.
Oskar Piškorić


* Analogan zahvat lizvräen je oko 1970. godine i u našeim rezervatu Brašnik
i oslobođene stabalca hrasta lužnjaka.
509