DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 39     <-- 39 -->        PDF

UDK: 630*004 (Slavonija, Baranja)
Šum. list CIX (1985) 329


PRIMJENA ŠILMARSKIH ZNANOSTI U ŠUMARSTVU
SLAVONIJE I BARANJE*


(Transfer znanja)


Đuro RAUS**


SAčETAK. Proizvodne snage u šumarstvu naglo se razvijaju
u posljednja tri desetljeća. Primjena znanstvenih istraživanja na
polju modernijeg uzgajanja i iskorištenja šuma sve više dolazi
do izražaja.


Swnski radnik je ovladao modernom tehnikom na sječi, izvlačenju,
utovaru i prijevozu drvnih sortimenata čime je smanjen udio
ljudskog rada a povećana produktivnost.


Iznalaženje novih klonova brzorastućih vrsta drveća, za proizvodnju
drvnih masa s kratkom ophodnjom, omogućuje redovno alimentiranje
industrije papira s potrebnom sirovinom.


ilontejnerska proizvodnja sadnog materijala listača (hrasta i
dr.) i četanjača, omogućila je šumskoj privredi duže razdoblje za
pošumljavanje— praktično od proljeća do jeseni.


Primjenom znanosti u šumarstvu Slavonije i Baranje dolazi
se brže do boljih i kvalitetnijih rezultata kao i do znatno veće produktivnosti
rada.


1.
UVOD
1.1. Značaj istraživanja u šumarstvu naše lemlje
Razvoj proizvodnih snaga u šumarstvu, koji geometrijskom progresijom
raste od druge polovice prošlog stoljeća do naših dana, uklanja pred sobom
zastarjele načine života, mijenja svijest ljudi i njihove međusobne odnose.
Primjena znanstvenih dostignuća unapređuje proizvodna sredstva, otkriva
nove procese pro:zvodnje i nove metode rada u svim granama šumarstva,
povećavajući sve više produktivnost ljudskog rada.


U posljednja tri desetljeća doživjela je sadašnja generacija šumara i šumarskih
radnika kapitalna otkrića na polju biologije, ekologije i tehnike, koja
su pridonijela da suvremeni radnik u šumarstvu lakše i bolje živi uz veću
produktivnost rada. Sva pak nova saznanja o prirodi šume i njezinih zakonitosti
u krajnjoj liniji imaju samo jedan cilj: olakšati, obogatiti i uljepšati
ljudima život.


* Rad je u skraćenom obliku kao referat izložen na IV znanstvenom saboru Slavonije
i Baranje, održanoj u Slavonskoj Požegi-Zvećevo. 26—2iS. listopada 1983.
** Prof. dr Đuro Rauš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


329
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 40     <-- 40 -->        PDF

1.2. Početak istraživanja u šumarstvu Hrvatske
U šumarstvu Hrvatske počeo se školovati stručni kadar na GOSPODARSKO-
SUMARSKOM UČILIŠTU osnovanom u KRIŽEVCIMA 1860. godine. Od
togao vremena računa se i primjena znanstvenog gospodarenja sa šumama
Hrvatske pa tako i Slavonije i Baranje.


Znanstvena istraživanja u Hrvatskoj obavljana su i ranije ali od strane
tuđinaca i bila su usmjerena na što veće iskorištavanje naših šuma.


Šumarstvo SR Hrvatske je privredna grana u kojoj se već više od stotinu
godina gospodari na temelju dugoročnog planiranja, po principu potraj
aosti prihoda.


2. VRSTE ISTRAŽIVAČKOG RADA
Prema definicijama donijetim po OUN i UNESCO iz 1961. godine, sva
se istraživanja mogu svrstati u tri kategorije:


a. Osnovna (fundamentalna, bazična) istraživanja nazivamo ona koja istražuju
neku pojavu u prirodi ili u društvu, nemajući u vidu nikakav praktični
cilj ili primjenu.
b. Primijenjena znanstvena istraživanja zovemo ona koja od početka imaju
za cilj primjenu neke opće poznate zakonitosti ili pojave na neko određeno
do tada neistraženo područje.
c. Za razliku od znanstvenih istraživanja, tzv. razvojna (često zvana »stručna
«) nemaju cilj otkrivanja nepoznatog, već idu prvenstveno za tim, da poznata
dostignuća znanosti, tehnike i prakse primjene na nekom do tada neispitanom
materijalu s ciljem unapređenja neke proizvodnje ili imaju koji drugi
izrazito praktički cilj. Veoma često se u toku razvojnih istraživanja nailazi na
nove pojave pa takva istraživanja dobivaju djelomično karakter primijenjenih
ili štoviše osnovnih znanstvenih istraživanja. Razvojna istraživanja mogu kao
i osnovna i primijenjena znanstvena istraživanja biti vrlo različitog opsega, od
ispitivanja neke metode rada do vrlo značajnih opsežnih istraživanja.
Njihova je karakteristika neposredno i brzo postignuta korisnost. U danom
momentu i privremeno mogu takva istraživanja donositi i veću korist
od drugih vrsta istraživanja. Njihova daljnja karakteristika je relativno usko
područje i uska namjena kojoj služe.


Općenito se ne može procijeniti korisnost znanstvenih istraživanja, ako se
ima u vidu samo primjena njihovih dostignuća. Pored takve korisnosti može
se za sva znanstvena istraživanja reći, da ona pridonose usavršavanju našeg
gledanja na prirodu i društvo uopće, a te se vrijednosti ne mogu procijeniti ni
mijenjati. Pojam »znanstveni (naučni) rad« je sinonim za »znanstvena (naučna)
istraživanja«. Osnovna karakteristika znanstvenog rada je istraživanje,
koje može biti eksperimentalno ili neeksperimentalno.


2.1. Znanstvcno-istraživačke ustanove u šumarstvu SR Hrvatske
2.1.1. Sveučilište
Sveučilište je naša najveća i najstarija nastavno-znanstvena ustanova
(osnovana s 3 fakulteta 1669. godine, reorganizirana godine 1869.). Fakulteti
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sveučilišta odgajaju visokokvalificirane stručnjake na području društvenih,
prirodoslovnih, biotehničkih, tehničkih i medicinskih znanosti (studija I, II i
III stupnja). Znanstveni rad na Sveučilištu ima ove karakteristike:


a. gajenje znanstvenih oblasti i izvođenje znanstvenih istraživanja u cilju
unapređenja znanosti te privredne i društvene operative i širenja progresivne
misli;
b. odgajanje mladih znanstvenih kadrova (diplomanti, polaznici III stupnja,
doktorandi, fakultetski suradnici) koji u toku istraživanja uče znanstvenu
metodologiju rada;
c. gajenje veza između znanstvenih radnika u zemlji i na internacionalnom
planu.
Sredstva uložena u istraživanju na Sveučilištu revaloriziraju se prvenstveno
odgojem visokokvalificiranih kadrova, koji su nosioci napretka na mjestima
svog budućeg rada u operativi. Stoga se na Sveučilištu gaji znanstveni
rad usko povezan s nastavom. Upravo na tom jedinstvu znanstvenog i nastavnog
rada, Sveučilište se bitno razlikuje od drugih visokih škola. Šumarski
fakultet je dio Sveučilišta u Zagrebu.


2.1.2. Šumarski fakultet
Godine 1860. u Križevcima je svečano otvoreno Gospodarsko-šumarsko
učilište. Bila je to prva škola na slavenskom jugu u kojoj su se obrazovali
kadrovi za poljoprivrednu i šumarsku službu. Otvaranjem te škole ostvarena
je dvadesetogodišnja težnja hrvatskih šumara, a ponajprije Franje
Šporera. Dragutina Kosa i Ante Tomića. koji su deset godina prije toga,
tj. oko 1850. godine bili i glavni osnivači prvog šumarskog društva u Hrvatskoj.
Otvaranje škole predstavljalo je značajni događaj i prekretnicu u razvoju
Šumarstva Hrvatske, prije svega zato što se time za šumarsku službu
stvorila mogućnost izobrazbe većeg broja domaćih sinova, što se broj stručno
i znanstveno obrazovnih šumara povećao pa se šumarstvo kao privredna grana
i kao primijenjena znanost u Hrvatskoj podiglo na viši nivo. Tako smo
i mi stali uz bok ostalim naprednijim narodima u Evropi, koji su mnogo
prije nego Amerika i Kanada napustili neracionalnu eksploataciju šuma.
Njemački i francuski šumari su već koncem XVIII i početkom XIX stoljeća
zacrtali sigurne temelje šumarskoj znanosti. Razumljivo je da su u vrijeme
osnutka križevačke škole naši šumari slijedili uglavnom njemačku školu.
No, oni su vrlo brzo počeli stjecati vlastita iskustva iznoseći ih u člancima
koje objavljuju najprije u mađarskom časopisu (koji je izlazio u Budimpešti)
sve do 1877. godine, kada je osnovan vlastiti časopis »Šumarski list«, prvi na
Balkanu i jedini koji neprekidno izlazi do danas.


Nastavni program škole u Križevcima uskoro je postao preuzak za odgovorne
i teške zadatke koje su u Hrvatskoj trebali izvršavati šumarski stručnjaci.
Šumarska škola imala je stupanj srednje škole. Osim toga ta škola
nije bila ravnopravna sa školom u Ščavnici ili u Mariabrunnu. Takvo stanje
nije zadovoljavalo niti onda kada se trajanje škole produžilo od dvije na
tri godine. Omi se tek poboljšalo kada je škola 1898. godine premještena u
Zagreb, gdje se osniva Šumarska akademija prislonjena uz Mudroslovni fakul
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 42     <-- 42 -->        PDF

tet Zagrebačkog sveučilišta, pa se može smatrati da je ta nastava bila na
Sveučilištu od 1898. godine. Nastava na Akademiji trajala je tri godine,
a od 1909. godine produžena je na četiri. Tek 1919. godine podignuta je
nastava na potpuno univerzitetski nivo. Šumarska akademija je dokinuta,
a šumarska nastava zajedno s poljoprivrednom prešla je na novoosnovani
Poljoprivredno-šumarski fakultet koji postaje sastavni dio Zagrebačkog sveučilišta.
Nastava postaje kvalitetnija te sve veći broj studenata završava
šumarske znanosti i zapošljava se u šumarskoj službi. Kada se mislilo da
su svladane sve zapreke za stvaranje kvalitetnog stručnog šumarskog kadra,
koji će biti u stanju intenzivirati šumsku proizvodnju i osigurati racionalno
iskorištavanje naših šuma. zaprijetila je 1927. godine opasnost da se Poljoprivredno-
šumarski fakultet zajedno s još nekim fakultetima Zagrebačkog
sveučilišta ukine. Samo jedinstven i energičan stav Sveučilišta, profesora i
studenata, potpomognut javnim mnijenjem i šumarskim stručnjacima na
terenu spriječio je ostvarenje ovakve namjere tadašnjeg nenarodnog režima.


Za vrijeme drugog svjetskog rata nastava je na Fakultetu zamrla. Neki
su profesori napustili službu, a neki su umirovljeni. Mnogo studenata prekinulo
je studij i priključilo se borbi naroda za oslobođenje zemlje. Tek od
oslobođenja nadalje, šumarskoj nastavi, kao i uostalom nastavi na Sveučilištu,
otvaraju se široke mogućnosti za brzi napredak i razvoj. Povećava se
broj nastavnoga i pomoćnoga nastavnog osoblja, što omogućuje kvalitetniju
i suvremeniju nastavu. Šumarski odjel Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
dobiva nov smještaj u Maksimiru, a 1949. godine i svoje šumske objekte koji
služe za nastavu i znanstveno-istraživački rad.


Daljnju značajnu etapu za šumarsku nastavu predstavlja odluka Sabora
SRH da se šumarska nastava odvoji od poljoprivredne i da se osnuje samostalni
Šumarski fakultet. Bilo je to 1960. godine kada je na Šumarskom fakultetu
bilo upisano 523 studenta. Broj nastavnika naglo se povećao, a na Fakultet
su došle mlađe snage kao pomoćno nastavno osoblje i asistenti — budući
nastavni kadar Šumarskog fakulteta. Danas Šumarski fakultet ima dva odjela:
Šumarski odjel i Drvno-tehnološki odjel, oko 1000 studenata, 60 profesora
i nastavnika, oko 100 pomoćnih i ostalih radnika. Fakultet ima 5 nastavno-
pokusnih šumskih objekata širom Hrvatske.


2.1.3. Šumarski institut
Poslije rata osnivaju se i znanstvene institucije. Najprije je 1945. godine
osnovan Institut za šumarska i lovna istraživanja NR Hrvatske u Zagrebu,
sa zadatkom da radi na unapređenju šumske privrede, uzgajanju i zaštiti
šuma, ekonomici i lovstvu neposredno kao i putem svojih laboratorija i stanica
u Rijeci i Vinkovcima. Godine 1950. osniva se Institut za eksperimentalno
šumarstvo Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnost u Zagrebu, koji
djeluje do 1957. godine. Ovaj institut je nastao preuzimanjem većeg dijela
Instituta za pošumljivanje i melioraciju krša koji je bio osnovan u Splitu
1947. godine i djelovao na čitavom teritoriju krša naše zemlje.


Institut za šumarska i lovna istraživanja NR Hrvatske u Zagrebu spojen
je s Jugoslavenskim institutom za četinjače u Jastrebarskom i sada djeluje
kao Šumarski institut.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 43     <-- 43 -->        PDF

2.1.4.
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Centar za znanstveni rad
a) CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD — OSIJEK


Centar je osnovan 14. travnja 1972. godine. Prema Odluci Skupštine Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Osijeku
od 1. veljače 1978. godine nastavio je rad u sastavu stručnih službi Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti, a radnici Centra udružuju svoj rad u
Radnoj zajednici stručnih službi.


Položaj Centra, njegova zadaća, način osiguranja sredstava za rad i druga
pitanja u vezi s njegovom djelatnošću regulirana su samoupravnim sporazumom
o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima, koji Akademija zaključuje
s Radnom zajednicom stručnih službi.


b) CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD — VINKOVCI


Centar djeluje u sklopu Radne zajednice stručnih službi JAZU, a osnovan
je 1969. godine.


Suosnivači Centra su uz JAZU: Skupština općine Vinkovci i ŠPP »Slavonska
šuma« — SG »Hrast« Vinkovci koji su prihvatili obvezu sufinanciranja
osnovne djelatnosti Centra. U programu Centra predviđaju se znanstveno-
istraživački radovi iz područja šumarstva.


2.1.5.
Razvojne službe u šumarskoj privredi
Slavonije i Baranje
Na području Zajednice općina Osijek, koja obuhvaća cijelu Slavoniju i
Baranju, djeluju privredne organizacije u šumarstvu i to:


a) SOUR — »Slavonska šuma« Vinkovci


b) Šumsko gospodarstvo »Josip Kozarac« Nova Gradiška


c) Šumsko gospodarstvo Slavonska Požega


d) Šumsko gazdinstvo »Jelen« Beograd u Bilju.


Jedina SOUR »Slavonska šuma« Vinkovci, ima svoj Odjel za razvoj u
Osijeku, koji se bavi primjenom znanstvenih istraživanja u šumarskoj privredi,
tj. transferom rezultata znanosti u privredi, a obavlja i razvojna (stručna)
istraživanja na području SOUR »Slavonska šuma« Vinkovci.


2.1.6. Pravne osnove znanstvenog rada
u SR Hrvatskoj
U SR Hrvatskoj doneseni su ovi pravni propisi:


»Uredba o osnivanju Savjeta za naučni rad SR Hrvatske« od 16. 05. 1958.
godine (i Uredba o izmjeni ove Uredbe od 27. 09. 1958.).
»Odluka o donošenju Statuta Savjeta za naučni rad SRH« od 1958. godine
(i Odluka o izmjenama i dopunama ove Odluke od 06. 04. I960.).


»Zakon o republičkom fondu za naučni rad« od 19. 07. 1961.


»Uredba o organizaciji i radu Savjeta za naučni rad SR Hrvatske« od 29.


03. 1962. godine.
333
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 44     <-- 44 -->        PDF

»Zakon o organizaciji znanstvenog rada SRH« od 12. 12. 1974. godine.


»Zakon o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih
organizacija« od 23. 10. 1979. (Osnovan Komitet za znanost, tehnologiju
i informatiku SRH).


a) SAVJET ZA NAUČNI RAD SR HRVATSKE


Ovaj Savjet osnovan je 1958. godine kao upravno-izvršni organ za poslove
iz oblasti znanosti na području SR Hrvatske i kao organ koji vrši poslove
od interesa za znanstvene ustanove i organizacije. Godine 1960. osnovan
je pri Savjetu, Sekretarijat za obavljanje stručnih, upravnih i tehničkih
poslova.


Savjet za naučni rad SRH bio je jedini organ u Republici koji se bavio
organizacijom i planiranjem znanstvenog rada na području Republike. Do
formiranja Savjeta, takvih djelatnosti nije u nas uopće bilo.


U djelokrug Savjeta ide:briga za razvoj znanstvenog rada

usklađivanje rada državnih organa, ustanova i organizacija u vezi
s razvojem znanstvenih istraživanja

poticanje međusobne suradnje znanstvenih ustanova i naučenjaka i suradnje
u vezi s privrednim organizacijama
— udruživanje znanstvenih ustanova
— korištenje znanstvenih kadrova i odgoj znanstvenog podmlatka
— jačanje uloge organa društvenog upravljanja u znanstvenim ustanovama

suradnja znanstvenih ustanova i radnika na međunarodnim skupovima
i u međunarodnim organizacijama.
b) KOMITET ZA ZNANOST TEHNOLOGIJU I INFORMATIKU SRH


Osnivanjem ovoga Komiteta 1979. godine prestao je s radom Savjet za
naučni rad SRH i sva njegova zaduženja prenijeta su na Komitet.


c) SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA ZNANSTVENO-
ISTRAZIVAČKI RAD


Fond za znanstveno-istraživački rad u SR Hrvatskoj prestao je djelovati
1976. godine, a počele su s radom SlZ-a za znanstveno-istraživački rad u SRH
kojih ima 7, a šumarstvo i drvna industrija pripadaju SIZ-u IV, zajedno s
poljoprivredom, veterinom i pratećom trgovinom.


3.
Odgoj istraživačkog kadra
Najveće tradicionalno i stvarno žarite za odgoj znanstvenih kadrova u
Hrvatskoj su Sveučilišta. Već u samim predavanjima, vježbama i seminarima
student se upoznaje s osnovnom metologijom znanstvenog rada.


Njegov prvi metodološki (znanstveni) rad predstavlja (već na koncu drugog
stupnja studija) njegov diplomski rad. Zato bi načelno trebao svaki fakulte
da ima dobro organizirano izvođenje diplomskih radova, u vremenu od
3 do 6 mjeseci. Diplomski radovi imaju vrho jako odgojno značenje u osamostaljivanju
apsolvenata i stjecanju samopouzdanja, kao i razvijanju njegove
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 45     <-- 45 -->        PDF

skionosti za istraživački rad. Pored toga, rezultati diplomskog rada služe ponajčešće
bilo kao dijelovi nekog većeg znanstvenog rada nastavnika, bilo kao
predradnja za takav rad. Izradom diplomskog rada, svaki diplomand pridonosi
svoj mali obol razvoju znanstvenih istraživanja.


Odgajanje za znanstveni rad ne znači ništa drugo nego usvajanje znanstvene
metodologije rada. No metodologiju rada može se upoznati samo u
toku samih istraživanja. Zato se općenito može reći da se odgoj istraživačkih
kadrova može ostvarivati na svim onim mjestima gdje se i znanstveno
radi, u znanstvenim institutima kao i Odjelima za razvoj, osnovanim u
privredi.


Razumije se samo po sebi, da osim solidnog vladanja tehnikom rada,
i poznavanja dosadašnjih dostignuća, treba za istraživački rad imati jasnu radnu
hipotezu (pitanje i cilj).


Na području šumarstva i drvne industrije djeluju danas dvije znanstvenoistraživačke
organizacije. U tim znanstveno-istraživačkim organizacijama radi
ukupno 61 znanstveni radnik i 38 istraživača. Od toga otpada na:


Dr Mr VSS Ukupno
A. Organizacija visokog obrazovanjaB. Ostale znanstvene organizacije
35
5
10
11
24
14
69
30
Ukupno : 40 21 38 99


Na 1000 zaposlenih u šumarstvu i drvnoj industriji otpada 1,90 znanstvenih
radnika i istraživača, odnosno 0,190%.


4.
Financiranje znanstveno istraživačkog rada
u SR Hrvatskoj
Razvoj sistema finaciranja nakon rata ukratko bismo mogli ovako skicirati
(4):


Razdoblje 1946 — 1953:
Budžetski sistem financiranja preko saveznih i republičkih
resora; u politici finaciranja prioritet imaju
istraživanja usmjerena na iskorištavanje prirodnih
resursa (geologija, poljoprivreda, šumarstvo, građevinarstvo)
u odnosu na složenija tehnološka istraživanja
(tehnološki se razvoj temelji na uvozu opreme,
licencija). Već 1952. godine počinje praksa financiranja
instituta na osnovu ugovora s privredom.


Razdoblje 1954—1959:
Da bi se znanstveni rad usmjerio primjenjenim (privrednim,
tehnološkim) istraživanjima, 1954. godine
osnivaju se Savezni fond za unapređivanje industrijske
proizvodnje, Savezni fond za unapređivanje poljoprivrede.
Sredstva za prva dva fonda osigurana
su iz posebnog — namjeskog doprinosa što su ga
plaćala industrijska i građevinska poduzeća. Fondovi


335
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 46     <-- 46 -->        PDF

preko ugovora financiraju primjenjena istraživanja
a osnivači i dalje preko budžeta fundamentalna. U
ovom razdoblju osnivanju se prvi veći razvojno-
istraživački centri u privredi.


Razdoblje 1960— 1964:
Donošenje Zakona o organizaciji naučnog rada
(1957), osnivanje Saveznog fonda za naučni rad (1960),
osnivanje (uredbom IV Sabora SRH od 15. 04. 1958.)
Savjeta za naučni rad i početkom djelovanja Republičkog
fonda za naučni rad (1962) početak su razvoja
sistema financiranja na načelima dohodovne, samoupravne
i razvojne (relativne) samostalnosti znanstvenih
organizacija.


Razdoblje 1955— 1973:
Financiranje na načelima dohotka: razvoj sistema
samofinanciranja; ugovor postaje dominantan instrument
politike financiranja.


Razdoblje od 1974:
Slobodno-razmjenski sustav financiranja.


Donošenjem Ustava 1974. godine i Zakona o udruženom radu 1976. godine,
stvorene su osnovne pravnosistemske pretpostavke za izgradnju stabilnog,
dugoročnog orijentiranog i stimulativnog (u odnosu na razvoj znanosti)
sistema financiranja.


Temeljno političko-ekonomsko načelo slobodnog razmjenskog sustava
financiranja može se najkraće ovako izraziti: radnici u osnovnim organizacijama
udruženog rada znanosti stječu dohodak iz ukupnog prihoda koji osnovna
organizacija ostvari slobodnom razmjenom rada neposredno ili preko
(odnosno u okviru) SlZ-a znanosti; visina dohotka treba biti ravna doprinosu
koji radnici znanosti svojim rezultatima rada daju stvaranju nove vrijednosti
u materijalnoj proizvodnji, povećanju produktivnosti ukupnog društvenog
rada i razvoju društva u cjelini.


Od 1976 do 1980. i 1981. do 1985. godine načinjeni su srednjoročni planovi
znanstvenoistraživačkog rada u šumarstvu SRH, i to zajedno Šumarski
fakultet i Šumarski institut kojega financiraju SIZ — IV i Opće udruženje
šumarstva i drvne industrije SRH.


Za istraživački rad šumarstvo izdvaja 1% iz dohotka, što u današnje
vrijeme predstavlja znatna sredstva.


5.
ISKORIŠTAVANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA
U ŠUMARSTVU SRH
Iako smo od Oslobođenja do danas imali u našoj zemlji ogromne uspjehe
na svim poljima znanosti, još smo uvijek u relaciji prema razvijenim zemljama
u zaostatku kad je riječ o iskorištavanju našeg privrednog i kulturnog
potencijala, o produktivnosti rada, o racionalnoj primjeni znanstvenih
i tehničkih dostignuća u šumarskoj proizvodnji.


336
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Privreda često ne traži suradnju istraživačkih ustanova ponajviše zbog
toga što svjetska dostignuća ne pozna dovoljno, pa ne vidi ni koristi od takve
suradnje.


Da se taj propust što prije otkloni, treba istovremeno s organizacijom
istraživanja našu privrednu operativu i onu društvenih službi upoznati s već
postojećim dostignućima znanosti i tehnike na njihovom području djelatnosti,
jer se daljnjem razvoju može pristupiti tek kad se već dobro upoznajlu suvremena
dostignuća u nas i u svijetu.


Šumarski institut trebao bi da se osim istraživačkog rada bavi i stalnom
konzultacijom operative. Da bi kontakt istraživača i operative bio što tješnji
nužno je iznaći oblike stalne osobne suradnje određenih istraživača i svake
od privrednih organizacija ili asocijacije takvih organizacija (putem članstva
u savjetima, upravi, ili slično). Pri takvoj suradnji s operativom trebali bi
sudjelovati svi znanstveni instituti bez obzira na to tko im je osnivač. Svaka
privredna organizacija trebala bi da bude putem istraživača povezana s
nekom od znanstvenih ustanova bez obzira da li ona vidi potrebu takve suradnje
ili ne, jer se prvenstveno radi o persprektivnom usavršavanju metoda
proizvodnje.


Ključno pitanje opravdanosti znanstveno-istraživačkog rada je njegova
svrsishodnost, odnosno mogućnost i stupanj primjene rezultata toga rada
u praksi, u prvom redu u proizvodnom spektru. O tom krajnje najvažnijem
aspektu znanstvenog rada nije se do sada pisalo i raspravljalo u društvenim
dokumentima koji tretiraju problematiku znanstvenoistraživačkog rada.


Do većeg udjela znanstvenog rada u sektoru proizvodnje dolazi po osnivanju
Republičkog savjeta za naučni rad, tj. tek što je šira zajednica preuzela
sistematsku brigu o organizaciji znanstvenog rada. Gledano u cjelini,
s organiziranim znanstvenim radom u području biotehničkih znanosti krenulo
se nešto ranije nego sa znanstvenim radom u oblasti tehničkih znanosti.


U oblasti biotehničkih znanosti, posebno u poljoprivrednim i šumarskim
znanostima, rezultati znanstvenoistraživačkog" rada na većini tema našli su
odmah svoju primjenu u praksi.


5.1.
Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu Slavonije
i Baranje
Slavonija i Baranja sudjeluju sa 25% u cjelokupnoj površini šuma SRH.
Na tom području raste poznata slavonska hrastovina, koja je pojam kvalitete
hrasta u cijelom svijetu.


U Slavoniij i Baranji imamo najkvalitetnije šume u našoj republici, a
šumarska tradicija postoji već nekoliko stoljeća, što znači da se tu nalazi
i kvalitetan šumarski kadar. Vinkovci su odavno poznati kao centar s najkvalitetnijim
šumarskim kadrom, pa odtuda i interes za znanost i primjenu
znanstvenih istraživanja u šumarskoj privredi.


SOUR »Slavonska šuma« Vinkovci osnovao je u Osijeku svoj centar za
razvoj, koji služi za transfer rezultata znanstvenih istraživanja u privredi.


U ostaloj šumarskoj privredi Zajednice općina Osijek takvih centara
nema, pa je tu često dosta otežan transfer znanja, ali se to nadoknađuje direktnim
odlaženjem stručnjaka Instituta i Fakulteta na teren u šumska gospodarstva
i Šumarije.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 48     <-- 48 -->        PDF

5.2. Publiciranje rezultata
U publikaciji se iznose rezulati izvršenih istraživanja, metodologija rada
i bibliografija obrađivanog područja. Izvršeni rad podvrgnut je kritici stručnjaka.
Publicirani rezultati i metode istraživanja postaju sastavni dio znanosti.
Oni se mogu slobodno iskorištavati. Publikacija olakšava rad onima
koji će nastaviti istraživanja. Zato se načelno moraju publicirati rezultati svakog
istraživanja, a zbog vrlo naglog razvoja znanosti treba to učiniti odmah
nakon što su rezultati sigurno utvrđeni.


5.3. Nagrađivanja istraživačkog rada
Istraživački rad zahtijeva osim solidne stručne spreme, osobnih naklonosti
i talenta, još i mnogo intelektualne koncentracije i marljivosti istraživača.
Zato samo izvođenje istraživanja predstavlja vrlo koncentrirani društveno
korisni rad. S tog aspekta gledano, istraživački je rad u našoj sredini
nedovoljno nagrađivan i premalo cijenjen. Zbog pomanjkanja materijalnog
stimulansa postoji premalen interes za takav rad kod talentiranih mladih
ljudi koji npr. u privredi nalaze veće nagrade uz relativo manja zalaganja.
Trebalo bi naći podesne instrumente za intenzivniju stimulaciju znanstvenih
istraživanja kao i odgoja istraživačkih kadrova.


6.
ZAKLJUČAK
Znanstvena istraživanja u području šumarstva po svojoj su prirodi dugoročna
i efekti znanstvenoistraživačkog rada mogu se vidjeti i pratiti tek
za nekoliko desetljeća. Taj činilac daje znanstveno-istraživačkom radu u
području šumarstva posebna obilježja i Znanstveni programi u području šumarstva
usmjereni su na proučavanje nedovoljno proučenih šumskih ekosistema
i njihova funkcioniranja te na zaštitu šuma i njihovo plansko iskorištavanje
i obnavljanje kao i na proučavanje staništa za plantažno podizanje
šuma u dosad neobraštenim ili degradiranim područjima, na tzv. apsolutnim
šumskim tlima.


Šumarstvo Slavonije i Baranje koristi dugoročna i kratkoročna istraživanja
u gospodarenju sa šumama.


LITERATURA


1.
Iveković , H. (1964): Organizacija znanstvenog rada u SR Hrvatskoj, Simpozij
o organizaciji znanstvenog rada u SRH, Zagreb,. 1964.
2.
R a u š, Đ. (1982): Rezultati petnaestogodišnjih (1966—1980) istraživanja i kartiranja
slavonskih i baranjskih šuma. Šumarski list br. 4—5, 1982.
3.
REPUBLIČKI SAVJET ZA NAUCNI RAD: Pregled naučnih radova za razdoblje
1962 — 1967. knj. I i II, Zagreb, 1970.
4.
REPUBLIČKI SAVJET ZA NAUCNI RAD: Znanstvenoistraživačka djelatnost u
SRH — Razvoj i stanje, Zagreb, 1970.
5.
OUN i UNESCO: (1961): Tendences acutalles de la recherche -scientifique.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Application of Forestry Sciences in the Forestry of Slavonia and Baranja


Summary


This paper describes the significance of research m the forestry of Yugoslavia, and
in Croatia in particular. The development of professional schooling is described
followed by scientific research in Croatia. We are proud to be able to say that
science has been applied in the forestry of Slavonija and Baranja for more than
a hundred years, (the first Management-Forestry Schol in Križevci was founded
in 1860).


In Croatia all necessary legislations exists to secure uninterrupted research
work in forestry and for the application of results.


Croatia has approximately 100 research workers, of whom 40 are holdersof
doctorates, engaged ´in active research work lin the field of forestry and the timber
products industry 2 are scientific researchers, i. e. 0.20%.


Financing of research work in Croatia has undergone several changes and
with effects from 1974 a from of financing based on free bergaining has been maintained.
This means that workers employed in the research institutes receive their
income from the overall income realised by the basic work organisation in its direct
activities or throgh the self-managing communities of interest for science.


Utilization of (he results of research varies according to a particular field of
activity and depends on the posibilities of personnel in economy, and on existing
mechanism for the transfer of iknowledge in forestry. We would point out that the
results are not sufficiently utilized and that due to this we still have some areas
within the forest economy which are lagging behind.


Insufficient attention is paid to the publishing of results and because of this
some very significant results are not available to the general public, and professional
critical analysis and aplication.


Long-term biological research often mets with a lack of tolerance on the part
of professional economists, as they are unable to see justification for such research.


Public criticism of scientific work is little or almost non-existents.