DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 27     <-- 27 -->        PDF

UDK 631TUU1 Šum. list CIX (1985) 317


EKSTERNO INFORMIRANJE U ŠUMARSTVU SR HRVATSKE


Josip BISKUP*


SAŽETAK. Kabinet za marksizam, socijalizam i samoupravljanje
Šumarskog fakulteta u Zagrebu u okviru istraživanja »Racionalizacija
samoupravljanja u šumarstvu«, što ga provodi Zavod za
istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta, istraživao je, uz
ostalo, koliko radni ljudi zaposleni u šumarstvu koriste javna glasila
i koliko javna glasila posvećuju pažnje šumarstvu.


KLJUČNE RIJEČI: eksterno informiranje, istraživanje, rezultati


UVOD


Sredstva javnog komuniciranja postala su nerazdvojni pratilac suvremenog
čovjeka i bitna komponenta ljudskog života. Ona omogućavaju neslućene
i donedavno neshvaćene kontakte među ljudima na svim točkama ove
planete. Zahvaljujući sredstvima komuniciranja i informiranja, udaljeno postaje
blisko, a prošlost se pojavljuje kao sadašnjost. Zahvaljujući javnim glasilima
nestaju relacije prostora i vremena.


Telekomunikacije, stacionarni sateliti, mundovizija, telesteri i druga iznašašća
suvremene tehnike, izazivali su revoluciju u sredstvima javnog komuniciranja
u svjetskim razmjerima.


Javna glasila povezuju i zbližavaju ljude raznih nacija, klasa, intelektualnih
i psihofizičkih sposobnosti; stvaraju ih učesnicima svjetskih drama,
svjetskih zbivanja. Iako ne uklanjaju klasne razlike, ipak utječu da se ljudi
upoznaju, zbliže i shvate da su pripadnici jedne velike porodice (BISKUP,
1977).


Jugoslavenski komunikacijski, odnosi informativni sistem specifičan je
i sadržajem i formom, i esencijalno se razlikuje od drugih komunikacijßko-
informativnih sistema u svijetu.


Komunikacijski model samoupravnog društva nije dovršen niti u teoriji
niti u praksi. On u totalitetu nikad i neće biti dovršen, jer ga zamišljamo
u vječnom razvoju, u neprestano novim transformacijama. Stoga jedino
možemo utvrditi elemente koji su specifični za demokratski otvoreno samoupravno
društvo i kao osnovne elemente našeg informativno-komunikacijskog
sistema navodimo njegovu otvorenost, mogućnost dotoka informacija,
mnogosmjernost komunikacijskog toka, selektivnost komunikacijskih tokova,
policentričnost sistema, mnijenjsku diferenciranost itd.


* Doc. dr Josip Biskup, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, fiimunska cesta
br. 25.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Naš komunikacijski sistem sastoji se od dva podsistema, i to od
samoupravnog informativno-komunikacijskog podsistema u bazi i od podsistema
koji obuhvaća centralne komunikatore. Ti podsistemi dalje se diferenciraju
na grupacije istorodnih sredstava javnog komuniciranja i na kanale
informativno-komunikacijske (BISKUP, 1978).


Naše istraživanje odnosilo se na dio mikro-sistema u šumarstvu SR Hrvatske.
Rezultati koji se odnose na samoupravno informiranja već su objavljeni
(BISKUP, 1983, BIĆANIĆ, 1984), a ovdje donosimo rezultate, istraživanja


o funkcioniranju komuniciranja u javnim glasilima.
UZORAK


Budući da u društvenim istraživanjima nije moguće ispitati sve subjekte
i provesti neko totalno istraživanje, koristi se metoda uzoraka. Postoje dvije
vrste te metode: metoda slučajnih uzoraka i metoda reprezentativnih uzoraka.
Mi smo se opredijelili za ovu drugu jer se pomoću nje dobivaju validniji
rezultati. Uzorak je uzet u 90 šumarija u SR Hrvatskoj. Ukupno je anketirano
810 ispitanika ili 5,2 posto svih zaposlenih u šumarstvu. Dalje, uzorak je obuhvatio
po deset točno određenih ispitanika, osim u onim šumarijama u kojima
je bilo zaposleno manje od deset ljudi.


Uzorak je obuhvatio po pet radnika u svakom OOUR-u, te predsjednika
zbora radnih ljudi, predsjednika radničkog savjeta, predsjednika izvršnog
odbora Sindikata, sekretara OO SK i jednog poslovođu. Tako smo dobili
uzorak od 513 radnika i 297 ostalih zaposlenih, što nam u postupku obrade
podataka omogućava da kompariramo rezultate radnika i ostalih zaposlenih
i utvrdimo stupanj korelacije. Naime, svjesni opasnosti da se od ovako kvalitetnog
uzorka ´može dobiti odviše dobra slika stanja u 25 OOUR-a šumarstva
anketirani su samo radnici, pa smo tako dobili i »kontrolnu grupu«. (BISKUP,
1983.)


ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA


a) Zastupljenost šumarstva u javnim glasilima


Da bismo utvrdili kako se provodi eksterno informiranje u šumarstvu
SR Hrvatske, bilo je nužno da utvrdimo kakvi su i gdje se nalaze izvori informacija
« u šumarstvu, jesu li oni otvoreni ili zatvoreni i kako se provodi
protok informacija.


U istraživanju mi smo pošli od subjektivne procjene ispitanika, jer objektivno
nismo bili u mogućnosti da u toku 1981. godine pratimo sva sredstva
javnog komuniciranja i na taj način utvrdimo zastupljenost šumarske
problematike. Pošli smo od pretpostavke da je uvijek netko od zaposlenih
u šumarstvu zamijetio da se o njima nešto pisalo ili govorilo i da se to dalje
proširilo među zaposlenim, dakle, da su dobro informirani o tome gdje i
kada se o šumarstvu pisalo ili govorilo u javnim glasilima od općine do
federacije.


U istraživanju ove problematike ponajprije smo željeli utvrditi gdje se
nalaze izvori informacija i koliko su oni dostupni eksternim novinarima ili
novinarima dopisnicima javnih glasila. U anketi smo, stoga, postavili pitanje:
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Tko smije dati podatke novinarimajavnih glasila?
Odgovore donosimo tabelarno.
lokalnih, regionalnih i republičkih
TABLICA 1
Broj Odgovori Samoradnici
Posto Ukupno Posto


1. Direktor gospodarstva 21!) 36,62 346 35,38
2. Direktor OOUR-a 203 33,95 335 34,25
3. Pomoćnici direktora 36 6,02 62 6,34
4. Rukovodilac kadrovske službe 23 3,85 34 3,48
5. Netko drugi 26 4,35 46 4,70
6. Nitko nije zadužen 73 12,20 126 12,88
7. Bez odgovora 11 2,14 27 3,33


Ako promotrimo tablicu 1, lako je uočiti da 69,63% ispitanika izjavljuje
da direktor gospodarstva i upravitelj šumarije mogu dati podatke novinaru,
dakle, da su oni i izvor informacija. Ako tome još pribrojimo naredne dvije
stavke (3, i 4), gdje se također radi o rukovodiocima, onda proizlazi da 79,45
posto ispitanika smatra da rukovodeće osoblje ima pravo da daje informacije
novinarima. Naredne dvije stavke (5. i 6), koje imaju smisao pune demokratičnosti,
iznose samo 17.58% odgovora.


Iz tablice se, također, lako može uočiti da je korelacija odgovora radnika
i svih zaposlenih vrlo velika. Dovoljno je načiniti komparaciju postotaka.


Uz pomoć kompjutora dobili smo ne samo kvantitativne nego i kvalitativne
pokazatelje. Naime, ispitanici su mogli okružiti i dva i više odgovora,
a to ukazuje na veći ili manji stupanj demokratičnosti. Međutim, jedan
odgovor okružilo je 668 ispitanika, ili 82,47%, dva odgovora 62 ispitanika,
a tri samo 53 ispitanika.


Zaključak je logičan i glasi da su izvori informacija u šumarstvu SR
Hrvatske znatno suženi i da se pretežno nalaze u rukama rukovodećeg osoblja,
ponajprije direktora. Iz toga slijedi hipoteza da se u javnim glasilima na
razini republike, regije i općine premalo govori (1981) o šumarstvu.


Da bismo tu hipotezu dokazali ili opovrgli, postavili smo u upitniku ispitanicima
i direktno pitanja u vezi s tim. Prvo od njih je glasilo:


Koliko se približno puta u toku 1981. godine govorilo i pisalo o vašem
OOUR-u u općinskim javnim glasilima,


Odgovori su takvi da su potvrdili postavljenu hipotezu i to vrlo uvjerljivo.
Naime, od odgovora se uzdržalo samo 11 ispitanika, ali 240 ispitanika
(29%) odgovorilo je da ne zna, što znači da ne prate lokalna sredstva ktforimranja.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 30     <-- 30 -->        PDF

TABLICA 2
Broj Odgovori Samo Posto Ukupno Posto
radnici
1. Nijednom 52 10,12 88 10,82
2. 1 do 2 puta 158 30,74 278 34,19
4. Oko pet puta 70 13,62 128 15,74
5. Desetak puta 16 3,11 32 3,93
5. Svake sedmice 2 0,39 4 0,49
6. Uvijek kad ih pozovemo 15 2,92 30 3,69
7. Ne znam 189 36,77 240 29,52
8. Bez odgovora 8 1,56 11 1,36


I ovdje je bilo onih koji su zaokružili dva ili tri odgovora, njih ukupno
55, stoga nije moguće postotke zbrajati.


Letimičan pogled na tablicu dovodi do zaključka da čak i lokalna sredstva
javnog komuniciranja, tj. općinske novine i radio-stanica vrlo rijetko
govore i pišu o šumarstvu. Najviše je onih ispitanika koji govore o tome da
je šumarstvo prezentirano javnosti putem lokalnih sredstava javnog komuciranja
1 — 2 put godišnje. Ironično bismo mogli reći: sigurno se i to odvija
putem čestitke za neki praznik! Naime, proizlazi da ne postoji suradnja između
lokalnih sredstava javnog komuniciranja i šumarstva u onoj mjeri
kojoj bi se moglo očekivati i kojoj bi bilo potrebno, jer za šumarstvo je
društvena zajednica zainteresirana.


U vezi s tom suradnjom, postavili smo u upitniku i ovakvo pitanje:
Do li vaše gospodarstvo ili šumarija sufinancira lokalna sredstva informiranja
?


Na pitanje 192 ispitanika (23,70%) odgovara negativno, 268 (33,09)
odgovara »da ne zna«, a 37 (41,60%) odgovora da šumarstvo sufinancira općinska
javna glasila.


Ako se prisjetimo da znatan broj općina u našoj Republici nema javnoga
glasila, onda podatak da 10,88% ispitanika odgovora da lokalna glasila nisu
u toku 1981. godine nijednom prezentirala šumarstvo, nije frapantan. Proizlazi,
naime, da se o šumarstvu u lokalnim sredstvima javnog komuniciranja
govori i piše, ali odviše rijetko, vjerojatno zato što su izvori informacija
preuski.


Kao što rekosmo, znatan broj općina nema javna glasila, pa smo stoga
postavili pitanje ispitanicima:


Koliko su puta prosječno u vašoj šumariji govorila ili pisala regionalna
sredstva informiranja u toku 1981. godine?
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Tablični prikaz odgovora izgleda ovako:
TABLICA 3


Broj Odgovori Samo Posto Ukupno Posto
radnici
1. Nijedanput 74 14,42 131 16,17
2. Jedanput 73 14,23 114 14,07
3. Dva, tri puta 90 17,54 174 21,48
4. Svaki mjesec 7 1,36 15 1,85
5. Svake sedmice 2 0,39 5 0,62
6. Kadgod ih pozovemo 18 3,51 37 4,57
7. Ne znam 240 46,78 321 39,63
8. Bez odgovora 9 1,77 13 1,61
9. Sveukupn o 513 100 810 100


Ako zbrojimo odgovore koji imaju negativan predznak, proizlazi da regionalna
javna glasila, ne pokazuju više zanimanja za šumarstvo od općinskih.
Budući da regionalna glasila prekrivaju čitavu SR Hrvatsku, onih 16, 17
posto negativnih odgovora su indikativni. Kad tome pribrojimo »bez odgovora
« i »ne znam«, onda 57,41% ispitanika smatra da regionalna glasila ne
objavljuju sadržaje iz šumarstva ili da oni za takve sadržaje ne znaju, pa
znači ne postoji povratna veza, tzv. »feed back«.


Ako pažljivije analiziramo tablicu 3, proizlazi zaključak, da u nekim regijama
postoji dobra suradnja šumarstva s regionalnim javnim glasilima, a u
drugima je slaba ili da je nema.


Da bismo kompletirali sliku stanja o eksternom informiranju o šumarstvu,
postavili smo u upitniku i slijedeće pitanje:
Koliko približno godišnje govore ili pišu o vašoj šumariji republička javna
glasila?


Prirodno, ovdje nismo očekivali nekakve spektakularne rezultate, jer
zbog obilja informacija republička javna glasila i ne mogu često objavljivati
sadržaje iz pojedine šumarije, pa čak ni gospodarstva, najčešće se govori


o šumarstvu uopće, odnosno na razini Republike. Tablica 4. dokazuje našu
prepostavku.
TABLICA 4


Broj Odgovori Samo Posto Ukupno Posto
radnici
1. Nikada 100 19,49 186 22,96
2. Jedanput godišnje 76 14,81 136 16,79
3. Dva, tri puta godišnje 61 11,89 99 12,22
4. Kadgod ih pozovemo 19 3,70 41 5,06
5. Ne znam 248 48,34 337 41,60
6. Bez odgovora 9 1,67 11 1,37
7. Sveukupn o 513 100 810 100
321
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Ako opet zbrojimo one odgovore, koji imaju negativno značenje (1, 5. i 6),
onda 65,93% ispitanika ili odgovara negativno, ili se ne izjašnjava. Budući
da se republička glasila vrlo dobro prate, što će se potvrditi u narednom
poglavlju, onda ono neizjašnjavanje samo izražava stupanj nesigurnosti s
obzirom na brojnost republičkih sredstava javnog komuniciranja.


Ipak 44,07 posto ispitanika odgovora da se o šumarstvu govori i piše u
republičkim javnim glasilima. Možda ne dovoljno, ali ipak piše i govori.


Ovoj grupi pitanja dodali smo još jedno:


Da li želite da se o vašem OOUR-u govori i piše izvan radne organizacije,


Na to pitanje 109 radnika (21,25%) i 146 (18%) svih odgovora negativno,
tj. da ne želi. Očito da se radi o nerazvijenosti svijesti o potrebi javnosti djelovanja.
Uz 8 uzdržanih od odgovora, 649 ispitanika (80,02%) odgovara afirmativno.


Zaključak nije teško izvesti: eksterno informiranje u šumarstvu moglo
bi biti znatno razvijenije, kad bi bili otvoreni izvori informiranja i razvijena
svijest o potrebi javnog informiranja u svojoj djelatnosti.


b) Koliko radni ljudi u šumarstvu prate javna glasila


Radni ljudi u našem samoupravnom socijalističkom društvu nisu samo
pasivni recipijenti informacija, nego su i društveno-politički subjekti. Oni
neposredno ili putem svojih delegata odlučuju o svim sferama društveno-jpolitičke
aktivnosti našeg društva. Stoga je realno očekivati da su radni ljudi
zainteresirani za sve što se zbiva ne samo u njihovoj radnoj organizaciji,
nego i u užoj i široj društvenoj zajednici. U tome im javna glasila uvelike
pomažu, jer ih informiraju o svemu što njihovi posredni ili neposredni delegati
i delegacije rade i o čemu i kako odlučuju.


Stupanj razvijenosti nekog društva mjeri se time koliko primjeraka novina
dolazi na sto stanovnika, koliko imaju radio-prijemnika i TV-prijemnika.
Budući da su ti podaci poznati za našu zemlju, koja ne stoji ponajbolje
u Evropi, postoji mogućnost da primjenom komparativne metode usporedimo
naše rezultate s ovim jugoslavenskim, odnosno republičkim i utvrdimo kako
u tom pogledu stoji naše šumarstvo.


Da bismo dobili sliku stanja u šumarstvu SR Hrvatske u vezi s korištenjem
sredstava javnog komuniciranja, odnosno ka´ko se to komunikološki
kaže, o izloženosti zaposlenih u šumarstvu javnim medijima, mi smo u našoj
anketi postavili tri uobičajena pitanja: koliko se čitaju novine, gleda televizija
i sluša radio.


Na prvo pitanje, koliko se čitaju dnevne novine, dobili smo dosta nepovoljne
rezultate. Naime, 10% radnika odgovorilo je da nikad ne čita novine,
66,47% čita povremeno, a 23,89% radnika čita svakodnevno . Taj postotak
je još veći kad se uzmu u obzir odgovori i ostalih ispitanika. Tada se
36,79 posto anketiranih izjašnjava da svakodnevno čita dnevne novine.


Radio i televizija bolje prolaze. Naime, očito da dnevne novine do radilišta
teže dolaze, i za njihovo čitanje trebaju povoljniji uvjeti, a valja biti
i pismen (BISKUP, 1984).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Nikad ne sluša radio sam 2,58% radnika, odnosno 1,97% svih anketiranih,
ali ga svakodnevno sluša 51,36% svih anketiranih, a povremeno 46,42
posto.


Televiziju nikad ne gleda samo 2,53% anketiranih, a svakodnevno je
gleda više nego što sluša radio — 64,57%, a ostali povremeno. Svakodnevno
gleda televiziju 55,95 posto šumskih radnika.


Iz dobivenih podataka proizlazi da je standard šumskih radnika nešto
iznad prosjeka Republike (BISKUP, 1984), a informiranost znatno iznad prosjeka
Republike, što zaslužuje pohvalu.


ZAKLJUČAK


Istraživanje koliko radni ljudi u šumarstvu SR Hrvatske čitaju novine,
slušaju radio i gledaju televiziju, zatim koliko sredstava javnog komuniciranja
interpretira;´u i komuniciraju sadržaje iz šumarstva, koliko su izvori
informacija u šumarstvu dostupni eksternim novinarima provedeno je kod
nas prvi put.


Empirijski dio istraživanja proveden je pomoću upitnika, po principu
reprezentativnih uzoraka, u 90 OOUR-a šumarstva u SR Hrvatskoj.


U cjelini uzevši, ako dobivene rezultate usporedimo s postojećim pokazateljima
koliko se čitaju novine, sluša radio i gleda televizija, naši rezultati
ponešto su povoljniji od prosjeka, jer nema radnika koji se na neki način
na informira svakodnevne o zbivanjima u zemlji i svijetu.


Međutim, kad se radi o otvorenosti ili zatvorenosti izvora informacija u
šumarstvu, podaci su nepovoljni. Naime, 69,63 posto ispitanika odgovorilo je
da je izvor informacija samo direktor gospodarstva, odnosno upravitelj šumarije.
U toj činjenici treba tražiti i razlog zašto se u javnim glasilima na
nivou regije i republike o šumarstvu premalo piše. Očito treba povećati broj
subjekata koji mogu biti izver informacija.


LITERATURA


1 Bičanić , N.: Samoupravno Informiranje u šumarstvu. Šumarski list 7—8/1984.
Zagreb, str. 311—317.
lb B i š k u p, J.: »Političke ideje i sredstva informiranja u samoupravnom društvu
«, Pedagoška akademija, Osijek, 1977, str. 228.


2.
Biskup , J : »Komunikacijsko-informativni sistem SFRJ«, »Dometi« 8/1978,
Rijeka, str. 19- 25.
3.
Biskup . J . »Samoupravno informiranje u šumarstvu SR Hrvatske«, »Šumarski
list« 11—12/1983, Zagreb, str. 489—497.
4.
B i ć a n i ć, N.: »Samoupravno informiranje u šumarstvu SR Hrvatske« II dio,
»Šumarski list- 7—8, .1984. Zagreb, str. 311—317.
5.
Biskup , J.: »Socijalistička istraživanja u šumarstvu«, Šumarski fakultet Zagreb,
Zavod za istraživanje u šumarstvu, Zagreb, 1984, str. 48.
6.
Slavković , D.: «Osnovi novinarstva i informisanja«, »Radnička štampa«,
Beograd, 1975. str. 312.
7.
Vreg, F.: »Društveno komuniciranje«, Centar za informacija i publicitet, Zagreb,
1975. str. 232.
323
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Extern?! Supplying of Information in the Forestry
of Croatia


Summary


The author an Assistant Professor, at the Faculty of Forestry , University
of Zagreb, on Marxism, socialism and selfmanagement, investigateg to what extent
mass media (newspapers, reviews, ...) is utilized and to what extent mass
media shows interest liinto forestry. The foregoing was included in the research
project Rationalisation of Self-Management in Forestry. The research showed that
too little is written about forestry in local and republic mass media means. The
reason for this, in the author´s opinion, is that the supplying of information is
mainly limited to the managing personnel.


IS /