DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 21     <-- 21 -->        PDF

UDK: 630*68 Šum. list CIX (1985) 311


ODVAJANJE EKSTRADOHODAKA (RENTA) I RASPOREĐIVANJE
ZAJEDNIČKOG PRIHODA SA STANOVIŠTA EKONOMSKIH
ZAKONITOSTI


Branko KRALJIĆ*


SAŽETAK. Autor je obradio odvajanje ekstradohodaka u šumarstvu
u više navrata (1, 3, 5). U posljednja tri rada obuhvatio
je pak i odvajanje ekstradohodaka ne samo u šumarstvu nego i u
preradi drva, te u prometu drvnim proizvodima (2, 4, 6). To je
učinio usput kada je obrađivao problem adekvatnog mjerila raspoređivanja
(ostatka) zajedničkog prihoda u šumarsko-drvoprerađivačko-
prometnoj reprodukcionoj cjelini (2, 4, 6). Postavlja se
pitanje, u kolikoj mjeri su pri tome uzete u obzir ekonomske zakonitosti,
pa i kupoprodajne tržišne cijene? Na to pitanje autor nastoji
odgovoriti u ovom radu. To stoga jer je općenito poznata nužnost
da se i u našoj privredi, znatno orijentiranoj prema međunarodnoj
podjeli rada, poštuju ekonomski zakoni. U kojoj mjeri se.
ti zakoni ne poštuju u dohodovnim odnosima unutar reprodukcionih
cjelina koje ostvaruju neki naši SOUR-i oblika reprodukcionihcjelina? I na to pitanje želi autor pružiti svoj odgovor.


UVOD


Obrađujući mjerilo raspoređivanja zajedničkog prihoda u šumarsko-
drvoprerađivačko-prometnoj reprodukcionoj cjelini (2, 4, 6), preporučili smo
ovaj dvojni postupak:


— najprije da se svakom sudioniku udruživanja odvoji njegove ekstradohotke
(rente), u utvrđenim konkretnim iznosima;
— zatim da se za svakog sudionika udruživanja kao mjerilo raspoređivanja
bezrentovnog ostatka zajedničkog prihoda (SOZP) uzme bezrentovni
ostatak vrijednosti njegove realizacije (koji mu treba ostati u načelu na
njegovo slobodno raspolaganje); drugim riječima: upravno proporcionalno
takvim bezrentovnim ostacima realizacije pojedinih sudionika udruživanja
— raspoređivat će se bezrentovni ostatak zajedničkog prihoda reprodukcione
cjeline (SOZP).
Ukoliko se pak zbog subjektivnih faktora (subjektivna ekonomija) faktično
ostvari veći ili manji postotak od planskog ostatka zajedničkog prihoda,
sudionici udruživanja će solidarno ostvariti veći ili manji postotak bezrentovnih
dijelova svojih realizacija. Oni dakle snose zajednički riziko čitavog
kompleksa.


* Prof. dr Branko Kraljić, sveuč. red. prof, u rn., ZAGREB, Miramarska 13 c
311
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 22     <-- 22 -->        PDF

U kolikoj mjeri se pri tome poštuju ekonomske zakonitosti, a u kolikoj
mjeri se primjenjuje tzv. »socijala«?


OBRADA


Pri odvajanju ekstradohodaka (renta) kao objektivne kategorije — polazi
se od realnih tržišnih cijena, dakle poštuju se ekonomske zakonitosti.


Pri raspoređivanju bezrentovnog ostatka zajedničkog prihoda reprodukcione
cjeline (20ZP) mjerilo za svakog sudionika također se temelji na poštivanju
ekonomskih zakonitosti, konkretno tržišnih cijena. To stoga, jer faktično
predstavlja bezrentovni ostatak od tržišne realizacije (cijena) svakog
sudionika pa i svih sudionika udruživanja a to znači i čitave reprodukcione
cjeline.


Pri navedenom odvajanju ekstradohodaka (renta), pa prema tome i utvrđivanju
bezrentovnih ostataka realizacija sudionika udruživanja, uzimali
smo u obzir i tzv. normalne iskalkulirane vlastite cijene proizvodnje svakog
sudionika udruživanja kao ekvivalente društveno-potrebnog rada za
ostvarenje realizacije svakog sudionika udruživanja. Prema tome, i tu se
poštivalo ekonomske zakonitosti, njihovu objektivnost.


Te normalne iskalkulirane vlastite cijene proizvodnje sadrže normalne
akumulacije, jednake umnošku prosječno uloženih poslovnih sredstava svakog
sudionika udruživanja i analogije prosječne profitne stope, tj. statistički
utvrđenog postotka »naknade za privređivanje« grane. Zbog tendencije sudjelovanja
u međunarodnoj podjeli rada, pa i društvene ekonomske politike
naše zemlje putem kontroliranih cijena (zasad), navedena normalna akumulacija
posebno svjedoči o uzimanju u obzir objektivnih tržišnih cijena,
dakle ekonomskih zakonitosti.


Navedene normalno iskalkulirane vlastite cijene proizvodnje temelje se
i na dinamičnim realnim jediničnim cijenama utrošenih sredstava i obveza,
koje ovise o inflaciji i realnim promjenama tržišnih cijena, dakle o ekonomskim
zakonitostima u realnim uvjetima privređivanja.


I u kapitalističkoj privredi, gdje je notorno uzimanje u obzir pa i suvereno
djelovanje ekonomskih zakona, svako se konkretno poduzeće sukobljava
s »entropijom« objektivnih tržišnih cijena. Prema stupnju njegove
mehaniziranosti, organizacije, vještine, umješnosti i zalaganja radnih kolektiva
— ono ostvaruje profit veći ili manji od prosječnog u privredi. U tome
je poticaj njegova unapređenja i razvitka, bit korisnosti »privrednog računa«,
tj. kontinuiranog uspoređivanja vlastite djelatnosti s onom društveno-potrebne
razine.


Nema nikakvog razloga da tako ne bude i u robnoj proizvodnji socijalističkog
samoupravljanja, tj. u nas. Sučeljavanje subjektivnosti vlastite proizvodnje
s objektivnošću čitave privrede, tj. tržišnih cijena, i u nas predstavlja
bit korisnog djelovanja »privrednog računa«.


Prema tome, zaključujemo da se prijedlog raspoređivanja zajedničkog
prihoda na pojedine sudionike udruživanja u reprodukcionoj cjelini, kako
smo ga objavili u našim radovima (2, 4, 6) — potpuno povinuje vladajućimekonomskim zakonima (tržišnim cijenama).


312
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 23     <-- 23 -->        PDF

To tim više, što se u našem prijedlogu savjetuje da se pri utvrđivanju
»samoupravno dogovorenih internih cijena (proizvodnje)« kao mjerila raspoređivanja
uzmu u obzir još dva kriterijuma. Jedan predstavljaju cijene svjetskog
tržišta, smanjene za utvrđene ekstradohotke (rente). Druge predstavljaju
cijene domaćeg tržišta prometa finalne zajedničke proizvodnje reprodukcijske
cjeline, smanjene za odnosne ekstradohotke (rente), te deduktivnim
postupičnim normalnim, odnosno plansko-objektivnirn, kalkulacijama svedene
na »cijene proizvodnje« polufinalnih proizvoda prerade drva, iskorišćivanja
šuma (drva), biološke reprodukcije drva.


Uzimanje u obzir, primarno, mjerila raspoređivanja ostatka zajedničkog
prihoda koje smo prvotno predložili, a sekundarno, svjetskih tržišnih cijena,
smanjenih za ekstradohotke, te domaćih tržišnih cijena finalnih drvnih proizvoda,
smanjenih za ekstradohotke, pa deduktivnim postupičnim normalnim,
odnosno plansko-objektivnim, kalkulacijama svedenim na »cijene proizvodnje«
polufinalnih proizvoda prerade drva, iskorišćivanja drva i2 šuma, biološke
reprodukcije drva — prisiljuje sudionike udruživanja da poduzmu sve
moguće da uspostave ravnotežu i sklad u strukturi kompleksa, da se sve u
kompleksu povinuje ekonomskim zakonitostima tržišta. Uprato to je n a j k
or is ni ja djelatnost do koje dolazi u sučeljavanju pluralnih interesa u
kompleksu. Ona za posljedicu ima racionalizaciju onih karika u vertikalnom
lancu sudionika udruživanja koje su prenategnute, koje škripe zbog
međusobne neusklađenosti i zbog neusklađenosti s ekonomskim zakonitostima
tržišne privrede. .


Odakle, dakle, pojava da se u nekim našim SOUR-ima oblika reprodukcionih
cjelina — cijene proizvoda npr. iskorišćivanja šuma, kao mjerila raspoređivanja
(ili konkretni definitivni iznos pri raspoređivanju), nalaze na tako
niskoj razini — da svjedoče o »eksploataciji« (prelijevanju sredstava) npr.
šumarstva u preradi drva, tj. u korist ostalih sudionika udruživanja u reprodukcionoj
cjelini?


Razlozi za to mogu biti samo:


— nepoštivanje činjenice, da svaki sudionik udruživanja treba dobiti
svoje ekstradohotke (rente);
— dakle, primjenjivanje »mjerila raspoređivanja« na čitav zajednički
prihod, umjesto samo na bezrentovni ostatak zajedničkog prihoda;
— primjenjivanje fiksnih internih cijena kupoprodaje, i to preniske
(nenormalne, neobjektivne) razine, umjesto mjerila raspoređivanja (ostatka)
zajedničkog prihoda.
— zanemarivanje razina realnih »cijena proizvodnje« svjetskog tržišta;
— zanemarivanje razina realnih »cijena proizvodnje« deduiktivno normalno,
odnosno plansko-objektivno, iskalkuliranih, polazeći od cijena domaćeg
tržišta prometa finalne zajedničke proizvodnje reprodukcijske cjeline
pa do proizvoda (usluga) pojedinog njezinog člana, sudionika udruživanja;
— »samoupravno dogovorene interne cijene (proizvodnje)« koje se ne
temelje na ispravnim komponentama koje poštuju ekonomske zakonitosti
nego na prisili većine delegata reprodukcione cjeline, zaposlenih u preradi
drva (koja ima daleko više radnika od šumarstva).


ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Navedena prisila temelji se na nedovoljnoj racionalnosti naše prerade
drva u određenoj reprodukcionoj cjelini (zbog predimenzioniranih kapaciteta)
— prema onoj u prosjeku takve prerade Evrope i svijeta.


Umjesto da se prerada racionalizira, što u konkretnom trenutku nije
lako, dapače u potpunosti i nije moguće, ona većinom svojih radnik
a p a i delegat a u reprodukcionoj cjelini — uspješno vrši navedenu
»eksploataciju«, na račun ostalih sudionika udruživanja. Razumljivo,
to ne samo da nije socijalistički već je i potpuno protivljenj e ekonomskim
zakonitostima (tržišnim cijenama). To je svakako jedan od razloga što,
osobito u nekim republikama, udruživanje šumarstva u reprodukcione cjelins
prepolagan o se uspostavlja, odnosno napreduje. Dapače, to je i jedan
od razloga što se dio naših stručnjaka intimno ili javno suprotstavlja nepoštivanju
ekonomskih zakonitosti, jer je to protivno našim smjernicama Ustava
i ZUR-a a vrlo štetno dugoročnim interesima naše privrede i društva.


Kako da se premoste takve situacije?


Po našem mišljenju:


— tako da se pri raspoređivanju zajedničkog prihoda integracione cjeline
na njezine sudionike udruživanja primjenjuju »samoupravno dogovorene
interne cijene (proizvodnje)« uz prethodno odvajanje ekstradohotka (rente)
svakome sudioniku na temelju kalkulacije — prema našim radovima o tim
-problemima (2, 4, 6);
— tako da se svi partneri, i šumarski i ostali u reprodukcionoj cjelini,
do maksimuma napregnu da privređuju (rade i posluju) barem na razini društveno-
potrebnog rada, tj. tržišnih cijena (ekonomskih zakonitosti);
— a u trenutačnim nemogućnostima da se ostvari navedeno u prethodnoj
stavci, u sadašnjim izuzetno teškim prilikama privrede svijeta, Jugoslavije,
naših određenih reprodukcionih cjelina — da se privremen o pribjegne
ispotnoćnom namjenskom udruživanju sredstava sudionika udruživanja
u reprodukcionoj cjelini — pa, ako je nužno, i izvan reprodukcione cjeline;
tä radi se o urgentnom spašavanju konkretnog udruženog rada i održavanju
životnog standarda u njemu zaposlenih (sadašnjih i budućih) radnika.
Pri tome ne treba zaboraviti: Sav naš udruženi rad temelji se na dru štveni
m sredstvima jedne cjelovite socijalističke jugoslavenske privrede.
Borimo se za samoupravni socijalizam , interese naših naroda i narodnosti,
za budućnost . U slučaju prijeke potrebe, u konkretnim uvjetima
dozvoljena je potpuno izuzetno čak i privremena namjenska
stanovita »socijalan. Tä nalazimo se u — socijalizmu s robnom
privredom, u proizvodnji interno (u reprodukcionoj cjelini, regiji, republici,
Jugoslaviji) socijalističkog tipa! No, ta »socijala« ne smije
biti prikrivena, prisilna, eksploatacijska, već istinski samoupravno odlučena
uz konsenzu s svih sudionika udruživanja (a osobito onih od strane
šumarstva). Ona treba imati oblik namjensko g udruživanja sredstava
»bogatijih« sudionika reprodukcijskih cjelina i cijene naše privrede i društva.
Pri tome treba voditi računa o ovome: Razdoblje primanja takve »socijale
« ne smije biti analogno razdoblju predah a za »bolesnika« — već
razdoblju uzimanj a lijekov a koji jedino vode ozdravljenju »bolesnika
«.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Uprotivnom, raspoređivanje zajedničkog prihoda imalo bi dva različita
djelovanja: u slučaju kada se raspoređuju viškovi akumulacije
kompleksa pozitivn o (koje bi stimuliralo sudionike udruživanja za progres
udruživanja), a u slučaju kada se raspoređuju manjkovi akumulacije
kompleksa negativno . Naime, u potonjem slučaju sudionici udruživanja
realizirali bi u kompleksu niže cijene razmjene od onih eksternih,
tržišnih; to bi uzrokovalo tzv. duple ekonomije, pa bi stimuliralo sudionike
udruživanja na odlučniju orijentaciju prema eksternim kupoprodajnim
cijenama, odnosno istupanju iz reprodukcijske cjeline.


Pri neuključivanju mjera za sanaciju, svaka »socijala« značila bi samo
otupljivanje oštrice ekonomskih zakonitosti, tj. njihovo izigravanje .
Ono pak u društvu rađa poznate lančane loše posljedice koje predstavljaju
cijen u tog izigravanja!


Tako će reprodukcione cjeline gotovo potpuno preuzeti brigu o uspješnoj
društvenoj reprodukciji, omogućiti da se reducira regulativa države,
tj. odumiranje države na području privrede. U pravilu sv i problemi sanacije
»gubitaša« i si. — rješavat će se putem redovnog funkcioniranja reprodukcijskih
cjelina. Skupo, a često i neadekvatno, djelovanje države kao »deus
ex machina« koje se nužno ne temelji uvijek na ekonomskim zakonitostima


— postupno pa konačno će potpuno otpasti. To će biti korisno: pojeftinit
će društvenu intervenciju i smanjiti, odnosno izbjegnuti, poznate loše lančane
posljedice kršenja ekonomskih zakonitosti u robnoj privredi.
ZAKLJUČCI


Odvajanje renta i raspoređivanje ostatka zajedničkog prihoda na sudionike
udruživanja u reprodukcionoj cjelini — savjetuje se temeljiti na konačnim
radovima autora ovog rada (5, 6). To stoga jer se njegove metode
temelje na poštivanju ekonomskih zakonitosti, pa su visoko stimulativne
za sudionike udruživanja. One stimuliraju sudionike udruživanja za udruživanje,
unapređivanje i razvitak udruživanja te maksimalno objektivno i
subjektivno povišenje ekonomske efikasnosti privređivanja.


Kada je trenutačno nemoguće iz objektivnih razloga uspostaviti adekvatno
privređivanje svakog sudionika u reprodukcionoj cjelini, potrebno je demokratskim
samoupravnim sporazumijevanjem pribjeći namjenskom udruživanju
financijskih sredstava. To će se učiniti u cilju, barem postupičnog,
otklanjanja postojećih disproporcija i neusklađenosti s društveno-potrebnim
radom koji je mjerodavan u svjetskoj privredi pa i u Jugoslaviji.


LITERATURA


1.
Kraljić , B.: »Odvajanje ekstradohodaka (renta) u šumarstvu u uvjetima promjena
cijena i intenzivne inflacije«, I rad u publikaciji RADOVI 56, Šumarski
institut Jastrebarsko, Zagreb 1983, str. 5—64. Ofset-tisak.
2.
Kraljić , B.: »Raspoređivanje zajedničkog prihoda i dohotka u šumarsko-
drvoprerađivačko-prometnoj integraciji (kooperaciji)«, II rad u publikaciji RADOVI
56, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb 1983, str. 65—120. Ofset-tisak.
.´i.
Kraljić , B.: »Odvajanje rente u šumarstvu na temelju obračunskih, naknadno
objektiviranih, kalkulacija pri sadašnjim uvjetima«, Savez inženjera i tehni


315
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 26     <-- 26 -->        PDF

cara šumarstva i industrije za preradu drveta Bosne i Hercegovine, Savjetovanje:


I. Usmjeravanje sredstava u šumarstvu od obaveznog iznosa po 1 m3 posječene
drvne mase i prodatih proizvoda, II. Unapređenje gazdovanja sa šumama u građanskoj
svojini u Bosni i Hercegovini, Mostar 25—26. maj 1984, str. 1—20. Umnoženo
cilostilom. Naknadno objavljeno i u »Šumarstvo i prerada drveta« 10—12,
1984, Sarajevo, str. 235—346.
4.
Kraljić , B.: »Zajednički prihod i njegovo plansko i obračunsko raspoređivanje
u šumarsko-drvoprerađivačko-prometnom kompleksu«, Jugoslavensko savjetovanje:
Dohodovni odnosi u šumarstvu, preradi drva i prometu drvnim proizvodima,
Zbornik radova, Split 4. i 5. oktobra 1984, str. 185—196.
5.
Kraljić , B.: »Odvajanje ekstradohodaka, odnosno renta, u šumarstvu pri sadašnjim
uvjetima«, XIII rad u publikaciji RADOVI 63 ´Teorijsko-metodološka
istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata privređivanja u
šumarstvu (Organizacijski i ekonomski prilozi stabilizaciji šumarstva)´, Šumarski
institut Jastrebarsko, Zagreb 1985, str. 1—25, Ofset-tisak.
6.
Kraljić , B.: »Mjerila raspoređivanja zajedničkog prihoda u šumarsko-drvoprerađivačko-
prometnom .kompleksu«, XVII rad u publikaciji RADOVI 63 ´Teorijsko-
metodološka istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata
privređivanja u šumarstvu (Organizacijski i ekonomski prilozi stabilizaciji šumarstva)´,
Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb 1985, str. 1—15. Osfet-tisak.
Setting Aside of Extra Incomes (Rents) and Distribution of Joint Income in the Light
of Economic Laws


Summary


In this work the author critically examines his models for setting aside extra
incomes (rents) and distributing joint income (see Bibliography under 5 and 6) in the
sense of whether or not they are based on economic laws, i. e. on market prices.
This is, considered in the long run, absolutely necessary also under conditions of
commodity production in the system of self-managing socialism.


The author at the following conclusions:


— The setting aside of rents and the distribution of the remaining part of joint
income among participants in association in production complexes should be governed
by the author´s relevant works, because they are based on respect for economic
laws (market prices).
To strive for economic laws to be respected with regard to all participants
in association is the best way of reconciling pluralistic self-managing interests in
these complexes and in overal social reproduction.


— Although for objective reasons it is at present impossible to establish adequate
business conditions for all participants in production complexes, one should
not resort to criteria for the distribution of joint income which are not based on
economic laws and which to a greater or lesser extent result in the forcible exploitation
of individual participants in the production complexes. On the contrary,
it is necessary by democratic negotiation and consensus timely to resort to the
specificnpurpose pooling of resources in order to eliminate at least gradually, existing
disproportions and incongruities with socially-necessary labour, which is decisive
in both world and Yugoslav economy.