DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 114     <-- 114 -->        PDF

ZAPISNIK


5. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA
DRUŠTAVA inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, koja je
održana 28. svibnja 1985. godine u 10 sati
u Zagrebu, Trg Mažuranića 11.
Prisutni : dr Nikola Komlenović,
dr Đuro Kovačić, Mladen Tonković, dipl.
inž., Vera Ivančić, dipl. inž., mr Vice Ivančević,
mr Vladimir Bogati, mr Stjepan
Petrović, Alojz Frković, dipl. inž., Eduard
Tomas, dipl. inž., Adam Pavlović, dipl.
inž. Oskar Piškorić, dipl. inž., Vlatka Antonie
i Ivan Maričević, dipl. inž.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Predsjedništva
Saveza — kratki osvrt dr
Nikola Komlenović.
2.
Razmatranje ostvarenja financijskog
plana za prvo tromjesečje 1985. godine
i sagledavanje rezultata za naredna
razdoblja do kraja ove godine, te donošenje
odgovarajućih odluka. — (Ivan
Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonović).
3.
Informacija o radovima na održavanju
Šumarskog doma — dr Nikola Komlenović.
4.
Informacija o zadacima u vezi projektiranja
E7-YU — Ivan Maričević, dipi.
inž.
5.
Imenovanje odbora za organiziranje
aktivnosti povodom proglašenja 1985.
godinu Svjetskom godinom šu-
m a.
C.
Tekuća pitanja.
Ađ. 1.


Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Predsjedništva.


404


Predsjednik dr Nikola Komlenov
i ć, komentira neke važnije momente iz
sadržaja zapisnika i to:


— Na 90. Skupštini Saveza razmatrani
su i usvojeni:
1.
Izvještaj inventurne komisije,
2.
Prijedlog Završnog računa za 1984.
godinu,
3.
Prijedlog Programa rada u 1985. godini
i
4.
Prijedlog Financ. plana prihoda i
rashoda za 1985. godinu.
— Održana je 90. Skupština Saveza u
skladu izvršenih priprema i odluka Predsjedništva.
— Nakon zimskih dana, počeli su radovi
na fasadi Trg Mažuranića, koji su u
završnoj fazi. Vrše se intenzivne pripreme
za fasadu Perkovčeva i druge radove.
— Završeni su radovi na adaptaciji za
SIZ šumarstva Hrvatske i Šumarski institut
Jastrebarsko (računski centar).
— U toku su pripreme za rješenje čuvarske
službe, vodovodne i druge instalacije.
— Nabavljen je računski stroj din.
79.500.—.
— Održana je izložba Karla Posavca
i naručene dvije slike za Savez.
— Primjenjuje se odluka u vezi: cijena
za Šumarski list, visine autor, honorara
i druge odluke.
— Obavljeno je više razgovora — dogovora
u vezi E7-YU.
— Obilježavanje zlatnog jubileja apsolvenata
Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
te posjeta članova DIT-a Zgb. Društvu
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije u Vinkovcima.
Ađ. 2.


Izvršenje financijskog plana u vremenu
od 1. 1. — 31. 3. 1985.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 115     <-- 115 -->        PDF

SADRŽA J
PS .Q
A PRIHODI
o
C ira
§7
2 .
5 ©
OJ CO
CS >-I
7
Si
j2
TI
C
1. Prihodi od prodaje Šum. lista,
oglasa, separata 651.371.— 1.797.285.— 275,9
2. Prihodi od izdavačke djelatnosti 241.250.— 798.578,50 331,0
3. Prihodi od zakupnina 1.640.127.— 1.427.760.— 87,0
4. Ostali prihodi 146.336.— 30.000 — 20,5


Ukupno prihodi od obavljanja
vlastite djelatnosti 2.679.084.4.053.623,50
151,3
;5. Dotaaija od SlZ-a IV 262.500.-
Ukupna dotacija 262.500.6.
Preneseni višak prihoda iz
prošle godine 364.215.364.215
— 100,0
7. Ostali prihodi 628.662.437.098,50
69,5
Ukupno prihodi 3.934.461.— 4.854.937.T23T3
B RASHODI
I Materijalni troškovi
1. Materijal za održavanje čistoće,
kancelarijski materijal 68.391.— 66.676,85 97,4
2. Sitan inventar 10.500 — — _
3. Stručne publikacije i literatura 8.750.— 4.000.— 45,7
4. Utrošena energija (plin. el. energija) 57.500 — 109.289,— 190,0
5. Poštansko-telef. i teleg. troškovi 47.500.— 50.207,80 105,7
6. Transportne usluge 3.500.— 4.570.— 130,5
7. Troškovi investicijskog održavanja 1.796.570.— 391.275,50 21,7
8. Komunalna naknada, voda, dimnj..
smeće 101.624.0 62.214.— 61,2
9. Tiskanje Šum. lista i separata 571.702.— 732.680.— 128,1
10. Povremeni i privremeni poslovi 22.500.— 21.353,50 94,4
11. Ostale neproizvodne usluge 45.000 — 32.449.— 72,1
12. Izdaci za reprezentaciju 3.750.— 5.424,50 144,6
13. Amortizacija 93.856.— 101.003.— 107,6
14. Ostali materijalni troškovi 202.475.— 41.951.— 20,7
15. Naknade za usluge SDK 12.760.— 5.614,50 44,0
16. Premije osiguranja 22.641.— 83.797,50 370,1
17. Dnevnice i putni troškovi za
službeni put 37.500 — 14.361.— 38,2
18. Autorski honorari 137.500.— 116.834.— 84,9


Ukupno materijalni troškovi i
amortizacija 3.244.019 — 1.843.701,15 56.8
405
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 116     <-- 116 -->        PDF

SADRŽAJ


ft


II Osobni troškovi


19. Osobni dohoci
20. Porezi i doprinosi iz prihoda
21. Ostali porezi i doprinosi iz prihoda
22 Pomoći od dotacija drugih KDS
Ukupno osobni troškovi


UKUPNI RASHODI


REKAPITULACIJA


Prihodi


Materijalni troškovi


Porezi i doprinosi


Osobni dohoci


Ukupno rashodi


Za prijenos u iduće razdoblje


Vlatka Antonie, osvrće se samo
na neke pokazatelje iz pregleda izvršenja
financijskog plaha za prva tri mjeseca
1985. godine i na ukupna ostvarenja i razlike
u prihodima i rashodima u odnosu na
planirane veličine.


Ivan Maričević, u najkraćim crtama
govori o očekivanim rezultatima poslovanja
za prvo polugodište i cijelu 1985.
godinu. Između ostalog naglašava da će se
prihodi ostvariti u približno planiranim
veličinama a rashodi do kraja godine biti
će povećani, osobito na stavci troško vi
investicijskog održavanja,
koji nisu ravnomjerno raspoređeni u toku
godine. Postoje objektivne okolnosti koje
omogućuju da se dinamika troškova za
održavanje objekta (Šumarskog doma) i
drugi rashodi usklade s prihodima za naredno
razdoblje, pa prema tome možemo
biti sigurni u povoljne rezultate poslovanja
u 1985. godini.


Nakon datih obrazloženja i rasprava o
ostvarenim rezultatima poslovanja za pr


406


o 2
cd co 9 co


pH >~H U H i—i


614.741.— 547.820.— 89,1
34.924.— 57.316.— 164,1
32.947— 45.158,50 137,0
7.829.— — —


690.441.— 650.294,50 94,0
3.934.460.— 2.493.995,65 63,0


3.934.460.— 4.854.937.— 123.0


3.244.019.— 1.843.701,15 56,8
75.700.— 102.474,50 135,1
614.741.— 547.820.— 89,1


3.934.460.— 2.493.995,65 63,0


— 2.360.941,35
vo tromjesečje i ocjeni za 1985. godinu, te
visini osobnih dohodaka i drugih primanja
za proteklo razdoblje zaposlenih u
Stručnoj službi Saveza, prihvaćena su obrazloženja
i donijete su slijedeće odluke:


1. Povećanje osobnih dohodaka za
22,31% od 1. travnja 1985. godine (brutto
vrijednost boda iznosi 159.— dinara).
2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji
iznosi 2.700.— dinara, a uz račun za
noćenje iznosi 3.500.— dinara.
3. Izdaci za prehranu radnika u toku
rada iznose 3.700.— dinara.
4. Regres za godišnji odmor za 1985.
godinu iznosi 15.000.— dinara i tereti sredstva
fonda zajedničke potrošnje.
5. Odobrava se nabavka računskog
stroja u iznosu 79.500,— dinara.
6. Odobrava se oročenje novih
1.000.000.— dinara u trajanju od tri mjeseca
uz uobičajene uvjete.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Ad. 3,


Dr Nikola Komlenović ukratko
iznosi:


1. Nastavak radova na obnavljanju fasade
Šumarskog doma počeo je
sa zakašnjenjem od mjesec dana (objektivne
okolnosti). Na zajedničkom sastanku
investitora, (nadzorni organ i drugi) i izvođača
dogovoreno je da se ugovoreni
rokovi pomaknu za mjesec dana. Završetak
radova očekujemo krajem mjeseca srpnja
1985. godine i na pročelju Perkovčeve
ulice. Izvođač ima određen^i problema
sa izvođenjem radova na obnovi kamenog
sokla i prozorskih okvira zbog teškoća
nabave odgovarajućeg prirodnog kamena.
Postoje moguća zadovoljavajuća rješenja
i bez toga kamena, o čemu će svoju suglasnost
dati odgovorna osoba Zavoda ?&
zaštitu spomenika kulture.
— Radovi se izvode u skladu ugovorenih
obveza:
— Poskupljenje za pročelje Trg Mažuranića
iznositi će najviše do 10% od ugovorenog
iznosa, a za Perkovićevu prema
kliznoj skali oko 30%.
Financijska sredstva su osigurana.


2. Sa korisnicima poslovnog prostora tekuće
probleme rješavamo uglavnom pozitivno.
Zbog dotrajale vodovodne instalacije
i kanalizacije često nam se javljaju
određeni kvarovi, pa zbog toga namjeravamo
sklopiti dugoročniji ugovor za održavanje
sa radnom organizacijom Vodovo
d — pripreme za reguliranje obostranih
interesa su u toku.
3. Obavljeni su razgovori za izradu odgovarajuće
dokumentacije za obnovu dvorišnih
fasada i oluka, te stubišta na ulazu
sa Trga Mažuranića 11.
4. Aktualizirani su problemi u vezi vođenja
sudskih sporova sa Tehnološkim fakultetom
i Gradskom knjižnicom — to će
ipak još potrajati, jer su najavljene žalbe
višim instancama.
5. Sklopljeni su ugovori o zakupnini sa
SIZ-om šumarstva i Šumarskim institutom
Jastrebarsko.
Predsjedništvo je prihvatilo informaciju
i suglasilo se s načinom utvrđivanja
nužnih odstupanja od troškovnika — ugovorenih
iznosa po pojedinim pozicijama.


Ad. 4.


Ivan Maričević, dipl. inž., govori


o važnijim aktivnostima vezanim za izvršenje
zadataka u cilju projektiranja —
objašnjavanja Evropskog pješačkog puta
E7-YU. Između ostalog naglašava da je:
— U Osijeku s predstavnicima »Slavonske
šume« skicirao mogući pravac s
karakterističnim mjestima puta na relaciji
Ilok — Lovaš — Vučedol — Nuštar —
Mrzović — Levanjska Varoš — Podorkavlje
— Brodski Drenovac.
U turističkom društvu Osijek s rukovodiocem
Stručne službe obavljen je razgovor
na temu E7-YU.


— U Novoj Gradiški s predstavnicima
Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac« također
je skicirao moguće pravce s karakterističnim
mjestima puta na relaciji Dragovci
— Tisovac — Strmac — Muški bunar
— Lipik — Gojilo — Vilenjak — Podgarić
— Šumećan — Kloštar Ivanić.
— U toku su pripreme za skiciranje puta
na relaciji Božjakovina — Kasina —
Stubičke Toplice — Veliko Trgovišće —
Klanjec — Kumrovec.
— U ranije dogovorenim rokovima o
izvršenju priprema za sazivanje predstavnika
(zainteresiranih subjekata) Turističkih
društava i Saveza, Planinarskih društava
i Saveza šumarskih i drugih organizacija
na relaciji Kumrovec — Ilok i osnivanju
INICIJATIVNOG ODBORA za realizaciju
E7-YU nije bilo mogućr završiti
zbog mnogo složenijeg zadatka, nego što
se to predpostavilo.
— Predsjedništvo Saveza uvojilo je informaciju
i predložilo da se početkom listopada
1985. godine pozovu predstavnici
zainteresiranih organizacija šumarstva, turizma,
planinara i drugih organizacija
zbog osnivanja INICIJATIVNOG ODBORA,
koji će dalje preuzeti obavezu u cilju


ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 118     <-- 118 -->        PDF

završetka svih radova na Evropskom pješačkom
putu E7-YU koji prolazi kroz SR
Hrvatsku.


Ađ. 5.


Mr Nikola Lukić ukratko izvještava
o raznim oblicima obilježavanja
svjetske godine šuma u 1985. godini,
te 140 godina osnivanja Hrvatsko-Slavonskog
šumarskog društva (sadašnjeg Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske) i IUFRO Kongresa.


Postavlja pitanje kako animirati stručnu
i širu građansku javnost o pravom
značenju tih događaja. Predlaže da se te
mogućnosti ostvaruju kroz tri oblika posebnih
aktivnosti i to:


Izložbe , programa na radio-televiziji
i filmove, gdje bi se prikazale šume,
ljudi i sve prave vrijednosti i lijepote
u prošlosti i sadašnjosti, a zbog budućnosti.


Nakon rasprave o iznesenim prijedlozima
i drugim mogućim rješenjima osnovan
je ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE
SVJETSKE GODINE SUMA, 140 GODINA
ORGANIZIRANOG ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ
i XVIII SVJETSKOG KONGRESA
IUFRO u sastavu: članovi PREDSJEDNIŠTVA
Saveza, plus Slavko Horvatinović,
dipl. inž. Tomislav Krnjak, dipl.
inž. i mr Nikola Lukić. Radna grupa u
sastavu: Horvatinović, Krnjak, Lukić i
Komlenović izradit će i predložiti konkretne
programe — rješenja za navedena obilježavanja.


Predsjedništvo je odobrilo iznos od
300.000.— dinara kao nužna sredstva za
financiranje te aktivnosti Saveza.


Ađ. 6.


Maričević Ivan upoznaje Predsjedništvo
o neposrednim zadacima i rješenjima
i to:


1. Potpisan je ugovor o zakupu poslovnog
prostora na drugom katu Šumarskog
doma sa Samoupravnom zajednicom šumarstva
Hrvatske pod približno istim uvjetima
kao i sa drugim institucijama —
zakupoprimcima. Prihvaća se dato obrazloženje
i daje se suglasnost za potpisivanje
ugovora.
2. Daje se suglasnost na oročavanje
1,000.000.— dinara i prolongiranje prije
oročenih sredstava pod uobičajenim uvjetima
preko Zagrebačke banke.
3. Prima se na znanje rješenje o registraciji
Saveza kao društvenoj organizaciji
i obavezuje se Stručna služba da pripremi
odgovarajuću dokumentaciju zbog upisa
u sudski registar prema članovima 21 i 22
Zakona o Društvenim organizacijama.
Novi Statut Saveza treba objaviti u slijedećem
broju Šumarskog lista.


4. Daje se suglasnost za potpisivanje
ugovora u vezi održavanja vodovodne instalacije
u zgradi Šumarskog doma, kako
je to objašnjeno.
Sjednica Predsjedništva završila je radom
oko 12 sati.


Predsjednik Predsjedništva:
Dr Nikola Komlenović, v. r.


Zapisnik napisao:
Ivan Maričević, dipl. inž., v. r.