DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 103     <-- 103 -->        PDF

STATUT
SAVEZA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


Ü skladu s načelima Ustava SR Hrvatske i Zakona o društvenim organizacijama
i udruženjima građana i njihovim izmjenama i dopunama (NN br. 7/1982,
i NN br. 5 1985.), Skupština Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske donijela je na svojoj 90. godišnjoj Skupštini, održanoj u
Zagrebu 27. veljače 1985. godine ovaj


STATUT
Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske


I OPĆE ODREDBE


Cl. 1.


Savez Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske je
dobrovoljna društvena organizacija, u koju se udružuju Društva inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije sa područja SR Hrvatske.


Savez Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije upisuje se
u registar društvenih organizacija kod ovlaštenog republičkog organa.


Cl. 2.


Naziv organizacije je: SAVEZ DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE (skraćeno: SAVEZ DITŠDIH).
Sjedište Saveza je u Zagrebu, Trg Mažuranića 11.


Cl. 3.


Savez Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (u
daljnjem tekstu: Savez) je pravna osoba s pravima i obavezama koje proisticu iz
Ustava SRH, postojećih zakona i ovoga Statuta.


Cl. 4.


Savez ima svoj žig okruglog oblika. U krugu žiga je sadržaj: Savez Društava
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, a u sredini vodoravno
:,toji: Zagreb.


Cl. 5.


Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (u daljnjem
tekstu: Društva) imaju svoj vlastiti Statut, usklađen s Ustavom, zakonima i Statutom
ovoga Saveza.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Društvo se osniva za područje jedne ili više općina.


Društva zavisno od broja članova po teritorijalnim i organizacionim jedinicama
mogu osnivati PODRUŽNICE i SEKCIJE, a u cilju laškeg i boljeg izvršavanja postavljenih
zadataka.


Cl. 6.


Savez je kolektivni član SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA HRVATSKE, kao
i član SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRERADU
DRVETA JUGOSLAVIJE, s kojima surađuje u rješavanju problematike
koja zadire u više stručnih područja, a posebno u problematiku šumarstva i industrijske
prerade i prometa drvom.


Cl. 7.
Savez predstavlja Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
SR Hrvatske pred drugim društveno-političkim i privrednim organizacijama i organima
u rješavanju stručnih, društvenih i materijalnih pitanja struke.


Cl. 8.
Savez predstavlja i zastupa predsjednik Predsjedništva Saveza, a u slučaju
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga podpredsjednik Predsjedništva.


Cl. 9.
Savez odgovara svojom imovinom za sve obaveze koje nastaju iz djelatnosti
ove društveno-stručne organizacije.
Cl. 10.
Savez nastavlja rad Šumarskog društva Hrvatske i rad Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva u Zagrebu, osnovanog 1846. g., te je pravni sljednik toga društva
sasvim kasnijim izmjenamai dopunama u njegovom nazivu.


Cl. li.
Organi Saveza donose svoje programe rada i odgovarajuće odluke u skladu
ovoga Statuta, usklađuju svoje aktivnosti u okviru akcionog programa SSRNH, organiziraju
i koordiniraju zajedničke akcije DIT-ova.
Zajedničke osnove za aktivnosti Saveza i DIT-ova su:


— poticanje stvaralačke inicijative za razvoj proizvodnih snaga i izgradnju
samoupravnih socijalističkih odnosa u organizacijama šumarstva, prerade i prometa
drvom;
— praćenje razvoja prirodnih i tehničkih znanosti i prakse, uvođenje suvremenih
tehnoloških procesa, unapređenje organizacije proizvodnje i rada na znanstvenim
osnovama, u OUR-a i institucijama naših djelatnosti;
— praćenje razvoja, zbivanja u tehnološkim promjenama, te angažirani utjecaji
na uređenje prostora i očuvanja čovjekove okoline;
— poticanje i pomaganje u stručnom usavršavanju;
— izdanja znanstvenih i stručnih radova, časopisa i drugih stručnih publikacija;
— razvijanje etike inženjersko-tehničkog poziva u skladu s osnovnim principima
socijalističkog društva;
— uspostavljanje i razvijanje suradnje s Društvima i Savezima s područja drugih
republika i pokrajina;
— organiziranje kongresa, simpozija, znanstvenih i stručnih skupova, izložb´
i si.;


»4
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 105     <-- 105 -->        PDF

— razvijanje međunarodne suradnje;
— afirmiranje stručnog i znanstvenog rada inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije;
— drugi poslovi od interesa za Savez i Društva..
III IZDAVAČKA DJELATNOST


Cl. 12.


Savez redovito i neprekidno još od 1. siječnja 1877. god. do danas izdaje svoj
stručni i društveni časopis »Šumarski list«, a povremeno i ostale stručne i informativne
materijale sa savjetovanja, simpozija, stručnih i znanstvenih skupova, te
druge stručne publikacije, tiskanice i obrasce.


Savez za ove svoje kako stalne tako i povremene izdavačke radove osniva stalne
i povremene stručne savjete i si.


IV JAVNOST RADA SAVEZA


Cl. 13.
Rad Saveza je javan.
Savez o radu i svojim društvenim djelatnostima informira svoje članstvo i javnost
putem:


— pisanih materijala
— sredstava javnog informiranja i
— drugih oblika informiranja.
V MEĐUNARODNA SURADNJA SAVEZA


Cl. 14.


Savez surađuje s međunarodnim stručnim i znanstvenim organizacijama pridržavajući
se odredaba Statuta Saveza IT&ID Jugoslavije, SITH i Saveza, kao i Zakona
o društvenim organizacijama i udruženjima građana SRH.


vi ČLANSTVO SAVEZA


Cl. 15.


Članovi Saveza su udruženi DIT-ovi. <


Članstvo u Savezu utvrđuje se odlukom Skupštine Saveza.


Cl. 16.


Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije, kao i drugi stručnjaci s odgovarajućom
stručnom spremom (najmanje srednja stručna sprema), koji rade na
poslovima iz oblasti šumarstva i industrijske prerade drva učlanjeni u DIT-ove, ostvaruju
svoja prava u Savezu delegatskim putem.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Cl. 17.


Pristupanjem u članstvo Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije, DIT-ovi prihvaćaju sve obaveze koje proizlaze iz Statuta i drugih
akata Saveza.


Cl. 18.
Članovi Saveza imaju prava i dužnosti:


— birati upravne i kolegijalne izvršne organe Saveza;
— sudjelovati u svim aktivnostima Saveza i
— uživati podršku u svom društveno-stručnom radu.
Cl. 19.
Članstvo Društava u Savezu prestaje:


— istupanjem DIT-a.
— isključenjem na temelju odluke Skupštine Saveza, zbog kršenja statutarnih
odredaba Saveza, odnosno postupaka koji bitno nanose štetu društvenom ugledu
Saveza.
— prestankom rada DIT-a.
Na odluke o isključenju iz članstva Saveza žalba se podnosi Skupštini Saveza.
Cl. 20.
Članovi Saveza i članovi Društava imaju slijedeće dužnosti:


— redovito uplaćivati članarinu:
— izvršiti obveze koje proističu iz Statuta, statutarnih odluka, kao i drugih
akata Saveza i Društava.
Cl. 21.
Registriranje i brisanje članova vodi se u Inženjersko-tehničkom registru, koji
su dužna voditi sva Društva ITŠDI Saveza.


Cl. 22.
Članovi Saveza izdaju jedinstvene članske iskaznice za svoje članove.


Cl. 23.
Članovi Saveza kao i njihovi članovi koji svojim radom ostvaruju osobite stručne
i društvene rezultate u djelatnostima Saveza i struke mogu dobiti odgovarajuće
priznanje na prijedlog organa Saveza i DIT-ova, a prema pravilniku koji donosi
Skupština Saveza.
Cl. 24.
Savez u izvršavanju svojih ciljeva i zadataka, kao i unapređenja šumarstva i
industrijske prerade drva u širem smislu, surađuje s proizvodnim, stručnim i znanstvenim
organizacijama i dr. institucijama.
Spomenuti odnos regulira se posebnim SAS-om.


Cl. 25.
Programe i zadatke koji proizlaze iz ovoga Statuta Savez izvršava:
— organiziranjem stručnih i političko-privrednih predavanja, izložbi, stručnih
ekskurzija i si.;


396
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 107     <-- 107 -->        PDF

— osnivanjem i vođenjem stručne knjižnice, čitaonice, šumarskog muzeja, Centra
za propagandu i popularizaciju šumarstva i drvne industrije i si.;


— izdavanjem stručnog časopisa »Šumarskog lista«, stručnih publikacija, stručoo-
tehničke štampe i ostalih materijala, koji podižu kvalitetu i olakšavaju stručni
rad;
— održavanjem savjetovanja o aktualnoj problematici i si.;


— iznošenjem vlastitih stručnih stavova i prijedloga u rješavanju postojeće
problematike i unapređenjem reprokompleksa i
— ostalom djelatnošću, koja se ukaže potrebnom i korisnom, a u skladu s ciljevima
i zadacima navedenim u ovom Statutu.


VII ORGANI SAVEZA


Cl. 26.
U skladu s ustavnim načelima o delegacijskom sistemu i načelima ovoga Statuta,
kao i u cilju racionalnijeg i efikasnijeg rada Savez ima slijedeća tijela:


1. Skupštinu,
2. Predsjedništvo i
3. Odbor samoupravne kontrole.
VIII SKUPŠTINA


Cl. 27.
Skupština je najviši organ Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske, koja se formira po delegatskom principu, a čine ju delegacije
Društava inženjera i tehničara s područja SR Hrvatske.


Cl. 28.
Skupštine Saveza su redovne i izvanredne.
Redovna Skupština Saveza održava se svake godine, a saziva je Predsjedništvo


Saveza.
Redovna Skupština održava se u mjestu koje odredi predhodna Skupština, ukoliko
mjesto održavanja nije određeno po prethodnoj Skupštini mjesto održavanja
određuje PREDSJEDNIŠTVO.
Dan održavanja i dnevni red Skupštine utvrđuje Predsjedništvo Saveza i objavljuje
dnevni red najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.
Članovi Saveza imaju pravo predložiti izmjene i dopune dnevnog reda najkasnije
15 dana prije održavanja Skupštine.


Cl. 29.


Redovnu i izvanrednu Skupštinu sačinjavaju opunomoćene stalne delegacije
(delegati) Društava IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske. Broj delegata u
delegaciji ovisi o broju članova svakoga Društva.


DIT-a do 50 članova ima 1 delegata od 50—100 članova po 2 dalegata, a preko
100 članova 3 delegata.


397
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Delegaciju (delegate) se bira na četiri godine, a bira ih svako pojedino Društvo.
Cl. 30.


Svi delegati iz jednog Društva čine delegaciju. Kod glasanja na Skupštini
svaka delegacija ima po jedan glas (1), bez obzira na broj delegata u delegaciji.
Delegati su odgovorni za svoj rad organima DIT-ova.


Cl. 31.
Redovna Skupština Saveza može raspravljati i odlučivati o svim pitanjima
iz područja rada Saveza.
Cl. 32.
O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se obavezno unose odluke i zaključci
doneseni na Skupštini.
Skupštinski zapisnik potpisuje predsjednik Radnog predsjedništva, kao i zapisničar
i dva ovjerovitelja zapisnika, koje je izabrala Skupština.


Cl. 33.
Redovna Skupština vrši ove poslove:


— donosi i mijenja Statut Saveza;
— raspravlja i prihvaća izvještaj o radu Saveza u proteklom razdoblju, koje
podnosi Predsjedništvo Saveza;
— daje razrješnicu organima Saveza;
— bira nove organe Saveza: Predsjedništvo i Odbor samoupravne kontrole;
— bira delegate za Savez IT Hrvatske i Savez IT šumarstva i industrije za
preradu drveta Jugoslavije;
— rješava žalbe Društava i članova Društava;
— donosi godišnje i srednjoročne programe rada Saveza;
— usvaja završni račun i financijski plan prihoda i rashoda;
— donosi Pravilnik o priznanjima (čl, 23), usvaja SAS s OOUR-a i dr. (öl. 24.),
Pravilnik za ONO i DSZ (čl. 53.) i dr.;
— prihvaća ili mijenja dnevni red Skupštine;
— rješava o prestanku rada Saveza;
— daje priznanja u smislu čl. 23. Statuta Saveza;
— prima nove članove Saveza;
— određuje visinu članarine DIT-ova za SAVEZ;
— tumači pojedine odredbe Statuta i
— rješava i druga pitanja iz nadležnosti Saveza, koja nisu u nadležnosti drugih
organa Saveza.
Cl. 34.
Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjedništvo Saveza prema potrebi, kao i na
zahtjev
najmanje 1/3 Društava ili na zahtjev Odbora samoupravne kontrole.
Izvanredna Skupština rješava samo predmet, radi kojega je sazvana.


Cl. 35.
Skupštine (redovne i izvanredne) punovažno odlučuju, ako je prisutno više
od polovice delegacija.


398
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 109     <-- 109 -->        PDF

U slučaju nedovoljnog broja prisutnih delegacija Skupština se saziva ponovno
u roku od 30 dana.
Skupštinom rukovodi radno predsjedništvo, odluke se donose nadpolovičnom
većinom prisutnih delegacija.
Ukoliko Skupština ne odluči drugačije, odluke se donose javnim glasanjem.
Odluke Skupštine su obavezne za sva Društva i njihove članove.


IX PREDSJEDNIŠTVO SAVEZA


Cl. 36.
Predsjedništvo Saveza je kolektivni izvršni organ Skupštine, koje vodi poslove
Saveza po principu kolektivnog odlučivanja i odgovornosti u cjelini, a u
vremenu između dvije redovne Skupštine.
Predsjedništvo se sastoji od 13 članova i 5 zamjenika. Mandat članova Predsjedništva
traje 4 godine, a najduže u trajanju osam godina.
Predsjedništvo se sastoji od najmanje 2/3 članova izabranih iz redova delegacija,
a 1/3 iz redova članova Društava.
U Predsjedništvu Saveza ne mogu biti birani članovi Društava, koji ne mogu biti


delegati Skupštine Saveza.
Članovi Predsjedništva odgovorni su za svoj rad Skupštini Saveza.
Predsjednika i podpredsjednika Predsjedništva Saveza izabiru članovi Predsjed


ništva između sebe, a s mandatom u trajanju od 2 godine, a najduže u trajanju
četiri godine.
Cl. 37.


Predsjednik Predsjedništva predsjedava i rukovodi Predsjedništvom. U slučaju
njegove odsutnosti sjednicom predsjedava i rukovodi podpredsjednik Predsjedništva.
U slučaju odsutnosti predsjednika i podpredsjednika, sjednicom predsjedava
član Presjedništva izabran na toj sjednici.


Cl. 38.
Predsjedništvo Saveza obavlja funkciju delegacije Saveza prilikom izbora dele
gata u organe društvenih, društveno-političkih organizacija, samoupravnih interesnih
zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica.


Cl. 39.


U nadležnosti Predsjedništva spada:


— predlagan je Statuta, te izmjena i dopuna;
— sazivanje redovnih i izvanrednih Skupština Saveza, kao i utvrđivanje dnevnog
reda Skupštine;
— predlagan je godišnjeg i srednjoročnog programa rada;
— predlagan je Završnog računa;
— predlaganje godišnjeg financijskog plana prihoda i rashoda;
— upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom Saveza;
— izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine;
— donošenje odgovarajućih odluka iz svoje nadležnosti;


ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 110     <-- 110 -->        PDF

— osnivanje stalnih i povremenih odbora i komisija za izvršenje pojedinih
zadataka;


— biranje glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista i organiziranje
pomoćnih radnih tijela;
— donošenje odluka koje se odnose na zaposlenje radnika u Stručnoj službi
Saveza;
— donošenje odluka u vezi radnog odnosa radnika u Stručnoj službi Saveza;
— utvrđivanje cijena zakupnini poslovnih prostorija, tiskanica i pretplata za
Šumarski
list;
— obavljanje drugih poslova za koje se ukaže potreba između dvije Skupštine.


Cl. 40.


Predsjedništvo na svojim sjednicama donosi zaključke i odluke, ukoliko je na
njima prisutno više od polovine članova. Odluke se donose nadpolovičnom većinom
prisutnih članova. U slučaju spriječenosti člana Predsjedništva da prisustvuje
sjednici, Društvo može ovlastiti drugog delegata da sudjeluje u radu i donošenju
odluka.


Cl. 41.
O održanim sjednicama Predsjedništva vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik,
odnosno predsjedavajući.


X ODBOR SAMOUPRAVNE KONTROLE


Cl. 42.


Radi što neposrednije i djelotvornije kontrole, zaštite društvene imovine i
drugih prava i obaveza, osniva se Odbor samoupravne kontrole, koji ima 3 člana
i Z zamjenika članova iz redova delegacije Društava. Članovi odbora Samoupravne
kontrole ne mogu biti istovremeno i članovi Predsjedništva.


Članovi Odbora samoupravne kontrole (OSK) i njihovi zamjenici biraju se na
vrijeme od 4 godine.


Članove Odbora Samoupravne kontrole i njihove zamjenike bira Skupština.
Članovi Odbora Samoupravne kontrole iz svojih redova biraju predsjednika Odbora
Samoupravne kontrole.


Članovi Samoupravne kontrole odgovorni su za svoj rad Skupštini Saveza.


Cl. 43.
Odbor Samoupravne kontrole ima pravo i dužnost da:


— prati primjenu propisa, odredbi Statuta i drugih općih akata Saveza;
— obavlja pregled svih dokumenata, obračuna, poslovnih knjiga, materi jalnih
i novčanih sredstava
i si. i
— obavještava organe Saveza o svom nalazu.


Cl. 44.
Odbor Samoupravne kontrole dužan je upozoriti Predsjedništvo na uočene
nepravilnosti i zahtjevati da se one otklone u određenom roku.
Odbor Samoupravne kontrole za svoj rad odgovara Skupštini i njoj podnosi
pismeni izvještaj.


400
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Odbor Samoupravne kontrole dužan je jedamput godišnje podnijeti pismeni
izvještaj o svom radu.
Cl. 45.
Predsjednika Odbora Samoupravne kontrole redovno se poziva na sjednicu
Predsjedništva.
Cl. 46.


Kod izbora Predsjedništva Saveza, zatim delegata za Savez IT Hrvatske, kao
i Savez IT šumarstva i industrijske prerade drveta Jugoslavije, te Odbora Samoupravne
kontrole, Savez se je dužan pridržavati društvenog dogovora o provođenju
kadrovske politike Socijalističke Republike Hrvatske.


XI STRUČNA SLUŽBA SAVEZA


Cl. 47.


Za pravovremeno obavljanje poslova Predsjedništvo Saveza može angažirati
određeni broj osoba i zasnovati s njima radni odnos na određeno i neodređeno
vrijeme.


Za obavljanje administrativno-tehničkih i financijskih i si. poslova Savez formira
Stručnu službu. Radnici Stručne službe Saveza imaju pravo na sredstva za
osobne dohotke i zajedničku potrošnju u skladu s načelima raspodjele, koja važi
za organizacije udruženog rada, kao i drugim odredbama i sporazumima utvrđena
prava.


Međusobna prava i obaveze, kao i odgovornosti pomoćnih tijela utvrđuju se
ugovorom, koji je u skladu s postojećim zakonskim odredbama.


Cl. 48.


Stručna služba nije pravna osoba. Djelokrug rada, prava i dužnosti Stručne
službe reguliraju se odlukama Predsjedništva Saveza.


Radom Stručne službe Saveza posredno rukovodi predsjednik Predsjedništva,
a neposredno poslovni tajnik Saveza kojega izabere Predsjedništvo javnim natječajem
na 4 godine, s time da podliježe reizbornosti.


Radni odnos u Stručnoj službi Saveza radnici zasnivaju u skladu Zakona o
radnim odnosima i Zakona o udruženom radu ovoga Statuta i odluka kolegijalnog
izvršnog organa Saveza.


Za poslove poslovnog tajnika utvrđuju se posebni uvjeti i to: Šumarski fakultet
i 5 godina radnog iskustva, sposobnosti za organiziranje stručnih savjetovanja,
kongresa, izložbi, izdavačke djelatnosti, propagande i populariziranje šumarstva,
prerade drva, dobro poznavanje problematike šumarstva i industrijske
prerade drva i poznavanje općih uvjeta poslovanja, a posebno društvenih organizacija.


XII FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE SAVEZA


Cl. 49.
Materijalna sredstva za rad Saveza ostvaruju se znanstveno-stručnim i društvenim
aktivnostima, povremenom izdavačkom djelatnošću, upravljanjem i koriište


401
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Djem imovine Saveza, novčanim prilozima društveno-političkih i radnih asocijacija,
članarinom, pretplatom od Šumarskog lista, kao i iz drugih izvora u skladu sa
Zakonom i ovim Statutom.


Cl. 50.


Matenijalno-financijsko poslovanje Saveza vodi se prema postojećim zakonskim
propisima, a dostavlja se na uvid svim članovima Saveza objavljivanjem u Šumarskom
listu.


Cl. 51.


Financiranje Saveza vrši se u skladu financijskog plana prihoda i rashoda. Za
svaku proteklu godinu sastavlja se završni račun o kojem raspravlja Predsjedništvo,
a Skupština ga usvaja.


XIII ŠUMARSKI DOM SAVEZA


Cl. 52.


Savez ima svoj vlastiti dom u Zagrebu, ulica 8. maja 1945. g. broj 82. Domom
upravlja Predsjedništvo Saveza, a administrativno tehničke poslove obavlja Stručna
služba Saveza. Društvene prostorije Saveza nalaze se u Šumarskom domu, Trg
Mažuranića 11/prizemno.


XIV OPĆENARODNA OBRANA I DRUŠTVENA SAMOZASTITA


Cl. 53.


Članovi Saveza imaju pravo i dužnost da u okviru sistema i planova obrane
sudjeluju u obrani zemlje i da se organiziraju, pripremaju i osposobe za oružanu
borbu i druge oblike općenarodnog otpora, zaštite, spašavanja i druge zadatke od
interesa za općenarodnu obranu.


Predsjedništvo Saveza regulira poslove ONO i DSZ posebnim pravilnikom. Do
donošenja Pravilnika Predsjedništvo Saveza usklađivati će svoje aktivnosti na
osnovu konzultacija sa nadležnim organima u DPZ i konkretnih dogovora — rješenja.


XV PRESTANAK RADA SAVEZA


Cl. 54.


Odluku o prestanku rada Saveza donosi redovna ili izvanredna Skupština Saveza
dvotrećinskom većinom delegata svih Društava Saveza.


Cl. 55.


U slučaju prestanka rada Saveza sva imovina, kao i osobe u radnom odnosu
pripada novoformiranoj organizaciji, koja će nastaviti rad Saveza, ukoliko bude
osnovana.


U protivnom imovina Saveza prelazi pod upravu Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu sve do osnivanja nove stručno-društvene organizacija s istim ili
sličnim ciljevima i zadacima.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 113     <-- 113 -->        PDF

XVI ZAVRANE ODREDBE


Cl. 56.
Ovaj Statut stupa na snagu kad ga usvoji Skupština Saveza.


Cl. 57.
Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije dužna su da u roku
od 6 mjeseci usuglase svoje Statute s ovim Statutom Saveza.


Cl. 58.
Za tumačenje primjena pojedinih odredaba ovoga Statuta nadležna je Skupština.


Cl. 59


Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske od 16. 12. 1976.
god., njegove izmjene i dopune od 02. 12. 1982. godine i 9. 05. 1984. godine.


Zagreb, 27. veljače 1985.


Predsjednik radnog Predsjedništva


SKUPŠTINE SAVEZA


dr Nikola Komlenović, v. r.