DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ZAPISNIK


4. sjednice Predsjedništva Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne inddustrije
Hrvatske, koja je održana 7. veljače 1985. u 10 sati u Zagrebu, Trg Mažuranića
11.
PRISUTNI: dr Nikola Komlenović, dr Đuro Kovačić, mr Vladimir Bogati, Adam
Pavlovic, dipl. inž., Eduard Tomas, dipl. inž., Viktor Volf, dipl. inž. Alojz Frković,
dipl. inž., Vlatka Antonie i Ivan Maričević, dipl. inž.


DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Predsjedništva.
2. Izvještaj inventurne komisije o izvršenom popisu osnovnih sredstava, sitnog
inventara u upotrebi, zalihe gotove robe (knjige, tiskanice i dr), novca i vrijednosnih
papira u blagajni, sredstava zajedničke potrošnje i ostala potraživanja i obveze.
3. Razmatranje nacrta za Završni račun za 1981. godinu.
4. Razmatranje nacrta za Program rada u 1985. godini1.
5. Razmatranje nacrta za Financijski plan prihoda i rashoda za 1985. g.
6. Pripreme za održavanje 90. Skupštine Saveza (mjesto održavanja, datum i
dnevni red).
7. Tekuća pitanja:
— Informacija o radovima na održavanju Šumarskog doma:
— Iznajmljivanje poslovnih prostorija na II katu (100 mf) uz odgovarajuću
adaptaciju;
— Problematika čuvarske službe, održavanja vodovodne i druge instalacije u
zgradi;
— Nabavka odgovarajuće opreme za razglas u velikoj dvorani;
— Nabavka računskog stroja;
— Imenovanje komisije za procjenu vrijednosti otpisanog iventara i predlaganja
uvjeta za prodaju — otuđenje istog.
— Ustupanje dvorane za izložbu umjetničkih slika s osnovnom tematikom »Pejzaži
šume i planine« Karlu Posavcu, dipl. inž. i djelomično sudjelovanje Saveza
u direktnim troškovima;
— Utvrđivanje cijena za Šumarski list, knjige i tiskanice, dvorane, zakupnine i
visine autorskih honorara;
— Odobrenje isplata autorskih honorara i iznos po ugovorima o povremenim i
privremenim poslovima za 1984. g.;
— Odobrenje fin. sredstava za sistematske preglede zaposlenih radnika Stručnoj
službi i za kolektivno osiguranje;
— Utvrđivanje vrijednosti boda za I—III 1985. g., te visina dnevnica za službena
putovanja i iznosa za topli obrok po zaposlenom na teret materijalnih troškova;
280
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— Donošenje odluke o blagajničkom maksimumu
— Odobrenje o oročavanju fin. sredstava;
Ađ. 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Predsjedništva


Predsjednik dr N. Komlenović, ukratko komentira sadržaj zapisnika i naglašava
da su izvršene sve pripreme za daljnju obnovu fasada na zgradi Šumarskog
doma, kao i dogovori da se pristupi projektiranju idejnog rješenja za Evropski pješački
put E7—YU kroz sjeverna područja SR Hrvatske (Kumrovec — Ilok).


Zapisnik je usvojen bez primjedbi.


Ad. 2 Izvještaj inventurne komisije


Komisija:


1. Predsjednik Boris Deković
2. Član inž. Živko Petković
3. Član Slavica Slonje
Komisija je prije popisa pregledala zalihe tiskanica, knjiga i ostale imovine i
konstatirala:


1. Da određeni broj knjiga i tiskanica već više godina stoji na zalihama
2. Da su neke knjige i tiskanice oštećene i neupotrebljive (zbog vlage)
3. Da je dio sitnog inventara neupotrebljiv i oštećen.
Komisija predlaže Predsjedništvu da se zbog navedenih razloga izvrši otpis:


— tiskanica u vrijednosti od dinara 526.589,01
— knjiga u vrijednosti od dinara 160.481,75
— sitnog inventara u upotrebi s vrijednošću od dinara 30.080,20
Popisana su osnovna sredstva, sitan inventar u upotrebi, zaliha gotove robe
(knjige i tiskanice), novac i svi vrijednosni papiri u blagajni, sredstva zajedničke
potrošnje, ostala potraživanja i obveze sa stanjem 31. 12. 1984. godine.


1. Popis osnovnih sredstava dopunjen je s dvije biste M. Tita i reljefom »Sumovid
Hrvatske — Slavonije« (iz 1896. god.). Prema procjeni komisije vrijednost
biste od gipsa je 1.500,00 dinara, biste od bronze 2.500,00 dinara, a reljefa Sumovida
3.000,00 (vrijednost po kojoj se vodio do sada u sitnom inventaru u upotrebi).
2. Na sitnom inventaru u upotrebi nema razlike između stvarnog i knjižnog
stanja, ukoliko Predsjedništvo prihvati otpis.
3. Kod knjiga i tiskanica utvrđene su razlike:
— na knjigama — višak od dinara 7.144,70
— manjak od dinara 1.359,00
— na tiskanicama — višak od dinara 18.970,57
— manjak od dinara 23.057,63
4. Stanje na žiro-računu per. 31. 12. 1984. dinara 366.003,20
5. Stanje u blagajni per. 31. 12. 1984. je dinara 3.845,90
6. Stanje sredstava zajedničke potrošnje za ostale namjene per 31. 12. 1984.
je dinara 14.295,60
7. Stanje sredstava zajedničke potrošnje za stambenu izgradnju per 31. 12. 1984.
je dinara 74.684,95


ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 80     <-- 80 -->        PDF

8. Stanje sredstava N. O. per 31. 12. 1.984. je dinara 345,30
9. Sumnjiva i sporna potraživanja per 31. 12. 1984. su dinara 7.850,00
10. Nenaplaćena potraživanja od kupaca per 31. 12. 1984. iznose dinara 127.867,50
11. Dati avansi dobavljačima iznose dinara 749.043,00
Komisija predlaže da se:


— iznos od dinara 7.850,00 (sumnjiva i sporna potraživanja) otpise na teret
prihoda 1984. godine, jer se ta dugovanja odnose na pretplatnike pojedince za
Žumarski list za 1981. godinu
— manjkovi na tiskanicama i knjigama otpišu na teret prihoda za 1984. god.
— viškovi na osnovnim sredstvima uknjiže u korist poslovnog fonda.
— viškovi na tiskanicama i knjigama uknjiže u korist izvanrednih prihoda.
— tiskanicama i knjigama na zalihama koje se nisu u planiranim količinama
prodale unazad tri godine umanji vrijednost u iznosu od dinara 687.070,76.;
Amortizaacija i revalorizacija osnovnih sredstava obračunata je prema zakonskim
propisima.


Zagreb, 28. siječnja 1985.


Prilozi: Inventurne liste


Komisija:


1. Predsjednik Boris Deković
2. Clan inž. Živko Petković
3. Clan Slavica Slonje
Popis dužnika per 31. 12. 1984. godine


1. Pretplatnici za Šumarski list pojedinci za 1982. god. din. 8.800,00
2. Pretplatnici za Šumarski list pojedinci za 1983. god. din. 27.300,00
3. Pretplatnici za Šumarski list pojedinci za 1984. god. din. 69.150,00
4. Šumarija Jasenovac din. 19.500,00
5. Šumarija Krk din. 1.450,00
6. Fotolaboratorij Z. Sorić din. 587,50
7. Vojna pošta Zagreb din. 1.080,00
Ukupno dinara 127.867,50


Vlatka Antonie i Ivan Maričević, daju kratka obrazloženja za pojedine stavke
i prijedloge komisije, nakon čega se prihvaća izvještaj i prijedlozi komisije i donosi
odgovarajuća odluka.


Odluka


1. Tiskanicama i knjigama koje više godina stoje na zalihama, a neće se moći
u narednim godinama plasirati korisnicima, umanjiti vrijednost za dinara 619.831,63
(prema popisnoj listi).
2. Tiskanice i knjige koje su oštećene i neupotrebljive otpisati na teret prihoda
za 1984. godinu u iznosu od dinara 67.239,13 (prema popisnoj listi).
3. Sitan inventar u upotrebi oštećen i neupotrebljiv otpisati na teret prihoda za
1984. godinu u iznosu od dinara 30.080,20 (prema popisnoj listi).


ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 81     <-- 81 -->        PDF

4. Manjkovi na knjigama u iznosu od dinara 1.359,00 knjižiti kao izvanredne
rashode za 1984. godinu (prema popisnoj listi).
5. Manjkove na tiskanicama u iznosu od dinara 23.057,63 knjižiti kao izvanredne
rashode za 1984. godinu (prema popisnoj listi).
6. Sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu od 7.850,00 otpisati na teret izvanrednih
rashoda (prema popisnoj listi).
7. Viškove na osnovnim sredstvima knjižiti u korist poslovnog fonda u iznosu
od dinara 7.000,00 (prema popisnoj listi).
8. Viškove na tiskanicama u iznosu od dinara 18.970,57 knjižiti kao izvanredni
prihod (prema popisnoj listi).
9. Viškove na knjigama u iznosu od dinara 7.144,70 knjižiti kao izvanredni prihod
(prema popisnoj listi).
Računovodstvo Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR
Hrvatske na temelju ove Odluke uskladit će stanje sredstava i izvora sredstava
iskazanih u knjigovodstvu sa stanjem utvrđenim popisom. To će se usklađivanje
izvršiti s 31. prosincem 1984. godine.


Ađ. 3. Razmatranje nacrta Završnog računa za 1984. godinu


Vlatka Antanić ii Ivan Maričević upoznali su prisutne o financijskom poslovanju
Saveza u 1984. godini, uz kratke komentare o podacima iz dokumentacije.


Predsjedništvo je prihvatilo izvještaj o financijskom poslovanju za 1984. godinu
i obavezalo Stručnu službu da pripremi odgovarajuću dokumentaciju o prihodima
i rashodima za 90. Skupštinu Saveza, koja usvaja Završni račun (Statut čl. 33.).


Ad. 4. Razmatranje nacrta za Program rada u 1985. g.


Dr Nikola Komlenović rekapitulira sadržaj iz radnog materijala i zatim predlaže
raspravu. Svi prisutni su predloženi nacrt kao prijedlog Programa rada za
1985. g.


Ad. 5 Razmatranje nacrta Financijskog plana prihoda i rashoda za 1985. godinu


Ivan Maričević i Vlatka Antonić komentiraju važnije pozicije iz nacrta, nakon
čega se uz manje primjedbe prihvaća taj nacrt kao prijedlog financijskog plana
za 1985. godinu.


Ad. 6. Pripreme za održavanje 90. Skupštine Saveza


Predsjednik obavještava prisutne da su praktično izvršene sve pripreme za
održavanje 90. Skupštine. Određeni broj DIT-ova odgovorio je naš dopis i očekujemo
uspješan rad u daljnjim pripremama i u toku održavanja Skupštine.


U raspravi su sudjelovali praktično svi prisutni uz posebne napomene mr
Bogat i Vladimira, da je nužno uspostavljati komkretniju suradnju s našim DIT-ovima,
pa i na širem jugoslavenskom i međunarodnom planu. Ističe kao primjer dobre d
korisne suradnje s pograničnim Društvom iz Madžarske. Također smatra da bi bilo
dobro kada bi se organizirala predavanja na teme koje se tiču razvoja šumarstva


— prerade i prometa drvom.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Predsjedništvo je prihvatilo izvještaj o pripremama za 90. Skupštinu i definitivno
utvrdilo mjesto održavanja (Zagreb), predloženi dnevni red i datum održavanja
27. veljače 1985. godine.


Ađ. 7. Tekuća pitanja


1. Prihvaća se informacija o radovima na održavanju Šumarskog doma s tim
da se i dalje prate razlozi zbog kojih dolazi do naknadnih radova i usklade konkretna
rješenja s pozitivnim propisima i praksom.
2. Prihvaća se objašnjenje o adaptaciji poslovnog prostora na II katu (100 m2),
(ranije »Savacel«) i o iznajmljivanju istog SlZ-i šumarstva Hrvatske, uz slične uvjete
kao i drugim korisnicima našeg prostora.
3. Zadužuje se Stručna služba da:
a) ispita mogućnost čuvanja zgrade i predloži odgovarajuće rješenje.
b) osigura redovno održavanje vodovodne i druge instalacije s odgovarajućom
zanatsko-obrtničkom organizacijom.


c) predloži povoljno riješenje za uvođenje razglasa u velikoj dvorani.


d) predloži nabavku računskog stroja.


e) izvrši pripremu za rad komisije zbog procjene vrijednosti otpisanog inven


tara i predlaganje mjesta za prodaju otuđenja istog. U komisiju se imenuju dr N.
Komlenovic, dr Đ. Kovačić inž. I. Stijepčević. Radu komisije obavezno prisustvuje
poslovni tajnik koji je dužan realizirati prijedloge komisije.


4. Odobrava se Karlu Posavcu, dipl. inž. korištenje velike dvorane za izložbu
slika u trajanju od 18—25. travnja 1985. godine, kao i pomoć Stručne službe Saveza
u pripremi i za vrijeme trajanja izložbe.
5. Prihvaćaju se data obrazloženja za niže navedene odluke:
1. Cijena »Šumarskog lista« za 1985. godinu:
— redovni članovi dinara 700,00
— studenti, đaci i umirovljenici dinara 400,00
— organizacije udruženog rada dinara 5.500.00
— za inozemstvo dinara 9.500,00
2. Visine autorskih honorara u »Šumarskom listu« za 1985. godinu uvećane
za 20%:
— redakcijsko djelo gl. urednika str. 1 dinara 72,00
— redakcijsko djelo tehn. urednika str. 1 dinara 96,00
— pisana djela str. 1 dinara 270,03
— lektura str. 1 dinara 129,50
— grafičko uređenje (špigl) str. 1 dinara 270,00
— naknada za reproducirane fot. str. 1 dinara 540,00
— recenzija str. 1 dinara 72,00
3. O cijenama oglasa u »Šumarskom listu« za 198"). j ;odinu
— omotna stranica samo četvrta dinara 22.100,00
— prva i druga stranica unutar časopisa dinara 19.500,00
— stranica unutar časopisa dinara 18.200,09
— polovica stranice unutar časopisa dinara 13.000,0:)
— četvrtina stranice unutar časopisa dinara 10.400,00


ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 83     <-- 83 -->        PDF

4. Dodatak na boju:
a) za jednu boju dinara 6.500,00
b) za potpuni color dinara 19.500.00
5. Popusti:
a) agencijski 20%
b) akviziterski 20%
c) za tri do pet oglasa 10%
d) za šest ili više oglasa 15%


6. Da se tiskanice i knjige, uskladištene u poslovnom prostoru Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske od 1. sječnja 1985. godine
fakturiraju korisnicima po uvećanoj cijeni za 30%.
7. Da se cijena dvorana za iznajmljivanje od 1. siječnja 1985. godine poveća i to:
1. Velika dvorana dinara 6.000,00
2. Mala dvorana dinara 2.000,00
8. Da se zakupnine povećavaju za 30% od 1. siječnja 1985. godine. Osnovica za
izračunavanje stanarine ostaje prema postojećim Ugovorima, odnosno Aneksima iz
proteklih godina.
9. Isplaćeni autorski honorari i iznosi po Ugovorima o obavljanju privremenih
i povremenih poslova u iznosu od dinara 392.000,00, a što je u skladu s Programom
rada i financijskim planom za 1984. godinu.
10. O sistematskom pregledu radnika Stručne službe Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske. Kompletni sistematski pregled obavio
bi se u Dispanzerskoj poliklinici Instituta u Zagrebu.
11. O kolektivnom osiguranju radnika Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije SR Hrvatske kod Croatie — zajednice osiguranja imovine i osoba
Zagreb.
12. O novoj planskoj vrijednosti boda. Vrijednost boda od 1. siječnja 1985. godine
iznosi dinara 130,00.
13. O visini isplata na teret materijalnih troškova Stručne službe Saveza:
— Visina dnevnice za službena putovanja u zemlji iznosi dinara 1.500,00
— Visina dnevnice za službena putovanja u zemlji uz priložen račun za noćenje
iznosi dinara 2.500,00
— Izdaci za prehranu radnika u toku rada iznose dinara 2.500,00 mjesečno
— Za prijevoz na rad i s rada, priznaju se dva karneta u toku mjeseca.
Ova odluka primjenjuje se od 1. ožujka 1985. godine. Kada se utvrde i objave
podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku u privredi SFR
Jugoslavije i SR Hrvatske za 1984. godinu uskladit će se i ova odluka s tim podacima.


14. O Blagajničkom maksimumu za 1985. godinu. Blagajnički maksimum za 1985.
godinu iznosi dinara 15.000,00.
15. O prolongiranju oročenih sredstava kod Zagrebačke banke dinara 3.000,000,00
(trimilijuna dinara) na rok od 3 mjeseca uz kamate od 38% godišnje. Sredstva će
koristiti RO >*Naša moda« Zagreb


ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 84     <-- 84 -->        PDF

15. O prolongiran ju oročenih sredstava kod Zagrebačke banke dinara 2.000.000,00
(dvamilijuna dinara) na rok od 3 mjeseca uz kamate od 38% godišnje. Sredstva će
koristiti RO »Autodubrava« OOUR Karoserija, Zagreb.
16. O prolongiranju oročenih sredstava kod Zagrebačke banke dinara 1.000.000,00
(jedanmilijun dinara) na rok od 3 mjeseca uz kamate od 38% godišnje. Sredstva će
koristiti RO »Autodubrava« OOUR Karoserija Zagreb.
Predsjednik
Dr INFikola Komlenović v. r.


UMRO JE ZLATKO BUNJEVČIĆ-BUNJA


U zagrebačkom dnevniku »Vjesnik« od 20. lipnja 1985. godine Sportsko ribolovno
društvo »Gacka« u Otočcu objavilo je vijest (osmrtnicu), da je 18. lipnja
u 75. godini života preminuo ZLATKO BUNJEVCEVIĆ-BUNJA, dipl. inž. šum.
— -»dugogodišnji i zaslužni član« tog Društva. Kako je ovaj broj Šumarskog lista
spreman za tisak, to za sada, samo objavljujemo ovu tužnu vijest dodajući, da
je pokojnik bio 1946. i 1947. godine urednik Šumarskog lista.


U mirovinu je otišao kao višegodišnji ta´ksator Šumskog gospodarstva u
Gospiću a treću životnu dob proveo je u Otočcu, mjestu u zelenilu polja i okruženog
lijepim bukovo-jelovim šumama.