DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 67     <-- 67 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


90. redovne Skupštine Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, održane 27. veljače 1985. godine u Zagrebu, Trg Mažuranića 11.
PRISUTNI: Delegati 15 područnih Društava IT šumarstva i industrijske prerade
drva iz Bjelovara, Delnica, Karlovca, Koprivnice, Našica, Osijeka, Podravske Slatine,
Slav. Broda, Slav. Požege, Senja, Siska, Varaždina, Vinkovaca, Virovitice, Zagreba
i drugi pozvani, ukupno 46 učesnika.


I


DNEVNI RED


1. Otvaranje 90. Skupštine Saveza — dr Nikola Komlenović
2. Izbor Radnog Predsjedništva Skupštine i zapisničara
3.
Izvještaj o radu Saveza za razdoblje između 89. i 90. Skupštine (9. 05. 1984.
do 27. 02. 1985. g.)
a) Izvještaj podpredsjednika Saveza — dr Đuro Kovačić
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — dr Branimir
Prpić i
c) Izvještaj predsjednika Samoupravne kontrole — Adam Pavlović, dipl. inž.


4.
Informacija o aktivnostima u vezi priprema za održavanje IUFRO — Kongresa
— dr Simeun Tomanić
5. Rasprava o izvještajima o radu i informaciji
6. Primjedbe
(s prijedlozima) na Statut Saveza — razmatranje i donošenje
odluke
7. Usvajanje Završnog računa za 1984. godniu
8. Donošenje programa rada za 1985. godinu
9. Donošenje Financijskog plana prihoda i rashoda za 1985. godinu
10. Usvajanje prijedloga za donošenje zaključaka
Ad.l.


Predsjednik Predsjedništva dr Nikola Komlenović otvorio je 90. Skupštinu, pozdravio
sve prisutne, a posebno predsjednika Republičkog odbora sindikata radnika
u industrijskoj preradi drva i šumarstvu Hrvatske Ivana Jergovića , glavnog
inspektora šumarstva i lovstva Hrvatske Slavka Horvatinovića , dipl. inž. i
profesora dr Simeuna Tomanić a sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Odmah na početku napominje da je prošlo tek 9 mjeseci od prošle Skupština,
ali po novom Statutu Skupština je nadležni organ za usvajanje Završnog računa i
donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana, pa je to osnovni razlog zbog
čega se Skupština održava već u toku ovoga mjeseca. Ukratko se osvrće na dosadašnje
aktivnosti.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 68     <-- 68 -->        PDF

U našim organizacijama održano je više savjetovanja, predavanja, ekskurzija


i susreta u drugim oblicima, koji su omogućavali razmjenu saznanja i iskustava u


teoriji i praksi naših djelatnosti. No još uvijek ne koristimo dovoljno znanost za


moguću racionalniju primjenu u radu organizacija udruženog rada. Naše znanstve


ne i druge organizacije — institucije nisu dovoljno osposobljene za praćenje svjet


skih dostignuća i za vlastita istraživanja, pa je i to ozbiljna smetnja za brže i efi


kasnije savladavanje teškoća na putu razvoia.


Institut za drvo nema sve preduvjete (pomanjkanje odgovarajućeg kadra, nerazvijena
poslovna suradnja s OUR-a u mogućem opsegu) da bi mogao razvijati
moguće aktivnosti sa OUR-a i drugim institucijama u cilju bržeg razvoja i unapređivanja
industrijske prerade drva. I u ovim uvjetima uz bolju organizaciju korištenja
postojećah potencijala u OUR-a industrijske prerade i prometa drva i s nosiocima
znanstvenog rada (Šum. fakultet i dr.) moguće je osigurati racionalniju primjenu
novih saznanja za brži razvoj proizvodnje i izvoza naših proizvoda na svjetsko
tržište u znatno većem i vrijednijem opsegu od ovoga što smo da sada ostvarivali.


Želim Vas obavijestiti da se zadaci o pošumljavanju uspješno izvršavaju, a poznato
Vam je da je inicijativa pokrenuta ovdje u Savezu, pa i danas u ovom prostoru
obavljaju se odgovori s nosiocima tih akcija.


Kontinuirano izlaženje Šumarskog lista — 109. godište (najstariji časopis u ovom
dijelu Evrope) predstavlja značajan doprinos razvoju šumarske znanosti, struke i
praktične primjene. To je najvažniji zadatak Saveza u okviru izdavačke djelatnosti
i za naredno razdoblje.


Na pripremama za IUFRO Kongres angažirano je dosta naših članova, a i danas
će o tim aktivnostima govoriti dr Simeun Tomanić, predsjednik ROO SR Hrvatske.
To je događaj od povijesnog značaja za naše šumarstvo i preradu drva.


U ovom razdoblju intenzivno se radi na poslovima održavanja Šumarskog doma.
U toku je obnova pročelja — fasada, uvedeno je centralno grijanje u poslovne prostorije
Saveza, a vrše se i drugi zahvati — adaptacija za SIZ šumarstva Hrvatske.


Programom rada za 1985. godinu utvrđuju se ciljevi i zadaci članstva i organa
Saveza i DIT-ova, o čemu ćemo danas voditi raspravu i donijeti odgovarajuće zaključke,
kao i za druge sadržaje iz dnevnog reda Skupštine.


Ađ. 2. Izbor radnog predsjedništva


U radno Predsjedništvo Skupštine izabrani su: Vera Ivančić, dipl. inž., Tomislav
Starčević, dipl. inž. i dr Nikola Komlenović, a za zapisničara Ivan Maričević, dipl. inž.
U ime izabranih zahvalio se je dr Nikola Komlenović i predložio je Dnevni red,
kako je naprijed navedeno, a što je Skupština i usvojila.


Ad. 3a Izvještaj Predsjedništva Saveza


o radu SAVEZA inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
za razdoblje između 89. i 90. Skupštine Saveza (9. 05. 1984. — 27. 02. 1985. god.)
U tom razdoblju održano je ukupno 4 sjednica Predsjedništva Saveza, i redovne
aktivnosti naših DIT-ova. Detaljnije informacije o radu pojedinih DIT-ova kao i o
aktivnostima Predsjedništva Saveza, po potrebi dati će se u toku rada Skupštine.


U ovom izvještaju ukratko ćemo se osvrnuti na važnije aktivnosti, pojedina ostvarenja,
koja su karakteristična za proteklo razdoblje.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Odmah po završetku rada 89. Skupštine održana je prv a s j e d n ic a PREDSJEDNIŠTVA
Saveza, na kojoj je izabran dr Nikola Komlenović za predsjednika, a dr
Đuro Kovačić za podpredsjednika Predsjedništva u trajanju mandata dvije godine
(Statut čl. 36.).


Drug a sjednic a PREDSJEDNIŠTVA održana je 19. lipnja 1984. godine na
kojoj je razmatrana aktivnost Saveza i utvrđeno slijedeće:


— Prihvaćena konačna redakcija teksta zaključaka 89. Skupštine i dogovorena
podjela zaduženja po pojedinim područjima aktivnosti: »Šumarski list i izdavačka
djelatnost« — dr B. Prpić, »Pošumljavanje« — dr Đ. Kovačić, »Krš i zaštita prirode«
— mr Vice Ivančević, »Primjena1 Zakona o šumama« — T. Starčevdć, dipl. inž.,
»Problematika Šumarskog doma, savjetovanja, propagande i si.« — dr N. Komlenonović
i I. Maričević, dipl. inž. i »Povećanje i koordiniranje aktivnosti DIT-ova« —
svi članovi Predsjedništva.
— Nakon primjedbi na SAS o udruživanju u Savez ITSlD Jugoslavije i zamjerke
nosiocima te akcije zbog nepovoljnih rokova u kojima smo se trebali izjasniti o tom
dokumentu, ipak je PREDSJEDNIŠTVO ovlastilo našeg delegata Antuna Jurića, dipl.
inž., da potpiše SAS o udruživanju.
— PREDSJEDNIŠTVO je prihvatilo izvještaj o poslovanju za prvih pet mjeseci
1985. godine.
— Prihvaćena je informacija o aktivnostima i konkretnim rješenjima za: izvođenje
radova na fasada »Šumarskog doma«; za radove na uvođenju centralnog grijanja
u poslovne prostorije Saveza, kao i za ostale poslove, koji se redovno obavljaju
u organizaciji Stručne službe i PREDSJEDNIŠTVA Saveza.
— Konstatirano je da određeni broj DIT-ova nije dostavio ispunjene upitnike
za svoje delegate, ali da će se u mjesecu srpnju 1984. g. kompletirati dokumentacija
za registraciju Saveza kod Republičkog Sekretarijata za upravu i pravosuđe SR
Hrvatske.
Treć a sjednic a PREDSJEDNIŠTVA Saveza održana je 25. listopada na
kojoj je razmatrano i utvrđeno slijedeće:


— Ostvareni su povoljni financijski rezultati za prvih devet mjeseci 1984. g. i
mogu se očekivati zadovoljavajući za cijelu 1984. godinu. Rashodi su ostvareni sa
indeksom 60,3 jer nisu do tada izvršeni značajniji radovi na obnovi fasada Šumarskog
doma.
— Odobrena su financijska sredstva za nabavu vatrogasnih aparata, kancelarijskog
namještaja (izmjena sa dotrajalim), za troškove ličenja poslovnih prostorija
i dr.
— Dovršeni su radovi na uvođenju centralnog grijanja i vrše se pripreme za
primopredaju instalacije — uređaja, za čega je utrošeno manje sredstava, od planiranih
za tu investiciju.
— Radovi na obnovi pročelja — fasada su u toku i očekuje se planirano ostvarenje
do kraja godine. Prilikoan detaljnijeg stručnog pregleda skulptura, ukrasnih
elemenata, lima i drugih detalja (postavljanjem skele) na portalu, utvrđene su manjkavosti
u opisu radova i zbog toga su se naknadno morali utvrditi uvjeti za izvođenje
radova na portalu — fasadi do Ulice 8. maja. Za redovno praćenje, poduzimanje
mjera i primopredaju radova, uz nadzornog organa imenovana je i komisija
u sastavu: 1. dr N. Komlenović, 2. dr. Đ. Kovačić, 3. I. Maričević, dipl. inž. i 4. I.
Stijepčević, dipl. inž.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— Predstavnici Saveza u sastavu Horvatinović S. dipl. inž., Mianić Mato, dipl.
inž. i Maričević Ivan, dipl. inž. u VRANSKOM nedaleko od Celja s predstavnicima
iz SR Slovenije obavili su razgovore i obišli dio trase Evropskog pješačkog puta
E6—YU i orijentaciono dogovorili da će naš Savez inicirati i sudjelovati u trasiranju
i obilježavanju Evropskog pješačkog puta E7—YU koji bi prolazio kroz sjeverne
predjele Hrvatske od Granice SR Slovenije (Kumrovec) do Vojvodine (Ilok). Predsjedništvo
je suglasno s tom akcijom i obavezalo se je da će u prvom polugodištu
1985. godine pripremiti moguće projekcije za E7—YU i organizirati sastanak sa
zainteresiranim za osnivanje inicijativno g odbora — nosioca tih poslova —
— zadataka.
— Pripreme za organiziranje savjetovanja na temu »POSLOVNI INFORMACIJSKI
SISTEM U PRIMJENI SISTEMA UPRAVLJANJA I POSLOVANJA U DRVNOJ
INDUSTRIJI I ŠUMARSTVU« u prvoj polovici 1985. godine su u toku, a nosioci
toga zadatka imaju određenih teškoća zbog usklađivanja interesa i mogućnosti pojedinih
naših institucija — organizacija da neposredno sudjeluju u toj aktivnosti.
— Različita stajališta i tumačenja Zakona o šumama u .našim organizacijama
udruženog rada i drugim institucijama u DPZ, Predsjedništvo je prihvatilo kao
našu realnost i zaključilo je da se u datim aktivnostima sve naše snage angažiraju
na utvrđivanju mogućih racionalnim rješenja u primjeni Zakona.
— Savez sudjeluje u sufinansiranju troškova na saniranju podrumskog prostora
i obnavljanju dijela stubišta (Institut za drvo).
— SIZ-u IV za znanstveni rad podnesen je zahtjev za sufinanciranje Šumarskog
lista.
— Odobrena su određena financijska sredstva za nabavku tiskanica, knjiga i dr.
za redovne potrebe Saveza.
Četvrt a sjednic a PREDSJEDNIŠTVA Saveza održana je 7. veljače 1985.
godine, na kojoj su razmatrane aktuelne teme i zadaci, od kojih navodimo slijedeće:


— Razmatranje i usvajanje izvještaja inventurne komisije o izvršenom popisu
osnovnih sredstava, sitnog inventara u upotrebi, zalihe gotove robe (knjige i tiskanice
i dr.) novaca i vrijednosnih papira u blagajni, sredstava zajedničke potrošnje i
ostala potraživanja i obveze; prijedloga za Završni račun za 1984. godinu; prijedloga
za program rada u 1985. godini i prijedloge za Financijski plan prihoda i rashoda za
1985. godinu. Prema novom Statutu Saveza, Skupština usvaja navedena dokumenta,
(dobili ste ih u prilogu poziva za 90. (Skupštinu) i zbog toga ih u ovom izvještaju
ne komentiramo — o tome će se danas voditi rasprava i donijeti odgovarajuće odluke.
— Usvojen je prijedlog SlZ-a šumarstva Hrvatske da se vrši adaptacija poslovnog
prostora (Savacel) na drugom katu i da se pod sličnim uvjetima kao i za druge
korisnike poslovnog prostora Sumarskkom domu utvrdi zakupnina i uvjeti korištenja
toga prostora.
Na sjednici je doneseno više odluka i to: o cijenama za Šumarski list, knjiga,
tiskanica i dr., visini autorskih honorara, o oročavanju fin. sredstava, o uvjetima
rada Stručne službe Saveza i drugim tekućim pitanjima poslovanja i rada Saveza.


Izvršena je priprema za rad 90. Skupštine s predloženim dnevnim redom u pozivu.
U razdoblju između 89. i 90. Skupštine održano je u organizaciji Saveza i DIT-a
Zagreb:


1.
Predavanje »Ekspedicija — karavana Prijateljstva za Afriku — 31. svibnja
1984.g.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 71     <-- 71 -->        PDF

2. Stručna razmjena o aktualnim pitanjima u S. G. Karlovac — Petrova gora
— 12. lipnja 1984. g.
3. Predavanje o Maksimiru — ing. Mihelči ć 19. srpnja 1984.g.
4.
Stručni razgovori — informatika u proizvodnji 25. 10. 1984. — Institut za
drvo — dr E it i n g e r.
5. Stručna razmjena o aktualnim pitanjima u Š. G. Varaždin — Ivančica — 29.
listopada 1984. g.
6. Plitvička jezera
— starenje — odumiranje — 15. studenog 1984. god. — prof.
S ti 1 i n o v i ć.
7. Susreti povodom Nove godine 1985. 27. 12. 1984. g. — dr Ko m len o vi ć.
8. Prisustvovanje simpozijumu »Dohodovni odnos« Split 4 i 5. 10. 1984. g.
9. Razgovori o primjeni Zakona o šumama u više navrata organizirani.
10.
U poslovnim prostorijama Saveza svakodnevno se susreću naši članovi i
drugi stručnjaci zainteresirani za riješavanje aktualnih pitanja iz šumarstva
i industrijske prerade drva i drugih područja koja su povezana sa našim
stručnim i društvenim djelovanjem.
11. Prisustvovanje savjetovanju »Istraživanje razvoja i kvalitete proizvoda« —
— Osijek 5 i 7. 12. 1984. godine.
Na osnovu informacija koje smo dobili iz naših DIT-ova i drugih izvora, mogu
se dati povoljne ocjene o radu određenog broja naših organizacija. Izvještaje o radu
primili smo iz DIT-ova: Vinkovci, Varaždin, Senj, Delnice, Bjelovar, Slavonski Brod,
a djelomično telefonski iz drugih društava.


U proteklom razdoblju u pravilu kod svih Društava organizirana je rasprava


o primjeni Zakona o šumama li problemima, koji su vezani na izgrađivanje racionalnijih
oblika organiziranosti šumarstva i industrijske prerade drva i njihovoj međuzavisnosti.
I dalje su naglašene aktivnosti oko organiziranja stručnih ekskurzija
i aktivnosti društveno-zabavnog karaktera. Još uvjek određeni broj Društava nije
uskladio svoju organizaciju sa Zakonom i izmjenama Zakona o društvenim organizacijama.
Ovim izvještajem naglašena su samo neka pitanja kojima su se bavili Savez i
DIT-ovl.


U posebnom izvještaju glavnog i odgovornog urednika šumarskog lista dr Branimira
Prpića dob´t ćete osnovne podatke o uvjetima tisikanja problemima i zadacima
koje zajednički trebamo što kvalitetnije izvršavati, kako bi naš Šumarski list
i iz ovoga našega razdoblja, kao i oni od prije sto i više godina, predstavljali pravu
stručnu osnovu i orijentaciju, za praktičare i znanstvenike šumarske i drvoprerađivačke
struke u ovom i budućem vremenu našeg ukupnog stručnog i društvenog razvoja.


Izvještajem Samoupravne kontrole biti ćete obaviješteni o poslovanju Saveza
u protekloj godini, iz kojeg proizilazi da su poslovii i zadaci izvršavani uredno ti na
vrijeme, kako se to i očekivalo od Predsjedništva i Stručne službe Saveza.


Ad. 3b. Izvještaj glavnog i odgovornog urednika »Šumarskog lista«


Zbog nepredviđenih i neodgodivih poslova dr Branimir Prpić nije mogao sudjelovati
u radu Skupštine, pa je tehnički urednik Oskar Piškorić, dipl. inž. podnio
slijedeći izvještaj o osnovnim karakteristikama Šumarskog lista u 1984. godini.


1.
Zadnji broj S. L. za 1984. godinu izašao je krajem siječnja og. Ovih dana izlazi
i br. 1-2/85., rukopisi za br. 3-4. već su predani tiskara.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 72     <-- 72 -->        PDF

2.
U 1984. godini S. L. tiskan je u 1400 primjeraka. Ali usporedivši današnji broj
šumara /inženjera i tehničara/ s brojem od na pr. prije 80 godina, tada bi
naklada trebala iznositi najmanje 4000 primjeraka. Povećanom nakladom snizila
bi se i cijena izdavanja po jednom broju za najmanje 15%.
3.
Troškovi izdavanja i rasparčavanja S. L. u 1984. godini iznose oko 2.900.000,00
dinara (novih) dok je prihod bio 2.700.000,00 din., u kojoj svoti uračunata je
i dotacija SlZ-a IV u iznosu od 610.000,00 dinara. U završnom računu manja
je svota, jer tamo nisu ušli troškovi za br. 11-12/84. kao i honorari za br.
5-12/84., koji se isplaćuju u ovoj 1985. godini.
4.
U 1984. god. opseg Š. L. iznosi 588 stranica teksta. Sadrži 27 glavnih članaka
i 39 naslova u petitu. U tim brojkama nisu uračunate vijesti iz Saveza i Društava
(Zapisnici sjednica) ni kraće informacije.
Po tematici bilo je (prva brojka glavni članak, a drugi petit) iz uzgajanja
šuma 5/1, zaštita šuma 4/1, uređivanje 4/1, ekonomike 2/1, zaštite prirode
1/5, razne teme 7/4, povijesnog sadržaja 0/5, iz šumarstva drugih zemalja 0/3,
prikaza literature 12 jedinica domaće i 6 jedinica strane, nekrologa 10.
Broj autora je 48.
Na kraju je podvukao, da još uvijek malo priloga — članaka dobivamo sa terena.
Naglašava da su u ranijim razdobljima (prije 50 i više godina) glavni suradnici
Šumarskog lista bili stručni ljudi sa terena iz prakse.


Ad. 3c. Izvještaj Samoupravne kontrole SITŠDJ Hrvatske


O izvršenim pregledima cjelokupnog materijalno-financijskog poslovanja u vremenskom
razdoblju od održane 89. Skupštine Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske tj. od d. svibnja 1984. do 27. veljače 1985. godine.


Samoupravna kontrola radila je u sastavu: Pavlović Adam, dipl. inž., Momčilović
Bogdan, dipl. inž. i Mrđenović Stevo, dipl, inž., te u vezi čl. 46. Statuta Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske. U prednje navedenom
razdoblju prigodom pregleda ustanovili smo da se blagajnički dnevnik vodi uredno
na temelju postojećih dokumenata, te da se blagajnički maksimum ne prekoračuje.
Za ulazne i izlazne fakture postoji propisana dokumentacija. Vođena je briga da se
dugovi naplate, iako ima poteškoća u nekim slučajevima što se uglavnom odnosi na
pretplate na Šumarski list iz ranijih godina (od 1982. do 1984. godine) u iznosu od
105.250,00, za pojedinačnu pretplatu.


Ustanovljeno je da su novčana sredstva trošena namjenski i u okviru financijskog
plana.


Obveze prema dobavljačima su podmirene. Inventurna komisija je obavila popis
osnovnih sredstava, sitnog inventara u upotrebi, zalihe gotove robe (knjige i
tiskanice), novac i sve vrijednosne papire u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje,
ostala potraživanja i obveze. Sva dokumentacija o inventumorn popisu nalaze se
u prilogu i pregledana je po članovima Samoupravne kontrole.


Zbog velike zalihe starih tiskanica i knjiga, Predsjedništvo Saveza inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske je zaključilo na svojoj sjednici od


7. veljače 1985. godine, da se umanji vrijednost toga materijala za iznos od dinara
619.831,63, što se od strane Samoupravne kontrole smatra ispravnim.
Samoupravna kontrola prihvaća Izvještaj uz Završni račun o financijskom poslovanju
i raspodjeli ostataka prihoda Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske za 1984. godinu, prema zaključku Predsjedništva Saveza inže


274
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 73     <-- 73 -->        PDF

njera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske od 7. veljače 1985. godine
i to:


Prihodi i rashodi za 1984. godinu
Prihodi
Preneseni višak prihoda iz protekle godine dinara 446.000,20


Prihodi od SlZ-a IV za znanstveni rad dinara 610.000,00
Prihodi od vlastite djelatnosti dinara 8.504.370,90
Ostali prihodi dinara 2.527.286,05


UKUPNO PRIHODI dinara 12.087.657,15


Rashodi
Materijalni troškovi i amortizacija dinara 7.120.505,48
Osobni dohoci dinara 1.639,310,00
Porezi i doprinosi iz prihoda dinara 209.636,00


UKUPNO RASHODI dinara 8.969.451,48


OSTATAK PRIHODA dinara 3.118.205,67


Ukupni ostatak prihoda proizilazi po mjestima troškova


— Savez i Stručne službe dinara 2.325.660,00
— Šumarski list dinara 363.091,65
— Tiskanice i stručne knjige dinara 429.454,02
dinara 3.118.205,67


Prijedlog za raspodjelu ostatka prihoda


— Poslovni fond dinara 1.287.032,67
— FZP — opća namjena dinara 133.295,00
— Osobni dohoci po ZR dinara 137.167,00
— Porezi i doprinosi iz prihoda dinara 103.850,00
— Za prijenos u iduću godinu dinara 1.456.861,00
Ovaj izvještaj predlaže se Skupštini Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske, na znanje i suglasnost.


Zagreb, 15. 82. 1985.
Komisija:


1. Predsjednik inž. Adam Pavlović
2. Član inž. Bogdan Momčilović
3. Clan inž. Stevo Mrđenović
Ađ. 4. Informacija o aktivnostima u vezi priprema za održavanje XVIII
Svjetskog IUFRO Kongresa u Jugoslaviji 1986. godine.


Dr Simeun Tomanić, poziva se na ranije dogovore u Savezu o organiziranju posebnih
aktivnosti na ovu temu, kako bi do 7. rujna 1986. godine izvršili sve zadatke
u pripremi za što uspješniji rad Kongresa. Sve to činimo zbog progresa 90%, a
10% zbog Kongresa.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Pripreme se vrše na više i´aaina u međunarodnim i jugoslavenskim razmjerima,
a posebno po republikama i unutar njih. Postavlja se pitanje što je do sada učinjeno
i kako dalje organizaciono izvršavati postavljene zadatke. Ukratko se osvrće na dosadašnje
aktivnosti u širim razmjerima, a konkretniji o tome što smo mi u Hrvatskoj
do sada učinili. Koji zadaci stoje pred nama u narednom razdoblju.


Između ostalog napominje da naš odbor i komisije rade u skladu dogovora i
preuzetih obaveza. Objavljeno je više informacija u posebnim biltenima i našim
časopisima Šumarskom listu i Drvnoj industriji, te u drugim sredstvima informimiranja.
Komisija za znanstveni rad i druge izvršile su potrebne pripreme i mogu
se opravdano očekivati na vrijeme i povoljni rezultati. Komisija za ekskurzije izradila
je plan znanstvenih ekskurzija za učesnike XVIII Svjetskog Kongresa IUFRO,
što je objavljeno i u Šumarskom listu broj 1-2/1965. godina. Prema tom planu predviđeno
je 19 ekskurzija, a veći broj dolazi (prolazi) u našu republiku. Za doček
ekskurzija moramo se posebno pripremiti i sebe za to osposobiti. Predviđamo održati
seminar u lipnju ove godine u Delnicama sa nosiocima toga sastanka.


Savez i DIT-ovi trebali bi obilježiti 140 godina postojanja organiziranog društveno
— stručnog djelovanja u Hrvatskoj.


— Jedan broj (dvobroj) Šumarskog lista u 1986. godini izdati na više stranih
jezika (engleskom, francuskom i njemačkom, a po mogućnosti i na španjolskom i
ruskom) za vrijeme održavanja IUFRO Kongresa.
— U Šumarskom listu i dalje štampati sve što je aktualno u vezi priprema za
IUFRO Kongres.
— Zajedno OUR i DIT-ovi izabrati će odbore za pripremu i doček ekskurzija,
a prema mogućnostima uključiti i turističke organizacije.
— Izraditi odgovarajuće priloge za televizijske i radio programe, te postere i
dr, za kino dvorane i druge prostore.
— U ovoj godini trebali bi posebno obilježiti međunarodnu godinu šume, koju
je proglasilo Vijeće organizaciji UN za prehranu i poljoprivredu (FAO).
— Druge aktivnosti u cilju unapređenja i očuvanja šuma i čovjekove okoline.
Ađ. 5. Rasprava o izvještajima i informaciji (Ad 3 i 4)


Predsjedavajući predlaže da se najprije vodi rasprava o informaciji (Ad. 4),
pošto dr Tomanić ima obaveze, koje su određene vremenski.


1. Ver a Ivančić , dipl. inž. u prvi momenat učinilo mi se previše podataka
o dosadašnjim aktivnostima na pripremi IUFRO Kongresa, ali sam na kraju
zadovoljna jer je nužno upoznati i šire članstvo o neposrednim zadacima koji se
nalaze pred Savezom i DIT-ovima. Predlaže da se na tu temu organiziraju posebni
sastanci u DIT-ovima. Što je prihvaćeno u ime organa za pripremu Kongresa.
2. Stev o Orlić , ukratko je obrazložio Program IUFRO ekskurzija koji je
objavljen u Šumarskom listu br. 1-2/1985. godine i u posebnoj brošurici. Između
ostalog naglašava da se radilišta i drugi objekti moraju pravovremeno urediti za
prijem ekskurzija, da OUR pripreme pisani materijal o karakterističnim elementima
objekta koji se obilazi i drugim sadržajima o kojima se želi upoznati članove
ekskurzije.
3. Srećko Vanjković, dipl. inž., pita zašto se još uvijek Tehnološki fakultet
nije iselio iz našeg poslovnog prostora. Dr N, Komlenović odmah je odgovo


ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 75     <-- 75 -->        PDF

rio na to pitanje s tvrdnjom da se i dalje vodi sudski spor zbog iseljenja. U nastavku
Ivan Maričević dodaje da se do konačnog pozitivnog rješenja u sporu nije došlo
zato što Savez nije gruntovno upisan kao vlasnik toga dijela zgrade.


4. Iva n Jergović , predsjednik RO Sindikata radnika u industrijskoj preradi
drva i šumarstvu Hrvatske pozdravlja Skupštinu i ističe potrebu da zajednički
s Narodnom tehnikom organiziramo prvi puta takmičenje radnika iz drvne industrije
i celuloze. U kratkom govoru naglašava naše obveze da neposrednije utječemo
na čuvanje čovjekove radne i životne okoline i da se maksimalno založimo za racionalnije
organiziranje šumarstva i prerade drva na osnovama Zakona o šumama i
ZUR-a.
Nakon ove rasprave Skupština je prihvatila izvještaje (Ad. 3) i informaciju
(Ad. 4).


Ađ. 6. Primjedbe (s prijedlozima) na Statut Saveza — razmatranje i donošenje
odluke.


Ivan Maričević, tehnički tajnik u Savezu ukratko je obrazložio razloge zbog kojih
je potrebno izvršiti određene izmjene i dopune u nazivu Saveza i tekstu pojedinih
članova Statuta.


U nastavku čita prijedlog izmjena i dopuna u Statutu Saveza, kako je to pripremljeno
u radnoj grupi Predsjedništva.


Ü raspravi je sudjelovao inž. Srećko Vanjković i predložio je da sekcija umirovljenika
DIT-a Zagreb delegira svog člana u Predsjedništvo Saveza. Prihvaćen
je prijedlog s tim da i DIT Osijek delegira jednog člana (ženu) u Predsjedništvo.
Usvojen je pročitani tekst STATUTA s prijedlogom da se dostavi DIT-ovima, zbog
usklađivanja njihovih Statuta.


Ad. 7. Usvajanje Završnog računa za 1984. godinu,


Predsjedavajući daje kratko obrazloženje o poslovanju za 1984. godinu i predlaže
razmatranje prijedloga Predsjedništva za usvajanje Završnog računa za 1984.
godinu.


Na osnovu dokumentacije koju su delegati primili za ovu točku dnevnog reda,
Skupština je usvojila Završni račun, kao i raspodjelu ostatka prihoda za 1984.
godinu.


U izvještaju Samoupravne kontrole (t. 3c) nalazi se pregled prihoda i rashoda,
kao i prijedlog za raspodjelu prihoda.
Pregled planiranog i ostvarenog prihoda i rashoda za 1984. godinu nalazi se u
niže navedenoj tabeli.


Ad. 8. Donošenje Programa rada za 1985. godinu


Predsjedavajući napominje da je već u uvodnom govoru naznačio područja)
djelovanja Saveza i DIT-ova i otvara raspravu o prijedlogu.


Tomislav Starčevi ć, dipl. inž. napominje da su u DIT-u Bjelovar u 1984.
godini nakon više godina uspješno izvršavali programske zadatke.


Obavještavam Skupštinu, da je predsjednik DIT-a podnio ostavku zbog nekih
smetnji u programiranju aktivnosti za 1985. godinu. Između ostalog predlaže da se
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Prihodi i rashodi Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske za 1984. godinu


O M o


C .
Redni
03 *


Opis


broj
cd oo J2 > 05 0)


aOS S
O 3


A. PRIHODI
1. Prihodi od prodaje S. L., separata, oglasa 1.300.000,00 2.004.220,00 154,1
2. Prihodi od izdavačke djelatnosti 1.316.200,00 965,813,90 73,3
3. Prihodi od zakupnina
4.902.800,00 5.046.547,50 102,9
4. Ostali prihodi
512.000,00 487.789,50 95,2
Ukupno prihodi od obavljanja vlastite
djelatnosti 8.031.000,00 8.504.370,90 105,9


Dotacija od SlZ-a IV
475.000,00 610.000,00 128,4


Ukupno dotacije
475.000,00 610.000,00 128,4


6. Preneseni višak prihoda iz protekle godine 446.000,00 446.000,20 100,0
7. Ostali prihodi
— 2.527.286,05 —
Ukupno prihodi
8.952.000,00 12.087.657,15 135,0


u PROGRAMU RADA Saveza naglase zadaci o mogućnostima racionalnijeg tehnološkog
organiziranja, povezivanja i koordiniranja OUR unutar pojedinih djelatnosti
i u okvirima šumarstva — prerade i prometa drvom, kako bi se i na taj način naglasila
aktualna pitanja i zadaci DIT-ova i Saveza. Nadalje ističe složenost problema
za racionalno organiziranje i praćenje gospodarenja sa privatnim šumama i dr.
U raspravi su sudjelovali dr N. Komlenović, dr Đ. Kovačić, inž. Oskar Piškoriš, inž.


N. Sirotić, inž. S. Horvatinovic i mr S. Petrovic u kojoj su se posebno osvrnuli na
probleme šuma u privatnom vlasništvu i na aktualna pitanja u području organiziranosti
naših djelatnosti.
Skupština je usvojila Program rada za 1985. g. uz napomenu da se uvaže primjedbe
i prijedlozi iz rasprave, koji poboljšavaju i dopunjuju program.


Ad. 9. Donošenje Financijskog plana prihoda i rashoda za 1985. godinu


Plan je usvojen bez primjedbi.


Ad. 10. Usvajanje prijedloga za donošenje zaključaka.


Prihvaćen je prijedlog predsjedavajućeg, da Predsjedništvo Saveza u skladu
Statuta Saveza i usvojenih stavova i odluka Skupštine razrađuje i ostvaruje pojedine
zadatke i ciljeve u narednom razdoblju.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 77     <-- 77 -->        PDF

1
2


B. RASHODI
I Materijalni troškovi
1.
Materijal za održavanje čistoće,
inv. održav. kane.
2.
Gorivo za ogrjev
3.
Sitan inventar
4.
Stručne publikacije i literatura
5.
Potrošna energija (elektr. plin)
6. Postansko-telefonski i teleg. troškovi
7. Transportne usluge
8.
Troškovi investic. održavanja
9.
Komunalne naknade, voda, dimnjak,
smeće
10. Štampanje Šumarskog lista, separata
11.
Povremeni i privremeni poslovi
12.
Ostale neproizvodne usluge
13.
Izdaci za reprezentaciju
14.
Amortizacija
15.
Ostali materijalni troškovi
16.
Naknade za usluge SDK
17. Premija osiguranja
18.
Dnevnice i putni troškovi za
službena putovanja
19.
Autorski honorari
Ukupno materijalni troškova i
amortizacija


20.
Osobni dohoci
21.
Porezi i doprinosi iz prihodi
22.
Ostali porezi i doprinosi iz prihoda
23. Pomoći i dotacije drugim KDS
Ukupno osobni rashodi
Ukupno rashodi


REKAPITULCIJ A
PRIHODI
Materijalni troškovi i amortizacija
Osobni rashodi


Višak prihoda


Planiranoza 1984. g.


3


240.774,00
26.300,00
30.000,00
15.400,00
42.000,00
171.400,00
9.000,00
3.229.100,00


287.126,00


1.375.700,00
233.200,00
145.000,00
13.500,00
346.300,00
341.200,00
9.840,00
70.170,00


90.000,00
430.350,00


7.106.350,00


1.600.000,00
125.540,00
106.000,00
14.100,00


1.845.640,00


8.952,000,00


8.952.000,00


7.106.360,00


1.846.640,00


Ostvareno
u 1984. g.


4


195.405,25

23.716,15
27.629,00
72.654,50
107.149,80
8.940,00
3.376.825,50


239.116,70


1.270.450,00
215.774,00
125.301,00
10.415,35
288.789,95
809.836,28
39.261,50
60.377,00


73.372,00
175.291,50


7.120.505,48


1.639.310,00
93.131,00
94.136,00
22.369,00


1.848.946,00


8.969.451,48


12.087.657,15
7.120.505,48
1.848.946,00


3.118.205,67


*


§
5


81,15

79,05
179,40
173,40


62.50
99,30
104,50


83,20
92,30
92,50
86,40
71,10
83,30
237,30
398,90
86,00


81,50
40,70


100,19


102,40
74,10
88,80
158,50


100,17


100,19


135,00
100,19
100,17


279