DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 63     <-- 63 -->        PDF

florističkog sastava zimzelenih šuima i
makija crnike (Orno-Quercetum ilicis) na
području zapadne Istre u »Acta Bot. Groat.
« 1976, itd.


Bilo bi korisno, da se u buduće takove
bibliografije kao separati »Glasnika za
šumske pokuse« prilože i Šumarskom listu.


LESNICKE MELIORACIE


(Šumske melioracije)


od Prof. Ing. DUŠANA ZAHARA, Dr Se,
dopisnog člana CS i Slovačke akademije
nauka i kolektiva, Bratislava, 1984.


Ovo celoviito delo o melioracijama u
šumarstvu izašlo je kao najnoviji udžbenik
za šumarske fakultete i visoke škole. Nap!san
je na slovačkom jeziku, a autor je naš
veliki prijatelj i saradnik u sklopu naučno-
tehničke i privredne suradnje između
ČSSR i SFRJ, posebno za melioracije i zaštite
čovekove sredine, Prof. Dr Ing. DUŠAN
ZAHAR iz Instituta za šumarstvo iz
Zvolena (CSSR), sa saradnicima Doc. Ing.
Jiri Krešl, CSc, Doc. Ing. Jozef Marko,
CSc. i Doc. Ing. Stanislav Volny, CSc.


Knjiga obuhvata 488 stranica sa 70 fotosa,
151 skicom i grafikonom, 128 tabela i
1 kartom CSSR.


Celokupna problematika šumskih melioricija
obrađena je sistematično i didaktički
do detalja. Sadržaj — glavna poglavlja
su:


— Uvod
1. Historijski pregled šumarskih melioracija
(sa 2 dela)
2. Hidrologija (sa 33 podnaslova — teze)
3. Hidraulika (sa 39 podnaslova — teza)
4. Ekologija (sa 11 podnaslova — teza)
5. Vodogospodarska i zaštitna funkcija
šuma (sa 10 podnaslova — teza)
6. Uređenje bujica (sa 31 podnaslov —
teze)
Valja naglasiti da je tiskanje ovih publikacija
omogućeno dotacijama SlZ-a za
znanstveni rad SR Hrvatske i Općeg udruženja
šumarstva, prerade drva i prometa
Hrvatske.


O. Piškorić
&ŽftCMAtAl!Kf!C?JV


7. Stabilizacija vododerina, jaruga i drugih
destruktivnih procesa zemljišta (sa 14
podnaslova — teza)
8. Zaštita od lavina (sa 14 podnaslova
— teza)
9. Vegetaciono uređenje i zaštita obala
(sa 26 podnaslova — teza)
10. Zaštitni šumski pojasevi (sa 20 podnaslova
— teza)
11. Melioracija degradiramh i devastiranih
šumskih zemljišta (sa 36 podnaslova
— teza)
Na kraju je dat popis literature, naučni
registar pojmova i slovačko-češki rečnik