DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 50     <-- 50 -->        PDF

mijskih sredstava za uništavanje štetnika
preporučuje osobit oprez« (str. 225). Međutim
autor ne spominje danas, u velikom
dijelu Evrope, velike štete na šumama od
imisija, štetnih plinova suvremene industrijalizacije
i prometa. Ne spominje ih, jer
u vrijeme dovršetka rukopisa štete od imisija
još nisu bile tako alarmante pa njihovo
postojanje nije bilo ni jače obznanjivano.
(rukopis je predan izdavaču već
1981. godine).


Koristim ovu priliku da upozorim, n^
samo za ovu knjigu nego uopće, na dvije
činjenice. Jedna je kako spriječiti polijeganje
poni´ka, napada Fusarium sp., alepskog
bora a druga o prvoj pojavi crnotoka (napada
gljive Phytophtora cambivora) na pitomi
kesten u našim krajevima.


Stete od Fusarium sp. na poniku alepskog
bora mogu se spriječiti kasnoljetnom
sjetvom tj. sjetvom u kolovozu/rujnu, bilo
u rasadniku bilo kao sjetve za podizanje


sastojina. Na osnovu vlastitog višegodišnjeg
iskustva ponik alepskog bora od kasnoljetne
sjetve nije stradao od Fusarium
sp. Dakako to se može primijeniti u područjima
koji nisu izvrgnuti nižim zimskim
temperaturama ili jačoj buri, pogibeljnih
za ponik, posebno od nešto kasnije sjetve.


Pojava crnotoka ili tintene bolesti pitomog
kestena tj. napad gljive Phytophtora
cambivora registrirana je kod nas i 1934.
godine u sastojinama kestena na Medvednici
(Zagrebačkoj gori). O tome nešto opširnije
u posebnom priopćenju u ovom broju
Šumarskog lista.


Ova knjiga prof. Vajde vrlo dobro može
poslužiti operativi, a da je za ,nju i pisana
svjedoči i činjenica da je izdana ne
samo uz financiranje od Samoupravne interesne
zajednice za znanstveni rad (SlZ-a
IV) nego i Općeg udruženja šumarstva, prerade
drva i prometa Hrvatske, Zagreb.


O. Piškorić
TEORIJSKO-METODOLOŠKA ISTRAŽIVANJA VAŽNIJIH
ORGANIZACIJSKIH I EKONOMSKIH ELEMENATA PRIVREĐIVANJA
U ŠUMARSTVU
(Organizacijski i t´konomski prilozi stabilizaciji šumarstva)
Prof. Dr Branko KRALJIĆ
Šumarski institut Jastrebarsko. ´RADOVI´ broj 63, Zagreb 1984. str. 1—342.


U Uvodu autor navodi da se šumarstvu
SR Hrvatske u ovom trenutku —
s obzirom na manju ili veću rasprostranjenost
te s manje ili više opravdanja —
mogu uputiti ove zamjerke:


1) Organizacijskog značenja


a) njegovo neadekvatno šumskouređivačko
organiziranje,
b) njegovo neadekvatno samoupravno
organiziranje,
c) njegova nedovoljna razvijenost u rukovođenju
i samoupravljanju;


2) ekonomskog značaja:


a) premalo financijsko stimuliranje dugoročnih
bioloških investicija,


b) pomanjkanje primjene propisa o osobnim
dohocima na osnovi minulog rada,


c) preslabo korištenje usavršenijih kalkulacija
troškova i vlastite prodajne cijene
u biološkoj reprodukciji drva te »po radilištima
« i po jedinicama proizvoda u iskorišćivanju
šuma,


d) pomanjkanje primjene propisa o ekstradohocima
(rentama) zbog izuzetno povoljnih
objektivnih uvjeta privređivanja,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 51     <-- 51 -->        PDF

e) premalo stimulativno raspoređivanje
ostatka čistog dohotka i premalo stimulativna
raspodjela osobnih dohodaka prema
učinku,


f) nevođenje financijskog računa o utjecaju
djelatnosti biološke reprodukcije
drva na stvaranje drvnog prirasta.


g) preslabo samoupravno udruživanje
rada u odgovarajući reprodukcijski kompleks
;


3) značaja društvene regulative,
posebno propisa Zakona o šumam
a:


a) neke mjere ekonomske politike nisu
dovoljno adekvatne za biološku reprodukciju
drva pa i za šumarstvo,


b) neki propisi najnovijeg Zakona" o
šumama SR Hrvatske nisu adekvatni za
šumarstvo.


S navedenim u vezi, autor u svojoj studiji
obrađuje 17 samostalnih radova-poglavlja
(problema).


Navedeno pod toč. 2) a) b) pri tome ne
obrađuje jer je o tome već objavio stri posebna
rada.


A navedeno pod toč. 3) a) b) obuhvaća
putem same obrade pretežnog broja od
navedenih 17 radova-poglavlja.


Za svaiki rad-^poglavlje autor daje sažetak,
uvod, obradu, zaključke, kratki sadržaj.
Stoga ćemo ovdje za svaki od tih
radova dati samo njegovu bit, ovako:


I Pojam, karakteristike i nužnost šum
skogospođarskog područja. Autor najprije
ukratko ističe glavne principe na kojima
se temelje naši propisi o šumskogospodarskorn
području. Pri tome osobito ističe: da
je ono razmjerno veliko, da tröba imati
približno normalan raspored dobnih, odnosno
debljinskih, razreda, da treba biti
prikladno da gospodarenjem osigurava trajno
(za proširenu biološku reprodukciju)
dovoljno veliki pozitivni planski financijski
rezultat, da je ono obično obuhvaćeno
jednom radnom organizacijom. Nad´ležn´
koordinacioni odbor predložio je za šumskogospodarsko
područje 17 kriterijuma, s


time da je nužno osigurati barem 12 od
njih, pa je prema tome predložio nova
šumskogospodarska područja. Autor se s
time ne slaže — zahtijevajući da se uvijek
poštuju izvorni pr´ncipi kao uvjeti bez kojih
se nemože (ističući pri tom osobito slučaj
tadašnjeg Šumskog gospodarstva Gospić).


Kao vlastitu alternativu — autor uz to
navodi da bi trebalo usvojiti definiciju
šumskogospodarskog područja koje se temelji
na izvornim principima, ali što manje
površine i bez obzira na trajni pozitiv ni
planski financijski rezultat. Tim putem
mogla bi se sačuvati ona prikladnost za
trajno šumsko gospodarenje koja još danas
postoji na manjim površinama, a od velikog
je značenja za zaštitu okoliša i ekonomično
zadovoljavanje društvenih potreba.
A jedna radna organizacija mogla bi se
samoupravno obvezati da gospodari s više
takvih pozitivnih i negativnih šumskogospodarskih
područja, prema za njih društveno
odobrenim šumskogospodarskim osnovama,
vodeći računa o mogućnosti ostvarenja
trajno dovoljno velikog pozitivnog
planskog financijskog rezultata (u faktičnim
uvjetima) čitave radne organizacije,
koji osigurava dovoljni dio proširene biološke
reprodukcije šuma.


II Bitne značajke i mjesto osnove organizacije
udruženog rada u šumarstvu.
Autor najprije analizira zakonske odredbe


o OOUR-u u našem privrednom sistemu
Zatim analizira značajke dviju glavnih
djelatnosti šumarstva, koje se zaista mogu
uzeti kao dvije djelatnosti ali i kao jedan
jedinstveni proces rada pri šumskom gospodarenju.
Za to govori: konvencijsko
njihovo razgraničenje (resurekcijski si jekovi,
čišćenje, prorede mladih sastojina i
tankih stabala ´kriterijum samo financijska
opravdanost/ i dr.); neke uzgojne i zaštitne
mjere obavljaju se tehnikom sječe
i daljnjeg iskorišćivanja šuma; jeftinije iskorišćivanje
uzrokuje skuplju biološku reprodukciju
drva. S tim u vezi, autor smatra
da se odredbe zakona trebaju prilagoditi
specifičnostima šumarstva: to više što ek253
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 52     <-- 52 -->        PDF

sternu tržišnu cijenu ima samo iskorlišćivanje
šuma, dok biološka reprodukcija i-
ma u njoj samo neodvojeni dio koji se
može iskalkulirati na temelju posebnog
»vrednovanja« koje ipak ima stanoviti »interni
značaj; ako OOUR treba biti trajno
planski financijski (dovoljno) pozitivan —
bez ikakva »prelijevanja« sredstava, OOUR
može biti šumarija samo izuzetno, jer je
to svojstvo u pravilu ostvarljivo samo u
cjelovitom šumskogospodarskom području
Budući da u SR Hrvatskoj ima velika broj
šumarija status OOUR-a — to je potpuno
pogrešno, ili tome treba prilagoditi odnosne
zakonske odredbe.. Autor smatra da
OOUR biološke reprodukcije, prema biti
same stvari, ipak smije da bude samo na
razini šumskogospodarskog područja; za
to govori i činjenica da se samo na toj razini
može »vrednovati« godišnja biološka
reprodukcija drva ukupno i po jedinicama
drvnih sortimenata. U tom slučaju same
šumarije imale bi status »jedinica udruženog
rada (JUR-eva)« sa međusobno
slobodnim namjenskim prelijevanjem
sredstava ... Pri njima bi djelovali tzv.
pogonski samoupravni organi i korektno
proveden delegatski sistem.


III Optimalna veličina šumskogospodarske
organizacije. Po autoru, ona uključuje
cijela šumskogospodarska područja s ukupno
(dovoljno) pozitivnim trajnim planskim
financijskim rezultatom, sa suvremenom
opremom i suvremenim kadrovima
s općim ali i specijalističkim obrazovanjem.
Optimalna veličina određuje se
prema kriterijumrma: »ceteris paribus«
najveća trajna godišnja realizacija uz najmanju
iskalkuliranu vlastitu »cijenu proizvodnje
(CP)« po jedinici proizvodnje. To
se redovno ostvaruje pri velikoj površini
šuma, uz razmjerno veliki etat i broj zaposlenih,
a budući da se u biološkoj reprodukciji
drva pretežno radi o fiksnim
troškovima — i pri najmanjem postotku
tzv. općih režijskih troškova (rukovođenja
i samoupravljanja). Budući da su ti troškovi
faktično relativno fiksni, treba vrlo
pažljivo uračunavati pri probnim kalku


lacijama. Za tu svrhu nije poželjna tip;čna
Direct-Costing kalkulacija, jer ona ne
vodi računa o relativnom karakteru navedenih
fiksnih ´troškova, a pogotovu o
pojavi progresivnih troškova pri forsiranju
kapaciteta.


IV Teritorijalna ili funkcionalna organizacija
u šumarstvu? Autor najprije objašnjava
ta dva pojma — kako se oni
shvaćaju u SR Hrvatskoj. Zatim detaljno
navodi značajke teritorijalnog sistema kako
se on provodi u šumarijama: objedinjuje
čitavo šumsko gospodarenje; trajno
zaposljuje radnike; isključuje dupliranje
ureda za »pogonske režije« obiju glavnih
djelatnosti; vodi računa o velikoj »teritorijalnoj
dimenziji« u šumskom gospodarenju
i korisnosti »mnogomajstorstva«
proizvodnih radnika i režijski zaposlenih
radnika; omogućuje prelijevanje sredstava
zbog nejednakih uvjeta privređivanja šumarija
tipa JUR-eva; putem zajedničkog
kolektiva automatizirana usklađivanje interesa
obiju glavnih djelatnosti, ravnajući
se po minimalnim troškovima ukupnog
šumskog gospodarenja; bezbolno obezbjeđuje
financijsku kontrolu obiju glavnih
djelatnosti, oslanjajući se na ukupne tržišne
cijene i interne cijene biološke reprodukcije
drva; smanjuje na minimum
znatne troškove konsignacija stabala za
sječu, njihovih kontrola, preuzimanja sječine
prije i iza izvršne sječe te si.; najlakše
osigurava poštivanje svih propisa
šumskogospodarske osnove, odobrene od
društva; udružuje rad i sredstva radnih
grupa pretežno zaposlenih u jednoj i drugoj
glavnoj djelatnosti šumarstva; nije
smetnja daljnjoj specijalizaciji kadrova za
mehanizirani rad, rasadničarstvo i dr.;
počiva na iskustvu šumarstva u Jugoslaviji
i svijetu; predstavlja uspješno udruživanje
rada i sredstava u cjelovitoj šumskom
gospodarenju — kao osnovu daljnjeg
udruživanja u reprodukcijski proces . . . odnosnog
kompleksa.


Za »zatvaranje« šumarija, često negdje
prev^oke osobne dohotke, prernale
proširene reprodukcije šuma, partikulari
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 53     <-- 53 -->        PDF

zam, slabljenje autoriteta zajedničkih
služba radne organizacije i si. — nije razlog
teritorijalna organizacija nego njihov
status OOUR-a (s vlastitim žiro računom),
nametnut od strane nestručnjaka, te djelovanje
i ovisnost od organa DPZ-a i lokalnih
pojedinih političara.


Autor nastoji sagledati »razloge« za
predlaganje funkcionalne organizacije u
šumarstvu, prema najnovijem Zakonu o
šumama. Zaključuje da nisu dovoljno
stručni i racionalni. O specifičnim internim
organizacijskim pitanjima mjerodavno
mogu donositi adekvatna rješenja samo
radnici šumarstva. A u SRH nije se uzelo
u obzir brojne amandmane struke pa i
Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


V Razgraničenje i povezanost samouljanja
i rukovođenja u šumarskim organizacijama
udruženog rađa Jugoslavije.


Klasik znanstvene organizacije H. Fayol
pod »administration«, L. F. Urwick pod
»Administration«, P. Drucker pod »Management
« i A. Jäger pod »rukovođenjem«
— prema analizi B. Kraljića, obuhvaća elemente
i rukovođenja i upravljanja (pa
i samoupravljanja). U tom radu autor obrazlaže
potrebu oštrog razlikovanja tih
dvaju termina u kapitalizmu, državnom
socijalizmu i samoupravnom socijalizmu.
Prema tome, on osuđuje u nas uvriježeno
zajedničko opisivanje tih dviju poslovnih
djelatnosti (Š. Babić, M. Dautović, 2. Kostić
i dr.). Razgramičujući te djelatnosti,
on navodi nadležnosti samoupravljanja u
18 stavaka (od kojih dvije obuhvaćaju
čak 12 pojedinosti), a rukovođenja u 15
stavaka (od kojih dvije obuhvaćaju 7 pojedinosti).
Pritom navodi problematiku odgovornosti,
samokontrolu, kontrolu nad užim
organizacijskim jedinicama, brigu o
zakonitosti i radnicima te širim društvenim
interesima, kontrolu samoupravljanja
nad rukovođenjem i dr. Tu analizu na temelju
odnosnih znanosti i vlastitih rasuđivanja
te naših zakonskih propisa, zaključuje
tvrdnjama: da samoupravljanje nadopunjuje
stručno djelovanje odnosnih
službi i nerutinskog rada rukovođenja u


slučajevima izvan rasuđivanja prema
»pravilima struke« kada se radi o izvanrednim
rizicima; da rukovođenje vrši ulogu
»produžene, i to stručne, ruke« samoupravljanja.
Autor posebno obrađuje
i povezanost samoupravljanja i rukovođenja:
samoupravljanje dobija pripremne
materijale od strane posebnih stručnih
službi, filtrirane putem rukovodilaca njihovim
nerutinskim radom, pa tako finalizira
stručne napore; obje poslovne djelatnosti
vrše kontrolu, i to komplementarno;
obje vode brigu o radnicima.


VI Osnove usavršavanja kalkulacija
troškova, odnosno »cijena reprodukcije«,
glavnih proizvodnih OOUR-a u šumarstvu
i preradi drva. Autor je u svojoj Obradi
pošao od postavki znanstvene monografije
I. Turka: »Osnove kalkulacije troškova
u dohodovnom sistemu«, izdaje Informator,
Zagreb 1983, str. 1—146. Ona u
troškovima vidi poslovno-ekonomsku kategoriju;
troškove ne razlikuje prema klasičnom
načinu vodeći računa samo o proizvodnji
nego sa stanovišta ukupne poslovne
djelatnosti; prema tome, pored troškova
iz grupa konta 40—44 i 72 ona Obuhvaća
i one iz grupe konta 83—85, 87, 88
i 91, iako to stvara »brojne raičunsko-tehničke
poteškoće«.


B. Kraljić u dva navrata daje definicije
troškova koje preciziraju one dosad
poznate iz literature s obzirom na samo
trošenje i vezivanje uz proizvodnju te na
reprodukcijske vrijednosti, što je osobito
važno u uvjetima inflacije. On strukturu
troškova razlikuje u vertikali za potrebe
rukovođenja (oslanjajući se u tom radu
na I. Turka), a u horizontali za potrebe
ekonomističkih analiza i samoupravljanja
— nudeći tako kompromis između zastupnika
prve, odnosno druge dimenzije (Tomić
T. i dr.). Tako je razradio strukturu
koja se odnosi na iskorišćivanje šuma, tj.
djelatnost koja obuhvaća najviše zaposlenih
i novčanih sredstava u šumarstvu.
Obuhvaćajući čitavu strukturu »prodajne
cijene (PC)«, on je, da se ne zaboravi,
naveo i »cijenu reprodukcije«, »ekstrado


ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 54     <-- 54 -->        PDF

hotke zbog izuzetno pogodnih objektivnih
uvjeta (rente)« te »normalnu naknadu za
privređivanje« zbog usporedbe s onom faktičnom).
U svojoj vertikali strukture B.
Kraljić posebno vodi računa: o diferenciranju
izvornih i prenesenih troškova; o
stranim uslugama unutar istog OOUR-a,
radne organizacije, kompleksa ili izvan
kompleksa (ukupnim ili razvrstanim na
elemente, kao memento udruživanja rada
i sredstava); o obavljanju iste radne operacije
raznim sredstvima (ljudskom rad
nam snagom, animalnom snagom, uz pomoć
različitih tehnika, tehnologija, opreme
/pri različitim uvjetima/); o kamatama
raznih vrsta i povratu zajedničkih
sredstava. On posebnu pažnju poklanja važnoj
grupi troškova koje je nazvao »uvjetno
općim troškovima«, a za koje je naveo
niz praktičnih pretežno fizikalnih mjerila
raspoređivanja na djelatnosti, faze
troškova, grupe radnih operacije, jedinice
proizvodnog učinka (proizvoda i usluge).
To sve omogućuje precizniju kalkulaciju,
racionalizacije, biranje optimalnog oruđa
za rad i daje podstreke za udruživanje rada
i sredstava u zajedničku proizvodnju.


Na koncu se autor zadržava na problemu
financijski planski negativnih radilišta
i proizvoda. Analizom dolazi do
zaključka, ako se ne radi o interesima
dugoročnog ulaganja u interesu uzgoja,
zaštite ili uređivanja šuma (trajnosti gospodarenja),
da na te proizvodnje nitko
ne može prisiliti samoupravnu organizaciju
pozivajući se na neke zakonske propise
u nas; no, može na nju djelovati —
plaćanjem odnosne naknade. Ako se prilikom
kalkulacija navedeni planski financijski
negativni proizvodni učinci oslobode
terećenje s općim (režijskim) troškovima
na štetu vrednijih proizvodnih učinaka
— to predstavlja pretežno, barem
djelomično . . . samozavaravanje.


VII Da li su ukalkulirani osobni dohoci
troškovi? Potaknut radom VI, a osobito
vlastitom autokritikom u njemu, te
uobičajenom praksom u nas, autor verificira
ekonomsku opravdanost tretiranja ukalkuliranih
osobnih dohodaka (UOD)


kao troškova. Na temelju svoje analize,
on konstatira da je opravdano UOD živog
rada u kalkulacijama mikro- i mezo-ekonomskog
značaja smatrati troškovima.
Ostale pak dijelove osobnih dohodaka na
osnovi živog i minulog rada treba pak
smatrati dijelovima dohotka (novostvorene
vrijednosti), tj. bruto financijskog
rezultata, ostatka dohotka.


VIII Da li se povrat dugova, kamati*
na uzajmljena i vlastita poslovna sredstva,
programirani dijelovi dohotka namijenjeni
fondovima — mogu smatrati troškovi
ma samoupravne organizacije? Analizirajući
to pitanje, autor to čini: A) s općeg
ekonomskog stanovišta, što ovisi o definiciji
troškova, poimanja zakona vrijednosti
i zakona tržišne cijene; B) s tri posebna
stanovišta, tj. 1) ispravnosti međusobnog
uspoređivanja troškova za proizvodni
učinak koji je rezultat ovog ili onog
tehnološkog ili organizacijskog postupka,
2) opravdanosti uvrštavanja u
»vlastitu prodajnu cijenu«, 3) realnih uvjeta
održavanja pa i ekonomski opravdanog
daljnjeg razvitka samoupravne organizacije.
Odgovore za pojedini element koji
se obrađuje — autor je dao u tablici na
str. 14. ovog rada. Konačno pak posebno
analizira odgovore na te elemente sa stanovišta
tehnološki i organizacijiskih istih
varijanata proizvodnje koje se temelje na
raznim financijskim »konstrukcijama (izvorima)
«; tu se obično radi o primicima
i izdacima (rashodima) u svojevrsnim sumarnim
kalkulacijama djelatnosti. Kao u
svakom svojem radu, i u tom radu autor
na koncu daje sažete zaključke. Iz njih
se vidi da tretiranje analiziranih elemenata
kao troška ili dijela ostatka dohotka
ovisi o samoj namjeni kalkuliranja. Pri
tome npr. kod istraživanja ekonomske opravdanosti
ove ili one varijante »konstrukcije
« za isti radni proces — sve što
je navedeno u naslovu tog rada tretira se
kao trošak (rashod) . . . osim programiranog
dijela dohotka namijenjenog za poslovni
fond (koji se tretira kao trošak jedino
u planskim kalkulacijama).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 55     <-- 55 -->        PDF

IX Kritički osvrt na tzv. »amortizaciju
šuma«. Autor najprije prikazuje tu »kategoriju
« prema propisanim značajkama.
Odmah konstatira da unutar jednostavne
reprodukcije ne sadrži troškove čuvanja
šuma, konsignacije i si. — iz »redovnog
održavanja«, a sadrži niz drugih troškova
iz »redovnog održavanja«: redovnu zaštitu
šuma, redovno uređivanje šuma, održavanje
tipičnih osnovnih sredstava te
si. To se odnosi i na proširenu reprodukciju
šuma, ne obuhvaćajući pri tome rashode
investicijske zaštite. Sve to iako se
amortizacija treba odnositi samo na jednostavnu
reprodukciju, bez troškova redovnog
održavanja ... (od II polugodišta
1957).


Suma, i njezino drvo, uopće se — već raste; prema tome, naziv je ne-
V
adekvatan. Temeljena formula je ,
V u,
umjesto dakle, daje polovične


0,5 u
iznose, V u njoj se odnosi na rentovnu
vrijednost, dakle s tog razloga pak daje
prevelike iznose. Ta »amortizacija« šume
ne ovisi uopće o količini godišnje sječo.
Ona nerazlučno služi i jednostavnoj i proširenoj
reprodukciji drva te tipičnih osnovnih
sredstava. ltd. Na temelju svega
toga autor zaključuje da se tu radi o određenom
sistemu financiranja biološke reprodukcije
u šumarstvu, ali o pogrešnoj
i štetnoj mistifikaciji ekonomske stvarnosti
u toj oblasti koja ga diskalificira kao
element kalkulacija troškova. Pri koncu
rada autor prikazuje i glavne značajke
rada anonimnog autora, koji je poslužio
kao kamen temeljac toj »kategoriji«, te
»teorijsku pozadinu« tih postavki. One trpe
od već navedenih grešaka, a u nekim
dodatnim postavkama od pravih zabluda.
Ta je »kategorija« već poodavno napuštena,
nipr. u SR BiH i Hrvatskoj, ali se
nažalost u nekim SR još zadržala inercijom
. . .


X Biološko-reprodukciona vrijednost
posječene drvne mase u šumarstvu. Uvod


no autor najprije objašnjava termin »biološko-
reprodukciona« kada se odnosi na
šumsku sastojinu (uslugu njezina uzgajanja
i zaštite), ma tržišnu (prometnu) vrijednost
«) ; odnosno kada se odnosi na tržišnu
(prometnu) vrijednost šumskih sastojina,
na »individualnu ´cijenu proizvodnje´
drva u konkretnom šumskogospodarskom
području«. Prava, tj. tržišna (prometna)
vrijednost za šumarstvo — uvijek
obuhvaća i potencijalne rente. Ovisno o
vrstama tih »biološko-reprodukcijskih«
vrijednosti — oVise i moguće vrste bilanciranja
uspjeha i imovine u šumarstvu
(posebno njegovoj biološkoj proizvodnji).
Te su vrijednosti potrebne ne samo za
djelatnosti ukupno — nego i po jedinicama
njihovih proizvodnih učinaka; to
stoga da bi se vodilo računa ne samo o
količinama nego i o kvalitetama, tj. vrijednosti
. . . putem novca.


Autor zatim na temelju niza svojih
originalnih odnosnih radova — prikazuje
točno metodiku kalkuliranja »individualnih
´cijena proizvodnje´ drva u konkretnom
šumskogospodarskom području«, i < :t
sumarno i pojedinicama proizvoda, tečajnog
godišnjeg drvnog prirasta, odnosno
godišnje sjećne drvne mase. Za to daje
novu i kompletni ju obradu. Začetak te
metodike prikazao je već 1952. u svojoj
knjizi »Ekonomski elementi proizvodnje
socijalističkog šumarstva«. No, tada je pri
postojanju državnosocijalističkog sistema
sa zajedničkim državnosocijalističkim budžetom
takve cijene proizvodnje računao
po prosječnim uvjetima čitave NR Hrvatske;
te cijene su uspješno primijenjene u
toj Republici dok je rukovodio financijskim
planom šumarstva. U novijim radovima,
pa i ovdje, on se orijentirao ma pojedino
šumskogospodarsko područje i odvojeno
dodavanje (u °,,) sredstva uime izgradnje
autofinanciranih stalnih dodatnih
šumskih prometnica te uime autofinancirane
proširene biološke reprodukcije šuma


— sve na temelju normalnih troškova i
akumulacija te društveno odobrene šumskogospodarske
osnove.
257
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Takve »cijene proizvodnje« nužne su
i za uspješno odvajanje svih renta zajedno,
jer predstavljaju »nerentovni dio tržišne
cijene« (za biološku reprodukciju
deduktivno izračunate tzv. šumske takse,
a za cjelovito šumsko gospodarenje ^prodajne
cijene proizvoda iskorištavanja šuma
«). One služe i kao važan element bilanciranja
biološke reprodukcije drva te
kao osnovno mjerilo raspoređivanja zajedničkog
perioda odnosnog kompleksa na
biološku reprodukciju drva.


XI Razgraničenje i kalkulacija jednostavne
biološke godišnje reprodukcije drva
— sumarno i po jedinicama tečajnog
drvnog prirasta, odnosno godišnje sječne
drvne mase. Da bi se u svima šumskogospodarskim
područjima Jugoslavije mogla
primijeniti ista metodika kalkulacije biološke
reprodukcije drva, autor pruža obrasce
A), B), C) — s odnosnim komentarima.
Obrazak A) obuhvaća mjesta »-redovnih
« troškova ukupne godišnje biološke
reprodukcije drva u šumama i šumskim
kulturama (str. 4—6), i to: one jednostavne,
one autofinancirane proširene,
te autofinancirane izgradnje novih stalnih
šumskih prometnica. Obrazac B) obuhvaća
investicijske rashode (proširene) biološke
reprodukcije (str. 8). Obrazac C)
prikazuje sumarnu detaljnu kalkulaciju
jednostavne biološke reprodukcije drva
(str. 12—14), uz obilan komentar. Zatim
obrađuje posebno poglavlje o kalkulaciji
vlastite tražene prodajne cijene usluge sumarne
godišnje biološke proširene reprodukcije
drva i posebno usluge izgradnje
novih stalnih šumskih prometnica. Napokon
završava s opširnijim .poglavljem o
kalkulaciji jednostavne biološke reprodukcije
po jedinicama tečajnog godišnjeg drvnog
prirasta, odnosno godišnje sječne drvne
mase. U tom poglavlju obrađuju primjere
za raspoređivanje na jedinice drvnih
sortimenata: proporcionalno minimalnim
pozitivnim šumskim taksama; proporcionalno
produktima količina i koeficijenata
volumnih težina; proporcionalno produktima
količina, koeficijenata volumnih


težina i koeficijenata usitnjenosti pojedinih
drvnih sortimenata (najtočnije).


XII Usavršavanje kalkulacija u iskorišćivanju
šuma. Uvodno autor ističe da se
tu radi o djelatnosti »pomoću radilišta«,
preporuča i nadalje izrađivanje »mjesečnih
režijskih preliminara«; u njoj će se
raspoređivanje troškova vršiti na: rad´lišta,
mjesta troškova, faze i grupe radnih
operacija, na jedinice proizvoda, a ponder mani
za sječine, šumarije, OOUR-e, radnu
organizaciju. To detaljno obrađuje u četiri
potpoglavlja. Pri tome ističe: nužnost
izražavanja prosjeka po radnoj operaciji
i za ukupne m3; korisnost navođenja
»stupnja teškoće uvjeta« za šumski transport
(o tome daje svoj prijedlog); amortizacija
opreme raspoređena je već na
pojedine grupe radnih operacija a amortizacija
zgrada na »opće troškove proizvodnje
« i »pogonske te upravno-prodajne režije
«; troškovi sječe i izrade te šumskog
transporta su direktni s obzirom na sječdnu
a s obzirom na proizvode prvo je
direktnog a drugog uvjetno općeg značaja;
troškovi samohodnih dizalica trebaju se
odijeliti na one vožnje i na one utovaraistovara;
direktni troškovi raspoređuju
se na proizvode jednostavno dijeljenjem
sumarnih iznosa; troškovi transporta kao
uvjetno-opći troškovi raspoređuju se pak
na proizvode proporcionalno njihovoj količini,
koeficijentu volumne težine i koeficijentu
usitnjenosti; tipični opći troškovi
raspoređuju se pak dodatnom kalkulacijom
proporcionalno onima direktnog značaja;
u vezi s pondermanima treba prednost
dati tzv. detaljnim kalkulacijama po
jedinicama proizvoda po sječinama, jer
one mogu najviše poslužiti racionalizacijama
i uspješnom rukovođenju. Autor
posebno obrazlaže najprikladnije »(ključeve
« raspoređivanja troškova, a u zaključcima
daje primjerni obrazac vertikalne
strukture troškova »po m3 pilanskog
trupca bukve«, s naznakom prikladnih
»ključeva« raspoređivanja i glavnih pondermana,
te napomenom o nužnosti boljeg,
šumarstvu prilagođenijeg knjigovod
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 57     <-- 57 -->        PDF

stva, i elektroničkih računala u odnosnoj
službi.


XIII Odvajanje ekstradohodaka, odnosno
renta, u šumarstvu pri sadašnjim uvjetima.
Autor, na temelju niza svojih odnosnih
radova, ovdje daje sažetu novu i
kompletniju obradu tog problema. Pri tome
polazi od marksističke definicije renta,
naglašujući njihov objektivni karakter
Realizaciju računa po faktičnim cijenama
i dinarima. Vlastiti iskalkuliran njezin
bezrentovn´i dio također obračunava
po faktičnim cijenama i dinarima, jer su
oni za samoupravnu organizaciju također
objektivnog značaja, to više što društvo
više nije u stanju da joj regresira gubitke
u vezi s povisivanjem Cijena, odnosno
devalvacijom dinara.


Budući da udruženi rad želi pri kalkuliranju
tog bezrentovnog dijela realizacije
polaziti od subjektivnih obračunskih
podataka, autor te podatke korigira
u vezi sa »subjektivnom ekonomijom-"
koju je samoupravna organizacija ostvarila
u odnosu na objektivne, tj. normalne
količine utroška u naturi (USO), postignutu
proizvodnost živog rada (putem UOD)
i stupanj subjektivnog iskorištenja plansko-
subjektivnog kapaciteta (ks) — prema
onima normalne, u šumarstvu plansko-
objektivne, razine. Pri računanju bezrentovnog
dijela realizacije, pored troškova,
autor zaračunava i »normalnu akumulaciju
« (prema svojem prijedlogu u XV
radu svoje studije), tj. čitavu normalnu
»cijenu proizvodnje (CP)« konkretne sa
moupravne organizacije. Pri tome, u skladu
sa zakonskim odredbama u SR Hrvatskoj,
autor tumači u stvari troškovni
karakter šumskouređajnog vlastitog dijela
normalnih cijena proizvodnje »(proširene
biološke reprodukcije šuma« i »izgradnje
stalnih dodatnih šumskih prometnica-« (koji
se obično tretiraju kao investicije). Budući
da se u sadašnjem šumarstvu SR
Hrvatske udružio rad i sredstva obiju
glavnih faza ukupnog procesa šumskoga
-gospodarenja troškove međusobnih sirovina
i usluga u tom »kompleksu« pri tome


autor tretira prema obradi u XVII radu
svoje studije.


Prema navedenom, autor je izveo formulu
IX (str. 13), koja je zasad prekomplicirana
za odnosne službe šumarskih organizacija
udruženog rada pa dolazi u
obzir za stručnu financijsku kontrolu (verifikaciju).
Zbog toga je autor daljnjim
razvijanjem te formule u tom radu inovirao
je tako da je poprimila za primjenu
jednostavniji oblik formule X (str,
15) 1 formule XII (str. 19). Potonja se najkraće
može navesti kao A = C; — Cn {,
odnosno u šumarstvu A = Cs — Cpo f. Pri
tome A označuje rentu, C; realizaciju po
faktičnim cijenama i novcu, a Cn f odnosno
Cpo f, vlastitu iskalkuliranu normalnu,
odnosno plansko-objektivnu, »cijenu
proizvodnje« izraženu prema prosjeku faktičnih
cijena i snage dinara, startne tarife
po normasatu (uime osobnih dohodaka
sa zajedničkim potrebama bez stambenog
dijela) te tipičnih osnovnih sredstava
i šumskih sastojina — u obračunskom
razdoblju. Za šumarstvo renta se
računa po šumsko-gospodarskim područjima
za čitavu plansko-obračunsku godinu.


XIV Kritički osvrt na odredbe samoupravnog
sporazuma o odvajanju renta u
šumarstvu. Taj je u SR Hrvatskoj bio na
snazi do izlaska najnovijeg Zakona o šumama.
Prema njemu, »prosječni iznos renta
po m3 iskorišćivanja drva onog OO
UR-a čiji su jedinični troškovi najviši i
»prosječni iznos financijskog rezultata po
m3« drvnih sortimenata na razini radne
organizacije. Autor to podvrgava kritici i
utvrđuje da se radi o potpuno nestručnoj,
pogrešnoj definiciji. Naime: uzima se kr.terijum
najlošijeg OOUR-a u radnoj organizaciji,
umjesto u zemlji (svijetu), tj.
bez tržišnog kriterijuma; njegova prodajna
cijena po m3 trebala bi se uzimati kao
minued, umjesto uzimanja njegovih troškova
po m3 kao subtrahend; uzimalo se
faktičke troškove umjesto normalnih svakog
OOUR-a; odbijaju se stalno troškovi
po m3 najlošijeg OOUR-a, tj. samo nje


259
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 58     <-- 58 -->        PDF

goviih vrsta drveća i stupnja mehanizacije,
umjesto svakog pojedinog OOUR-a; računa
se po faktičnim troškovima, ali bez
efekata subjektivne ekonomije s obzirom
na normalne razine gospodarenja; uzima
se za svaki OOUR prosječni financijski
rezultat po m3 s razine čitave radne organizacije,
umjesto svakog pojedinog OO
UR-a; nije naglašeno računanje po šumskogospodarskim
područjima za čitavo
godišnje plansko-obračunsko razdoblje;
data je definicija koja proturiječi onoj
polit-ekonomskoj za rentu, te odnosnim
propisima Ustava i Zakona o udruženom
radu.


XV Raspoređivanje ostatka čistog dohotka
osnovnih organizacija udruženog rada
u šumarstvu. Najprije autor na temelju
odnosnih službenih odredaba distinguira
svoj pojam i naziv »ostatka čistog
dohotka (OČD)«. Glavna njegova osobina
jest, da taj dio dohotka ne sadrži šumskih
renti. Zatim analogno distinguira dijelove
I i II OČD-a. Dio sadrži, među
ostalih, osobne dohotke živog i minulog
rada te zajedničku potrošnju (osim stambenog
dijela). Dio II sadrži ipak, među
ostalim, izdvajanja za fondove (akumulaciju).
Sada se autor dalje bavi obradom
ekonomski najopravdanijeg raspoređivanja
OČD-a na njegova dva navedena dijela.
Najprije prikazuje odnosni postupak,
kada se to ispravno ostvarilo u bazičnom
razdoblju (prema ranije objavljenom
radu). Zatim prikazuje odnosni postupak,
kada to treba obavit po prvi puta.


Pri tome definira planiranje dijela I
na kompletan, originalni način. A dio II
definira njegovim planiranjem prema
»zakonu prosječne profitne stope«, u analogiji.
Navodi razloge zašto koristi taj
zakon: to je dosad jedina zakonitost koja
se pri dijelu II ostvaruje u tržišnoj privredi;
privreda Jugoslavije je otvorena
prema svjetskom tržištu, a na njemu zasad
još uvijek dominiraju ekonomske zakonitosti
kapitalizma; naši propisi naglašuju
nužnost poštivanja ekonomskih zakona
ako želimo sudjelovati u međunarodnoj
podjelu rada; uostalom, glavno je da


se daljnje raspoređivanje dijela II obav


lja po socijalističkim principima.


Na osnovi planskog postotnog odnosa


između dijelova I i II zatim autor ras


poređuje faktički korigirani, tj. bezren


tovni dio realizacije, odnosno ostvareni


OCD na njegova dva dijela (I i II).


Pri koncu autor se posebno zadržava


na odnosnim zahtjevima Sindikata SR


Hrvatske, s kojima se samo djelomično,


ekletički, slaže. U svoj prijedlog napokon


ugrađuje moguće i korisno posebno finan


cijsko stimuliranje manjih obveza prema


SiZ-ovima i većeg eksporta.


XVI Bilanciranje u biološkoj reprodukciji
drva. Autor najprije ističe korisnost,
pa i nužnost, bilanciranja, i to barem u
biološkoj reprodukciji drva (umjesto sastojina).
Navodi poznate poteškoće i nepreciznosti
procjene u osnovnom stanju,
osobito asortimana, ali i poteškoće koje
stvaraju promjene »položaja prema tržištu
«, pa i u tijeku vremena promjene
standarda i snage novca . . . Promjene »položaja
prema tržištu« savjetuje da se isključe
primjenom induktivno iskalkuMranih
vlastitih, bezrentovnih, »oijena proizvodnje
« drvnih sortimenata na panju u
konkretnom šumskogospodarskom podru


čj´U. ili takvih rentovnih cijena za dovoljan
udio najlošijih uvjeta šumskoga gospodarenja
u Republici, odnosno Jugoslaviji.
Promjene JUS-a i snage domaćeg
novca predlaže da se isključe kalkuliranjem
svih potrebnih elemenata po JUS-u
i novcu u trenutku konca posljednjeg obračunskog
razdoblja (5 do 10 godina). To
važi i za redovne troškove, što traži posebne
analize ili izražavanje putem cijene
zlata.
Inače, procjene količina početnih i završnih
osovnih drvnih zaliha — predlaže
da se vrše na temelju redovno stalnih
pokusnih krugova analogno kako su
to predložili P. Schmidt i J. Werner, ali
vodeći računa o što vjernijoj reprezentaciji
pojedine šumske sastojine i njezinih
gospodarenjem eventualnog nejednakih
dijelova. No, ukopani centri tih krugova
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 59     <-- 59 -->        PDF

kao i samo mjerenje trebaju biti poznati,
odnosno povjereni, samo posebnim službama
uređivanja šuma ... To stoga da bi
se isključila namjerna drugačija šumska
gospodarenja na njihovim površinama od
strane zainteresiranih radnika šumarske
samoupravne organizacije udruženog rada.
Pri tome procjenu asortimana osnovnih
drvnih zaliha na navedenim krugovima
predlaže da se vrši ovako: sredi se podatke
mjerenja prsnih promjera osovnih
stabala po debljinskim stupnjevima širine
1 cm; tada se odnosne količine drvne mase
procijene po jednoulaznim lokalnim ili
(uz sastavljanje krivulja visina stabla) po
dvoulaznim dendrometrijsikim tablicama:
napokon se za svaki stupanj širine 1 cm
iz odnosne datoteke elektroničkog računala
uzmu postoci -udjela pojedinih drvnih
sortimenata. Razumljivo, da navedena datoteka
se temelji na direktnom mjerenju
drvnih sortimenata brojnih oborenih i ´zrađenih
stabala, po vrstama drveća i debljinskim
stupnjevima širine 1 cm. Primjer
za to je ŠPP »Slavonska šuma«
Vinkovci, na kojem području se provelo
opsežno takvo snimanje u cilju izrade
»regionalnog sistema diferenciranih tehničkih
normi za sječu i izradu drvnih sortimenata
« (S. Tomanić — V. Hitrec, V. Vondra,
uz koordinaciju B. Kraljića).


Za bilanciranje imovine biološke reprodukcije
drva, autor predlaže vršenje virmana,
što je učinio i u svojoj knjizi god.
1952. Do tog virmana dolazi u slučaju
veće ili manje sječe od tečajnog drvnog
prirasta. Pri tome konvencionalno smatra
da je godišnji tečajni drvni prirast »nezavršena
proizvodnja« (obrtno sredstvo),
a čim se posiječe od njega više ili manje
(po vrijednosti) to predstavlja smanjenje
ili povišenje osnovnih drvnih zaliha (osnovno
sredstvo).


XVII Mjerila raspoređivanja zajedničkog
prihoda u šumarsko-drvoprerađivačko-
prometnom kompleksu. Autor najprije
zahtijeva da se od zajedničkog prihoda
reprodukcijskog kompleksa odbiju sve rente
sudionika udruživanja zajedno. To je


nužno zbog odredaba Ustava, interesa
DPZ-ä i osobito šumarstva (koje iz njih
treba autofinanoirati proširenu biološku
reprodukciju i izgradnju novih stalnih
šumskih prometnica). Zatim autor predlaže
da se kao osnovno mjerilo raspoređivanja
»ostatka zajedničkog prihoda
(OZP)« uzmu bezrentovni dijelovi realizacija
sudionika udruživanja Bn t (prema
XIII radu studije). Pri tome pokazuje čitav
matematski postupak tog raspoređivanja.
Na temelju svoje diskusije, autor analizira
prednosti i mane tog i drugih mjerila
raspoređivanja (I do IV alternativa)
i odlučuje se za »samoupravno dogovorene
cijene«. One predstavljaju kompromis
između bezrentovnih Bn f, deduktivnih
bezrentovnih cijena sa svjetskog tržišta,
deduktivnih bezrentovnih cijena domaćeg
tržišta.


iSporazum o tome treba ostvariti demokratskim
sporazumijevanjem, bez prisile,
uz prestrukturiranje i racionalizacije, daljnje
namjensko udruživanje sredstava »bogatijih
« sudionika udruživanja u tu svrhu


— sve uz koncenzus — dakle, ravnajući se
prema ekonomskim zakonima. Kada sudionici
samo dio proizvodnje daju u zajednički
proizvod, u kraćim razdobljima
obračunavanja i si., nužno je »po jedinicama
proizvoda utvrđivati postotke za
šumarsvo, pilanarstvo, furnir i drvne ploče,
itd.«. Za to treba vršiti brojne adekvatne
kalkulacije, imati usavršenija računovodstva
i raspolagati s dovoljno elektroničkih
računala. Takvo raspoređivanje
zajedničkog prihoda na partnere kompleksa
financijski ih stimulira na samoudruživanje,
održavanje i unapređenje tog udruživanja,
a u smislu intencija naših Ustava
i ZUR-a.
U »Zajedničkim konačnim
zaključcima cjeline studije«
autor za svako obrađeno poglavlje — rad


— problem navodi koje zamjerke ono isključuje,
odnosno »liječi«. Time bi se primjenom
njegovih rješenja iscrpile sve
navedene zamjerke i omogućilo bolje uklapanje
šumarstva u privredno-fjnacijski
sistem zemlje.