DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 49     <-- 49 -->        PDF

KNJIGE i ČASOPISI


INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA


Prof. đr Zlatko VAJDA


Zagreb 1983.


U izdanju Školske knjige 1974. godine
izašla je knjiga, udžbenik, prof, dr Zlatka
Vajd e »Nauka o zaštiti šuma«, a 1983.
godine Sveučilišna naklada Liber (SNL)
izdala je daljnju knjigu prof, dr Zl. Vajde


— »Integralna zaštita šuma«.
S pojmom i nazivom integralna zaštita
šuma susrećemo se prvi put, a u čemu se
ona sastoji najbolje nam objašnjava autor,
koji u Uvodu ove knjige piše, da »se pod
integralnom zaštitom šuma razumijeva neprestana
primjena zaštitnih mjera kako bi
se osnigurao nesmetani rast i prirast stabala
te stvaranje što kvalitetnije drvne
mase. Ta zaštita treba da je neprekidna i
da počinje već od ponika. Integralnom zaštitom
šuma postizavamo njihovu svestranu
i maksimalnu zaštitu prema štetnom
utjecaju svih anorganskih i organskih faktora
koji djeluju u području njezina rasta,
uključujući i štetnu djelatnost čovjeka.
Provađajući integralnu zaštitu šuma primjenjujemo
sve prvenstveno profilaktičke
i represivne, tehničke i biološke metode
kojima nas je i upoznala znanost o zaštiti
šuma i moderna šumska higijena. Posebno
ističemo da je integralna zaštita šuma jedan
od najvažnijih činitelja zaštite čovjekove
okoline o kojoj uvelike ovisi njegovo
zdravstveno stanje.«


Sadržaj knjige podijeljen je na ova poglavlja:


Uvod (str. 7—11),


Metode integralne zaštite šuma (str. 13 —
—53),
Sastojine gospodarskih šuma i njihovi štetni
činioci (str. 55—212),
Zaštita šumskih sastojina od korova (str.
213—217),


Čovjek kao činilac integralne zaštite šu


ma (str. 219—226),
te Zaključak, Literatura i Kazalo.


U poglavlju »Metode integralne zaštite
šuma« autor obrađuje preventivne mjere,
terapijske metode (mehaničke metode suzbijanja
štetnika, konibinirane-kemijske
metode suzbijanja štetnika i kemijske metode)
te biološke metode suzbijanja (insskti
predatori i entomofagi patogeni mikroorganizmi,
ptice i sisavci kao korisni činioci
u biološkoj borbi protiv štetnika, biotehničke
metode i integrirane metode suzbijanja
štetnika). U tom poglavlju, dakle,
rekapitulira se materija koja je obrađena i
u spomenutoj knjizi »Nauka o zaštiti šuma
«, ali s aktualiziranim sadržajem, jer
je razmak između pisanja jedne i druge
knjige nekoliko godina, a u tom je razdoblju
došlo do novih spoznaja i rezultata
istraživanja i na području zaštite šuma.


Težište ili bit ove knjige je poglavlje
»sastojine gospodarskih šuma i njihovi štetni
činioci«. Za sastojine pojedinih vrsta
naših šuma zaštita je obrađena najprije od
štetnih biljnih organizama, zatim od štetnih
životinjskih organizama a za neke vrste
i sušenje sastojina. Sušenje sastojina obrađeno
je za hrastove, bukove, brijesta,
jasena, borova, jele, smreke i ariša (redosljed
prema knjizi). Nadalje je prikazana
zaštita sastojina graba, javora, lipe, johe,
vrba, topola, trepetijike, pitomog kestena,
breze, bagrema, oraha i divljeg kestena od
listača a borovca i duglazije od četinjača.
Iz poglavlja »čovjek kao činilac integralne
zaštite šume« naveden je i požar, ali,
zajedno s autorom, »posebno moramo istaći
da čovjek primjenom otrovnih kemijskih
sredstava u zaštiti šuma može bitno utjecati
na prirodne biocenoze, ljude i životinje.
Taj je utjecaj često negativan i štetan po
ljudski okoliš, pa prema tome i po samog
čovjeka. Stoga je prigodom odabiranja ke