DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 21     <-- 21 -->        PDF

UDK: 598.2 : 591.5 (Tyto alba Scop.)
Sum. list CIX (1985) 223


ISHRANA SOVE KUKUVIJE (TYTO ALBA SCOP.) U OKOLICI
PEŠČENICE (TUROPOLJE) KRAJ SISKA


Srećko LEINER*


SAŽETAK. Osteološki materijel iz gvalice sove kukuvije (Tyto
alba Scop.) pronađenih u Peščenici (Turopolje), analiziran je i sistematski
razvrstan. Pronađeno je 19 vrsta sisavaca. Najveći broj
životinja, kao i najveća biomasa pripada glodavcima (Rodentia), posebno
voluharicama (Microtinae). Samo na poljsku voluharicu (Microtus
arvßlis Pallas, 1779) otpada 51,6"/o biomase.


Ishrana kukuvije drijemavice potvrđuje njenu korisnost za čovjeka
kao predatora koji kontrolira brojnost glodavaca i kukcojeda
a samim tim nameće se potreba za njenom što bržom i boljom zaštitom.


UVOD


Sve vrste reda sova ili sovki (Strigiformes) su noćne grabljivice. Imaju
široku glavu, s vijencem zrakasto poredanog perja i velikim, nepokretnim
očima okrenutim naprijed. Pokretna glava i dobar sluh omogućuju ovim
pticama orijentaciju u okolini. Mekano perje prekriva tijelo i čini let sova
nečujnim. Noge su gotovo kod svih vrsta do prstiju obrasle perjem, a na
prstima su posebno udešene oštre pandže. Većina nisu selice. Gnijezda
prave u pukotine stijena ili dupljama drveća, a neks u napuštenim gnjezdinia
drugih vrsta ptica. (RUCNER i KRONEISL, 1955).


Prema (EVERETT, 1977) red Strigiformes ima dvije porodice, Tytonidae
i Strigidae. Od ukupno 133 vrste koliko navodi, u Jugoslaviji dolazi 10
vrsta (RUCNER i KRONEISL, 1955). Porodica Tytonidae zastupljena je u našoj
zemlji samo s jednom vrstom, kukuvijom drijemavicom (Tybo alba SCOP.),
najbolje poznatim članom ove porodice, ako ne i čitavog reda. Druga porodica
objedinjuje dvije potporodice: Buboninae-tipične sove, gdje su sistematski
smještene, naša njaveća sova, velika ušara ili sovoljuga buljina (Bubo bubo)
i najmanja, vrlo rijetka, sova vrapčarka (Glaucidium passerinum). Tu moramo
spomenuti i ušatog ćuka ili jejića (Otus scops) kao i običnog ćuka (Athene
noctua). Striginae je potporodica gdje su smještene sve ostale vrste naših
sova, a to su: šumska sova (Strix aluco), planinska sova (Strix uralensis), šumska
ušara (Asio otus), močvarna sova (Asio flammeus) i sovica mrtvačka ili
gaćasta kukumavka (Aegolius funereus).


*
Srećko Leiner, dipl. inž., kustos
Hrvatski narodni zoološki muzej, Zagreb, Demetrova 1.
223
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Izvanredan sluh i dobar vid omogućuju sovama da u sumrak ili tami
pronađu plijen. Oštrim kandžama love i prenose plijen, a savinuti i vrlo jaki
kljun usmrćuje i kida žrtvu. Noćne grabljivice očupaju plijen vrlo površno
i djelomično. Gutaju velike komade zajedno s kostima i perjem, odnosno dlakom.
Vrlo često gutaju i kompletne manje životinje. Kada imaju mlade u
gnijezdu ostavljaju plijen u nešto većem broju kako bi mladunci imali dovoljno
hrane. Dok ženka sjedi na jajima, mužjak se brine za njezinu ishranu.
Noćne grabljivice ne mogu probaviti kosti, za razliku od danjih, pa ih zajedno
s perjem i dlakom žrtve izbacuju u obliku gvalice (gvale, čepa ili ispljuvka).
Po tim ostacima iz gvalica možemo odrediti koju je životinju grabljivica pojela,
a po boji, obliku, veličini i sadržaju gvalice možemo saznati koja ju je
grabljivica izbacila (CEOVIĆ, 1964).


Gvalice sove kukuvije koje sam analizirao sakupljene su na crkvenom
tornju u selu Peščenica (Turopolje). Turopolje je nizinsko područje smješteno
između desne obale Save na sjeveroistoku i Vukomeričkih gorica na jugozapadu,
na jugu prelazi u Odransko polje. Turopolje je aluvijalna ravnica,
duga 45 km, široka do 23 km s prosječnom visinom od 120 m. Po sredini Turopolja
teče rijeka Odra s pritokom Lomnicom koje često, osobito u ljeto i jesen
poplave velike površine, osobito u Odranskom polju. U Odru se slijevaju
gotovo svi vodeni tokovi ovog područja (Opća enciklopedija, 1969). Bliža
okolica Peščenice predstavlja obradive površine, gdje se uglavnom gaji kukuruz,
a ostalo su livade i pašnjaci. Već u okolici od 1,5 — 2 km počinju šume
hrasta i običnog graba (sveza Carpinion betuli illyrico-podolicum HORV. 19631.
Velike površine kopnenih područja Hrvatske i Bosne, na sjeveru sve do Drave,
zapremaju zajednice kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum
HORV.). Šuma hrasta lužnjaka, brijesta i poljskog jasena ističe se zjftačajnim
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 23     <-- 23 -->        PDF

slojem drveća i niskog raslinja koje upućuje na veliku vlagu u proljetnim
mjesecima kada je šuma prekrivena vodom od poplava. Na otprilike 1 km
sjeveroistočno od Peščenice nalazi se šuma Crevača u kojoj se nalazi i bukva
(Fagus silvatica L.).


MATERIJAL I METODE


Dana 6. Ü4. 1974. na crkvenom tornju u Peščenici sakupili su N. Tvrtković
i F. Perović gvalice sove kukuvije (Tyto alba SCOP.), također su na istom mjestu
sakupili i drugu seriju, dana 23. 09. 1974. U jesen te iste godine primjetili
su mlade sove koje su potvrdile da se radi o kukuviji (Tvrtković, usmeno).
Pri tom sakupljanju materijala i viđenju mladunaca nisam prisustvovao, no
kasnije mi se pružila prilika i u 1977. i 1978. godini bio sam u Peščenici i vidio
mjesto nalaza. U drugim prilikama također sam prisustvovao sakupljanju
gvalica.


Prilikom sakupljanja i spremanja gvalica važno je dobro pregledati mjesto
nalaza da se sakupi po mogućnosti što više i detaljnije. Često puta, naime,
gvalice nisu homogene već su rastresene ili vrlo krhke, zavisno o njihovoj starosti,
što nam pri samom sakupljanju mora biti jedan podatak više. Već na
terenu se može odrediti po izgledu i dimenzijama o čijim se gvalicama radi.
Gvalice kukuvije tamne su boje, gotovo crne, zaglađene jer se uglavnom izvana
nalazi dlaka, a unutra kosti. Dugačke su 3,5 — 8 centimetara, debljine
3 centimetra (MEBS, 1966). Pregledom same gvalice naći ćemo gotovo potpuno
sačuvane lubanje bilo malih sisavaca bilo ptica. Ako je lubanja i stradala to
je onda uglavnom zadnji dio, što nam opet omogućuje sigurnu determinaciju
po gornjim i donjim čeljustima. Na mjestima sakupljanja naći ćemo često puta
uz gvalice i pera, koja ne moraju pripadati isključivo žrtvi. Ona mogu biti i
od sove, a to je još jedan vrlo siguran podatak koji će pomoći da odredimo


o kojoj se sovi radi.
Analizi ovih gvalica sakupljenih u proljeće i jesen 1974., pristupio sam
1978. godine. Prvi dio posla sastojao se u izdvajanju cijelih gvalica iz kompletno
sakupljenog materijala i izolacije osteološkog materijala iz njih, kasnije sam
isti posao radio i s tzv. ostatkom. Izoliranje materijala potrebnog za determinaciju
osjetljiv je i polagan posao jer traži pažljivo promatranje i slaganje izoliranog
materijala. Posebno sam odvajao kao prvu fazu: Soricinae, Crocidurinae,
Microtinae, Murinae, Gliridae, Chiroptera, Aves, Anura i Insecta. Svaki
ovako zasebno grupiran materijal radio sam zatim zasebno. Slagao sam
posebno kompletne lubanje, posebno gornje čeljusti i posebno donje čeljusti,
a budući da su one u ostatku uvijek razdvojene, slagao sam onda posebno
lijeve i posebno desne mandibule. To je vrlo važan dio posla jer omogućuje
da saznamo točan broj životinja u gvalici iil ostatku. Tako složenom materijalu
pristupio sam determinaciji (samo sisavaca). Osnovno pomagalo bila mi
je lupa povećanja od 7 do 25 puta. S tim povećanjima mogao sam vidjeti
oblike zubiju, dužine foramina incisiva. brojiti kvržice na zubima i opažati
druge pojedinosti važne za determinaciju. Osim lupe koristio sam klizače
(pomično) mjerilo koje mi je omogućilo da točno izmjerimu dužine zubiju,
koronoidne visine, mandibularni index, širinu diasteme, interorbitalne širine,
kondilobazalne dužine i postglenoidalne širine. Na ovaj način dobiveni
rezultati stvorili su mogućnost da uglavnom točno dođem do pojedinog roda,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 24     <-- 24 -->        PDF

a i do vrste. Teškoća i problema imao sam kod rodova Neomys, Crocidura,
Apodemus i Pitymys. Posebno u slučajevima kada je osteološki materijal
bio oskudan, odnosno kada se radilo o samo pojedinačnim mandibulama ili
vrlo oštećenim L>rnjim čeljustima. Ako su u takvim slučajevima nedostajali
i zubi bila mi je onemogućena dalja determinacija. Koristeći literaturu i


Pregled sadržaja pojedinih gvalica i ukupna težina plijena sove po
gvalici, tj. dnevno.
Tablica I


a


d


a


9 2 o


O * § 3
H 3


nj CJ


Q rm


at ™ ´ a ćCfl ~S


C J ,S iS « «en fl g w% S o´B


~


3


Ä dc^3d 3 t c : S .S-j « .
h
R TI R
a


Sa * x g .S :g -B & Ä 5 3 "N > 5, s c


a


&o


Q 8 WW^UOSS^SSO,U^ MR D5aä


6. 04. 1974.
G 1 2 7 46,25
G 2 2 5 36,5
G 3 1
G 4 2 2 20
G 5 1 1 1 4 58,25
G 6 1 1 32,5
G 7 3 i :L 5 42,7
G 8 2 23,5
G 9 i 1 2 37,75
G 10 1 1 32,5
G 11 2 2 (i 96,5
G 12 1 1 32,5
G 13 1 1 2 37,75
G 14 3 3 30
G 15 1 3 20,5
G 16 3 68,5
23. 09. 1974.
G 1 1 2 37,75
G 2 2 2 1 5 46,25
G 3 2 3 5 36,75
G 4 1 2 3 (i 46,75
G 5 2 2 5 39,25


71 822,45 grama
Prosječna težina plijena po gvalici iznosi 41.1 g.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 25     <-- 25 -->        PDF

ključeve za određivanje (ĐURIC, 1976), (HAITLINGER i RUPRECHT, 1967),
(KAHMANN, 1951), (KAHMANN, 1953), (MIRIC, 1970), (FINK i OGNEV, 1956),
(TVRTKOVIC i DZUKlC, 1975) te ključ za određivanje kukcojeda i glodavaca
sastavljen za potrebe studenata (TVRTKOVIC). No u slučajevima koje sam
spomenuo kao za mene problematične, ni ta literatura mi nije mnogo pomogla,
jer se radi o morfološki vrlo sličnim vrstama. Pojedine njihove mjere rabljene
u ključevima i literaturi koje bi trebale dovesti do vrste, u grafičkom
prikazu čine dvovršne krivulje bez potrebnog razdvajanja, tako da neke primjerke
nisam mogao točno determinirati. U tim slučajevima određivanje se
vršilo samo do roda. Sav izolirani i etiketirani materijal bio je zatim na kontroli
determinacije kod N. Tvrtkovića. Rezultati ovog rada prikazani su u
tablicama I, II i III.


U svakom slučaju iz vlastitog iskustva, mogu reći da potreba za novim
ključem nije suvišna i da bi trebao biti detaljniji.


Broj primjeraka pojedinih vrsta u raspadnutom dijelu gvalica


(tzv. ostatku)


Sorex aneus
Sorex omiimutus
Neomys fod´iens
Neomys anomalus
Neomys sp.
Crooiđura leucodan
Crooidura suaveolens
Crocidura sp.
Myotis sp.


Muscardinus avellanarlus
Arvicola terrestrds
Chletrionom glareolus
Microtus agrestis
Microtus arvalis
Mdcrotinae sp.
Pitymys sp.
Apodemus agrarius
Apodemus flavficollis


Apodemus sylvaticus
Apodemus sip.
Micromys minutus
Mus musculus
Rattus rattus


Passeriformes (Aves)
Pelobates fuscus (Anura)


6. 04. 1974.
5!)
7


6


16
2
40
26
2
1
1
3
3
39
194
32
8
2
2


11!


6
9
5
2
6


Tablica II


23. 09. 1974.
34
2
0
7
0


79


81
7
0
0
1
1
4


147


17
0
9
0
19
14
6
5
1
2


1 A -0


487 436
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 26     <-- 26 -->        PDF

228
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 27     <-- 27 -->        PDF

229
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Pregled udjela pojedinih skupina životinja u ishrani kukuvije (Tybo alba / Scosp.).
Korišteni su podaci iz slijedećih radova: BAUER (1965), HABERSOHN (1972), SZLIVKA
(1973), CONTOLI 1975).


Tablica IV


Wallendor


6. 10. 1955
Austrija
Baumgart


26. 09. 197
Austrija
Bačka
Topola
1969—72.


cd


;>


Farnesi.ar
1974.
Italija


>


OJ


Vi


O:/.


-


C


j


c


!.
Ä2 3
©


03 CM´ <


w2


>-5


Insectivora
Chiroptera
Gliridae
Microtinae
Murinae
Rodentia
Aves
Insecta
Anura


42,5(
0,2


0.1


45,9
10,2
56,3
0,9


?


0,1


1/
/o 27,8%
0,15
0
66,5
3,3
69,8
1.4
0,95
0


30,2%
0
0


55,4
7,9
63,3
3,6
2,2
0,7


79,5%
0
0


16,7
1,3
17,9
0,6
1,9
0


23,2%


0


0
61,2
10,9
72


4.4
0
0,4
10%
0


0


56
26
82


(i


2


2


55,7%
0,5


3.2
12,1
27,4
43,8


/
/
/


27,8
0,1


0.1
52,6
19,4
72,1
/
/
/


RASPRAVA


Utjecaj čovjeka na prirodu, a specijalno na živi svijet nikada nije bio očit
kao što je to danas. Negativan utjecaj čovjeka osjeća se i u brojnosti sova. Ne
samo da gube svoju prirodnu životnu sredinu, već i raznim drugim utjecajima
opada njihov broj. Umjetno uništavanje (trovanje) kukaca i malih sisavaca,
koji u poljoprivredi i šumarstvu predstavljaju »štetnike«, posredno dovodi
do smanjivanja njihovih prirodnih predatora — ptica. Među njima i ptica
grabljivica koje su često na vrhuncu hranidbenog lanca. Takav smanjeni broj
pogoduje razvoju većeg broja malih sisavaca (naročito glodavaca) koji sada
predstavljaju novu opasnost za poljoprivredu i šumarstvo. Utjecajem čovjeka
stvoreni su na taj način neprirodni uvjeti, biološka ravnoteža je narušena, a
problem koji je nastao ponovno treba rješavati umjetnim putem.


Direktni kontakt na relaciji sova — čovjek uvijek je bio negativan za
sovu. Lov i sujevjerje u tom su naročito imali utjecaja. Koliko god smo danas
svjesni korisnosti tih ptica i potrebe za njihovim očuvanjem to nije dovoljne
i neće biti dok se ne donesu efikasni zakoni o zaštiti koji će se strogo sprovoditi
i poštovati. Do tada možemo smatrati noćne grabljivice jednim od najugroženijih
ptica na našem području.


Kukuvija (Tylo alba, SCOP.) spada u onaj mali broj vrsta ptica koje su
rasprostranjene gotovo po čitavoj Zemlji. Zabilježena su 34 geografska varijeteta
ove vrste, a veći broj na pojedinim otocima i otočnim skupinama. (EVERETT,
1977). Zivi uz naselja kao i u starim, napuštenim kućama, sjenicima,
zvonicima i tavanima unutar naseljenih mjesta. Veličina odrasle ptice oko 34
cm, a težina između 300 i 350 grama. Raspon krila između 90 i 98 cm (MEBS,
1966). Prema podacima (HABERSOHN, 1972) Tyto alba lovi plijen svega 1,5 km
u krugu svog legla i to uglavnom po poljima i livadama, te je to i jedan od
razloga velikog broja poljskih voluharica {Microtus arvalis PALLAS, 1779) u
njenoj ishrani.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Komparirajući podatke (tabl. IV) mogu konstatirati da glavninu plijena
sove kukuvije predstavljaju kukcojedi i glodavci, iako naravno postoje razlike
u kvantitetu i kvalitetu ishrane ovisno geografskom području, ekološkim
prilikama, brojnosti populacija pojedinih vrsta, a u nekim slučajevima i o individualnoj
orijentaciji pojedine jedinke. Specijaliziranost na ishranu nekom
veoma korisnom vrstom kao npr. šišmišima ili pticama konstatirana je kod sova
vrlo rijetko i odnosi se na pojedinačne slučajeve. Takav jedan primjer navodi
BAUER (1965) u području Južnog Gradišća u Austriji za dvorac Gussing, gdje
je 1957 godine pronađeno 6 vrsta šišmiša u velikim kolonijama. Sakupljena
serija gvalica pokazala se kao neobično interesantna. Šišmiši su činili ovdje
55% plijena jedne sove kukuvije nasuprot uobičajenom postotku od 0,5%
i do tada poznatom maximumu od 10%.


Moguće je da su druge vrste sova još korisnije jer skoro uopće ne love
kukcojede.. One izbjegavaju naseljena mjesta, ali su zbog sekundarnog uništavanja
gnijezdišta i intenzivnog lova danas veoma prorijeđene. U svakom
slučaju iz podataka u tab. IV i dobrog primjera BAUERA (1965) o šišmišima
možemo konstatirati da kukuvija koristi za hranu uglavnom onaj plijen
koji je na tom području najbrojniji, odnosno onaj koji se prenamnožio. Takvom
selektivnom kontrolom reducira broj prenamnoženih životinja i pomaže
uspostavljanje normalnog ravnoteženog stanja u prirodi. Budući Microtus
arvalis čini glavni plijen, kukuvija je važan prirodni regulator ove voluharice,
koja osim što je štetnik u poljoprivredi, prenosilac je turalemije upravo u
području Turopolja. Prema istraživanjima i podacima do kojih su došli BORČIĆ
i suradnici (1975). u zadnje 22 godine, tj. otkad je tularemija otkrivena
u SR Hrvatskoj, ta se zoonoza javljala u 4 epidemijska vala: 1952 — 54, 1964


— 65, 1967 — 69 i 1974. Zadnji val započinje u studenom 1974. i zahvaća
područja srednje Posavine i Pokuplja, od Donje Kupčine (općina Jastrebarsko),
do Jasenovca (općina Novska). Najveći broj oboljelih bio je baš iz sisačke
Posavine. Prema podacima, manji broj slučajeva bio je u direktnom kontaktu
sa zecom neposredno pred bolest. Međutim dokazano je da se usporedo s epidemijom
odvijala i epizootija među malim divljim sisavcima. O tome svjedoče
12 sojeva Francisellae tularensis, izoliranih iz 4 vrste tih životinja. To ukazuje
na mogućnost da su u ovoj epidemiji upravo te životinje bile izvor zaraze za
mnoge bolesnika.
Nenaučni prilaz važnosti i korisnosti ove sove za čovjeka, rezultat je
da je još i danas mnogi lovci smatraju štetnom i ona se usprkos zaštiti, koja
je izgleda prisutna samo na papiru, sve više prorjeđuje. U Lovačko-ribarskom
vjesniku (HIRC, 1902) tvrdi da glavni dio ishrane sove kukuvije predstavljaju
ptice. Ova neprovjerena i neodgovorna tvrdnja ni u kom slučaju se ne slaže
s podacima dobivenim u ovom radu. Prema podacima (SZLIVKA, 1973), (tabl.
IV) 6% ishrane ove sove predstavljaju ptice, a taj veliki postotak dobiven je
na jednom urbanom lokalitetu u čijoj je neposrednoj blizini veliki gradski
park, koji tokom zime apsorbira mnogo ptica. Autor zaključuje da je par kukuvija
s tog područja lovio ptice u parku samo za vrijeme zime, jer u njihovoj
ishrani nisu nađeni tragovi selica. Drugi autori došli su (tab. IV) do sličnih
rezultata.


Kako je poznato (MEBS, 1966) mortalitet sove kukuvije vrlo je velik.
U prvoj godini života iznosi 66%, u drugoj 63%, u trećoj 54% i u četvrtoj 52%.
Ovi podaci govore da od 100 sova koje se izlegu, nakon 4 godine ugine ili
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 30     <-- 30 -->        PDF

strada njih 97, a može živjeti i do 18 godina. Ovako velika smrtnost još se povećava
za jakih zima sa snijegom te nakon osjetnoga pada populacija malih sisavaca,
posebno glodavaca. Zbog ovih razloga trebalo bi na razumnu mjeru
svesti upotrebu otrova i pesticida u poljoprivredi i šumarstvu, a lov na ove
izuzetno korisne ptice strogo kažnjavati.


ZAKLJUČCI


Osnovni cilj rada bila je analiza ishrane sove kukuvije drijemavice (Tybo
alba SCOP.) na području Peščenice (Turopolje), nedaleko Zagreba. Materijal
koji je analiziran sakupljen je u proljeće (6. 04.) i jesen (23. 09.) 1974. Determinacijom
osteološkog materijala, dobiveni su podaci vidljivi iz tablice III.
Utvrđeno je da 99% ishrane čine sisavci, od toga kukcojedi 42,55%, glodavci
56,3% (u biomasi čak 83,1%), šišmiši 0,2%. Ptice čine svega 0,9%, a vodozemci
samo 0,1% plijena. U cjelokupnom materijalu izolirano je i determinirano
987 sisavaca, nađeni ostaci 9 ptica i jednog vodozemca. Pronađeni su
i ostaci kukaca, no oni nisu bitni kao elementi ishrane, jer se kukuvija njima
ne hrani, već su oni prisutni u gvalicama kao sekundarni ostaci. Bilo je prisutno
19 vrsta sisavaca. Posebno je važna poljska voluharica (Microtus arvalis
PALLAS, 1779), koja čini preko 35% plijena sove kukuvije u 1974. godini.
To je godina tularemije na ovom području. Iz tabl. III vidimo da broj voluharica
(Microtinae) opada od proljeća prema jeseni, posebno se to odnosi
na livadnu voluharicu (Microtus agrestis LINNE, 1761). Da li je tome uistinu
razlog tularemija ili nešto drugo?


Ako uzmemo podatke iz ovog rada te pretpostavku da sova dnevno izbaci
samo jednu gvalicu, da prosječni broj životinja u gvalici iznosi 4, a da je prosječna
težina dnevnog plijena 41,1 gram — saznajemo da godišnje sova kukuvija
pojede 15,1 kg plijena. Koristeći podatke za srednje težine životinja (VAN
DEN BRINK, 1968) doznajemo da ta količina plijena odgovara broju od 673
životinja.


Možemo zaključiti da je sova kukuvija kao prirodni predator, a time i
regulator brojnosti malih sisavaca, posebno poljske voluharice, izrazito važna
za čovjeka što još više potvrđuje važnost njene zaštite, posebno u području
Turopolja.


LITERATURA


Bauer , K. (1965): Die Beutetiere südburgenländischer Schleiereulen (Tyto alba
Sce,p.). — Natur und Land, 5, 112—114.
Borčić , B. i suradnici (1975): Nova (četvrta) epidemija turalemije u srednjoj
Posavini. — Medicina, 12, 70—72.
Con toli, L. (1975): Miicromammals and Environment in Central Italy: Data From


Tybo alba (Scop.) Pollets. — Boll. Zool., 42, 223—229, Roma.
C e o v i ć, I. (1964): Tragovi divljači. — Panorama, Zagreb.
Đ u 1 i ć, B. (1976): Taksonomski položaj rovke Crooidura suaveolens (Pallas, 1811)


(Mammalia, Inseotivora) s Jadranskih otoka. Biosistemaitika, 2 (1), 143—153,


Beograd.
Everett , M. (1977): A ´natural history of Owls. — Hamlyn, London New York —


Sydney — Toronto.


232
ŠUMARSKI LIST 5-6/1985 str. 31     <-- 31 -->        PDF

F.
H. van Brin k (1968): Die Säugetiere Europas. — Verlag Paul Parey, Hamburg
i Berlin.
Habeirsohin, M. (1972): Eine SchleiereulengewoUausbeute von Baumgarten an
der March. — Egretta, 2, 61—63, Wien.
H a i 11 i n g e r, R. i Ruprecht, A. L. (1967): The taxonomic value of tooth measurements
in the subgenus Sylvaemus Ognev i Vorobiev, 1923. — Acta Theriologica,
12, 12, 180—189.


Hire , M. (1902): O korisnosti i štetnosti sova. — Lovačko — ribarski vjesnik. —


11, 99—104.
H or vat, I. (1963): Šumske zajednice Jugoslavije. — Šumarska enciklopedija.
K a h m a n n, H. (1951): Seltene Säugetiere in Eulengewöllen. — Onnithologische


Mitteilungen, 6, München.
Kahmamn , H. (1953): Die Bestimmung der Brandmaus (Apodemus agrarius). —
Ornithologische Mitteilungen, 7, München.
M e b s, T. (1966): Eulen und Käuze. — Kosmom, Stuttgart.
M i r i ć, Đ. (1970): Ključi za dolčevanje živali. — Institut za biologijo Univerze v


Ljubljani.
O g n e v, S. I. ii Fink , N. (1956): Zoologija kralješnjaka. — Školska knjiga, Zagreb.
R u c n e r, D. i K ron e is 1, R. (1955): Moja knjiga o pticama. — Školska knjiga,


Zagreb.
S z 1 i v k a, L. (1973): Prilog poznavanja ishrane kukuvije drijemavice, Tyto alba
(Scop.). — Larus, 25, 109—118. Zagreb.
Tvrtković, N. i D ž u k i ć, G. (1975): Stepski skoči miš (Sicista subtilis, Pallas
1773) novi sisavac za faunu Jugoslavije. — Arh. biol. nauka, 26 (1—2), 3P—4P,
Beograd.
Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Zagreb, 1966.


Nutrition of the Barn Owl (Tyto alba Scop.) in the Vicinity of Peščenica (Turopolje)
Near Sisak


Summ a r y


From one family of Bain Owls (Tyto alba Scop.) nesting in the beel-tower of


the church in the village of Peščenica1, not far from the town of Sisak, the author
anr^ys.ed and systematically sorted osteolotic materijal and found that the food
consisted of 19 types of mammals. The main part of the food consisted of rodents,
and as much as 51.6% of the biomase consisted of the meadow mouse (Microtus
arvalis Pallas 1779). Details are shown in the attached tables. The author concludes
that the Barn Owl is useful to man and that faster and better protection oft this species
is needed.


In Table 1 the contents of individual portion of food is shown (Gl, G2. . .)
and the daily total weight of the iprey contained in each portion of food (last column).
Table II shows the numiber of specimens of certain species in the decomposed
part of the portion of food, i e. remainder in themarked days Table III gives the
total results of the analysis of portions so that the weight of the biomase of individuals
species calculated according to F. G. van den Bririk. Table IV oonsits of a
review of the participation of Individual groups of animals in the diet of the Barn
Owl (Tybo alba Scop.) according to the author´s own data (in the area of Peščenica)
and according to Bauer (1965), Haibersohn (1972), Szlivka (1973) and Contoli (1975).


233