DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 91     <-- 91 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


ACTA
HISTORICO-OECONOMICA
IUGOSLAVIAE
Vol. 1, Zagreb, 1983.


Godišnjak »Acta historico-oeconomica
Iugoslaviae« izdaje Komisija za ekonomsku
historiju Jugoslavije i »Školska knjiga
« u Zagrebu. Deseti svezak ovog časopisa
za ekonomsku povijest Jugoslavije sadrži
referate izložene na znanstvenom skupu
o »Ulozi šume u gospodarskom životu
naših naroda« održanom u studenom 1983.
god. na području Gozdnog gospodarstva
Kočevje, o kojem je izvješćeno i u Šumarskom
listu (br. 1—2/1984, str. 83—85). Nakon
održanih referata slijedila je rasprava
o temi pojedinog referata u kojoj su
neke pojedinosti u izloženim referatima
razjašnjene, dopunjene pa i korigirane.
Ovo posljednje posebno se odnosi na neke
pojedinosti autora — nešumara a na što
je opširnije upozoreno u prikazu »Šumarstvo
u Enciklopediji hrvatske povijesti i
kulture« (Šum. list br. 10—12/1981, str.
482—492). Valja naglasiti da su korekture
pojedinosti bile (i bit će) potrebne za
prikaze o šumarstvu u XIX i XX stoljeću
u koliko zadiru na područje poznavanja
šume i šumske proizvodnje, a ne na prikaze
iz dalje prošlosti (statuta, urbara, šumskih
redova i si. propisa) koji ne sadrže materiju
o tehnici gospodarenja odnosno uzgajanja
i uređivanja šuma. Međutim i u
izlaganju takve materije, i ne poznavajući
autora, može se zaključiti da li je šumar
ili nije (na ovom skupu na pr. rad
Boštjana Anka). Uz dva izuzetka, o čemu
će biti riječi u prikazu njihovih radova,
u tiskanom tekstu ne nalaze se odnosne
pojedinosti, koje u referatima nisu bile
u skladu s bitnostima šumarstva.


Kako područje Jugoslavije kao državna
cjelina datira tek od 1918.´19. godine,
tj. od svršetka Prvog svjetskog rata, to


od tog datuma počinje i zajednička povijest.
Do tog datuma moguće su obrade samo
po pojedinim Republikama i Autonomnim
pokrajinama, pa ni to ne u cijelosti
ne samo za dalju prošlost nego i za
razdoblje XIX i XX stoljeća. Tako je, na
pr. SR Hrvatska, državnopravno i upravno,
bila podjeljena na Hrvatsku i Slavoniju
sa Zemaljskom vladom u Zagrebu i
na Dalmaciju i Istru koje se nalazile u
sklopu austrijskog dijela Austro-ugarske
monarhije, a AP Vojvodina obuhvaća
područje koje se nalazilo u
sklopu Ugarske kraljevine (i vlade u Budimpešti
— Bačka i Banat) i Srijema,
koji se, kao Srijemska županija, nalazio
u sklopu Kraljevine Hrvatske i Slavonije.
Tako su diferencirane i teme radova (referata
održanih na navedenom znanstvenom
skupu) na Jugoslaviju kao cjelinu te
na teme s područja pojedinih Republika.
Nema tema, jer nije bilo ni referata, s
područja SR Bosne i Hercegovine, SR Makedonije
i AP Kosovo.


Za Jugoslaviju kao cjelinu obrađene su
dvije teme: — Smiljana Đurović: Zavođenje
dirigovane drvne privrede u međuratnoj
Jugoslaviji (str. 117—141) i — Nikola
Živković: Iskorišćavanje šuma i drvne
industrije od strane Nemačke na tlu
Jugoslavije u drugom svetskom ratu (str.
153—158).


Dr Smiljana Đurovi ć (iz Instituta
za savremenu historiju u Beogradu) u
prvom dijelu svog rada iznosi statističke
podatke o šumskom fondu Jugoslavije, količini
sječa, brojnom i kapacitetnom stanju
drvne industrije (stanje 1939,. godine) i izvoza
a u drugom dijelu »državnu intervenciju
jačih razmera i opšteg karaktera
u oblasti drvne industrije i uvođenje planske
privrede«. Te mjere uslijedile su kao
posljedica svjetske privredne krize i dampinga
drvnim materijalom iz SSSR-a iniciranih
početkom 1932. godine na među


189
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 92     <-- 92 -->        PDF

narodnoj konferenciji drvne industrije održane
u organizaciju Društva naroda u
Zenevi. Rad je zapravo uvod u povijest
šumarstva i drvne industrije za obrađeni
vremenski period, do 1939. godine, ali dobrodošao
kao prvenac s toga područja.
Kako se ne bi u ponovoj, i proširenoj, obradi
ovog razdoblja našle neke netočnosti
odnosno nedovoljno obrazloženi navodi
dužnost mi je na neke od njih upozoriti.
Tako, na pr., u Gorskom kotaru poslije
dvadesetih godina drvna industrija hipertrofira
a da istodobno »jugozapadna Hrvatska
. . . ostaje bez industrije . . . usprkos
velikih prostranstava neotvorenih šuma«.
A Gorski kotar se ne locira u »jugozapadnu
Hrvatsku«. Stoga u ovom tekstu
pod jugozapadnom Hrvatskom, vjerojatno,
treba smatrati područje Like (Kapela,
Plješivica, Velebit).


U navođenju, 1923. godine, Ivana Franića
Požežanina da »nepregledne ernogorične
i bukove šume Like i Gorskog kotara
nije posedovao seljak, nego su one bile
vlasništvo zemljišnih urbarskih opština,
privatno vlasništvo veleposednika i same
države« trebalo je razdvojiti Gorski
kotar i Liku. U Lici su doista sve šume
bile državne, jer narod uže Like nije prihvatio
segregaciju nakon ukidanja Vojne
krajine, pa nije bila ni osnovana imovna
općina (u Gospiću) a ostale kategorije vlasništva
nalazile se u Gorskom kotaru uz
napomenu da nisu postojale »zemljišne
urbane opštine« nego zemljišne zajednice
(urbarskog porijekla) a te su u stvari bile
zadružne seljačke šume, koje su se mogle
i na pojedince, na ovlaštenike, podijeliti
(tako je, na pr., diobni postupak nekih zemljišnih
zajednica u Križevačkom području
dovršen tek 1962. godine´.


Uprava državnih šuma od šumarskog
nadzora nije razdvojena tek Uredbom o
organizaciji Ministarstva šuma i rudnika
iz 1936. god. (str. 136.) nego, ako se ne ide
dalje u prošlost, Zakonom o šumama iz


1 Vidi zbornik »Sto godina šumarstva Bilogorsko-
podravske regije«, Bjelovar 1974., str. 118.


190


1929. godine (§§ 126. i 127.). Doduše i u
doba donošenja te Uredbe u nekim kotarevima,
kao prvostepene nadzorne vlasti,
dužnost šumarskog referenta su šefovi
Šumskih uprava u istom mjestu ali u toj
referadi bili su neovisni od uprave državnih
šuma, od direkcija šuma.


Kada je navedeni detalj o obskrbi sirovinom
pilane poduzeća »Durmitor« u Ustiprači,
valja dodati da se ta pilana osim
iz crnogorskih šuma (plavljenjem u rijekama
Pivi i Tari i splavarenjem Drinom)
s cea 20 000 m´i obskrbijivala iz šumskog
kompleksa Kovač-Stakorina na području
Šumske uprave (i kotara) Čajniče. Trupci
se iz šume transportirali u gornjem dijelu
i čekrkom a dalje kolima cestom (na udaljenosti
od cea 40 km).-


Dr Nikola Ž i v k o v i ć (Institut za savremenu
historiju, Beograd) prikazao je
na osnovu podataka u Arhivu Jugoslavije
štete koje je šumarstvu i drvnoj industriji
pretrpjelo u prošlom svjetskom ratu. Uvodno
ukratko je prikazano »stanje šumarstva
i drvne industrije« pred drugi
svjetski rat. Stanje u navodnim znacima,
jer odmah na početku nailazimo na netočnosti
i proizvoljne konstatacije. Tako,
pozivajući se na statističke podatke za
1938. godinu šuma u državnom vlasništvu
je 71,7% a u privatnom 28,3´%, dok
ih je u stvari, prema službenoj statistici
za tu godinu^, bilo 34,7% odnosno 31,7%.
Šteta, što autor nije naveo svoj izvor za
ove podatke.


Prema Zivkoviću u šumarstvu je između
dva rata vladalo pravo bezvlađe, jer
je »iskorišćavanje šuma bilo krajnje neracionalno.
Seljačko stanovništvo je često
krčilo zemlju kako bi proširilo poljoprivrednu
površinu ili pak stvorile pašnjake


2 Na str. 122 vjerojatno je tiskarskom greškom,
tada inš., Milan Marinović naveden je kao Martinović.


3 Statistika šuma i šumske privrede za 1938.
godinu, koju je tiskanu objavilo Ministarstvo šuma
i ruda 1940. god. (dodatak naslovu »Kraljevine
Jugoslavije« u citiranju ove Statitstike u fusnoti na
str. 119. trebalo je izostaviti ili staviti u zagradu).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 93     <-- 93 -->        PDF

za stoku. Industrijalci su intenzivnom sečom,
često zbog nemogućnosti da izvuku
posečenu šumu, ostavljali pustoš za sobom.
Malo se ko brinuo o podmlađivanju šume


pošumljavanju neposumljenih predela«.
Za ovakovu ocjenu šumarstva u međuratnom
razdoblju, a i stotinu i više
godina unatrag, su, najblaže rečeno, posve
proizvoljne. Ako se tako gospodarilo
sa šumama u prošlom vremenu moramo se
upitati, kako je onda danas godišnji etat
(godišnje posječena količina posjećnog drva)
veći od prijeratnog. To više, što je drvo
u prvim godinama bilo je najznačajnija
izvozna roba i u tu svrhu koristili se i predhvati
tj. sjeklo se više nego bi se primjenjujući
načelo stroge potrajnosti smjelo
sjeći. Sjeklo se više, jer je bila državna
nužda, kako je i sam Tito priznao, time
da se manjci nadoknade kasnije. Koji je
to industrijalac, koji bi plaćao sječu stabala
i izradu sortimenata a da ih poslije
ostavlja u šumi? Gdje su dokazi o nebrizi
za pomlađivanje sječina (posječenih šuma)
? Time ne želim reći da se nisu događali
ekscesi, ali da je takvo stanje karakteristika
jednog dvadeset godišnjeg razdoblja
to ne stoji. Prema autoru zatajila
je i cijela šumarska struka, uprava državnih
šuma, šumarski nadzor (današnja inspekcija)
!


Ako se »malo ko brinuo o pomlađivanju
šume i pošumljavanju neposumljenih
predela«, kako to, da je »uništeno 35 000
ha rasadnika i 175 000 ha veštački pošumljenih
površina« kako stoji u istom ovom
radu. Iako su ovi podaci očigledno pogrešni,
jer bi se sa sadnicama proizvedenim
samo u jednoj godini moglo pošumiti površina
od oko dva milijuna ha, u radu
dani su i realni podaci za Srbiju u kojoj
je »pred rat bilo 70 državnih rasadnika s
površinom od oko 170 ha, na kojoj je bilo
zasađeno oko 30 miliona raznih sadnica«,
koje su »gotovo sve tokom rata bile uništene,
čime je onemogućeno dalje podmlađivanje
šume i pošumljavanje goleti«,
(str. 155).


Iz Crne Gore na glažutskom znanstvenom
skupu sudjelovao je Branislav M arovi
ć (profesor iz Titograda) s prikazom
»Razvoj šumarstva i drvne industrije u
Crnoj Gori 1945—1956.) (str. 159—170). To
je ujedno i jedini rad, koji obrađuje jedan
dio poslijeratnog razdoblja, gotovo suvremenost.
Kako bi bila očitija djelatnost u
šumarstvu i u drvnoj industriji u obuhvaćenom
razdoblju autor se ukratko osvrnuo
i na predratno stanje. Tako je, prema stanju
1947. godine u odnosu na 1933.,
ukupna šumska površina porasla od
513 143 ha na 607 799 ha a površina visokih
šuma od 213 543 ha na 276 035 ha. Naprama
607 ha pošumljavanja između dva
rata od 1947. do 1956. godine pošumljavano
je na 6 100 ha od čega je uspjelo oko
3 700 ha te od 1952. do 1956. godine meliorirano
uglavnom zabranom paše (od 1952.
godine nema više koza) 1 400 ha degradiranih
šuma i šikara. Gornji iznosi ne sadrže
površinu od 855 ha, koja je pošumljena
ili meliorirana u bujičnim područjima
u kojima su, od 1945. do 1954. god.,
obavljeni građevinski radovi. Nasuprot nekoliko
pilana godišnjeg kapaciteta 123 000
m:! oblovine, i to samo četinjača, jedne
tvornice namještaja i jedne radionice stolice
između dva rata, od 1945 do 1956. godine
u drvnu industriju investirano je
3 469 000 000 dinara (u toj svoti uračunati
su i iznosi, koje je drvnoindustrijska poduzeća
investirala u šumske prometnice i
nabavu voznog parka) u tvornice namještaja,
sandučare i dr. »Razvojem socijalističkih
društvenih odnosa šumarstvo Crne
Gore je po svom potencijalu, dohotku i
akumulaciji stalno spadalo u red najvažnije
privredne grane« konstatira autor u
Zaključku kao i da »je šumarstvo stalno
zadovoljavalo potrebe u drvetu i u doba
najveće potrošnje i istovremeno predstavljalo
glavni izvozni artikel Crne Gore« (str.
168). Sve je ostvareno »zahvaljujući prije
svega izgradnji šumskih komunikacija (što
je omogućilo otvaranje novih površina za
eksploataciju), izgradnjom rasadnika, mreže
lugarnica i povećanjem broja kadro


191
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 96     <-- 96 -->        PDF

u zajednici s jasenom, grabom, rašeljkom,
crnikom i drugim drvećem«. Sigurno ne
bi bilo ni rečenice da je »na visovima otoka
Brača i poluotoka Pelješca bilo nešto
borova", nego da je na tim lokalitetima
šuma crnog bora zauzela površine preko
1000 ha (na Braču, kotar Supetar, 2000
ha, na Pelješcu, kotar Dubrovnik, 1100 ha.
I ne samo na ta dva lokaliteta nego da se
autohtone šume crnog bora nalaze i u
Paklenici (danas nacionalni park), u Surdupu
na Dinari (poviše Knina), na otoku
Hvaru a i dio onih kod Muca (Sinj) i na
Biokovu.´


Oskar Piškori ć (inž. šum., Zagreb)
smatrao je potrebnim najprije informirati
o porijeklu i biti imovnih općina a zatim
dao brojčani pregled darovanih iznosa
pojedinih imovnih općina i u koje svrhe.
Od svog postanka do 1935. godine imovne
općine za općedruštvene svrhe uložile
su u valoriziranom iznosu na kraj 1983.
godine, u ukupnom iznosu od preko 900
milijuna (novih) dinara. Istodobno su od
veleposjednika kupili 46 301,84 ha šuma i
šumskog zemljišta, dakle iz privatnog
vlasništva prebacili u društveno odnosno
zajedničko pravoužitnika. Na kraju autor
je naveo da se dio prihoda od šuma i na
druge načine koristio u općenarodne svrhe
kao preko Krajiške investicione zaklade,
donacije đakovačkog biskupa J. J. Strosmajera
(da spomene samo Jugoslavensku
akademiju znanosti i umjetnosti — JAZU),
itd.


Iz SR Slovenije šest je radova:


— Anko Boštjan: Ortenburški gozdni
red 1406 (str. 35—50),
— Darja Mihelič: Bamberški gozdni
red za Kanalsko dolino in Koroško iz 1584
(str. 51—58),
— Ema Umek: Deželnoknežji reformirani
urbarji na Kranjskom — vir za zgodovino
gozdarstva (str. 59—62),
— Jože Maček: Razmerje med kmetijstvom
in gozdarstvom v zgodovinski retrospektivi
(str. 71—88),
7 Vidi i publikaciju pod trećom bilješkom.


194


— Stane Granda: Osnovne družbenoekonomske
značilnosti slovenskega gozdarstva
v času med obema vojnama (str. 143—
152) i
— Anton Prelesnik: Gozdovi VI. gozdnogospodarskega
območja Kočevje v luči
zgodovinskih letnic (str. 171—178).
Dr Anko Boštjan (VTOZD za gozdarstvo
Bioteniške fakultete, Ljubljana):
»Najstariji dosad poznati pravni dokument,
kojim se kao šumskim redom uređivalo
gospodarenje sa šumama na području današnje
Slovenije« je Uredba Friderika Ortenburškoga
izdana u Kočevju 20. 05. 1406.
i stoga nazvana »Ortenburški gozdni red
1406.« Ovim Redom bila je obuhvaćena
znatna površina Koruške i Kranjske, jer
je Ortenburška grofovija posjedovala oko
30 dvoraca, gradova i trgovišta a bio je
na snazi gotovo četiri stoljeća, sve do
Šumskog reda kojeg je propisala carica
Marija Terezija 1777. god.


Ortenburški gozdni red ne sadrži odredbe
o tehnici šumskog gospodarenja (uzgoja,
zaštite, iskorišćivanja) nego pravni
odnos pojedinca u korišćenju šume u odnosu
na feudalnog posjednika i u odnosu
na nasljednike, odnosno sadrži odredbe o
posjedovanju šume te o otuđenju ili nasljeđivanju
tog prava. Kao neprijekoran
posjed smatra se, kako stoji u Redu, koji
je cijeli u prijevodu (original na njemačkom
jeziku) priložen radu, pravovaljano
posjedovanje devet godina i jedan dan.
Redom dalje propisana je zaštita posjednika
šume od šteta koje bi mogle nastati
prekorišćenjem lovnih ptica ili lova na
puhove. Fridrih, tadanji grof Ortenburški,
izdao je ovaj Red, kako bi se dokrajčile
borbe, pa i ubojstva, za posjedovanje i
korišćenje šuma. Kako je feudalni gospodar
imao i jurisdikcijsku vlast, to su
njegova takova »javna pisma«, kako je u
uvodu nazvan i ovaj Red, bila zapravo
zakon.


Težište svog razmatranja Boštjan je
postavio na odnos čovjeka prema šumi.
Kako je već rečeno, Ortenburški šumski
red ne sadrži propise o tehnici gospodare
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 94     <-- 94 -->        PDF

va,´* boljom tehničkom opremljenošću
šumske privrede, poboljšanjem regenerativne
sposobnosti šuma«.


Iz Hrvatske u ACTA HOI četiri su rada:


— Ivan Erceg: Šume kao objekt ekonomske
politike i izvor za održavanje gospodarskog
života (str. 1—22),
— Joško Jelaska: Zaštita šuma u statutima
i drugim aktima srednjovjekovnih
dalmatinskih komuna (str. 23—34),
— Sime Peričić: Politika Austrije prema
šumskom fondu Dalmacije od 1814.
do 1848. godine (str. 63—70) i
— Oskar Piškorić: Poseban doprinos
šuma imovnih općina za općedruštvene potrebe
(str. 109—115).
Dr Ivan Erce g (znanstveni savjetnik
Historijskog instituta JAZU, Zagreb) u težištu
svoga rada iznio je statističke preglede
šuma na području SR Hrvatske.
»Statističke preglede«, jer se u radu nalaze
podaci između 1852. i 1938. Uvodno
autor navodi nekoliko izvora »za rani period
historije naših naroda« u kojima se
mogu »tu i tamo naići na indicije i šture
podatke o šumama« kao u Rižanskoj listini
(804), Vinodolskom zakoniku (1288) itd.
Slijedi dio o »vijestima i konstatacijama


o šumovitosti« na osnovu B. Suleka (Korist
i gojenje šumah, osobito u Trojednoj
Kraljevini, izdane u Zagrebu 1866), S.
Frančiškovića (Razvoj šumarskog gospodarstva
u zapadnohrvatskom visočju od
13. do 19. stoljeća, Zagreb 1965), D. Jedlowskog
(Venecija i šumarstvo Dalmacije
od 15. do 18. vijeka, Split 1975) i brojnih
drugih autora.
Statistički podaci dani su po pojedinim
dijelovima Hrvatske: Istra, Dalmacija,
Hrvatska, Slavonija, Vojna krajina,


4 Prema podatku u ovom radu 1955. godine u
SR Crnoj Gori bilo je uposleno 48 šumarskih inženjera,
59 šumarskih tehničara i 329 lugara dok
je, prema statistici za 1938. godinu, pred rat na
istom području bilo 23 inžinjera (od čega 16 u
Banskoj upravi i u bujičarstvu) i 19 lugara!


Hrvatska i Slavonija (zajedno), Hrvatska
u Jugoslaviji (između dva rata). Slijedi
karakterizacija odnosa »države i šume«,
za »općinske šume« te za »privatne šume
u velikim i malim posjedima«, zatim »šume
u narodnoj privredi« i zaključena razmatranja.


»Ogleda li se šuma u cjelokupnoj privredi
zemlje i naroda«, naglašava autor,
»usporedili se zatim njen odnos prema
drugim granama narodne privrede, može
se razabrati da su te pojedine grane bivale
manje ili više upućene na šume«. I dalje:
»Za agrarna i stočarska gospodarstva
stječe se dojam i vlada laičko mišljenje da
su ona sama sebi dovoljna. Ipak nije tako!
Drvo za ogrjev i za nastambe bijaše
preduvjet da je ljudski element mogao obavljati
agrarnu i stočnu proizvodnju. A
što da se kaže o drugim granama i radinostima
narodne privrede koje su se osnivale
u cijelosti ili djelomice na drvetu i šumskim
plodovima? U našem postojanju i razvitku
odigrao je šumski fond povjesnu ulogu
čije je bogatstvo tvorilo temelje za
daljnja naša pregnuća i dostignuća.« (podcrtao
O. P.)


Može se postaviti pitanje, zašto su statistički
podaci dani tako rascjepkano (u
7 naslova). Razlučivanje na podatke za Istru,
za Dalmaciju i za (užu) Hrvatsku kao
i za razdoblje između dva svjetska rata
opravdano je. Do 1919. godine Dalmacija
je bila izvan Trojedne Kraljevine, kako se
tada nazivalo područje uže Hrvatske, Slavonije
i Srijema odnosno u sklopu austrijskog
dijela Austro-ugarske monarhije, a
Istra sve do 1945. (najprije, kao i Dalmacija,
neposredno pod Bečom a između dva
rata pod Italijom). Nadalje, do 1881. godine
Hrvatska sa Slavonijom i Srijemom
bila je podijeljena na civilnu ili bansku
Hrvatsku i na Vojnu krajinu, koja je također
bila neposredno pod Bečom odnosno
Habsburškim dvorom. Administrativno
civilni dio Hrvatske bio je podijeljen na
županije, njih 8, a Vojna Krajina na pukovnije
(regimente, njih 11), pa je otuda
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 95     <-- 95 -->        PDF

i podvojenost u statističkim podacima.">
Stoga autor tek s 1910. godinom daje zbirni
pregled svih šuma po županijama, (str.
12),


Jednu kategoriju vlasništva šuma Erceg
je nazvao »općinske šume« u koje
»ubraja zajedničke ili komunalne, tj. seoske,
općinske ili gradske« citirajući pri
tom austrijski Zakon o šumama iz 1852.
godine, koji je 1856. godine protegnut na
Vojnu krajinu a 1858. i na ostali dio Hrvatske
(U Dalmaciji i Istri važio je od
1852.),. Međutim od naziva (kategorije),
»općinske šume« bolje odgovara naziv
»zajedničke šume«. Ukratko: po vlasništvu
zajednički (komunalni) šumski posjed
bio je gradskih općina, upravnih općina,
sela (gotovo sve u Dalmaciji), imovnih
općina i zemljišnih zajednica (uključivo
i šume Plemenite općine Turopolje).
Od ovih najveći stupanj samoupravljanja
imala je zemljišna zajednica ne samo po
tome, što su u izboru uprave te za u donošenju
određenih odluka sudjelovali svi
članovi — ovlaštenici nego i po tome, što
su sa čistim prihodom slobodno raspolagali
sve do individualne diobe. Jedino u
gospodarenju šumom trebali´ se pridržavati
principa stroge potrajnosti. Treba međutim
upozoriti, da su jedno vrijeme nakon


segregacija površine odvojene za otkup
služnosti kmetova, bile pod upravom
općina i tako bez jačeg udjela korisnika
na gospodarenje i upravu, ali to je konačno
ukinuto odredbama Zakona o zemljišnim
zajednicama iz 1894. godine.1´


5 Nakon razvojačenje Vojne krajine područja
pojedinih pukovnija bila su uključena u županije:


— Ogulinska i slunjska u Modruško-riječku,
— I i II banska u Zagrebačku,
— Đurđevačka
i Križevačka u Bjelovarsko-križevačku
županiju,
— Gradiška i dio Brodske u Požešku,
— drugi dio Brodske i Petrovaradinska u Srijemsku.
Za područje Ličke i Otočke pukovnije osnovana
je Ličko-Krbavska županija a Varaždinska i Virovitička
županija bile su izvan Vojne Krajine.


6 O zemljišnim zajednicama iz pera Ing. J. Tumbrija
dobar informativni prikaz nalazi se u zborniku
»Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske
regije«, Bjelovar 1974. god.


Mr. Joško J e 1 a s k a (profesor, Split)
prikazao je što se odnosi na šumu u 11
Statuta gradova. To su statuti Zadra (1305),
Raba, Šibenske komune (po prvi put 1383.
god. zatim »reformacijama« iz 1385, 1390,
i 1450. kada je »izričito zabranjeno strancima
... da drže stoku kod jezera i rijeke
Krke jer, kako se navodi, prave mnogo
štete«), Skradinske općine, za Splitski, distrikt
tj. na području od Kaštel Lukšića do
ušća rijeke Žrnovnice uključujući i otok
Šoltu te splitski dio otoka Čiova, Trogira
(1322), Statut Poljica (najstariji iz 1440.
godine), Brački (1302), grada i otoka Korčule
(iz 1214. i kasnije) i Dubrovački (od
127,2. godine nadalje). »Zanimljivo je da
Statut Hvara nema nikakvih odredaba o
zaštiti šuma« citiramo autora, iako je
Hvarska komuna obuhvaćala ne samo bliže
otoke nego i Vis i Biševo. Vrijedno je
i ovdje zabilježiti, da je jedna odredba
grada Dubrovnika iz 1497. godine propisala
globu od 5 perpera za svakog »tko hi
sjekao borove na morskoj obali koji služe
za odmor mornarima i otočanima«.


Zaključak analiza navedenih Statuta i
njihovih dopuna? »Ne može se reći da su
dalmatinske komune vodile bilo kakvu
smišljenu politiku zaštite šuma ili njihove
racionalnije eksploatacije«.


Dr Sime P e r i č i ć (viši znanstveni
savjetnik Zavoda za povijesne znanosti
JAZU, Zadar) prikazao je, kako kaže i
naslov referata, nastojanja austrijske uprave
na održavanja i unapređenja šumskog
fonda u Dalmaciji u prvoj polovini
XIX stoljeća. »Mjere koje su poduzimane
radi zaštite i obnove dalmatiskih šuma u
prvoj polovini 19. st. nisu urodile željenim
rezultatom« te mjesto obnavljanja šumskog
fonda šume »su uništavane na sve
moguće načine pa će »žalosno stanje biti
djelomično popravljeno tek sljedećih desetljeća
«. Šteta, što autor nije bio na skupu
u Glažuti (poslao je samo referat) jer vjerojatno
bi se modificirale rečenice da je
»stvarni šumski fond pokrajine bio doista
malen, jer se radilo većinom o makiji
«, pa da su »postojeće šume tvorili hrast


193
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 97     <-- 97 -->        PDF

nja, jer »zbog razmjerno male naseljenosti
a izobilja šuma u unutrašnjosti današnje
Slovenije u vrijeme nastanka ortenburškog
reda čovjek o tim pitanjima nije
ni razmišljao ... a jedina briga bila je
potrajnost prihoda, koje je zemaljski gospodin
imao od šume«. U ono doba nije
se razmišljalo o »tri imperativa modernog
šumarstva — poznavanja i poštivanja prirode
šume, potrajnost prihoda i multifunkcionalnost
šume«. Ortenburški i kasniji
šumski redovi sa šumarskog stajališta,
smatra Boštjan, važni su za upoznavanja
razvojnog puta odnosa čovjeka prema šumi.
Za pronalaženje tog razvojnog puta
Boštjan je izradio, i ovdje objavio, metodologiju
tog istraživanja s tablicom za »sistematički
pregled značenja pojedinih
funkcija šume:


— proizvodne: drvo, lov, paša, sporedni
proizvodi,
— posredne: zaštita (od vjetra, vode, usova),
klimatska, hidrološka, higijensko
zdravstvena i rekreativna,
— kulturno-prosvjetna: estetska, obrambena,
spomeničko-zaštitna i odgojna;
te za pojedine skupine korisnika: feudalaca,
kmetova, građana, kapitalista i ostalih.
Dr Darja M i h e 1 i č (znanstveni suradnik,
Zgodovinski institut Milka Kosa
ZRC SAZU, Ljubljana) počinje od desetog
stoljeća kada porast stanovništva zahtijeva
i više agrarnih površina, koje se osiguravaju
krčenjem šuma. Razvojem rudarstva
i prerade rude te sve većom potražnjom
za drvom počinje i briga za održavanje
šuma koja se u prvo vrijeme
uključuje u »rudarske redove« a zatim
se javljaju i posebni propisi o zaštiti pa
i gospodarenju sa šumama. Te propise,
šumske redove, izdaju pojedini feudalci,
zemaljska gospoda, za svoja područja a
jedan od takvih je i »Bamberški šumski
red za Kanalsku dolinu i Korušku«. Prvi
bamberški šumski red nosi datum 22. prosinca
1584. godine. Iz ovog Šumskog reda
saznajemo, da je na tom veleposjedu postojala
šumarska služba, jer propisuje da


šumski majstor, ili njegov pomoćnik, mora
jednom godišnje (obično u proljeće) pregledati
sve šume. Ovaj red propisuje način
sječe (panj ne smije biti viši od pola
metra, a zimi zbog snijega i mogućnosti
višeg panja sječa nije bila dozvoljena) uspostavljanje
šumskog reda (da se osigura
mjesto za pomlađivanje) itd., sadrži propise
o paši pa bi se koze smjele držati
po posebnom odobrenju a napasati na mjestima
na kojima neće oštećivati šumu.
Ovaj šumski red ne ograničava se samo
na šumu nego i na djelatnost svih struka
koje su svojim radom vezane uz šumu
itd.


Ema U m e k (arhivist, Arhiv SR Slovenije,
Ljubljana) izložila je kako urbari
sadrže dosta materijala za povijest šumarstva.
Tako neki urbari sadrže dosta detaljne
opise šuma, iz njih saznajemo da
se posebna briga posvećivala bukovim šumama
koje su naplatom žirovine za pašu
svinja donosile znatan dohodak. U nekim
se nalaze odredbe da kmet mora tražiti
dozvolu za sječu drva, za građu ili za ogrjev,
i da ne smije posjeći nedoznačeno
stablo; za građu doznačuju se stara stabla
a za ogrjev snjegolomi manje vrijedne vrste
ili tehnički nekvalitetna stabla. U njima
se spominju i pilane, itd.


Raspravu Dr Jože M a č e k a (profesor,
Biotehnička fakulteta, Ljubljana) možemo
označiti kao esej. Time se nikako
ne umanjuje vrijednost njegovog rada nego,
naprotiv, tako obrađena privlačnija
je za čitanje nestručnjaka. Autor je krenuo
od unazad tisuću godina, od doba
Karolinga, kada je »počelo energično krčenje
šuma« u cilju dobivanja poljoprivrednih
površina i trajalo sve do pod konac
srednjeg vijeka, kada je zaustavljeno.
No »usprkos svemu i u nižim područjima
uspjele se sačuvati velike sklopljene šu


me kao na pr. Dravski gozd i Urwald na
Kozjanskom. Na taj način su naši predci
mučnim radom oblikovali slovensku kulriviranu
krajinu sa značajkom izmjenivanja
šuma, polja, livada, pašnjaci, vinograd
i dr. »Šuma je ostala prevladavaju
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 98     <-- 98 -->        PDF

ća u brdskim i planinskim predjelima. No
i u prošlosti se u šumi vodilo računa. S
jedne strane za osiguranje rudnog drva,
s druge strane kao područja lovišta ali i
kao osnovica za prehranu stoke. Protiv
devastacijskih sječa (za potrebe rudnika,
pepeljike, staklarstva) suprotstavljali se i
kmetovi, »koji bez šume, posebno u predalpskom
i dinarskom području, ne bi mogli
opstojati«. Jedino ovce, a posebno koze,
nisu bile dobro došle pa je njihovo napasivanje
u šumama bilo stalno zabranjivano.
Svinja se naprotiv nije smatrala
štetnom, pa se ponekad veličina neke šume
procjenjivala prema broju svinja, koje
se mogle u njoj prehraniti.*^ Omjer
površina pod šumom i za druge kulture
nije uvijek bio na štetu šume, jer se pojedine
površine poljoprivredno obrađene
napuštala i na njima se obnavljala šuma.
Takav trend postoji i zadnjih 110 godina
u kojem je vremenu udio šuma u »slovenskom
prostoru« porastao od 37 na 51%
a da se ustali na 63% (str. 77).


Mr Stane G r a n d a (višiji raziskovalni
sodelovalec, Zgodovinski institut Milka
Kosa ZRC SAZU) u uvodu konstatira da
za položaj slovenskog seljaka između dva
rata »u Beogradu nisu imali dovoljno sluha
«, počam od mijenjanja krune u dinar
dalje. Bolje su prolazili oni koji su nalazili
prihod i u šumi imajući na umu da
»šuma ne daje prihod samo svome vlasniku
nego i mogućnost zarade zaposlenim
na sječi, transportu (u šumi i izvan šume


— cestama) ... da o radnicima na brojnim
pilanama i drvoprerađivačkim poduzećima
i ne govorimo«. Koliko je život
slovenskog seljaka i radnika ovisan o šumi
najbolje je pokazala svjetska kriza
tridesetih godina kada su ne samo za 50°´<>
pale cijenu drvu nego su i mnoge pilane
prestale raditi. Narod je bio razočaran i
agrarnom reformom (iz 1931. godine), jer
je očekivao, da će ekpropriirane šume od
8 Da se hrastovo stablo držalo radi žira a ne
drva sve do naših dana dokazom je i jedna procjena,
koju sam, 1956. god., obavio u selu nedaleko
Omiša, a hrastova stabla trebala su ustupiti
mjesto hidrocentrali.


veleposjednika (ukupno 23 411 ha) biti individualno
podjeljene a ne predane općinama
odnosno obuhvaćene »Privremenom
državnom upravom ekspropriiranih veleposjedničkih
šumskih posjeda«. Agrarnom
reformom »država je više izgubila nego
dobila . .. jer je velik dio drvne industrije
propao a mnoštvo seljaka izgubilo stalnu
ili povremenu zaslužbu«. U tom razdoblju
mali šumski posjed smanjuje se na račun
većeg, onog preko 50 ha i računa se, da
je 30 000 seljačkih gospodarstava ostalo
bez svoje šume. S druge strane značajna
je aktivnost na pošumljavanju, pa od 1938.
godine rasadnici nisu mogli podmiriti potražnju
sadnica (samo banovinski rasadnici
od 1936 — 1938. godine proizveli su
preko 10 milijuna sadnica). Spomenuto je
i osnivanje niže šumarske škole 1930. godine
u Mariboru u kojoj je nastava za lugare
trajala godinu dana a za šumare dvije.


Anton Prelesnik (dipl. inž. iz Gozdnog
gospodarstva Kočevje) u prvom redu
predočuje, da se šumskogospodarsko područje
Kočevje (jedno od 13, koliko ih je
u Sloveniji) sastoji od dva različita drjela,
sjevernog i južnog. Sjeverni dio, kroz
koji je prolazila i rimska cesta, naseljeniji
je od južnog, s više poljoprivrednih
površina i u njem prevladava seljački posjed
šuma. U južnom dijelu šum.-gosp.
područja Kočevske krajine kraškog je karaktera
pa su i mogućnosti poljoprivredne
proizvodnje manje nego u sjevernom.
Za južni dio značajna je oscilacija stanovništva.
Tako u XIV i u XVII stoljeću
tadanji vlasnici ovog područja, u Kočevsku
krajinu naseljavaju seljake, radnike
i obrtnike iz Njemačke, koji se dio početkom
XIX stoljeća seli u Banat, krajem
istog stoljeća traži posla u Americi te je
već 1939. godine trećina poljoprivrednih
površina bila neobrađena. Za vrijeme drugog
svjetskog rata opustjela su neka sela
a nekad obrađene površine ostale su prepuštene
djelovanju prirode, svi Nijemci su
se odselili. Vrijedno je zabilježiti, da je
krčenje šuma bilo ograničeno već 1406.
godine a početkom XVII stoljeća i sječa
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 99     <-- 99 -->        PDF

u nekim šumskim predjelima. U oba područja
od vajkada se seljaci bavili i izradom
raznih drvnih proizvoda a cesarskim
patentom iz 1449. godine dobili su i pravo
prodaje svojih izrađevina. Danas se
taj način dopune prihoda zadržao samo u
sjevernom, Ribničkom, dijelu područja.
Polovinom XIX stoljeća drvo se koristi u
željezari i staklani u Glažuti u ribničkoj
Velikoj gori, 1856. god. podiže se prva
parna pilana u Loškom potoku. Ujedno
počinju i veća pošumljavanja odnosno unošenja
smreke (do kraja stoljeća na 1500
ha). U južnom dijelu najznačajniji je šumski
kompleks Kočevski Rog. Radi podizanja
pilane i željezare već su 1793. godine
taksirane šume u tom području a 1894. godine
izrađena je i suvremena gospodarska
osnova (uređivač L. HUFNAGEL) na osnovu
koje se gradi pilana (13 primarnih i
sekundarnih jarmača, a pretežno se izrađivali
bukovi tavoleti) koja je s radom


prestala 1928. godine.


Iz Sr Srbije uz već navedene radove
Sm. Đurović i N. Živkovića bili su i


— Nikola Vučo: Sume u procesu prvobitne
akumulacije kapitala (str. 89—98) i
— Danica Milić: Sume kao prirodni
uslov za neke privredne djelatnosti (str.
09.-107).
Akademik Nikola Vuč o (univerzitetski
profesor, Beograd) prikazuje stanje
šumarstva u Srbiji u XIX stoljeću, u doba
rađanja kapitalističke privrede. Kako
bi se bolje shvatio odnos sela (seljaka) prema
šumi autor je najprije opširnije prikazao
ekonomsko-socijalne prilike. One
su bile vrlo teške, jer je seljak na razne
načine, »bilo posredne ili neposredne, sa
otvorenim ili prikrivenim nasiljem« odvajan
od zemlje. »Počev od najneposrednijih
metoda, u koje spadaju samovlasno
zahvatanje i otimanje tuđe zemlje, pa do
posrednih, isto tako prinudnih načina, kao
što je zelenašenje, nepravično oporezivanje,
kulučenje i sprovođenje drugih ekonomskih
mera, štetnih za seljaštvo (koje
su) imale za posledicu stvaranje sitnih
posednika, siromašnih zemljoradnika, pri


morani na uzgredni najamni rad.« Što više,
»jedan deo osiromašenog seljaštva pretvaran
je u bezzemljaše, primorane na potpuni
najamni rad, koji je predstavljao jednu
od glavnih karakteristika agrarnog
kapitalizma«. Dakako da je takvo stanje
bio poticaj, da se nedostaci vlastite zemlje
naknade krčenjem šuma to više, što su
u tome prednjačili i mnogi, kojima to nije
bilo potrebno osim za povećanje svoje
imovine, svog kapitala.


Slijedi opis državnih mjera, počam od
1821. godine kneza Miloša, kojom je zabranjena
sječa »zelene šume« do (prvog)
Zakona o šumama 1891. godine. Gotovo
sve te mjere prikazao je V. Vučković u
Šumarskom listu 1901. godine a dopunio
Sv. Vladisavljević 1984. god., također u
Šumarskom listu."


Dr Danica Mili ć (naučni savjetnik
Istorijskog instituta, Beograd) prikazala
je privredne aktivnosti vezane za šumu
u Srbiji krajem XVIII i u prvoj polovini
XIX stoljeća. U tom razdoblju »šumarstvo
je u Srbiji . . . predstavljalo više jednu
veliku rezervu prirodnog bogatstva
negoli privrednu granu. ... U tridesetim
godinama XIX. veka šume još uvek služe
kao izvori za prinos u žiru, šišarki, ruju,
raznim vrstama kore od drveta, šumskom
medu, životinjama (kornjačama, divljači),
a takođe i drvetu«. O šumi ovisi i stočarstvo.
»Svaka nerodna godina za žir imala
je velik uticaj i na ishranu stoke, na ponudu
stoke za izvoz i trgovinu. Ova svest


o vrednosti hrasta (zv. cer), koji je bio
sinonim za »rodnu goru«, bila je duboko
usađena kod stanovnika stočarskih krajeva,
zbog čega su oštećenje svakog hrastova
stabla osećali i kao direktno oštećenje
svoga stočnog blaga«. No šume su neposredno
koristile i državnoj upravi. Tako
se žir prodavao odnosno žirodne šume
zakupljivale na licitacijama, »prihodi su
išli u korist uprave« a knez je »imao svoje
čardake za smještaj šišarki«. Sišarke
(šiške) spadale su u državni monopol ka9
Sv. Vladisavljević: Dr Vaso Vučković, šum.
list, 1984., br. 11—12.