DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Na
osnovu člana 124. Ustava SFRJ i odluka sledećih učesnika:


I.
SAVEZNO IZVRSNO VEĆE — POKROVITELJ
II.
POTPISNICI DOGOVORA:
1.
PRIVREDNA KOMORA JUGOSLAVIJE,
2.
OPSTE UDRUŽENJE ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRERADU DRVETA,
CELULOZE I PAPIRA JUGOSLAVIJE,
3.
PRIVREDNE KOMORE REPUBLIKA I POKRAJINA, ODNOSNO NJIHOVI
ODGOVARAJUĆI OBLICI POVEZIVANJA ORGANIZACIJA DRUŠTVENOG
RADA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA, INDUSTRIJE ZA PRERADU DRVETA,
CELULOZE I PAPIRA — SA STATUSOM PRAVNOG LICA,
4.
ZAJEDNICA FAKULTETA I INSTITUTA ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA
JUGOSLAVIJE,
5.
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRERADU
DRVETA JUGOSLAVIJE,
6.
SAVEZNI ODBOR SINDIKATA RADNIKA U ŠUMARSTVU I PRERADI DRVETA
7.
SKUPŠTINA GRADA LJUBLJANE
8
SAVEZNI ZAVOD ZA MEĐUNARODNO NAUČNO-PROSVETNU, KULTURNU
I TEHNIČKU SARADNJU


9.
SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA EKONOMSKE ODNOSE SA
INOSTRANSTVOM YU
10. SAVEZ SAMOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA ZA NAUČNI RAD
(u daljem tekstu: učesnici)
zaključuje se


DRUŠTVENI DOGOVOR


O ZAJEDNIČKIM AKTIVNOSTIMA NA PRIPREMANJU, ORGANIZOVANJU
I FINANSIRANJU XVIII SVETSKOG KONGRESA MEĐUNARODNOG SAVEZA
NAUCNO-ISTRAŽIVACKIH ORGANIZACIJA ŠUMARSTVA
I PRERADE DRVETA


(u daljem tekstu: XVIII kongres IUFRO 1986. GODINE U JUGOSLAVIJI)
(u daljem tekstu: Dogovor)
Clan 1.
Dogovorom se utvrđuju prava i obaveze učesnika u organizovanju i finansiranju
XVIII kongresa.


Učesnici utvrđuju:


1.
da je na XVII IUFRO kongresu povereno Socijalističkoj Federativnoj Republici
Jugoslavije organizovanje XVIII kongresa u 1986. godini;
2.
da se XVIII kongres održi u Ljubljani u vremenu od 7. IX. do 19. IX. 1986.
godine;
3.
da održavanje XVIII kongresa IUFRO u našoj zemlji predstavlja izuzetno značajan
doprinos međunarodnom ugledu i ulozi samoupravne i nesvrstane politike
Jugoslavije u svetu;
164
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 67     <-- 67 -->        PDF

4.
da je za održavanje XVIII kongresa IUFRO pribavljena saglasnost Savezne
konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije;
5.
da taj kongres doprinosi u svetu i kod nas daljem širenju ideja i principa
ugledne svetske naučno-istraživačke organizacije — International Union of Forestry
Research Organizations (u daljem tekstu: IUFRO) — i da, obzirom na
učestovanje velikog broja zemalja, naučnika .istraživača, rukovodioca međunarodnih
i drugih lica, iziskuje visoki stepen organizovanja;
6.
da doprinosi daljnjoj afirmaciji našeg naučnog i naučno-istraživaokog rada u
zemlji i svetu,, kao i podističe njihov dalji razvoj od posebnog značaja za
šumsku i drvnu privredu, što zahteva angažovanje učesnika i društvenih struktura
u svim republikama i pokrajinama na njegovoj pripremi i održavanju.
Program rada na intenziviranju naiučno-istraživačkog i razvojnog rada za
pripremu XVIII kongresa IUFRO i program kongresa sastavni su delovi ovog
Dogovora (u daljem tekstu: program, kao prilog: 1.-).


Clan 2.
Pokovitelj XVIII kongresa IUFRO je Savezno izvršno´ veće.
Iz funkcije pokroviteljstva proizilaze njegova prava i obaveze.


Clan 3.


Pripremanje, organizacije i finansiranje XVIII kongresa IUFRO je društveno-
politički i stručni zadatak, koji se ostvaruje u saradnji učesnika sa organizacijama
udruženog rada i odgovarajućim strukturama u šumarstvu, preradi drveta, nauci
i školstvu, koji ga ugrađuju u redovne programe svoga rada.


Učesnici će, radi davanja društvene i materijalne podrške u ostvarenju Dogovora
i njegovog programa, preduzimati sve potrebne mere i akcije iz svoje nadležnosti
prema svojim posebno donetim operativnim programima i planovima rada
(u daljem tekstu: operativni program).


Učesnici utvrđuju da su obrazovani sledeći organi i tela za uspešno organizovanje
XVIII kongresa IUFRO:


1.
Počasni odbor,
2.
Savezni organizacioni odbor (u daljem tekstu: SOO YU ´86), kao organizator
priprema i održavanja,
3.
drugi savezni organi i tela i
4.
odgovorajuća tela u republikama, pokrajinama i OUR-ima,.
Poslovnikom o radu SOO — YU ´86, njegovih organa i radnih tela (u daljem
tekstu: Poslovnik), uređuje se način rada i tela iz prethodnog stava ovog člana.


Clan 4.


Učesnici utvrđuju, a na osnovu orijentacionog finansijskog plana prihoda i rashoda
XVIII kongresa IUFRO (u daljem tekstu: finansijski plan), da je za finansiranje
njegovih pripremnih radova i njegovo neposredno održavanje potrebno
obezbediti oko 120.000.000,— dinara.


Prednji se iznos približno podudara sa podacima i iskustvima o troškovima sa
prethodnog XVII kongresa IUFRO, koji su iznosili oko 1.000.000 USA $, stopo
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 68     <-- 68 -->        PDF

paritetu i kursu dinara prema USA $ na dan 1. X. 1983. godine obezbeđuje utvrđeni
iznos u finansijskom planu.


Specifikacija prihoda i troškova pripremanja, organizovanja i finansiranja programa
i XVIII kongresa IUFRO sadržana je u navedenom financijskom planu, koji
je sastavni deo Dogovora, kao prilog: 2.—


Clan 5.
Iznos iz člana 4. Dogovora obez´beđuje se na sledeći način:


Redni Izvor i način Iznos Probroj
finansiranja u din cenat
1 2 3 4


1. udruženi irad iz oblasti šumarstva
(grana 0300), industrije za preradu
drveta (grana 0122 i 0123 i celuloze
i papira (grana 0124) u vidu plaćanja
obaveznog doprinosa (u daljem
tekstu: OUR privrede) oko 72.000.000.— oko 60
2. kotizacija lica iz tačke 5 (OUR pri-! T
vrede) stava 1. člana Dogovora za
pokrivanje neposrednih troškova j ´
XVIII kongresa IUFRO (u daljem
tekstu: kotizacija) oko 36,000.000,— oko 30
3,. ostala sredstva iz drugih izvora
(prema mogućnostima i interesima
i
Tf.
raspoloživih namenskih sredstava) oko 12,000.000 — oko 10
Svega: oko 120,000.000 —


Pod ostalim sredstvima iz drugog izvora (u daljem tekstu: ostala sredstva)
podrazumevaju se sredstva po sledećim osnovima


a) vlastita propaganda i izdavačka delatinost organizatora XVIII kongresa IUFRO,
kao i reklamno-proipagandna aktivnost organizacija iz oblasti trgovine drvetom
i drvnim proizvodima i drugih zainteresovanih organizacija iz stava 1. člana 9.
Dogovora,


b) učešće namenskih društvenih sredstava za razvoj naučno-istraživačkog rada,
v) učešće namenskih društvenih sredstava za razvoj međunarodne tehničke saradnje
i
g) doprinos Privredne komore Jugoslavije i dr.


Bliže konkretizovanje ostalih sredstava vrši se u financijskom (planu, operativnim
programima iz stava 2. člana 3. Dogovora i odlukama SOO — YU ´86.


SOO — YU ´86 obezbeđuje u dogovoru sa učesnicima potrebna inicijativna sredstva
za pripremu XVIII kongresa IUFRO.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Član 6.


Sredstva iz rednog broja 1,., 2. i 3,. stava 1. člana 5. Dogovora za finansiranje
njegovog programa otoezbeđuju se na sledeći način:


AQ. 1.— :


a) pristupanjem ovom Dogovoru i uitvrđivanjnjem jedistvene godišnje stope doprinosa
(u daljem tekstu: doprinos) u iznosu 0,229 promila u 1984., 85. i 86. godini
primenjenoj na dohodak OUR privrede u 1982. 83,. i 84. godini;


Skupštini Opšteg udruženja šumarstva i industrije za preradu drveta, celuloze
i papira Jugoslavije;


v) c saglasnosti na jedinstvenu stopiu doprinosa i načinu njegovog prikupljanja
i uplaćivanja odlučuju delegati nadležnih organa privrednih komora republika
i pokrajina, odnosno njihovih odgovo´rajiućih otolika povezivanja organizacija
udruženog rada iz oblasti šumarstva, industrije za preradu drveta, celuloze i
papira — sa statusom pravnog lica, a suradnji sa SOO — YU ´86;


Ad. 2.— :


utvrđivanjem kotizacije na osnovu prijava učesnika, a u visini i dinamici prema
odluci SOO — YU ´86 i


Ad. 3.— :


prikupljanjem ostalih sredstava iz izvora pod a), b). v) i g), stav. 2. člana 5. Dogovora
u dogovorenim iznosima i dinamici, a najkasnije do kraja prve polovine 1986.
godine.


Clan 7.


SOO — YU ´86 donosi odluke o korišćenju sredstava u skladu sa ovim Dogovorom,
finansijskim planom i Poslovnikom.
Učesnici preuzimaju mere u pogledu sredstava za finansiranje XVIII kongresa
IUFRO u sledećim slučajevima:


a) nedostajanja, kada se donosi odluka o pokrivanju, na osnovu predloga SOOX ´86, u pravilu od strane OUR privrede srazmerno dotadašnjem učešću d
b) viška,
kada ih stavljaju na razpolaganje za unapređivanja naučno-istraživačfcog
rada (u šumarstvu, preradi drva i dr.) saveznog karaktera.


Clan 8.
Izmenu i dopunu Dogovora može predložiti svaki učesnik.
Dogovor je zaključen kad ga podpišu ovlašeeni predstavnici učesnika.


Clan 9.


Dogovoru mogu naknadno da pristupe i druge zainteresovane organizacije
(sponzori, donatori iz otolasti proizvodnje opreme za navedene OUR privrede i dr.).
zajednice i organ; po postupku iz stava 2. člana 8. Dogovora.


Dogovor se zaključuje na određeno vreme, a primenjuje se od 1. I. 1984. godine
i prestaje da važi najkasnije do kraja 1987. godine.


167
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Učesnici ne mogu otkazati svoje učešće u Dogovoru sve dok se ne ostvare njihove
zajedničke aktivnosti oko pripreme, organizovanja i finansdranja XVIII kongresa
IUFRO.


Dogovor stupa na snagu danom potpisivanja a primenjivaće se od 1. I. 1984.
godine od strane sledećih učesnika:


Savezni orariizacioni odbor za pripremu
XVIII svetiskog IUFRO kongresa


Prema BILTENU Saveznog organizacionog odbora za pripremu XVIII IUFRO Kongresa, br. 3,
studeni 1984.)


oo