DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Na osnovu Odluke Međunarodnog saveta organizacije IUFRO donesene u Kyotu
(Japan) 11. septembra 1981. godine da se XVIII svetski kongres IUFRO Održi u
Jugoslaviji, Savezni organizacioni odbor na I sednioi održanoij 2. aprila 1982. godine
doneo je


ODLUKU


0 ORGANIZACIJI XVIII SVETSKOG KONGRESA MEĐUNARODNOG SAVEZA
NAUCNOISTRAŽIVACKIH ORGANIZACIJA ŠUMARSTVA
I PRERADE DRVETA — INTERNATIONAL UNION OF FORESTRY
RESEARCH ORGANIZATIONS — IUFR O YU 86.


1 — OPSTE ODREDBE


Clan 1.


Ovom Odlukom uređuje se organizacija, nadležnost i način rada Saveznog organizacionog
odbora, njegovih izvršnih organa i tela, te pomoćnih službi, regullišu se
pitanja njihovih nadležnosti i druga pitanja organizacije IUFRO «kongresa YU 86.


Clan 2.


XVIII svetski kongres IUFRO održaće se u Ljubljani od 7. do 12. septembra
1986. godine. Kongresne ekskurzije orgamizovaće se na području ćele SFRJ od 13.
do 19. septembra 1986. godine.


Clan 3.


Pokrovitelj IUFRO kongresa YU 86. je Savezno izvršno veće.


Clan 4.
Počasno predsjedništvo kongresa sačinjavaju istaknuti predstavnici struke i društveno-
političke zajednice.


II — SAVEZNI ORGANIZACIONI ODBOR (SOO)


Clan 5.
SOO je najviše telo u Jugoslaviji za organizaciju XVIII kongresa IUFRO YU


86. On je neposredni nosilac priprema i realizacije XVIII kongresa i ekskurzija za
učesnike Kongresa.
Clan 6.
SOO bira predsednika, zamemika predsednika i generalnog sekretara SOO.
SOO imenuje:


— Savezni izvršni odbor (u daljem tekstu SIO),
— Jugoslavenski komitet za naučni rad,
— Jugoslavenski komitet za razvoj,
— Jugoslavenski komitet za ekskurzije,
— Jugoslavenski komitet za organizaciju XVIII kongresa,
— YU koordinatore (I—VI sekcija),
— Jugoslavenski odbor za finansije.
Navedeni organi biraju predsednika, sekretara, odnosno po potrebi druge organe
i Lela, što se detaljnije reguliše poslovnicima. Koordinaciju rada svih organa i tela
vrši SOO pulcm SIO.


162