DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 39     <-- 39 -->        PDF

UDK 630*375. 5/8


KOMPARACIJA PRIJEVOZA TRUPACA POMOĆU KAMIONA
I KAMIONA S PRIKOLICOM


Stevan BOJANIN


SAŽETAK. U radnji tretira se problem prijevoza hrastovih i
bukovih trupaca kamionom i kamionom s prikolicom, na šumskoj
makadamskoj i na javnoj asfaltiranoj cesti. Obrađeno jevrijeme utovara i istovara, brzina vožnje, potrošak goriva i učinak
prijevoza, (op)


UVOD, PROBLEMATIKA I ZADATAK ISTRAŽIVANJA


Prijevoz drvne mase od pomoćnog stovarišta u šumi do mjesta prerade
ili stovarišta na željezničkoj stanici obavlja se u pravilu kamionima.
Kod nas je utovar i istovar tehničke oblovine potpuno mehaniziran, a kamioni
su u velikoj većini opremljeni montiranim hidrauličnim dizalicama.


U ovoj radnji raspravlja se rad na prijevozu trupaca kamionima i kamionima
s prikolicom na šumskoj i javnoj cesti.


Kod privlačenja se u starijim sastojinama primjenjuje metoda duge
oblovine a privlači se pomoću zglobnih traktora. Na pomoćnom stovaristu
se izrađuju trupci i ostali sortimenti koji se zatim transportiraju. U svijetu
se danas često transportiraju debla, odnosno duga oblovina, kako to
navode Lavoie (3), Pampel (4), Skaar (6) i drugi autori.


Udaljenosti prijevoza znatno variraju. Pored toga, uvjeti prijevoza su
na šumskoj cesti znatno teži nego na javnoj cesti. Variranje udjela šumske
i javne ceste u ukupnoj udaljenosti prijevoza dovodi do znatnog variranja
učinka kamiona.


Provedena su istraživanja brzina neopterećenih i opterećenih vozila na
šumskoj i javnoj cesti, nadalje je istražen rad utovara na pomoćnom stovaristu
i istovara na stovaristu pogona za preradu. Trupci su utovareni i
istovareni pomoću hidraulične dizalice montirane na kamion.


Odnosi brzina istog vozila na šumskoj i javnoj cesti predstavljaju elemente
da se ustanovi u kojoj mjeri kvalitet ceste utječe na brzinu i učinak
vozila. Iz toga se može zaključiti kakve puteve treba graditi.


Nadalje, iz odnosa brzina, odnosno učinaka kamiona i kamiona s prikolicom
na tretiranim cestama, dobija se uvid u prednost jednog ili drugog
vozila u određenim uvjetima.


* Prof. dr Stevan Bojanin, dipl. ing., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Šimunska c. br. 25.
137
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Ispitan je također utrošak goriva kamiona kod utovara i istovara, zatim
kod vožnje neopterećenog i opterećenog vozila s prikolicom i bez prikolice
na šumskoj i javnoj cesti. Iz ovih rezultata mogu se izvući zaključci


o racionalnoj potrošnji goriva.
Kod istraživanja je primijenjen cjelodnevni studij vremena kronometražom,
kako bi se mogla odrediti opća vremena, odnosno dodatno vrijeme.
Kod obrade podataka primijenjena je matematičko-statistička me-toda.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Vozila, putevi, tovar


Kamion FAP 2222 BL; 161 kW, nosivost 10,5 t; dizalica »Hiab 670«,
doseg kraka 7,07 m, snaga dizanja 850 kg;


Prikolica »Gorica« — P-14, nosivost 14 t.


Ceste: 1. Javna asfaltirana cesta, mjestimični usponi i padovi do 6%;


2. Šumska makadamska cesta s mjestimičnim nagibom (padom) do 13%.
Tovar kamiona iznosio je 10,25 m3 drvne mase, a kamiona s prikolicom
18,98 m:!. Prevoženi su hrastovi i bukovi trupci.


Brzine vozila na cestama


Izjedačenje utrošaka vremena vožnje, u ovisnosti o prevaljenoj udaljenosti
kod svih vrsta vožnje, obavljeno je pomoću regresionih jednadžbi.
Iz ovih utrošaka vremena izračunate su brzine za pojedine udaljenosti.


IZJEDNAČENJE UTROŠKA VREMENA VOŽNJI KAMIONA 1 KAMIONA S PRIKOLICOM
POMOĆU REGRESIONE JEDNADŽBE PRAVCA I PARABOLE DRUGOG STUPNJA


Tabela 1


Redni
broj Vozilo Cesta Vožnja
Parametr i
a b c
Koei´ici jenti,
odnosno
indeksi korelacije
r, I
Greške koeficijenata
korelacije i
indeksa korelacije
1
2
3
4
Kamion
šumska
javna
prazna
puna
prazna
puna
+511,9558
-92,5876
+6192,8610
+140,8123
+451,5885
+654,5909
-452,1574
+151,5098
-9,8856
-24,0280
+15,2545
-
0,930
0,927
0,507
0,693
0,0119
0,0406
0,20f.l
0,1309
5 šumska
prazna -127,22707 +451,3213 -0,925 0,03-´,O
6
7
8
Kamion s
prikolicom
javna
puna
prazna
puna
+402,1458
-66,4643
+317,7746
+355,9101
+185,5100
+199,5929
+4,1071
-0,9017
-
0,974
0,902
0,904
0,0101
C,CJ39
0,0358


U tabeli 1 prikazana je regresiona analiza utroška vremena vožnje.
Prema Chaddocku , Serdar (5), korelaciona veza u svim slučajevima
zadovoljava, tako da se rezultati istraživanja mogu praktički upotrijebiti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 41     <-- 41 -->        PDF

1 Prazna vožnja kamiona
2 Prazna vožnja kamiona s prikolicom
5 Puna vožnja kamiona


Inu/k,


4- Puna vožnja kamiona s prikolicom


4,29
8
--»4 46 iff


Slika 1
Brzine kamiona i kamiona s prikolicom na šumskoj
cesti kod prijevoza trupaca


Na si. 1. prikazane su brzine opterećenog i neopterećenog kamiona i
kamiona s prikolicom, na šumskoj cesti. Kako se vidi, brzine rastu s povećanjem
udaljenosti, izuzev kod vožnje neopterećenog kamiona s prikolicom.
Može se reći da određene zakonitosti dolaze u izvjesnoj mjeri do
izražaja: neopterećena vozila se kreću brže od opterećenih, kao i sam kamion
od kamiona s prikolicom. Međutim, ove konstatacije ne dolaze u
punoj mjeri do izražaja, tako na udaljenosti iznad 13 km opterećeni kamion
ima veću brzinu od neopterećenog. I ovdje bi se mogla uvažiti konstatacija
Asserstahl a (1) da kod privlačenja traktorom brzina u izvjesnoj
mjeri ovisi o svojstvima i izdržljivosti vozača.


Na slici se vide također najkraće i najduže prijeđene udaljenosti, kao
i koeficijenti povećanja brzina obzirom na najmanju i najveću prijeđenu


1 Prazna vožnja kamiona
2 Prazna vožnja kamiona s prikolicom
3 Puna vožnja kamiona
4 Puna vožnja kamiona s prikolicom


So .


´o


3o


-42o


3o
-5"0 fLw


Klika 2 - Brzine kamiona i kamiona s prikolicom na javnoj
cesti kod prijevoza trupaca
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 42     <-- 42 -->        PDF

OBNOSI BRZINA KOD PRIJEVOZA TRUPACA
KAMIONOM I KAMIONOM S PRIKOLICOM


Tabela 2


Odnosi brzina
vozila
obzirom na
vrstu ceste


Javna cesta


Šumska cesta


Odnosi brzina
obzirom
na vrstu vozila


Solo kamion


Kamion s


prikolicom


Odnosi brzina
obzirom
na opterećenje
vozila


Prazna vožnja
Puna vožnja


Vozilo
Kamion Kamion s prikolicom
Opterećenost
Neopterećen Opterećen Neopterećen Opterećen
Koeficijenti brzina


2,54 2,36 2,61 2,27


Cesta
Šumska cesta Javna cesta
Opterećenost
Neopterećen Opterećen Neopterećen Opterećen
Koeficijenti brzina


1,18 1,26 1,15 1,31


Vozilo
Kamion Kamion s prikolicom
Cesta
Šumska c. Javna cesta Šumska c. Javna cesta
Koeficijenti brzina


1,10 1,18 1,17 1,35


140
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 43     <-- 43 -->        PDF

udaljenost. Kod kamiona su se brzine znatnije povećavale nego kod kamiona
s prikolicom.


Na si. 2. prikazane su brzine istih vozila, na isti način kao na si. 1,
za vožnju na javnoj cesti. S obzirom na povećanje udaljenosti, kod prazne
vožnje brzine se povećavaju, a kod pune vožnje ostaju iste.


Na šumskoj cesti udaljenosti su prikazane do 20 km, a na javnoj do
50 km.


Obzirom na povećanje udaljenosti vožnje, brzine su se intenzivnije povećavale
na šumskoj nego na javnoj cesti. Na slikama 1 i 2 se vidi da ponekad
nakon početnog ubrzanja vozila, nakon određene prijeđene udaljenosti,
brzina počinje blago opadati.


Pokazalo se da su brzine vozila veće: na javnoj nego na šumskoj cesti;
kod kamiona nego kod kamiona s prikolicom; kod prazne nego kod pune
vožnje. U tabeli 2 prikazani su odnosi brzina pomoću koeficijenata na slijedeće
načine: 1. između vožnje na javnoj i šumskoj cesti, za praznu i
punu vožnju kamiona i kamiona s prikolicom; 2. između kamiona i kamiona
s prikolicom na šumskoj i javnoj cesti, kod prazne i pune vožnje;


3. između prazne i pune vožnje na šumskoj i javnoj cesti, za kamion i kamion
s prikolicom.
Kako se iz tabele vidi, brzina vozila u najvećoj mjeri ovisi o kvaliteti
ceste. Na javnoj asfaltiranoj cesti brzina istraživanih vozila bila je kod
prazne vožnje 2,54 do 2,61 puta, a kod pune vožnje 2,27 do 2,36 puta veća
nego na šumskoj cesti.


Opremljenost kamiona prikolicom u znatno manjoj mjeri utječe na
smanjenje brzine vožnje nego lošiji kvalitet puta. Brzine kamiona su 15%
do 18% veće od brzina kamiona s prikolicom kod prazne, a 26% do 3l°/o
kod pune vožnje.


UTOVAR I ISTOVAR TRUPACA HIDRAULIČNOM
DIZALICOM MONTIRANOM NA KAMION
Tabela 3


Podac i Utovar Istovar


Operativno vrijeme zahvata, min 1,26 0,75


Komada po zahvatu 1,31 1,58


Dužina komada, m 4,51 4,51


Srednji promjer komada, cm 36,10 36,10


Kubatura komada, m 0,46 0,46


Kubatura po zahvatu, nr 3 0,603 0,723


Operativno vrijeme, min/m* 2,0? 1,04
.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Odnosi između brzina neopterećenog i opterećenog vozila slični su odnosima
između brzina kamiona i kamiona s prikolicom. Brzine neopterećenog
vozilč. veće su od brzine opterećenog vozila na šumskoj cesti 10%
do 17%, a na javnoj cesti 18% do 35°/». Razlike brzina su ovdje veće kod
kamiona s prikolicom nego kod kamiona.


Utovar, istovar i dodatno vrijeme


Kod mjerenja utroška vremena utovara i istovara, uzeta je kao jedinica
mjerenja radna operacija po jednom utovaru (prazan hod, puni hod
kraka, hvatanje, odlaganja trupaca).


U tabeli 3. prikazani su, pored ostalih podataka, utrošci operativnog
vremena utovara (2,07 min/m´!) i istovara (1,04 min/m:!) trupaca, tako da
ovi utrošci vremena stoje u odnosu 1,99 : 1,00.


Opća vremena pojavljivala su se za vrijeme utovara i istovara, tj. kod
rada na pomoćnom stovaristu i u pogonu prerade, a nisu se dešavala za
vrijeme vožnje po cesti.


Utrošci vremena vožnje na pomoćnom i stovaristu kod pogona za preradu
podvrgnuti su regresionoj analizi i iz njih su izračunate brzine. Prosječna
udaljenost vožnje na pomoćnom stovaristu iznosila je u uvjetima
istraživanja 0,3 km, a na stovaristu prerade 0,05 km. Brzina neopterećenog
vozila iznosila je u prvom slučaju 8,0 km/h, a opterećenog vozila 6,8
km/h. U drugom slučaju zbog kraćih udaljenosti te su brzine iznosile 4,0
km/h, odnosno 2,6 km/h.


Vrijeme vožnje na pomoćnom stovaristu uključeno je u dodatno vrijeme
kod utovara, a na stovaristu prerade u dodatno vrijeme istovara.


Dodatno vrijeme je određeno posebno za utovar, a posebno za istovar
i to zajedno za kamion i kamion s prikolicom. Opća vremena i dodatno
vrijeme određeni su u postotku efektivnog vremena utovara, odnosno istovara.
Budući se opća vremena kod vožnje na cesti nisu pojavljivala, dodatno
vrijeme ovdje nije određivano.


Opća vremena i dodatno vrijeme prikazani su u pregledu 1.


Opća vremena i dodatno vrijeme kod utovara i istovara
Pregled 1


Radna operacija
Utovar Istovar


Vrst e
opći h vremen a % nremavremenu
°´0 P rem a
^ ^
°/o prema
efektivnom
vremenu
% prema
ukupnom
općem
vremenu
Prip. — završno vrijeme 19,1 24,5 26,2 59,0
Prekidi 28,7 36,7 6,4 14,4
Osobne potrebe 0,7 0,9 0,2 0,5
Vožnja po stovaristu 11,5 14,7 9,2 20,7
Ukupno dodatno vrijeme 60,0 76,8 42,0 94,6
Neopravdani prekidi 18,1 23,2 2,4 5,4
Ukupno opća vremena 78,1 100,0 44,4 100,0
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Kako se u pregledu 1 vidi, dodatno vrijeme utovara prema efektivnom
vremenu iznosi 60%, a istovara 42%. Slične veličine dobivene sukod ranijih istraživanja, Boj an in — Sever (2).


Norma vremena iznosi kod utovara 3,31 min/m3, a kod istovara 1,48
min/m3.


Eliminiranjem vremena zadržavanja vozila na stovarištima, zbog drugih
kamiona, mogla bi se dodatna vremena sniziti kod utovara ca. 6%,
a kod istovara za 2%.


U uvjetima provedenih istraživanja, efektivno vrijeme montirane dizalice
iznosilo je (od ukupnog vremena ture) kod prijevoza kamionom 18 —


— 30%, a kod kamiona s prikolicom 24 — 36%.
Utrošci vremena i učinci kod prijevoza trupaca kamionom,
odnosno kamionom s prikolicom


Kod istraživanja prijevoza, vozila su se kretala ili samo po javnoj
cesti ili kombinirano, tj. djelomično po šumskoj a djelomično po javnoj
cesti. Kod analize su uzete u obzir udaljenosti na šumskoj cesti 0 km,
5 km i 10 km, a na javnoj cesti 10 km, 15 km, 20 km, 25 km i 30 km.
Ukupne udaljenosti, kada se kombiniraju navedene udaljenosti na cestama
navedenih kategorija ili se tretira samo vožnja na javnoj cesti, kreću se
od 20 km do 30 km i prikazane su u pregledu 2. Iste kombinacije udaljenosti
uzete su kod prijevoza kamionom i kamionom s prikolicom.


UDALJENOSTI PRIJEVOZA KAMIONOM I KAMIONOM S PRIKOLICOM


Pregled 2


Javna cesta
Ukupna udaljenost
na šumskoj


Šumska cesta Varijanta


i javnoj cesti


a b c a b c
Varijanta Udaljenost prijevoza km km
1 20 25 50 20 25 30
2 5 15 20 25 20 25 30
3 10 10 15 20 20 25 30


U tabeli 4. prikazani su utrošci vremena vožnje opterećenog i neopterećenog
vozila na šumskoj i javnoj cesti, utovara i istovara, ukupno vrijeme
ture, norma vremena po m:! drvne mase i dnevni učinci. Posebno je
analiziran prijevoz kamionom i kamionom s prikolicom.


Prikazani su odnosi (koeficijenti) učinaka istog vozila na određenoj
ukupnoj udaljenosti ali uz razne udjele šumske ceste, prema učinku prijevoza
isključivo na javnoj cesti. Nadalje su za iste kombinacije udaljenosti
uspoređeni učinci kamiona i kamiona s prikolicom.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Iz tabele 4 se vidi da se učinci kamiona s povećanjem udjela šumske
ceste u ukupnoj udaljenosti prijevoza smanjuju. Kako je naprijed rečeno,
brzine kamiona na šumskoj cesti su 2,4 do 2,5 puta manje nego na javnoj
cesti. Stoga su učinci kod udjela šumske ceste od 5 km bili 20 do 27%
niži, a kod udjela od 10 km 26 do 33% niži nego kod prijevoza isključivo
na javnoj cesti. Ukupne udaljenosti prijevoza iznosile su 20 km, 25 i 30 km.


Kao što se dalje vidi, učinci kamiona s prikolicom, s povećanjem udjela
šumske ceste također opadaju. Međutim, ovo je sniženje manje nego kod
kamiona i iznosi za gore navedena učešća šumske ceste 11 do 13%, odnosno
20 do 22%, zbog manjeg učešća varijabilnog vremena (vožnje) u
ukupnom vremenu ture.


NOMOGRAM


Udaljenost na šumskoj cesti, kn


(1, 2, 3, 4)


Norma vremena, min/m


30 25 ao As *S 20 -25"


Vrijeme amjene, min Udaljenost na javnoj cesti, km


no


Slika 3 - Određivanje utrošaka vremena i učinaka
kod prijevoza kamionom bez prikolica
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 49     <-- 49 -->        PDF

KOEFICIJENTI POTROŠNJE GORIVA (l/km) KAMIONA I KAMIONA
S PRIKOLICOM NA RAZLIČITIM PUTEVIMA KOD PRAZNE I PUNE VOŽNJE


Koef. potrošnje
goriva
obzirom na
vrstu cesta


Šumska cesta
Javna cesta


Koef. potrošnje
goriva
obzirom na
vrstu vozi


la


Kamion s
prikolicom


Kamion


Koef. potrošnje
goriva
obzirom na
opterećenje
vozila


Opterećeno
vozilo


Neopterećeno
vozilo


Tabela 5
Vozilo
Kamion Kamion s prikolicom
Opterećenost
NeopteOpteProsjek
NeopteOpteProsjek


rećen rećen rećen rećen
Koeficijenti utrosaka goriva


1,81 1,44 1,61 2,05 1,53 1,72
Cest a
Šumska Javna
Opterećenos t
Neopterećen
Opterećen
Prosjek Neopterećen
Opterećen
Koeficijenti utrosaka goriva
Prosjek


1,55 1,81 1,68 1,36 1,71 1,57


Vozilo
Kamion Kamion s priko; .icom
Cesta
Sum ska Javna Šumska Javna
Koeficijenti utrosaka goriva


0,97 1 -3T ~\ 1 ix 1,53


.....
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Učinci kamiona s prikolicom veći su od učinaka kamiona kod svih
istraživanih varijanata. Kod prijevoza isključivo na javnoj cesti, povećanja
učinaka kreću se 17 do 24%. Kod udaljenosti, gdje dužina šumske ceste
iznosi 5 odnosno 10 km u ukupnoj udaljenosti, ova povećanja se penju
na 34 do 40%.


Tovar kamiona s prikolicom je 83% veći od tovara kamiona, dok su
brzine vožnje niže (tabela 2). Norme vremena utovara i istovara su u oba
slučaja iste (ukupno 4,79 min/m3). Zbog ovih razloga, razlike učinaka analiziranih
vozila uvijek su manje od 83%.


Kao što se vidi iz tabele 2, brzine kamiona su u prosjeku veće 15;l o
do 31% od brzine kamiona s prikolicom. Brzine variraju s obzirom na udaljenost
vožnje, pa se tako mijenjaju i odnosi brzina. Što su brzine kamiona
u odnosu na kamion s prikolicom veće, u toliko su razlike učinaka
ovih vozila manje i obrnuto. Utrošci vremena utovara i istovara su kod
oba vozila isti, što utječe na smanjenje razlika učinaka.


Pomoću monograma (si. 3) može se za razne udaljenosti vožnje na
šumskoj i javnoj cesti odrediti vrijeme vožnje kamiona. Nadalje, uzevši
u obzir i vrijeme utovara te istovara za razne veličine tereta, određuje
se norma vremena (min/m:!) te dnevni učinak kamiona.


Potrošnja goriva kod utovara, istovara i prijevoza


U tabeli 5 prikazani su koeficijenti potrošnje goriva obzirom na ceste,
vozila sa i bez prikolice, te praznu i punu vožnju. Koeficijenti se odnose
na potrošnju goriva vozila kod vožnje (l/km). Vidi se da je razlika potrošnje
goriva najveća kod šumske ceste u odnosu na javnu cestu. Povećanje
se kreće od 44 do 105%, a veće je kod kamiona s prikolicom (72%)
nego kod kamiona (61%) u prosjeku. Slični su odnosi potrošnje goriva


POTROŠNJA GORIVA KAMIONA I KAMIONA S PRIKOLICOM (l/m5-km)
T KOEFICIJENTI POTROŠNJE NA RAZNIM VRSTAMA CESTA


Tabela 6


Vozilo
Redni Kamion s Koeficijenti


Vrata ceste Kamion


broj prikolicom potrošnje
5 goriva
Potrošnja goriva l/m -km
A B A/B


i fauk. ce=t^ 0,107 0,090 1.09


2 j Javna cesta 0,067 0,057 1,18


Koeficijenti


potrošnje go1,60
1,72


riva R. b.1/2
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 51     <-- 51 -->        PDF

kod kamiona s prikolicom i bez prikolice. Najmanje na razliku potrošnje
goriva utječe vrsta vožnje (odnos potrošnje goriva kod pune i prazne vožnje).
Na šumskoj cesti kamion opterećen i neopterećen troši približno istu
količinu goriva, dok je na javnoj cesti kod pune vožnje potrošnja 21%
veća. Opterećen kamion s prikolicom troši na šumskoj cesti 14%, a Ina
javnoj 53" i) više goriva nego neopterećen.


Potrošnja goriva kod utovara hidrauličnom dizalicom montiranom na
kamion iznosi u prosjeku 0,123 l/m3 drvne mase, a kod istovara 0,059 l/m3.
Dizalica je pogonjena motorom kamiona.


Pomoću ustanovljene potrošnje goriva u l/km, za prijevoz trupaca kamionom
i kamionom s prikolicom na šumskoj i javnoj cesti određena je
potrošnja goriva za m:! drvne mase po km prijeđenog puta (l/m3 — km).
Iz tih utrošaka izračunati su odnosi potrošnje goriva na šumskoj i javnoj
cesti te kod prijevoza kamionom i kamionom s prikolicom (tabela 6). Vidi
se da je potrošnja goriva po m;l na šumskoj cesti veća nego na javnoj
cesti i to kod kamiona 60%, a kod kamiona s prikolicom 72%. Na javnoj
cesti potrošnja goriva po m3 veća je 18% kod prijevoza kamionom nego
kamionom s prikolicom; na šumskoj cesti ta razlika IZnOSI y /().


Iz naprijed rečenog slijedi da se izgradnjom kvalitetnijih cesta i primjenom
kamiona s prikolicom — obzirom na drvnu masu koja se prevozi
i udaljenost prijevoza — može uštedjeti kod prijevoza znatna količina
goriva.


ZAKLJUČCI


Brzine kamiona i kamiona s prikolicom rastu s povećanjem udaljenosti
vožnje. Ovo je uočljivije kod vožnje na šumskoj nego na javnoj cesti.


Brzina vožnje vozila ovisi o kvaliteti puta, opremljenosti prikolicom
i opterećenosti vozila: a) na javnoj asfaltiranoj cesti brzina istraženih vozila
bila je veća nego na šumskoj makadamskoj cesti i to kod prazne vožnje
2,54 do 2,61 puta, a kod pune vožje 2,27 do 2,36 puta; b) brzina kamiona
bila je veća od brzine kamiona s prikolicom i to kod prazne vožnje
15 do 18%, a kod pune vožnje 26 do 31%; c) brzine praznih vozila su veće
mego opterećenih i to na šumskoj cesti 10 do 17%, a na javnoj cesti 18
do 35%.


Brzina vožnje prema tome u najvećoj mjeri ovisi o kvaliteti puta.
Operativno vrijeme utovara (min/m:!) dvostruko je veće nego vrijeme
istovara. Dodatno vrijeme u prvom slučaju iznosi 60%, a drugom 42%.
Učinak prijevoza trupaca kamionom bio je najveći kod vožnje isključivo
na javnoj cesti. S učešćem šumske ceste od 5 km u ukupnoj udaljenosti
od 20 km do 30 km, učinak je opao 20 do 27%, a kod šumske


ceste dužine od 10 km, 26 do 33%. Kod prijevoza kamionom s prikolicom
uz gore navedene uvjete, učinak se smanjio 11 do 13" u, odnosno 20 do 22%.
Učinak kamiona s prikolicom je veći nego samog kamiona. Ta razlika
kod vožnje po javnoj cesti iznosi na udaljenosti od 20 km 17%, a na 30
km 24" u. Kod kombinirane vožnje, na šumskoj cesti 5 do 10 km i na javnoj
cesti 10 do 25 km (ukupna udaljenost je bila 20 do 30 km — pregled


2) učinak kamiona s prikolicom je bio veći 34 do 40"».


149
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Potrošnja goriva (l/km) na šumskoj cesti u odnosu na javnu cestu
veća je kod kamiona u prosjeku 61%, a kamiona s prikolicom 72%. Kamion
s prikolicom u odnosu na kamion troši na šumskoj cesti 68% više
goriva, a na javnoj cesti 57%. Odnos potrošnje goriva kod pune vožnje
u odnosu na praznu vožnju pokazuje da na šumskoj cesti kamion u oba
slučaja troši približno isto goriva. Na javnoj cesti, kod pune vožnje potrošnja
goriva kamiona je veća 21%, nego kod prazne vožnje a kod kamiona
s prikolicom 53%.


Potrošnja goriva kamiona (l/m:i) veća je 60",o na šumskoj nego na javnoj
cesti, a kod kamiona s prikolicom 72%. Kod prijevoza troši kamion
više goriva po m:! na km od kamiona s prikolicom i to na šumskoj cesti
9%, a na javnoj 18%.


U uvjetima provedenih istraživanja, efektivno vrijeme montirane dizalice
kretalo se kod prijevoza kamionom 18 do 30% od ukupnog vremena
ture, a kod kamiona s prikolicom 24 do 36%.


Potrošnja goriva kod utovara hidrauličnom dizalicom montiranom na
kamion iznosi u prosjeku 0,123 l/m15 drvne mase, a kod istovara 0,059 l/m3.


LITERATURA


1) A s s e r s t a hl, R.: Off — Road Transport by Forwarders, Analysis of effects
of various terrain factors on travel speed, Skoasarbeten, Redogörelse. Nr. 2,
1973. Stockholm.


2) Boj an in, S., Sever, S.: Primjena domaće hidraulične dizalice HAK 7-Š,
»Tennomehanika« — Marija Bistrica, kod utovara i istovara tehničke oblovine,
Biblioteka mehanizacije 1, 1977.


3) Lav o i e, J. M.: The Transportation of Tree Lenghts by Truck Trains, FERIC,
TR — 33.
4) P am pel, W.: Grundlagen der Forsttechnik und Forsttenchnologie, Berlin,
1978.
5) Serdar , V.: Udžbenik statistike, 5. izdanje, Zagreb 1961.
6) Skaar , R.: Tree length transport by truck, Reports of The Norwegian Forest
Research Institute, 33. 4, 1977.


Comparison of Log Transportation by Means of Lorries and
Lorries with Trailers


Summary


In this paper the author deals with the problem of transportation of oak-
wood and beech-wood logs by lorries and lorries with trailers on forest, macadamized
and public asphalt road.


Vehicle speed depended mostly on the road quality: speed was 2.27 to 2.61
times greater on the public road than on the forest road; the speed of the lorry
was 15 to 31% greater than the speed of the lorry with trailer; unloaded
vehicles moved 10 to 35"0 faster than loaded ones.


In case of transportation over distances of 20 to 30 km, of which 5 km on
a forest road, the output of the lorry was 20 to 30% smaller than the output
when transporting exclusively on a public road; in he case of a 10 km section
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 53     <-- 53 -->        PDF

of forest road the output was smaller 26 to 33%. When transporting by the lorry
with trailer the differences were smaller and amounted to 11—22%.


The output of transportation by the lorry with trailer was greater than the
output by the lorry. For the above mentioned conditions the difference ranged
from 17 to 40%.


Fuel consumption (1/km) for the vehicle on the forest road was higher than
on the public road and in the case of the lorry 61% on average, and in the
case of the lorry with trailer 72%. The lorry with trailer compared to the lorry
consumed more fuel; on the foresth road 68%, and on the public road 57% on
average. A loaded lorry on the forest road consumed approximately the same
amount of fuel as an unloaded one, but on the public road it consumed 21%
more. In the case of the lorry with a trailer the increase ranged from 14 to
53%.


Fuel consumption (l/m:l — km) was higher on the forest road than on the
public road; in the case of the lorry 60% and in the case of the lorry with trailer
72%. Furthermore, a lorry consumes more fuel than a lorry with a trailer
by 9% more on a forest road and by 18% more on a public road.