DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 21     <-- 21 -->        PDF

UDK 630*68 šum. list CIX (1985), 119


PRILOG IDEJAMA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O ŠUMAMA
U SR HRVATSKOJ


Rudolf SABADI*


SAŽETAK — U prvom dijelu autor opisuje mane organizacije
šumarske službe u SR Hrvatskoj koje su bile povodom sastavljanju
novog Zakona o šumama. Intencije rečenog zakona
su da se jasno formulira cilj šumarske službe: Maksimalna proizvodnja
biomase i općih koristi šuma, te adekvatne i konsistentne
politike postizanja tih ciljeva.


U drugom dijelu autor izlaže noviji razvitak u reorganizaciji
i navodeći primjere, izražava bojazan da primjena novogZakona kreće u krivom pravcu. Glavni ciljevi su zaboravljeni
u prilagođivanju praktičnih rješenja birokratskoj preregulaciji,
promicanju individualnih i grupnih interesa kao i dogmatizmu.
Zaključuje da ako je cilj i put do njega jasan, zakoni koji sprječavaju
ostvarenje moraju biti mijenjani, a ne ciljevi.


U trećem dijelu autor predlaže organizaciju šumarske službe
koja mora biti oslobođena političkog lobbya, lokalnih interesa,
kao i neproduktivnosti troškova održavanja šuma i drvne industrije.


KLJUČNE RIJEČI: Ciljevi gospodarenja šumama — Organizacija
šumarske službe.


I INTENCIJE NOVOG ZAKONA O ŠUMAMA


Novi Zakon o šumama omogućuje nam da dugoročne, dohodovno nemjerljive
funkcije, rastavimo od kratkoročnih, tržišnih i mjerljivih funkcija.


Intencija novog Zakona o šumama bila je i ostaje, da prvo valja jasno
i jednoznačno formulirati gospodarske ciljeve, iz kojih treba proizaći realistična
šumskogospodarska politika, kojom se takvi ciljevi moraju dostići.


Razlog za donošenje Zakona o šumama bio je i ostaje u tomu, što je
dosadašnji sistem organizovanosti šumarstva sprječavao da se u šumarstvu
teži ka dugoročnim ciljevima, jer je organiziranost šumarstva i motiviranost
stavljena u funkciju kratkoročnih lokalnih interesa, koji su šumarstvo sve
više udaljivali od njegovih dugoročnih ciljeva. Rezultat takve organiziranosti


* Prof. dr Rudolf Sabadi, Katedra za ekonomiku šumarstva i drvne industrije
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šimunska cesta br. 25.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 22     <-- 22 -->        PDF

jest pojava grupnovlasničkih tendencija i mjestimična devastacija šuma,
upropašćivanje biomase, korištenje monopolnog položaja i rasipanje resursa.
Dolazi do odlijevanja sredstava iz šumarstva, koja se koriste izvan šumarstva.
Dolazi do prepravljanja gospodarskih osnova, zanemarivanja nužnih
uzgojnih, zaštitnih i uređivačkih radova. Šumarstvo je integrirano kao
poduzetničko poduzeće postalo podređeno biznisu, preferirajući kratkoročne
profiterske ciljeve, a zanemarujući dugoročne funkcije: stalno rastuća
proizvodnja biomase i usluga općih koristi šuma. Šumski fond se smanjuje
količinski i vrijednosno. A šumski fond je naslijeđe, koje valja budućim
generacijama predati u naslijeđe jednako ili povećano.


Ideal kojem šumarstvo mora težiti jest stvaranje takvih sastojina, koje
odgovaraju prirodnim šumama na određenim stanišnim bonitetima, jer je
samo u takvim šumama, bez dodataka nove energije, proizvodnja biomase
i usluga općih koristi šuma maksimalna.


U integralnoj teritorijalnoj organizaciji šumarstvo je bilo rasparcelirano
u gospodarski neodržive veličine jedinica. Investirana su velika sredstva
u sredstva rada, čime je postignuta supstitucija ljudskog rada i stvorene
mogućnosti za racionalizacije, ali su u poboljšanje kakvoće šumskog
fonda i proširenje površina pod šumom gotovo u potpunosti zanemarene.


Zbog takvih tendencija dolazi konačno i do erozije visokih stručnih
šumarskih načela, kojom su se dičile generacije naših šumara u prošlosti.
Oni su trpjeli kritike zbog konzervativizma, hrabro braneći šumarstvo i
šume od devastacije. Velika imena našeg šumarstva kao Kesterčanek ,
Petračić, Nenadić, Ugrenović i mnogi drugi počela su blijediti,
umjesto da njihova djela i njihov visoki moral posluži današnjim šumarima
kao svjetao primjer da se moramo beskompromisno boriti za provođenje
znanstveno fundirane silvikulture i gospodarenja.


II KAKO PROVODIMO NOVI ZAKON O ŠUMAMA


Šansu koju nam novi Zakon o šumama pruža po svoj prilici nećemo
iskoristiti, ako je zaključiti po dosadašnjem tijeku radova na reorganizaciji.
Umjesto tri šumskogospodarska područja morali smo kapitulirati i stvoriti
broj šumskogospodarskih područja koji se uglavnom poklapa s brojem
zajednica općina. To možda i ne bi bilo takvo zlo, da u daljim radovima na
reorganizaciji ne polazimo od postojećih zakona i organizaciju i šumarsku
službu prilagođujemo zakonima, a ne dugoročnim gospodarskim ciljevima
u šumarstvu.


Ako bilo koji zakonski propis nije u funkciji adekvatnog i konsistentnog,
društveno potpuno opravdanog gospodarskog cilja, tada ne smijemomijenjati taj cilj, već zakon! I Ustav i zakone smo od rata naovamo mijenjali
bezbroj puta. Zašto to ne možemo i u slučaju kada oni trebaju biti
u funkciji jasno definiranog cilja? Barem bi dobili zakone kojih bi se mogli
pridržavati.


U procesu reorganizacije idemo na osnivanje radnih organizacija šumskoprivrednih
područja, uz osiguranje solidarnosti, ostaje sve kao i prije.
Tobože se mijenja samo obračun. Neproduktivnosti kojih je do sada bilo
neće se iskorijeniti.


120
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Ako tako idemo dalje, gdje nam je cilj gospodarenja? U nijednoj raspravi
o novoj organizaciji šumarstva taj cilj, osim možda stidljivo tu i
tamo, nije spomenut. Nitko se nije potrudio da izračuna što gubimo svakim
danom kojim se ne približavamo cilju gospodarenja šumama. Put u
Jeruzalem je dug za prijeći pješice. Krenimo li, ali na put, on će ipak
svakim danom biti kraći. Stojeći i žaleći se na dužinu puta, on ostaje jednako
dugim.


Ako nam je cilj maksimalna proizvodnja biomase i općih koristi šuma,
moramo šumarstvu omogućiti da to postigne uz minimum rasipanja i troškova.
To pak znači da šumarstvo moramo osloboditi svih neproizvodnosti.
Monopolni položaj šumarstva ne smije biti korišten za pokrivanje vlastita
rasipanja i neproizvodnosti, već za intenzifikaciju proširene reprodukcije!


Na smrt smo uplašeni pri spomenu riječi Republički SIZ materijalne
proizvodnje u šumarstvu, da nam se ne bi reklo kako osnivamo ministarstvo
šumarstva. Zbog toga, tijekom rasprava i rada na reorganizaciji taj
SIZ sve više pretvaramo u diskusioni klub, bez ovlaštenja i bez jasno formuliranog
zadatka, da ostvaruje ciljeve koje smo si dugoročno u šumarstvu
postavili. Umjesto da stvorimo tijelo koje će na razini republike djelovati
ka ostvarenju dugoročnih ciljeva, prijedlozima koji padaju tom tijelu
sve više oduzimamo mogućnost da to učinimo. Šumskogospodarska područja,
da nam se ne bi moglo predbaciti da osnivamo direkcije šuma, organiziramo
kao poduzeća sa solidarnim jamstvom!


U naprednim, industrijski razvijenim zemljama nitko nikada nije postavio
u žučljivim parlamentarnim debatama pitanje uzurpacije građanskih
prava ili razbacivanja novca plaćatelja poreza, ako su u pitanju bili opravdani
izdaci za jednostavnu i proširenu reprodukciju u šumarstvu. Ne
smijemo zaboraviti da u tim zemljama zbog budžetskog deficita vlade padaju
kao kruške, to se ali nije nikada desilo zbog budžetskih izdataka za
šumarstvo! Zašto mi sve moramo raditi suprotno?


Razdvajanje uzgajanja i podizanja šuma od iskorišćavanja šuma shvaćamo
doslovno. Uzgoj, podizanje, poboljšavanje, zaštita i proširivanje šuma
nije sađenje biljaka, zalijevanje, čišćenje i sadnja nepošumljenih površina,
već politika uzgajanja, zaštite i proširivanje šumskih površina. To je ta dugoročna
komponenta, koju ne možemo bilancirati računom uspjeha i mjeriti
standardnim mjerilima jednogodišnjeg rentabiliteta. A za takav posao
nam je potreban SIZ materijalne proizvodnje u šumarstvu na razini republike,
za to trebamo šumskogospodarska područja, koja će tu politiku provoditi,
za nju imati ovlaštenja i sredstva.


Akt čišćenja sastojina, zaštite, sadnje i sječe i izrade je biznis koji je
mjerljiv učincima i cijenom određenom na tržištu slobodno konkurirajućih
izvođača. Što je tih izvođača više, to ćemo biti sigurniji da će poslovi
koje valja obaviti da se ostvare dugoročni ciljevi, biti plaćeni koliko vrijede,
ni dinar više. Sve što ostaje, ostaje šumarstvu, da se približi cilju: maksimalna
proizvodnja biomase i općih koristi šuma uz minimalnu cijenu.


Zašto se bojimo da stvorimo šumarske uslužne organizacije, koje će
u konkurentskoj borbi, vršiti usluge šumarstvu i tako pošteno zarađivati
svoj dohodak, napredovati ako rade dobro, likvidirati rade li loše? Pa to
je uvjet za optimalnu alokaciju resursa. Ako političko teritorijalne jedinice


121
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 24     <-- 24 -->        PDF

imaju interes da imaju takve organizacije i ako su spremne da snose rizike,
zašto to ne dozvoliti. Samo jedno mora biti jasno od samog početka:
neproduktivnost ili krivu alokaciju resursa neće više plaćati šumarstvo.
Ako u poslovanju šumskogospodarskih područja i SlZ-a na razini republike
isključimo politički lobby, koji nas je doveo do mnogih promašaja, u šumarstvu
smo sve učinili ka stabilizaciji našeg narodnog gospodarstva u okvirima
naših mogućnosti.


III ŠTO NAM JE ČINITI?


Želimo povezati šumarstvo i drvnu industriju u jedinstveni kompleks,
dohodovno povezan. Ako šumarstvo organiziramo kao privrednu organizaciju,
desiti će nam se dvije jedino moguće stvari:


(a) Ili će sve ostati kao i prije, pa će se šumarstvo i drvna industrija
i dalje međusobno optuživati kao uzrok svih zala, a što podsjeća na svađu
u sirotištu;
(b) Ili će jedna strana (bilo koja) moći napredovati samo na račun
druge.
Ni u jednom od dva moguća slučaja nećemo ostvariti dugoročno povezivanje,
koje mora počivati na stalnoj optimizaciji u mijenjajućim tržišnim
prilikama, sa zajedničkim interesom i rizikom. Ne smijemo zaboraviti
aksiom za udruživanje: Do udruživanja dolazi onda i samo onda, ako obje
strane koje se udružuju, imaju nakon udruživanja korist. Prema tomu,
udruživanje ne smije osiguravati nerentabilan rad drvnoj industriji. Kao
i šumarsko-uslužna poduzeća, koja šumarstvu izvršavaju usluge (pošumljivanja,
njega sastojina, sječa, izrada), tako i drvna industrija mora u uzajamnoj
konkurentskoj borbi biti u stanju ponuditi za šumske Sortimente
najvišu moguću cijenu i pri tome ostati rentabilna.


Zbog toga organizaciju šumarstva zamišljamo ovako:


(1) Šumskogospodarska područja, povezana kroz republički SIZ u ime
naroda upravljaju i gospodare šumama u skladu s dugoročnim, srednjoročnim
i kratkoročnim planovima, koji su podređeni jasno definiranim adekvatnim
i konsistentnim ciljevima gospodarenja šumama.
(2) Za obavljanje potrebnih radova u šumama, u skladu s postavljenim
ciljevima, šumskogospodarska područja (ŠGP) se koriste uslugama šumarskih
uslužnih organizacija, koje u slobodnoj konkurentskoj borbi postaju
izvršiteljem ugovorenih radova, za koje po izvršenju imaju pravo na naplatu
usluga. Naplaćene usluge takvih organizacija jedini su izvor dohotka,
iz kojeg podmiruju zakonske, ugovorne i druge obveze, isplaćuju osobne
dohotke i ostvaruju akumulaciju. ŠGP ne smije dotirati takve šumarske
uslužne organizacije, niti smiju preferirati nepovoljnije ponude za usluge.
(3) ŠGP na temelju dugoročnih i kratkoročnih sporazuma isporučuju
šumske Sortimente drvnoj industriji i ostalim korisnicima. Uvjet za isporuke
je najviša postiziva cijena za šumske Sortimente na tržištu. Drvna
industrija koja ima sklopljen sporazum uživa prednosti u sigurnosti snabdijevanja
sirovinom, ali je zbog cijena koje mora plaćati obvezna da se stal


ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 25     <-- 25 -->        PDF

no bori za racionalizaciju i optimalno korištenje takvih sirovina. Ako to
nije u stanju, troškovi nerentabilnosti ne smiju biti preloženi na ŠGP.


(4) Sredstva ostvarena iz (a) prodaje šumskih sortimenata, (b) naplate
šteta i odšteta, (c) naplate za korištenje sporednih šumskih proizvoda, (d)
sredstva uplaćenih od korisnika usluga općih koristi šuma, koriste se za
(a) pokrivanje
materijalnih rashoda (usluge drugih, ostali materijalni
rashodi, osobni dohoci, opći troškovi, režijski troškovi);
(ß) dotacije
teritorijalnim zajednicama na čijim se područjima nalaze
šume;


(Y)
za izdržavanje SlZ-a materijalne proizvodnje u šumarstvu republike.
(5) za
izvođenje projekata iz proširene reprodukcije u šumarstvu, za
otvaranje šuma i ostale projekte u skladu s planovima usklađenih u
okviru republičkog SlZ-a.
(5) ŠGP obavlja sve poslove kontrole izvođenja radova na uzgajanju,
uređivanju i zaštiti šuma u okvirima godišnjih planova usklađenih sa SIZ-
om. ŠGP je podijeljen na područja radi lakšeg i djelotvornijeg obavljanja
poslova uređivanja, uzgajanja, doznake za sječu, čuvanja i kontrole. Podjela
na podjedinice prema specifičnostima mora biti posebno proučena i
provedena u praksu na temelju preciznih studija i ekspertiza. Načelo koje
se organizacijom ima postići mora biti: maksimalna djelotvornost uz najniže
troškove i eliminaciju bespotrebnog birokratiziranja.
(6) Republički SIZ materijalne proizvodnje u šumarstvu mjesto je u
kojem se tvore planovi kojima je cilj da prema raspoloživim mogućnostima
ostvaruje dugoročno postavljene ciljeve.
SIZ materijalne proizvodnje u šumarstvu prikuplja sredstva od ŠGP
i od republičkog budžeta (za financiranje usluga općih koristi od šuma),
raspoređuje ta sredstva za znanstveno-istraživačku djelatnost u šumarstvu
u skladu s dugoročnim, srednjeročnim i kratkoročnim ciljevima gospodarenja,
za poslove kontrole provođenja ciljeva gospodarenja, te marketing
službu, koja vrši prodaju šumskih proizvoda korisnicima, osnovanu na načelima
istaknutim ad (2) i (3). Ugovaranja poslova iz (2) i (3) vrše se u
djelokrugu rada SlZ-a, da bi se čim više osujetili lokalni utjecaji.


Nema sumnje da prilozi i prijedlozi izneseni naprijed ne reguliraju
ni jedan mali dio problematike koja stoji pred nama da se riješi. Prijedlozi
međutim idu za tim da eliminiraju utjecaje koji bi mogli i djeluju
negativno na ostvarenje dugoročnih ciljeva gospodarenja šumama. Nema
sumnje da će podosta od datih prijedloga pri traženjima praktičnih rješenja
pretrpjeti radikalne promjene. Pažljivim izučavanjem praktičnih rješenja,
bez dogmatizma, pojedinačnih i grupnih interesa, s pogledom uvijek
uprtim na ostvarenje dugoročnih ciljeva gospodarenja približili bi se korak
po korak željenom optimumu. Bojimo se da način na koji su stvari
krenule ne će ta očekivanja ispuniti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Rudolf Sabadi


A Contribution to the Ideas of Implementation of the new Forestry Act
in the SR of Croatia


Summary


In the first part the author describes disadvantages of the organisation of
the Forestry Service in the SR of Croatia, which was the reason to compile a
new Forestry Act. The intention of the said Act is to formulate clearly the aim
of the Forestry Service: Maximization of the production of the biomass and
general benefits of forests, and adequate and consistent policy to achieve these
aims.


In the second part the author discusses recent development in re-organisation,
and mentioning examples, expresses his concerns that implementation of
the new Forestry Act moves towards wrong direction. The main aims are forgotten
in fitting practical solutions to the bureaucratic overregulations, promotion
of individual and group benefits, as well as dogmatism. Author concludes
that if aim and ways of achieving them are prevented by regulations, regulations
must be changed, not aims and policy.


In the third part author proposes organization of Forest Service which
should be liberated from political lobby, local interests, and from unproductive
costs of maintenance of forests and timber industry.


KEY WORDS: The Aims of Forest Economy — Organization of Forest
Service.