DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Proizvodnja kvalitetne hrastovine u FranJ.
G u i 11 a r d (Conseil General du
cuskoj ; Genie Rural, des Eaux et defs Forets, Pa


L. S c h ü 11 i (Direkcije šuma Freiburg): ris) : Kako će francuske šume izgledati u
Iskustva s duglazijom između Gornje Raj2100-
toj godini?
ne i Bodenskog jezera; Završimo ovaj prikaz »razgovora« s
H. Oswal d i J. P a r d e (direktor konstatacijama i predviđanjima Joanny
Stanice za silvikul´turu i proizvodnju Guillard-a jer vrijede ne samo za šumarI.
N.R.A.-a Champenoux): Duglazija u stvo Francuske nego uopće:
Francuskoj: silvikultura i proizvodnja; — nastavit će se znanstveni progres šu


E. Hube r (Direkcija šuma Freiburg): marskih znanosti, posebno poznavanje biGospodarenje,
zaštita i njega aluvijalnih ologije stanice, drva i uzgoja.. .
šuma
u dolini Rajne; — drvo će biti uvijek potrebno kao
materijal i kao sirovina, uspješno će se


F. Koebel e (iz Strasbourg-a): Razvoj
boriti s drugim tvarima (često skupljim


aluvijalnih šuma u alzaškom Porajnju;


zbog energije prerade), baza teške indus


H. Moosmaye r (direktor Baden-virtrije
i kemije ugljika...


temberškog instituta): Razmatranja i po


— Svijet će biti između 2000-te i 2100boljšanju
istraživanja u šumarstvu;


-te godine suočen s teškoćama podmirenja


P. Bouvare l (direktor istraživanja u gladi na drvu te sve velike međunarodne
I.N.R.A): Jakosti i slabosti šumarskih isorganizacije
i mnogi eksperti, ne samo šutraživanja
u Francuskoj;
marski, složni su u proricanju svjetske ne


H. Steinli n (Institut für Landesstašice
industrijskog drva poslije 2000-t^
pflege u Freiburg-Breisgau): Šume i šumgodine.
sko gospodarstvo u 2100-toj godini; O. Piškorić
DEVETI SVJETSKI ŠUMARSKI KONGRES ove godine održat će se od


1. do 12. srpnja u gradu Meksiku. U programu Kongresa su i studijska putovanja
i to zadnji tjedan u lipnju te u trećem tjednu u srpnju. Studijska putovanja
bit će i na područja Sjedinjenih američkih država (SAD), Kube i Srednjeameričkih
država. Osnovna tema Kongresa je POLOŽAJ ŠUMSKIH RESURSA
U INTEGRALNOM RAZVOJU DRUŠTVA. Opseg referata ograničen
je na 3000 riječi (sažetka do 300 riječi) a moraju biti napisani na jednom od
službenih jezika Kongresa: engleskom, francuskom ili španjolskom.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1985 str. 106     <-- 106 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije i zaštite prirode, prikaze stručnih predavanja i društvenih
zbivanja (savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane
stručne literature i časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na
stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne
industrije te napise o radu terenskih društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom
obliku te, zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 8 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva,
kako uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica
Šumarskog lista, odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako
rad ima priloge (fotografije, crteže, grafikone tušem ili strojem pisane tabele)
tada je potrebno za svaku stranicu priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi
budu s lijeve strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba
priložiti i sažetak i to za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može
biti i do 1 stranice. U koliko se za sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno
napisati. Sažeci se u pravilu prevode na engleski jezik. U koliko prijevod
ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku na početku članka autor treba
iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redosljedom na kraju članka
i to: prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni
i si. moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije neka
budu većeg formata (najmanje 10 X 15 cm), kontrastne i na papiru visokog sjaja.
Kod tabela, grafikona, crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji omjer stranica
1:1,5. Legendu treba po mogućnosti ucrtati u sam crtež.. Original može biti i većeg
formata od tiskanog, a to je i bolje, jer se smanjenjem postiže bolja reprodukcija.
Crteži i si. moraju biti rađeni tušem, a tabele mogu i pisaćim strojem, ali s crnom
i neistrošenom vrpcom. Papir: paus, pisaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original.


Objavljeni radovi se plaćaju!


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti
istodobno sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBNO NAPLAĆUJU po
stavrnoj tiskarskoj cijeni, a trošak separata se ne može odbiti od autorskog honorara.
Najmanje se može naručiti 30 separata.


Molimo autore da uz rukopis dostave broj i naziv svojega žiro računa kao i broj
bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi na koji se uplaćuje porez od
autorskih honorara.


UREDNIŠTVO «ŠUMARSKOG LISTA«


Zagreb, Trg Mažuranića 11


Telefon: 444-206