DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 95     <-- 95 -->        PDF

ZAPISNIK
sa redovne godišnje Skupštine Društva inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Zagreb, održane 7. prosinca 1984. godine u Zagrebu,
Trg Mažuranića 11.


Prisutno: 57 članova DIT-a


Dr Zvonko Potočić, predsjednik
pozdravlja sve prisutne sa nekoliko uvodnih
napomena o radu u proteklom razdoblju
i narednim zadacima DIT-a, koje
treba rješavati u interesu unapređenja proizvodnje
i stručnog djelovanja u šumarstvu
i industrijskoj preradi drva. Između
ostalog naglašava da imamo dobre uvjete
za organiziranje aktivnosti, potrebno je
znatno veće sudjelovanje i angažiranje naših
mladih članova u konkretnim akcijama
DIT-a i Saveza ITSDI Hrvatske. Predlaže
radno Predsjedništvo u sastavu: 1.
Vladimir Špoljarić, dipl. inž. 2. Krznar
Ankica, dipl. inž. 3. Komac Mladen, dipl.
inž., koje prisutni prihvaćaju.


Vladimir Špoljarić, zahvaljuje
se u ime radnog Predsjedništva na izboru
i predlaže slijedeći dnevni red skupštine:


1.
Otvaranje skupštine i izbor drugih organa
skupštine (kandidacione komisije
i zapisničara).
2.
Izvještaj upravnog i nadzornog odbora
za proteklo razdoblje.
3.
Rasprava o izvještajima.
4.
Prijedlog novog Statuta.
5.
Razrješnica starom Odboru.
6.
Izbor Predsjedništva i Samoupravne
kontrole za iduće razdoblje.
7.
Razno.
Dnevni red skupštinari usvajaju.
Ad. 1.


a) Usvaja se prijedlog kandidacione
komisije u sastavu: 1. Drago Majer, dipl.
inž. 2. Vlado Babić, dipl. inž. i 3. Milivoj
Wurth, dipl. inž.


b) Usvaja se prijedlog za zapisničara:
Ivan Maričević, dipl. inž.


Ad. 2.


Franjo Petrovi ć, dipl. inž., tajnik
čita:


IZVJEŠTAJ


za redovnu godišnju skupštinu DIT-a šumarstva
i drvne industrije o radu Društva
u periodu od zadnje skupštine dana 2. svibnja
1982. godine do današnje redovne
skupštine dana 7. prosinca 1984. godine.


Na prošloj skupštini Društva izabran je
Upravni odbor od 13 članova, Nadzorni 3
člana i Sud časti 2 člana. Izabrani su za
predsjednika prof. dr Zvonko Potočić aklamacijom
te ostalih 12 članova, koji su na
prvoj sjednici Upravnog odbora od 3. lipnja
1982. godine konstituirali odbor i to
tajnik ing. Franjo Petrović, blagajnik ing.
Emanuel Vilček, za članove ing. Mladen
Komac i ing. Josip Edžep iz »Marka Savrića
« za grupu drvne industrije, mr ing.
Ivan Kuzmanić iz »Exportdrva« za njihove
članove i za ostale trgovačke kuće te
grane, ing. Marijan Sagovac iz Općeg udruženja
šumarstva, ing. Miro Harapin i
ing. Ankica Krznar za članove iz Instituta
za šumarstvo u Jastrebarskom i Zagrebu,
Ivo Petričević iz šumarije Remetinec
za članove Šumskog gospodarstva Zagreb
i šumarija, mr ing. Nikola Lukić iz
Šumarskog fakulteta Zagreb za članove sa
fakulteta, ing. Drago Biondić iz Instituta
za drvo za njihove članove, ing. Tošo Radaković
iz Komiteta za šumarstvo za članove
Komiteta i ostalu šumarsku inspekciju
zagrebačke regije. Time su u Upravu
uključeni predstavnici velikih grupacija iz
oblasti šumarstva, prerade, prodaje i naučnih
institucija, kako bi se rad decentralizirao
i koncentrirao u sličnim grupacijama
i rukovodio sa isturenim članovima
Upravnog odbora.


U nadzorni odbor izabrani su ing. Nadan
Sirotić, ing. Edo Gradečki i ing. Ivan


93
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Štimac. U Sud časti ing. Zrinko Grohovac i


ing. Branko Spečić.


Osnovni zadaci, koji su postavljeni u
okviru Statuta određeni su kao prvenstveno
evidentiranje i učlanjivanje u Društvo
svih šumarskih inženjera i tehničara, aktivne
i umirovljenike, na području zagrebačke
regije, koja je i teritorij Društva Zagreb.
Drugo, da se u rad Društva uključe
svi članovi, bilo kao cjelina ili po grupacijama,
da se iznose i analiziraju problemi,
stanje, razvoj šumarstva, nova dostignuća,
prema specifičnim granama, unutar širokog
diapazona struke. Da se upoznaju i
prenesu naročito dostignuća naučnih institucija
iz svih grana šumarske struke, da
se prenose iskustva, metode i rezultati rada
sa područja regije i izvan nje. Provodili
bi se stalni kontakti srodnih i međuovisnih
grana, sa predavanjima, slobodnim razgovorima,
direktno na terenu, sve u cilju
povećanja kvantiteta i kvalitete proizvodnje.
Šumarski dom u Zagrebu pruža sve
mogućnosti, da bude radna tribina za sve
aktivnosti kao i za animaciju članova, da
se stalno sa »Šumarskim četvrto m«
održava kontakt što moguće većeg broja
članova, jer Društveni dom to može primiti.


Okupljanje, odnosno učlanjivanje šumarskih
inženjera i tehničara provedeno je
dosta uspješno, zahvaljujući vrlo aktivnom
blagajniku ing. Emanuelu V i 1 č e k u, te
je učlanjeno prosječno 180 šumarskih inženjera
i tehničara, što čini oko polovice stručnjaka
šumarstva, koji žive na teritoriju
ove regije.


Drugi dio programa, nije proveden idealno,
kako je zamišljen. Pokušalo se privući
sa predavanjima o aktuelnostima, problemima,
najnovijim dostignućima nauke
i prakse daleko veći broj stručnjaka, a ne
jedva od 40—50 članova. Nijedna od ovih
grupacija u svojoj grani nije provodila
neke akcije u okviru Društva i u društvenim
prostorijama, nego je sve organizirano
iz centra i pismeno i usmeno pozivani
članovi Društva. Svakako je trebalo, da se
više angažiraju predstavnici Upravnog od


bora u grupacijama ali eto, do toga nije


došlo. Svakako i ova centralna uprava mo


gla je više napraviti, ali su često objek


tivni i subjektivni razlozi to onemogućili.


Ali ipak treba priznati da je dosta toga


učinjeno. Upravni odbor donio je zaklju


čak, da se ide dalje u decentralizaciju dru


štva i da se rad više prenese na pojedine


grupacije šumarstva na području ove re


gije.


Prema načelima Ustava i Zakona o
društvenim organizacijama i udruženjima
građana Savez IT (inženjera i tehničara)
šumarstva i drvne industrije usvojio je
novi Statut Saveza. Na osnovu njega sastavljen
je i novi Statut DIT-a šumarstva
i drvne industrije Zagreb, te se osnovna
promjena sastoji u tome, da Skupštinu
čine sada delegati, a Društvo se raščlanjuje´
u sekcije, te delegati sekcija čine Skupštinu
Društva. Sekcije trebaju biti nosioci
aktivnosti, bilo kao grupacije za svoje područje
rada, bilo sa drugima, ali će i centralna
uprava analogno angažirati se i sa-
rađivati sa sekcijama. Donošenje Statuta
je i posebna točka dnevnog reda.


Predviđeno je formiranje sedamsek c
i j a, radi velikog broja radnih organizacija
i specifičnosti posla, te dislokaciji organizacija
šumarstva na području regije.
Te bi sekcije bile: 1. Šumsko gospodarstvo
Zagreb sa šumarijama, 2. Industrija »Marko
Savrić« i druge drvne industrije, 3. Institut
za drvo i Drvno industrijski odjel
Šumarskog fakulteta, 4. Šumarski odjel Šumarskog
fakulteta i Šumarski institut, 5.
Opće udruženje šumarstva, Šumarska inspekcija,
Komitet za šumarstvo, Zavod za
zaštitu prirode, 6. »Exportdrvo« i ostale
radne organizacije trgovine drvnim proizvodima,
7. Umirovljenici šumarski inžeJ
njeri i tehničari šumarstva. Predsjedništvo
Društva predstavljali bi predsjednik, tajnik
i blagajnik kao centar, a predsjednici
sekcija ostali članovi Predsjedništva.


Ako se analizira rad Društva u ovom
mandatnom periodu, naročito sa akcentom
tko je u tom radu najviše sudjelovao, mora
se naglasiti, da su umirovljenici bili
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 97     <-- 97 -->        PDF

najviše angažirani i najbrojniji na svim
organiziranim stručnim predavanjima, predavanjima
za animaciju članova i ekskurzijama.
Time su omogućili, da koliko toliko
održavaju kontakt sa naukom i praksom,
te da kontaktima na terenu upoznaju sadanju
organizaciju i rad, da prenesu svoja
iskustva i zapažanja i konačno da budu bar
unekoliko povezani sa svojim radom u
aktivnoj službi. Naravno da je aktivnim
stručnjacima radnicima i članovima to bilo
omogućeno svojim redovnim radom i zadacima.
Naročito su omogućili održavanje
»Šumarskog četvrtka« koji je dugogodišnja
tradicija, koga treba trajno održavati i bolje
unaprijediti.


Rad Društva u tom periodu kronološki
tekao je kako slijedi:


Godina 1982.


1.
Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora
03. 06. 1982.
2.
Predavanje 17. 06. 1982. ing. Bogomil
Hribljan: Radovi i razgovori o Kamerunu.
3.
Ekskurzija 30. 09. 1982. na područje
Šumskog gospodarstva Vrbovsko.
4.
Ekskurzija 14. 10. 1982. na područje
Šumarije Vrbovec.
5.
Sjednica Upravnog odbora Društva 28.
10.
1982.
6.
Predavanje 25. 10. 1982. ing. Tomislav
Krnjak: Međuovisnost proizvodnje i izvoza,
te osnovne postavke Zakona o
šumama.
7.
Ekskurzija 02. 12. 1982. na područje
Šumskog gospodarstva Brezice.
8.
Predavanje 16. 12. 1982. ing. Stanislav
Tomaševski: Izvozne mogućnosti i dilema
proizvoda drvne industrije i prerade
drva, na vanjsko tržište, sa osvrtom
na ekonomske mjere stabilizacije i
prijedloga Zakona o deviznom poslovanju.
Godina 1983.


1.
Predavanje 20. 01. 1983. ing. Martin
Jazbec: Razvoj i položaj SOUR-a »Marko
Savrić«.
2.
Sjednica Upravnog odbora Društva 03.
02.
1983.
3.
Predavanje 10. 02. 1983. ing. Drago
Biondić: Kriteriji za ocjenjrvanje uspješno
razvijenih proizvoda drvne industrije.
4.
Sjednica Upravnog odbora Društva 17.
03.
1983.
5.
Predavanje 24. 03. 1983. dr Đuro Kovačić:
Unapređenje proizvodnje u hrastovim
šumama.
6.
Predavanje 14. 04. 1983. dr Ljubica
Stromar član JAZU: Utjecaj Sredozemlja
na kretanje ptica.
7.
Ekskurzija članova Društva u Slavonski
Brod zajednički sa Šumarskim Društvom
iz Beograda 18. 05. 1983. godine.
8.
Ekskurzija 25. 05. 1983. u Jastrebarsko
na područje Šumarije Jastrebarsko.
9.
Ekskurzija 16. 09. 1983. na područje
Šumarije u Donjoj Stubici.
10.
Ekskurzija 12. 10. 1983. na područje
Šumarije u Lipovljanima, pilana u Lipovoljanima
i tvornica kuhinja u Novskoj.
11.
Ekskurzija 09. 11. 1983. godine na područje
Šumskog gospodarstva Sisak,
na područje Šumarija Petrinja, Glina
i Rujevac u Šamaricu.
12.
Predavanje 15. 12. 1983. ing. Bogumil
Čop: Pilanarska prerada i odnosi sa
šumarstvom.
13.
Sjednica Upravnog odbora Društva 15.
11.
1983.
14.
Proslava sa ispraćajem stare 1983. godine
29. 12. 1983., voditelj ing. Srećko
Vanjković i član opere Marija Bukovac.
Godina 1984


1.
Predavanje 26. 01. 1984. mr ing. Joso
Gračan: Rad i djelovanje Instituta za
šumarstvo Jastrebarsko.


2.
Predavanje prof. dr Ivan Mikloš: Sa putovanja
na Kubi (sa projekcijama) 02.
02.
1984.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 98     <-- 98 -->        PDF

3.
Predavanje 09. 02. 1984. mr ing. Stjepan
Petrović: U radu i djelovanju Instituta
za drvo.
4.
Ekskurzija na područje Šumarije Novoselec
08. 05. 1984. sa izletom u šumu
Žuticu, radi vrlo negativnih ekoloških
utjecaja na taj objekat. Posjet tvornici
namještaja »Novoselec«.
5.
Ekskurzija na područje Šumskog gospodarstva
Karlovac, Šumarija Vojnić u
Petrovu Goru i posjet spomen objektu
revolucije, 12. 06. 1984.
6.
Predavanje 12. 07. 1984. ing. Vlado Mihelić,
Šumsko gospodarstvo hortikultura
Zagreb: Park Maksimir od osnutka do
danas i planovi razvoja za budućnost.
7.
Ekskurzija u Šumsko gospodarstvo Varaždin,
pregled kulturno-povijesnih objekata,
akumulaciono jezero i izlet na
Ivančicu dana 29. 10. 1984.
8.
Sjednica Upravnog odbora 14. 11. 1984.
sa temom organiziranja redovne godišnje
Skupštine Društva za 07. 12. 1984.
9.
Predavanje prol. dr Bozo Stilinović: Plitvička
jezera u svjetlu limnoloških istraživanja
dana 22. 11. 1984.
U svemu je održano 13 predavanja 11
stručnih ekskurzija 7 sjednica Upravnog
odbora i 1 ispraćaj Stare godine, i time je
predstavljen rad Društva u tom periodu.
Točno je ,da se moglo i više organizirati,
naročito predavanja, ali i ovo, koliko je
učinjeno predstavlja jedan solidan rad. Na
organizaciji ekskurzija i predavanja radilo
je više naših članova, koji su osobnim kontaktima
na terenu i u Zagrebu omogućili
realizaciju toga programa. Svakako da je
trebalo organizirati više stručnih predavanja,
jer je u Zagrebu koncentrirana šumarska
nauka i rukovodeće organizacije,
ali bilo je i subjektivnih i objektivnih razloga,
da se nije više organiziralo. Nova organizacija
u sekcije i delegatski sistem približiti
će Društvo pojedinoj grupaciji, nauci
u praksi, omogućiti će veći kontakt
među članovima pojedinih grupacija. Ovo
više, ako rukovodeći ljudi Društva budu
izabrani od aktivnih članova, kojima će biti
lakše, da uspostave međusobne kontakte


i da rad u Društvu usmjere na najaktuelnija
pitanja. Ovo Društvo u svom društvenom
Domu treba biti forum, u kome će se
slobodno razmjenjivati mišljenja davati
sugestije i prijedloge za afirmiranje šumarske
struke.


b) Emanuel Vilček, dipl. inž. čita


BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ


za
glavnu godišnju Skupštinu Društva in


ženjera i tehničara šumarstva i drvne in


dustrije Zagreb, održane 07. 12. 1984. go


dine.


Društvo broji 232 evidentirana člana,


međutim svi ne plaćaju redovito članarinu


pa ih je u ovoj godini platilo svega 145 što


se uglavnom može zahvaliti pomoćnim bla


gajnicima u pojedinim radnim organiza


cijama. Za pohvaliti je kolege ing. Sa


go v c a u Općem udruženju mr D o k u š a


u Institutu Jastrebarsko, te drugaricu Ma


ricu Pocrnić u Institutu za drvo te mr


Prebježića i Mr Lukića na Šum.


fakultetu, koji mi pomažu i uberu čla


narinu u svojim organizacijama.


Naplata članarine nekako ne ide u radnoj
organizaciji »M. Šavrić« jer drugovi zaduženi
za to nisu ništa učinili ni u toku
1983. niti ove godine. Manje više imade
poteškoća i sa penzionerima koji ne dolaze
u Društvo na »Šumarske četvrtke«.


U toku ove 1984. godine ubrano je članarine
i dobrovoljnih priloga 16.250.— din,
što sa aktivom iz ranijih godina od 32.674,55
din. čine ukupni primitak od 48.924,15 din.


U
toku ove godine 1984. do danas je


utrošeno za


nabavu inventara 1.683,70 din.
post. troškove 1.560,00 din.


kane. materijal i
umnož. dopisa 2.360,00
put. troškove 220,00 din.


Svega 5.823,70 din.


tako kada se odbije od primitka ostaje
saldo na današnji dan od 43.100,45 din. koji
se nalaze na žiro-računu Društva i u blagajni
Društva.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Za sve isplate i uplate postoje uredni
blagajnički dokumenti ovjereni od predsjednika
i pregledani po nadzornim organima.


Moli se prednji izvještaj uzeti na znanje.


e) N a d a n S i r o t i ć, dipl. inž. s nekoliko
rečenica obavještava Skupštinu da
je poslovanje u prethodnom razdoblju bilo
u skladu zakonskih društvenih normi.


Izvještaji su usvojeni bez primjedbi.


Ad. 3.


Predsjedavajući poziva prisutne da se
jave za diskusiju, a posebno se obraća Tomislavu
Krnjaku, dipl. inž. i Slavku Horvatinovieu,
dipl. inž., koje poziva da neposredno
sudjeluju u raspravi o aktualnim
pitanjima — šumarstva, prerade drva i
prometa.


Između ostalog govori o Društvu i Savezu
inženjera šumarstva i drvne industrije,
koje djeluje pet i više generacija sa
značajnim rezultatima, koje smo postigli
u dosadašnjem razvoju. I danas nas povezuje
naš Šumarski list, ali nisu dovoljno
prisutne i druge aktivnosti naših članova,
koje bi osigurale značajniji utjecaj na momogući
brži razvoj u šumarstvu i preradi
drva. Pred nama su veliki zadaci, osobito
pred mladim kolegama, i velika odgovornost
da međusobno ugrađujemo naša znanja
i iskustvo kroz optimalne oblike i sadržaje
naših organizacija udruženog rada
i njihovo povezivanje u šire okvire socijalističkog
društva.


1. Srećko Vanjković, dipl. inž.:
Mislio sam da će prvo mlađi članovi diskutirati,
no da ne gubimo vrijeme, želim
se ukratko osvrnuti na ove događaje oko
primjene Zakona o šumama. I najodgovorniji
organi u Hrvatskoj moraju intervenirati
i upućivati nas kako treba raditi —
to je vrlo neugodno slušati. Morali bi te
stvari u prethodnom postupku raščistiti i
zajednički utvrditi što je u interesu struke
i društva u cjelini. U dosadašnjem razvoju,
bilo je puno reorganizacija i vodila se je
teška borba s prirodnim i drugim smetnjama
u obavljanju zadataka u šumarstvu.
Trebalo bi ozbiljno razmotriti i rješiti osnovne
uzroke zbog čega zaostaje razvoj u
drvnoj industriji.


2. Slavko Horvatović, dipl. inž.
Želio bi usporediti rad ovog DIT-a sa drugim
u Hrvatskoj u proteklom razdoblju,
jer na taj način možemo doći do objektivnije
ocjene u radu. Treba priznati Piškoriću,
Vanjkoviću, Antoljaku i drugim da ne
nabrajam ,koji su dali veliki doprinos redovnim
i posebnim aktivnostima DIT-a a
i na taj način i društveni i stručni značaj
ukupnom djelovanju našeg Saveza. DIT
Zagreb, osobito njegovi stariji članovi, uspješno
je organizirao značajan broj stručnih
razgovora s predstavnicima drugih
DIT-ova, zatim predavanja i razgovora na
vrlo aktualna pitanja u struci i društvu.
Šteta je što se mlađi članovi više ne uključuju
u te akcije, jer bi sigurno postigli
znatno veće rezultate. Treba u tome pravcu
više aktivirati Predsjedništvo i aktivnijih
članova, koji će utjecati i na ne brojne
neaktivne članove, tada neće izostati očekivani
uspjesi DIT-a i Saveza.
3. N a d a n S i r o t i ć, dipl. inž.: Možemo
biti ponosni na naše prethodnike što
su nam izgradili ovako divan Šumarski
dom i stvorili dobre uvjete za naš rad.
Kako koristimo taj Dom to je drugo pitanje,
sigurno bi mogli i bolje i svrsishodnije.
Sada se vrši adaptacija — obnova
pročelja i time stvaramo uvjete za daljnje
još racionalnije korištenje doma. I sada
imamo u našem planu organiziranje više
predavanja na određene teme, te kontakte
i susrete s drugim DIT-ovima (Vinkovci,
Bjelovar, SI. Brod i dr.). Trebalo bi više
voditi brigu o starijim i bolesnim članovima
— posjete i si. moramo organizirano
provoditi.
4. Tomislav K r n j a k, dipl. inž.
pomoćnik predsjednika Rep. komiteta za
poljoprivredu i šumarstvo. Drago mi je
što sam danas ovdje, šteta je da u radu
Skupštine ne sudjeluje veći broj mladih
članova. Ne treba generalno suditi,
no sigurno je da određeni broj članova nije


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 100     <-- 100 -->        PDF

objektivno spriječen i da se radi o zanemarivanju
te naše stručno-društvene obveze
— dužnosti.


U različitim vremenskim razdobljima!
bila je i vrlo različita aktivnost po pojedinim
DIT-ovima. U posljednjih nekoliko godina
kod većeg broja nastupilo je slabljenje
aktivnosti pa i do prestanka značajnijih
akcija. U ovoj godini osjeća se oživljavanje,
tako na primjer DIT Bjelovar
vrlo uspješno organizira svoje djelovanje.


Naše Društvo u Zagrebu ima vidnih
rezultata, a s obzirom na kadrovski potencijal
i ostale uvjete, osobito društvene prostorije
Saveza — našeg zajedničkog Š umarsko
g doma, može i treba razvijati
još mnogo širu stručno-društvenu aktivnost,
u koju se trebaju uključiti i svi
mlađi članovi. Potrebno je analizirati uzroke
zbog kojih se nisu realizirali ciljevi
postavljeni i obrazloženi u zahtjevu za denacionalizaciju
dijela zgrade. Imam osjećaj
kao da smo tu stali i da nas ove materijalne
teškoće previše pritišću. Smatram
da treba smjelije ići u moguća rješenja,
koja će reprezentirati našu struku i na taj
način predstaviti se našoj široj javnosti u
pravim veličinama i vrijednostima.


Sada bih vas želio upoznati sa vrlo
krupnim aktivnostima — promjenama
koje će uslijediti u šumarstvu, preradi
i prometu drvom u Hrvatskoj
(sve je uzburkano). Tu ima svakakvih pristupa
u tumačenju i nekih pojmova i lansiraju
se različite teze o praktičnim rješenjima.
No tvrda je činjenica da nitko nije
zadovoljan sa postojećim stanjem, ali izostaju
očekivani efekti u razvoju. Već oko
10 godina imamo veliki pad ulaganja u
šumarstvo (nešto je povoljnija situacija u
proteklih nekoliko godina, kako se organiziraju
aktivnosti za pošumljavanje preko
socijalističkog Saveza i omladinske organizacije).
U javnosti se sve više govori i
piše o šumarstvu ali i vrlo često o negativnostima
— što nam ne služi na čast.
Unazad više godina u okvirima naših organizacija
i cijele struke tražili smo moguća
povoljnija rješenja za racionalnije or


ganiziranje naših djelatnosti — šumarstvo,
preradu i promet drvom — ali u tome nismo
uspjeli, prevladali su lokalni i parcijalni
interesi. Zbog toga je došlo do značajnih
aktivnosti u organima Društveno-
politićkih zajednica (općina — republika),
koji su bitno utjecali na postojeća stanja
i promjene koje su u toku.


Komisija Sabora zadužena za provedbu
Zakona o šumama radi na usuglašavanju
različitih stavova po pojedinim područjima
i inzistira na utvrđenim rješenjima u
zakonu. Do sada zadovoljavaju kretanja
u primjeni kod 80% nosioca te aktivnosti,
a kod nekih prisutna su veća kolebanja i
odstupanja od utvrđenih normi u Zakonu
i dogovorenih rješenja. Još uvijek su naglašeni
problemi primjene Zakona na području
Nove Gradiške i Otočca koji pokušavaju
to riješiti na svoj način, a to se
neće tolerirati. Na području Slavonije 8.
prosinca 84. godine ide se na reierendum
sa kompromisnim rješenjima.


Dogovoreno je da se u prvom polugodištu
1985. godine izvrši analiza, kako je
proveden zakon po pojedinim područjima,
pa da se na osnovu tih saznanja po potrebi
vrše korekcije — popravci primjene.


DRUŠTVO JE ČVRSTO STALO IZA
OVIH AKTIVNOSTI NA PRIMJENI ZAKON
A O SUMAMA, jer je nužno osigurati
postojanost šuma, što je ponekad dosta
ugroženo i u okvirima naših organizacija.


Prisutan je proces na organiziranju Poslovne
zajednice »-Exportdrvo«, koja bi trebala
koordinirati razvoj, proizvodnju i poslovanje
naših osnovnih djelatnosti. U toku
su referendumi i očekuju se pozitivni rezultati.
U tim nastojanjima značajna je
podrška i pomoć organa i organizacija
DPZ-a, bez toga teško bi se postigli zadovoljavajući
rezultati, jer ima određeni broj
OUR-a koji ne žele neposredno sudjelovati
u izgrađivanju zajedništva.


Vri na sve strane, sve je uzburkano jer
se mnogi nalaze u vremenskom tjesnacu do


31. 12. 1984. godine moraju se završiti svi
poslovi za funkcioniranje novih odnosa u


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 101     <-- 101 -->        PDF

promjenjenim organizacionim oblicima šumarstva
nema produženja rokova.


5. Dr Zvonko Potočić: Smeta me
kada u izvještaju govorimo o ekskurzijama,
jer se zapravo radi o organiziranim
susretima s drugim DIT-ovima, gdje vršimo
razmjenu iskustava o aktualnim temama
iz naše struke. Novo Predsjedništvo
zajedno s organima Saveza treba u buduće
mnogo više razvijati odgovarajuće aktivnosti,
kako bi afirmirali našu struku, koja
je uvijek bila značajan činilac u širem
društvenom djelovaju unazad više od 140
godina.
6. Nadan Siroti ć, dipl. inž.: Želim
naglasiti da je naša velika slabost i pogreška
što do sada nismo iskoristili sve
mogućnosti da po DIT-ovu i Savezu upoznamo
širu javnost o značenju šumarstva
i prerade drveta za ukupan razvoj našeg
društva.
Ađ. 4.


Emanuel V i 1 č e k, dipl. inž. upoznaje
Skupštinu sa sadržajem novog Statuta, nakon
čega ga svi prisutni prihvaćaju.


Ađ. 5.


Na prijedlog predsjedavajućeg daje se
razrješnica starom odboru.


Ađ. 6.


Drago Maj e r, dipl. inž. u ime kandidacione
komisije predlaže kandidate za
Predsjedništvo i za Samoupravnu kontrolu;
koje Skupština prihvaća i to:


A. Predsjedništvo
1.
Tomica Horvat (Opće udruženje šumarstva,
prerade drva i prometa,
Zagreb),
2.
Dušan Dadasović (Šumarija RemeJ
tinec),
3.
Dragutin Bohm (Republički zavod
za zaštitu prirode),
4.
Emanuel Vilček, umirovljenik,
5.
Nadan Sirotić, umirovljenik,
6.
Nikola Lukić (Šumarski fakultet),
7.
Litraj Tibor (Institut za drvo).
B.
Samoupravna radnička kon*
t r o 1 a
1.
Rudolf Herljević (»ŠAVRIĆ«, RO za
proizvodnju i promet namještajem i
drvnim proizvodima),
2.
Antun Doduš (Šumarski institut Jastrebarsko),
3.
Boris Brdarić (Šumsko gospodarstvo
Zagreb),
4.
Drago Biondić (Institut za drvo),
5.
Ivo Krznarić (EXPORTDRVO).
Ad. 7.


Usvojen je prijedlog da godišnja članarina
iznosi:


1.
za umirovljenike 120,00 din.,
2.
za redovne 240,00 din.
Prima se na znanje, da se organizira
drugarska večer za doček 1985. godine u
četvrtak 27. prosinca s početkom u 17 sati.
Zadužuje se predsjedništvo DIT-a da
formulira zaključke Skupštine u skladu rasprave
i datih prijedloga.
Zapisničar:
Ivan Maričević, dipl. inž.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 102     <-- 102 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije i zaštite prirode, prikaze stručnih predavanja i društvenih
zbivanja (savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane
stručne literature i časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na stručna
zbivanja u nas i u svijetu, podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije
te napise o radu terenskih društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom
obliku te, zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 8 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, kako
uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica Šumarskog
lista, odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako rad ima priloge
(fotografije, crteže, grafikone tušem ili strojem pisane tabele) tada je potrebno
za svaku stranicu priloga umanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi budu
s lijeve strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba priložiti i
sažetak i to za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može biti i do 1 stranice.
U koliko se za sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno napisati. Sažeci
se u pravilu prevode na engleski jezik. U koliko prijevod ne dostavi autor, prevodi
ga Uredništvo. U sažetku na početku članka autor treba iznijeti problematiku i rezultate
istraživanja te njihovu primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redosljedom na kraju članka
i to: prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni
i si. moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu klisirati. Fotografije neka
budu većeg formata (najmanje 10 X 15 cm), kontrastne i na papiru visokog sjaja.
Kod tabela, grafikona, crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji omjer stranica
1:1,5. Legendu treba po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original može biti i većeg
formata od tiskanog, a to je i bolje, jer se smanjenjem postiže bolja reprodukcija.
Crteži i si. moraju biti rađeni tušem, a tabele mogu i pisaćim strojem, ali s crnom
i neistrošenom vrpcom. Papir: paus, crtaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original.


Objavljeni radovi se plaćaju!


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti
istodobno sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBNO NAPLAĆUJU po
stvarnoj tiskarskoj cijeni, a trošak separata se ne može odbiti od autorskog honorara.
Najmanje se može naručiti 30 separata.


Molimo autore da uz rukopis dostave broj i naziv svojega žiro računa kao i broj
bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi na koji se uplaćuje porez od
autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«


Zagreb, Trg Mažuranića 11


Telefon: 444-206