DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 91     <-- 91 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


3. sjednice Predsjedništva Saveza inženjera
i .tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, koja je održana 23.
listopada 1984. godine u 12,00 sati u Zagrebu,
Trg Mažuranića 11.
Prisutni: dr Nikola Komlenović, dr
Đuro Kovačić, ,mr Stjepan Petrović, mr
Viče Ivaničeviić, dr Branimir Prpić, mr
Vladimir Bogati, dipl. idipl. inž. Stevan Vlaisavljević, dipl.
inž. Adam Pavlović, dipl. inž, Oskar Piškorić
,i dipl. inž. Ivan Maričević.


DNEVNI R E iD


1. Usvajanje zapisnika s 2.. sjednice
Predsjedništva — dr Nikola Komlenović
2. Izvještaj o paslo´vanju za I — IX 1981
godine — dipl. inž. Ivan Maričević i Vlatka
Antonić.
3. Informacija o radovima na obnovi
Šumarskog doma — dr Nikola Komlenović.
4. Pripreme za projektiranje i obilježavanje
Evropskog pješačkog puta — E7
YU (Kroz sjeverne i istočne dijelove SR
Hrvatske) — dipl. inž. Ivan Maričevlić.
5. Pripreme za organiziranje Savjetovanja
na temu: »Poslovni informacijski sistemi
u primjeni sistema upravljanja proizvodnje
i poslovanja u Drvnoj industriji
i šumarstvu« — dr Đuro Kovačić.
6. Informacija o primjeni Zakona o šumama
i udruživanju u šumsko-drvnom
kompleksu — dipl. inž. Tomislav Starćević.
7. Tekuća pitanja:
1 Razmatranje prijedloga za adaptaciju
tavana i zaštite dijela glavnog stubišta
i podruma u zgradi »Šumarskog doma«
koje su dostavili Institut za zemlje u
razvoju i Institut za drvo, Zagreb.


2.
Obavijest o ´Upućivanju zahtjeva za sufinanciram
je Šumarskog lista SlZ-i za
znanstveni rad.
3.
Nabavku određenih tiskanica i knjiga.
4.
Pomoć Šumarskom društvu za rad Društva
dinara 10.000.—
Ad. 1.
Dr Nikola Komlenović ukratko
komentira sadržaj zapisnika s 2. sjednice
Predsjedništva i predlaže ga na usvajanje.
Zapisnik se usvaja bez posebnih primjedbi,


Ad 2.
Dipl. inž. Ivan Maričević i Vlatka
Antoli ć upoznali su Predsjedništvo sa
rezultatima poslovanja za razdoblje I—
IX — 84. i ocjenili da se očekuju povoljni
rezultati za cijelu 1984. godinu.
Ukupni prihodi za devet mjeseci 1984.
godine u odnosu na istr razdoblje 1983.
godine ostvareni su indeksom 120,2, a rashodi
sa svega indeksom 60,3. Do povećanja
prihoda uslijedilo je zbog većeg povećanja
cijene Šumarskog lista za organizacije
udruženog rada i druge društvene
organizacije, neplaniranog prihoda kamata
na dio oročenih sredstava i iz nekih drugih
izvora.


Planirani rashodi niisu ostvareni uglavnom
zbog toga što u ovom razdoblju nisu
izvršeni radovi na obnovi Šumarskog doma
u većem opsegu, nisu nabavljene planirane
količine tiskanica — obrazaca i nisu
nastali planirani troškovi za izdavačku
djelatnost.


Do kraja ove godine ne očekuju se


veće promjene u ostvarivanju prihoda, a


rashodi će se znatno povećati1 naročito
zbog pojačanih radova na obnovi fasada
Šumarskog doma.
Na osnovu razmatranja analitičkih podataka
o isplaćenim sredstvima za osob
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ne dohotke za zaposleno osoblje u stručnog
službi Saveza i obrazloženog prijedloga
o mogućnostima i potrebi usklađivanja
visine osobnih dohodaka s povećanjem
troškova života, donesena je odluka
da se od 1. srpnja 1984. godine poveća
vrijednost ´boda na iznos 108,00 dinara.


Predsjedništvo je dalo suglasnost da se
utroše ova sredstva za:nabavu vatrogasne opreme — aparata u
iznosu 6.258,0 dinara.
— zamjenu telefonskog aparata u iznosu
5.713,00 dinara.
— troškovi ličenja poslovnih prostorija u
iznosu 117,027,00 dinara.
Predsjedništvo je na prijedlog mr ;/ice
Ivančevića razmatralo je mogućnost
i opravdanost nabave tri pisaća stola, plus
konferencijski stol s devet stolica. Nakon
kraće rasprave prisutni su se složili
da je potrebno izvršiti nabavu tih predmeta,
a zamjenu za četiri dotrajala fotelja
i Stola pokušati! dogovoriti s nekom organizacijom
iz naše drvne industrije da
nam klub garnituru pokloni (dvosjed, dvije
fotelje i stol) ili da ju izloži kao reklamnu
robu u poslovnom prostoru Saveza
(kancelariji tehničkog tajnika).


U
komisiji za inventuru 31. 12. 1984.


g. imenuju se slijedeći članovi: 1. Boris
Dekovie, predsjednik 2. Zivko Petković,
dipl Inž. i 3. Slavica Slanje.
Ađ. 3.


Dr Nikola Komlenović obavještava
članove Predsjedništva:


1. Radovi na uvođenju centralnog grijanja
u poslovne prostorije Saveza praktično
su završeni i u toku su pripreme za
primopredaju instalirane opreme i cjelokupne
instalacije. Prvi rezultati ispitivanja
su pozitivni — zadovoljavajući. Dogovoreno
je s izvođačem radova da napravi
posebni izvod za priključak plina
za odgovarajuću plinsku peć.
Troškovi za uvođenje centralnog grijanja
biti će pr´bližno planiranim — ugo


vorenim, a nešto niži od planiranih z i
priključak plina na gradsku mrežu.


2, Radovi na obnovi pročelja — fasada
zgrade su u toku i ugovorom su utvrđeni
rokovi li ostali uvjeti.


Prema dogovoru na osnovi pročelja —
fasade do ulice 8. maja 1945. godine i
portala trebali bi biti dovršeni do 31. listopada
1984. godine, pročelje do Trg.i
Mažuranića do 3. travnja 1985. godine, a
pročelje do Perkovčeve ulice do 15. lipnja
1985.. godine.


Do 23. listopada 1984. godine na zaediničkom
sastanku s predstavnicima izvođača
radova, konstatirano je da na radilištu
nema dovoljno izvršioca i da se zbog
toga neće u ugovorenom rok završiti radovi
na pročelju ,1 portalu do ulice 8. maja.
Ocjenjeno je, da se uz povećanje određenog
broja izvršioca radova na toj fasadi
mogu samo djelomično nadoknaditi dotadašnja
zakašnjenja i da je realno očekivati
dovršenje između 20 — 25. studenog
1985. godine, zavisno od vremenskih prilika.


Prilikom pregleda skulptura i ukrasnih
elemenata, lima i drugih detalja nakon
postavljene skele, utvrđene su neke manjkavosti
u opisu radova troškovniku i pristupilo
se je praktičnom rješavanju pojedinih
problema.


Zatražena je ponuda za zaštitu lima na
olucima (eventualna mjestimična zamjena
lima) i postavljanje odgovorajućeg lima
na djelovima portala. Tako.đer je zatražena
ponuda za saniranje skulptura i ukrasnih
elemenata, koji misu obuhvaćeni
u ponudbenom troškovniku izvođača.


Nakon podnesene informacije i kraće
rasprave zaključeno je:prihvaća se informacija
— za redovno praćenje i primopredaju
r a d o v a. na uređenju centralnog
grijanja i obnovi fasada Šumaiskog
doma imenuje se kom ii s i j .-i
u sastavu: 1. Dr Nikola Komlenović 2. Dr
Đuro Kovačić 3, Maričević Ivan dipl. inž.
i Stijepčević Ilija, dipl. inž.
— Odmah pristupiti utvrđivanju osnovnih
uzroka zbog čega nisu izvršeni svi


ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 93     <-- 93 -->        PDF

radovi na pročelju 8. maja i preduzete


konkretne mjere za pravovremeno i kvaliteno
dovršenje tih radova.


— Zatražiti odgovarajuće ponude za zaštitu
skulptura — ukrasnih elemenata i
ugovoriti izvođenje radova.
— Nabaviti plinski bojler i ugraditi odgovarajuću
instalaciju u čajnu kuhinju.
— Djelomično se usvaja zahtjev i obrazloženje
o povećanju cijene usluge »CROATIAPROJEKTA
« za izvršene konzultacije
u vezi priprema za odabiranje najpovoljnijeg
izvođača za radove na uređenju
centralnog grijanja i obnovi fasada na
zgradi Šumarskog doma te za vršenje redovnog
nadzora. Ugovorom s Croatiaprojektom
urediti te odnose i to:
1L Za stručni i financijski nadzor nad
izvođenjem radova ugovoriti cijenu 2,5»/o
od ukupno ugovorene vrijednosti radova
između izvođača i investitora radova.


2. Za izvršene usluge u toku odabiranja
najpovoljnijeg izvođača radova isplatiti iznos
od 20.000.— dinara.
Dopunski troškovnik i Aneks ugovoru
izraditi u skladu prethodnih dogovora i utvrđenih
činjeničnih stanja — izmjera i
ugovorenih odnosa. Prema grubim proračunima
za kiparske radove bit će potrebna
osigurati oko 250.000,00 dinara, za limarske
radove (portal) ako 200.000,00 dinara,
za razliku otucanja i obnovu žbuke vijenca
i si. oko 200.000,00 dinara i za razliku
u površini pročelja 8. maja (82 m2) oko
230.000,00 dinara.


Ađ. 4.


Ivan M a ri č e v i ć, dipl. inž. obavještava
prisutne da je zajedno s Slavkom
Hoirvahinovićem,. dipl. inž. i Matom Mihanić,
dipl. inž. 30,. kolovoza 1984. godine
otputovao u VRANSKO nedaleko od Celja,
gdje je održan sastanak s predstavnicima
iz Slovenije na temu — projektiranje


obilježavanje Evropskog PJEŠAČKOG
PUTA E7-YU kroz Hrvatsku do Vojvodine.
Na tom sastanku predstavnici iz Slovenije
upoznali su nas detaljnije o uvjetima
koji se moraju osigurati na trasama
PJEŠAČKIH PUTEVA i nakon toga obišli


smo dio PJEŠAČKOG PUTA E6-YU, koji
prolazi nedaleko od mjesta Vranskog.


Tom prilikom konstatirano je, da je potrebno
pristupiti osnivanju inicijativnog
odbora, koji bi osigurao izradu
odgovarajućeg programa i njegovu
realizaciju. Predstavnici iz Slovenije naglasili
su da je nužno neposredno uključivanje
organizacija udruženog rada iz šumarstva
u prvoj fazi izrade odgovorajuće
dokumentacije i obilježavanje trase, bez
toga nije realno1 očekivati moguća zadovoljavajuća
rješenja.,.


Naši predstavnici (Horvatinović, Mihanić
i Maričević) preuzeli su obavezu, da će
predložiti PREDSJENIŠTVU Saveza ITSDI
Hrvatske da tu akciju podrži i da se već u
prvoj polovici 1985. godine intenzivno radi
na projektiranju Pješačkog puta E7-YU
i na pripremi za oiblježavanje trase.


Predsjedništvo je prihvatilo informaciju
i zaključilo da se nastavi sa pripremima
u cilju realizacije PJEŠAČKOG PUTA
E7-YU.


Ađ. 5.


Dr Đuro Kovačić, učinjeni su prvi
koraci — razgovori o potrebi (opravdanost)
organiziranja savjetovanja na temu: »POSLOVNI
INFORMACIJSKI SISTEMI U
PRIMJENI SISTEMA UPRAVLJANJA
PROIZVODNJE POSLOVANJA U DRV_
NOJ INDUSTRIJI I ŠUMARSTVU* između
predstavnika Instituta za drvo, šumarskog
fakulteta, Općeg udruženja šumarstva,
prerade drva i prometa i našeg Saveza.


Izrađene su teze za Program savjetovanja
i naznačene su teme i nosioci pojedinih
zadataka. Savjetovanje bi se održalo
u prvoj polovici 1985. godine u trajanju
2—3 dana u Tuheljsfcim Toplicama.
Tek će se u predstojećim aktivnostima utvrditi
stvarne mogućnosti organiziranja
spomenutog Savjetovanja.


Povodom proslave 35. obljetnice
rada Instituta za drvo Zagreb
organiziran je stručni razgovor na tu temu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 94     <-- 94 -->        PDF

sa predstavnicima drvne industrije. Razgovor
se je vodio u našim poslovnim prostorijama,
i iprihvatili smo prijedlog predstavnika
Instituta za drvo da Savez kao
suorganizator sudjeluje u toj aktivnost1.


Smatrali smo da organiziranje takvog
razgovora može doprinjeti lakšem i (bržem
sporazumijevanju između zainteresiranih
subjekata u toku pripreme za predmetno
savjetovanje. Nadamo se da će se objektivno
sagledati sve mogućnosti za pravovremeno
usaglašavanje stavova o svim bitnim
pitanjima u vezi organiziranja savjetovanja.


Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali
(Dr Prpić, Mr Petrović, Dr Komlenović i
ing. Maričević) zaključeno je da se nastave
aktivnosti na organiziranju savjetovanja
i da se sudjelovanje Saveza kao suorganizatora
u organiziranju stručnog razgovora
povodom 35. obljetnice Inst´tuta ocjenjuje
pozitivno i korisno.


Ađ. 6.


Tomislav Starčevi ć, dipl, inž. i dalje
su prisutni velik; problemi oko praktične
primjene Zakona o šumama. Komisija
Sabora SR Hrvatske inajneposrednije
prati primjenu po pojedinim područjima
i daje svoje mišljenje o predloženim rješenjima.
Za većinu predloženih rješenja dato
je .pozitivno mišljenje (do 80°/o) no još
uvijek na nekoliko^ područja predložena
rješenja nisu zadovoljavajuća, i u toku su
usaglašavanja. Zbog sporosti u provođenju
zakona i prisutnjh otpora i organi CK
SK Hrvatske jasno su dali do znanja da se
Zakon o šumama mora adekvatno provesti
u svim sredinama.


Zamjera se i Savezu ITŠĐI Hrvatske
što se pravovremeno nije uključio u te
aktivnosti i svojim .stručnim stavovima do


prineo pozitivnim kretanjima u primjen
zakona i sigurno bi bilo manje negativnih
utjecaja na praktična rješenja i u donošenju
i provedbi zakona.


Treba prihvatiti ovu stvarnost i nastojati
da se usmjere sve snage struke, kako
,hi se osigurala moguća racionalnija rjsšenja
primjene.


Nakon kraće diskusije prihvaćena je informacija
s napomenom da se u Savezu i
DIT-ovirna prate kretanja i po potrebi
stavi ,na dnevni red sjednice Predsjedništva
aktualna problematika.


Ađ. 7.


1. Obrazloženje Instituta za zemlje u
razvoju za adaptac ju tavana iz već ranije
utvrđenih razloga nije prihvaćeno.
Institutu za drvo Zagreb priznaju se
troškovi za saniranje dijela podrumskog
prostora u iznosu 210.000.— dinara i za
nastale troškove za obnavljanje stubišta u
ul. 8. maja do ulaza u podrumske prostorije
Instituta u iznosu 110.000.— dinara.


2. Daje se suglasnost na podnesen´ zahtjev
SIZ-1 za znanstveni rad, a za sufinanciranje
časopisa »Šumarski list«.
3. Odobravaju se sredstva za nabavku:
dinara


a) manjkajućih t skamica do 300.000.—


b) knjiga za biblioteku do 50.000.—


c) znački IT do 10.000.-~


d) za šumarsku zabavu do 10.000.—


e) za rad Šum. društva Zgb. 10.000.—


Zapisničar:


Ing, Ivan Maričević, v. r.


Predsjednik Predsjedništva:
Dr Nikola Komlenović, v. r.