DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 87     <-- 87 -->        PDF

postojanja i djelovanja, što je obilježeno
i u zavodskom časopisu »Zaštita prirode«.
Dio teg obilježavanja registriran je u br
35., a dio u ovotm, trideset [ šestom, broju.
U br. 35., kako je izvješćeno j u šumarskom
listu (br. 7—8/1983. god.) nalazi se
bibliografija radova objavljenih u publikacijama
Zavoda tj. u časopisu »Zaštita
prirode« te u publikacijama pod naslovima
»Posebna izdanja« d »Zbornik radova
«. U ovom, 36., broju objavljen je
govor direktora. Zavoda Živote Radova nović
a održanog na svečanoj sjednici
Zbora radnika Zavoda održane 15. XII
1983. godine uz popis doidjeljeinih priznanja
zaslužnim organizacijama ,i pojedincima
za istaknuti društveni rad na zaštiti
prirode. Na uvodnom mjestu dr Stevan
Nikolić , viši naučni Suradnik Zavoda,
iznio je »komceJpdjske i metodološke osnove
dugoročne programske orijentacije
Republičkog zavoda za zaštitu prirode«.


»U radu na zaštiti prirode u SR Srbiji
došlo je do pomeranja težišta rada
od prirodnllh retkoisti ka kompleksnoj i
aktivnoj zaštiti prirode, i to u dva pravca.
Na stručnom planu usmeravanjem na
veće tzv. proTtome objekte zaštite, a na
društvenoim planu širim i organizovainij.´m
aktiviranjem društvenih subjekata, i to
delovanjem kroz razvoj delaitnosti, planiranje
ii informisanje. Ova opredelanja se
sve više prihvataju kao saznanja o nužnost!
borbe za očuvanje ekološke ravnoteže
u životnoj sredini S druge strane,
ova pomeranja dolaze i kao rezultat završavanja
jednog dela poslova u zaštiti
prirode. Naime, kroz trideset ipet godišnji
period rada Republičkog zavoda za zaštitu
prirode, na ov m poslovima, stavljen je
već ipod zaštitu, bar formalno, gro najvrednijih
i najatraktivnijih posebnih prirodnih
vrednositi u SR Srbiji, ipa se i iz tog
razloga trebalo okretati; ka zaštiti širih
prostora, delovaiti sa šireg društvenog aspekta
ii uz neposredno angažovanje zainteresiranih
nosilaca zaštite i razvoja i na


dležnih faktora. To znači da i sam Zavod
u svojim aktivnostima bio je, a 1 daije
mora biti nosilac istraživačkih i stručno


operativnih poslova, kao i inicijator i mobilizator
društvenih aktivnosti na organi zovanju
i sprovođenju kompleksne i aktivne
zaštite prirode«.


Svrha ovog citata nje samo da saznamo
o današnjoj, i budućoj, djelatnosti službe
za zaštitu prirode u Srbiji nego da informiramo
i o djelatnosti Republičkog zavoda
za zaštitu prirode Hrvatske, koji u
tom smislu djeluje već preko deset godina.
Gradnja turističkih kapaciteta na Jadranskoj
obali i na otocima nametnula se Zavodu
poslove valoriziranja cijelih području
Republike. Naime svaki prostorni plan
mora sadržati i valorizaciju prCrode u cjelini
i utvrditi smjernice za planiranje korišćenja
pojedinih prostora.


Na uvodnik nadovezuje se članak Milutina
L j e š e v i ć a, docenta na Odjelu
za geografske nauke i prostorno planiranje
na Prirodno-matematičkojn fakultetu
u Beogradu, o »kvantitativnim metodama
valorizacije prirodne sredine«. Isti značaj
ima i članak Milorada Jankovića,
redovnog profesora na Prirodno-matemačkorn
fakultetu u Beogradu, o »značaju
procesa prirodnih vegetacijskih sukcesija
u obnovi, zaštiti! i unapređivanju ekosistema
i predela jugoslovenskog dela biosfere,
kao i za revitalizaciju sterilnih i bioloških
praznih prostora«. Dakako, da se uspostavljanje
vegetaoijskog klimaksa »u našim
uslovima (.sastoji) najčešće u obnovi
šume, pošumljavamju, prirodnom ili antropogenom.
« Uspjeh će se postići, ako »ne
ometamo spontanu obnovu šume (koze,
ispaša, lisnik, košenja, krčenja šikara i njihovo
uništavanje, neadekvatno đ neznalačko
pošumljavanje . . .)« odnoisno da se
ne vrši »veštačko pošumljavanje negativnog
ismera, tj nasuprot pravcu kojim ide
prirodan proces sukcesije . . . To može bili
očetinjavanje prostora na koime je prirodna
klimatska vegetacija lišćarskih šuma ...
u koliko bi bila posljedica daljna degra


dacija prostora« ali ii »pretvaranje šumskih
prostora u slabe pašnjake, itd.« Kao
negativan primjer obnove šume autor navodi
unošenje crnog bora sa sjemenskim
materijalom iz Slovenije na garište ina


uri