DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 78     <-- 78 -->        PDF

prostorne jedinice, rejoni, na osnovi užih posebnosti područja, nekih osobitih geomorfoloških,
orografsko-edafskih i sličnih karakteristika.


Osim Standardnih geografskih, geomorfoloških i orografskih obilježja, za pobližu
karakterizaciju i diferencijaciju pojedinih ekološko-vegetacijskih oblasti, područja
i rajona u BiH-i, autori rajonizacije prikazali su i koristili različite parametre odnosno
komponente obrade unutar pojedinih znanstvenih disciplina.


Za opis podneblja (obrađivači: Č. Burlica, H. Dizdarevič) poslužili su podaci,
sa svih ili nekih, od 85 meteoroloških stanica u BiH-i, za koje su obrađeni ovi klimatski
elementi i njihovi parametri:srednja godišnja temperatura zraka, srednja temperatura zraka i suma aktivnih
temperatura u toplijoj polovici godine (IV—IX mjeseca),
— relativna vlaga zraka, poprečna godišnja i u toplijoj polovici godine,
— padaline (oborine), srednje godišnje i u toplijoj polovici godine,
— N/S koeficijent po Meyer-u (apud Pintarić 1957.).
— Indeks suše po E. De Martonne-u za topliju polovicu godine,
— potencijalna evapotranspiracija i indeks klime po Thornthwaite-u i
— trajanje vegetacijskog perioda (dani s temperaturom zraka > 10°C).
Za pedološku karakterizaciju, obrađivači Č. Burlica i I. Vukorep, upotrijebili su
ove karte i njihove podatke prilagođene današnjoj klasifikaciji i nomenklaturi:


— kartografski materijal Osnovne pedološke karte BiH-e u mjerilu 1:50.000,
— pedološke karte iz šumsko-privrednih osnova, u mjerilima 1:25.000 i 1:10.000 i
— podatke Inventure šuma na velikim površinama.
U obradi su izdvojene kombinacije tala tipa mozaik, niz i si., a samo iznimn:> su
izdvojeni samostalni zemljišni areali.


Postojeću i pretpostavljenu (realnu i potencijalnu) vegetaciju, obradili su V.
Stefanović i V. Beus, u prikazu kojih su prvenstveno koristili ove kartografske
izvore:karte realne šumske vegetacije šumsko-privrednih područja, unutar izrade
šumsko-privrednih osnova, u mjerilu 1:25.000 i 1:10.000,

sekcije Vegetacijske karte Bosne i Hercegovine, izrađene unutar projekta
Vegetacijska karta SFR Jugoslavije, u mjerilu 1:50.000 i
— sastojinske karte iz šumsko-privrednih osnova.
Obrađena je klimazonalna, ekstrazonalna, intrazonalna i azonalna vegetacija,
a unutar pojedinih vegelacijskih jedinica simbolima su prikazana nalazišta nekih
reliktnih vrsta dendroflore (Picea omorika, Pinus heldreichii, Quercus trojana,
Alnus viridis, Castanea vesca).


Uvažavajući suvremene biljnogeografske, petrografske, klimatske, pedološke i
fitocenološke spoznaje i osobitosti — na kraju općeg dijela publikacije — sažetu su ali
vrlo pregledno i precizno opisane fitogeografske i ekološke karakteristike Bosne i
Hercegovine, polazeći od Eurosibirsko-sjevernoameričke i Mediteranske regije, njihovih
provincija i fitocenoza u brdskom, gorskom i pretplaninskom pojasu te eumediteranskoj
i submediteranskoj zoni.


U posebnom dijelu publikacije, cjelokupno, opisana znanstvena materija sintetizirana
je u Pregledu ekološko-vegetacijskih rejona Bosne i Hercegovine i opisana


76