DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 77     <-- 77 -->        PDF

3.5. Područje istočnobosanske visoravni 34
3.5.1. Ozrensko-okruglički rejan 34
3.5.2. Romanijski rejon 34
3.6. Jugotstočnobosansko područje 36
3.6.1. Igmansko-zelengo>rski rejon 3 (i
3.6.2. Trnovski rejon 37
MEDITERANSKO-DINARSKA OBLAST 37


4.1. Submediteransko-planinsko područje 40
4.2. Submediteransko-montano područje 40
4.3. Submediteransko područje 42
4.3.1. Subrnediteranski rejon bez zimzelenih elemenata 42
4.3.2. Subrnediteranski rejon sa zimzelenim elementima 42
4.4. Eumediteransko područje 44
LITERATURA 4 li


Poznato je da svaka rajonizacija šumskih područja teži upoznavanju potencijala
šumskih stojbina (staništa) za njihovu racionalnu namjenu i korištenje, s različnih
stajališta i za različite svrhe i potrebe. Razumljiva je karakteristika većine rajonizacija
u šumarstvu, da su im polazište utvrđene pnirodnoznanstvene spoznaje geografske,
geološko-litološke. orografske, hidrografske, klimatske, tloznanstvene, vegetacijske
i slične naravi. Kao egzaktno polazište i osnove u predstavljenoj publikaciji
prvenstveno su poslužile utvrđene spoznaje i rezultati iz dosadašnjih dugogodišnjih
istraživanja u području klimatologije, pedologije, fitocenologije i tipologije šuma na
teritoriju BiH-e. Sa sigurnošću se može ustvrditi, da je upravo objavljena ekološko-
vegetacijska rajonizacija sinteza rezultata i spoznaja iz navedenih ekoloških disciplina
i faza njihovih istraživanja te plod jednog, prije dvadesetak godina koncipiranoga,
multidisciplinarnog pristupa rješavanju aktualne znanstvene i stručne problematike
šumarstva u Bosni i Hercegovini.


U poglavlju o osnovama ekološko-vegetacijske rejonizacije prikazane su razine
postignutih rezultata klimatoloških, pedoloških, fitocenoloških i tipoloških istraživanja
i kartiranja u BiH-i, kao polazištu koncepcije, izrade i dokumentacije za rajoniizaciju.
Osim starijih istraživača (L. Adamović, G. Beck-Mannagetta, I. Horvat, F.
Kušan, K. Maly. J. Moccheles i dr.) istaknuti su zaslužni istraživači (M. Cirić, S.
Đikić, B. Fabijanić, P. Fukarek, R. Kolafović, L. Manuševaj V. Matić, A. Panov, K.
Rintarić, H. Ritter-Studnička, M. Vemić i dr.) i njihov doprinos u pojedinim znanstvenim
radovima u poslijeratnom razdoblju.


U metodološkom pristupu opisani su kriteriji, koncepcije i metode u izradi kartografskih
i ostalih priloga kao osnove rajonizacije Bosne i Hercegovine i podjele
teritorija u oblasti, područja i rejone. Za proistornu diferencijaciju i izdvajanje oblasti
odlučni su: homogena fitogeografsko-klimatska karakteristika, relativna sličnost geomo´rfoloških
i orografskih prilika, zastupljenost jedne ili više svojstvenih, za tu kategoriju,
klimazonalnih i klimaregionalnih fitocenoza i njihovih posebnih odlika po
sadržaju flornih elemenata i počevši od najširih do najužih sinhoroloških jedinica —
regija, provincija i sektora. — Druga prostorna jedinica, područje, izdvaja se unutar
oiblasti na osnovi užih zajedničkih fitografskih karakteristika, nekih specifičnih geomorfoiloških,
orografskih i klimskih obilježja te naglašenih osobitosti nekih klimatskozonskih
ili klimaregionalnih zajednica. — Unutar većine područja izdvajaju se treće


75