DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Ekskurzija br. 17.


Tema : Pošumljavanje i nacionalni parkovi na jugu Jugoslavije (Makedonija,
Kosovo i Crna Gora).
Početak : Ljubljana završetak: Titograd; trajanje 7 dana.
Bro j učesnika : 45; prevoz: avionom do Skoplja, dalje autobusom.
Maršruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—S koplj e (jutarnji let)
— upoznavanje sa kult. istor. i turist, znamenitostima grada.
2. dan: Skoplje—Bitola—O hri d
— pošumljavanje degradiranih zemljišta u aridnim uslovima; arheološke
iskopine antičkog grada Stobi; nacionalni park »PELISTER«.
3. dan: Ohrid sa okolinom
— Nacionalni park »GALlClCA«; kult. istor. i turist, znamenitosti Ohrida
i okoline (jezera).
4. dan: Ohrid—Debar—Tetovo—B r e z o v i c a
— Manastir Sv. Jovana Bigarski(duborez mijačkih majstora); Nacionalni
park »MAVROVO«; bukove šume na padinama Sare; kulturno-umetnički
program u planinarskom domu u Brezovici.
5. dan: Brezovica—Prizren—Đakovica—Dečani—Peć
— sastojina munike i molike na Prevalecu, kultur. istor. znamenitosti
Prizrena, kulture i sastojine c. bora oko manastira Visoki Dečani, razgledanje
Manastira; uveče folklorni program.
6. dan: Peć—Rugovska Klisura—Peć—Rožaje—T u r j a k
— šume i endemske vrste Rugove, razgledanje manastira Pecka Patrijaršija;
četinarske šume Gornjeibarskog područja (SlK »GORNJI IBAR«
Rožaje).
7. dan: Turjak—Ivangrad—Mojkovac—Kolašin—T i t o g r a d
— Šuma c. bora izuzetnog kvaliteta (Crna Poda); Nacionalni park »Biogradsko
Jezero« manastir Morača, kanjon Platije.
8. dan: Titograd. Odlazak (avionom do aerodroma za međunarodni saobraćaj).
(Po želji moguć turistički program sa posetom Cetinju, Budvi i Boki
Kotarskoj).


Ekskurzija br. 18.


Tema : Gospodarenje lišćarskim i mešovitim, kontinentalnim i submediteranskim
šumama.
Polazak : Ljubljana; završetak: Split; trajanje: 6 + 1 dan
Broj učesnika: do 45; prevoz: autobusom.
Maršruta i sadržaji:


1. dan: Ljubljana—Litija—Ca tešk e Toplic e
— razgledanje drvne industrije Litija; gospodarenje sa mešovitim lišćarskim
šumama; razgledanje starog grada Bogenšperk.
2. dan: Cateške Toplice—Bohor—Krško—Cateške Toplic e
— gospodarenje sa šumama lišćara na području Bohorja; razgledanje
tvornice celuloze »ĐURO SALAJ« — Krško.
3. dan: Cateške Toplice—Zagreb—P 1 i t v i c e
— razgledavanje grada Zagreba; poseta Šumarskom institutu Jastrebarsko;
ogledni objekat »TOČAK« Karlovac.