DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1985 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ra — spomenik nastradalim interniranim Jugoslavenima u Norveškoj
i spomen-kosturnica palih partizana i boraca Crvene armije.


dan: Ivanjica—Golija—Ivanjica—Titovo Uzic e


— ŠPIK »IVANJICA«: gazdovanje mešovitim šumama bukve, jele i smrče
šumski rezervat; fabrika ploča iverica.
dan: T. Uzice—Zlatibor—Tara


— razgledanje istorijskih znamen, iz NOB-a; S. G. Titovo Uzice: pošumljavanje
goleti na serpentinu; (Zdravstveno-turistički centar Partizanske
vode); gazdovanje raznodobnim šumama bukve, smrče i jele na
Tari; prirodna nalazišta Pančićeve omorike; kanjon Drine.
dan: Tara—Višegrad—Sokolac—S arajev o


— Tara: usputno razgledanje šuma (nastavak iz prethodnog dana);
— Višegrad: gospodarenje šumama c. bora; tvornica masivnog nameštaja;
Most na Drini;


— Sokolac: proizvodnja grad. stolarije; šume i semenska sastojina be-
log bora.
dan: S a r a j e v o i okolina


— Poseta Sum. fakultetu; prašuma jele, bukve i smrče i objekti za
zimske sportove (ZOI-84) na Igmanu; znamenitosti Sarajeva.
dan: Sarajevo: Odlazak (avionom do aerodroma za međunarodni saobraćaj),


(Po želji moguć turistički prograam sa eventualnom posetom Mostaru, Dubrovniku
i si.).


Ekskurzija br. 15.


Tema : Šumarstvo i pošumljavanje semiaridnih degradiranih zemljišta
na jugu Jugoslavije (Srbija i Crna Gora)


Početak : Beograd; završetak: Južni Jadran; trajanje: 6 dana


Bro j učesnika : 45; prevoz: avionom do Beograda a dalje autobu


som.


M a r š r u t a i sadržaji:


dan: Ljubljana—B e o g r a d (jutarnjim letom)


— poseta Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo, razgledanje
kult. istor. i turist, znamen, gradu »Skadarlijsko´ veče«
dan: Beograd—Topola—Kragujevac—Vrnjačka Banj a


— Spomenik neznanom junaku (rad I. Meštrovića) na Avali; Spomen
crkva sa galerijom mozaika na Oplencu; Memorijalni park streljanih
rodoljuba u Kragujevcu.
dan: Vrnjačka Banja — Kraljevo


— Sum. uprava »BORJAK« V. Banja: gazdovanje izdanačkim šumama;
Ogledno dobro S. fakulteta: mešovite raznodobne šume bukve, jele; istorijski
spomenik manastir Ziča.
dan: Kraljevo—Raška—Novi Paza r


— SIK »JASEN« Kraljevo: proizvodnja nameštaja; pošumljavanje seimioridnih
degradiranih zemljišta na serpentinu (Sum. uprava Ušće);
kulturno istor. spomenik manastir Sopoćani.
dan: N. Pazar—Sjenica—N. Varoš—Pljevlja—2 a b 1 j a k


— pošumljavanja omladinskim radnim akcijama na visoravni Pešter;
gazdovanje šumama smrče, jele i c. bora (ŠIK »VELIMIR JAKIĆ« Pljevlja).